Verejné obstarávanie

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o VO).

Informácie o nadlimitných zákazkách a podlimitných zákazkách obstarávaných bežným postupom zadávaných ŠOP SR sú zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, resp. v Úradnom vestníku EÚ (v prípade nadlimitných zákaziek) a v profile verejného obstarávateľa, vedenom na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie. Informácie o podlimitných zákazkách obstarávaných zjednodušeným postupom zadávaných ŠOP SR nájdete na stránke www.eks.sk.

Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO sú ŠOP SR realizované prostredníctvom IS EVO. Informácie o povinne zverejňovaných zákazkách s nízkou hodnotou nájdete vo Vestníku verejného obstarávania a v profile verejného obstarávateľa vedenom na webovom portáli Úradu pre verejné obstarávanie, príp. aj na webovej stránke verejného obstarávateľa.

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení na predmet zákazky: Vodozádržné opatrenia Bartošovo, Kopernica, Michalka, Gajdošovo.
Súťažné podklady stiahni [58MB, zip]
Dátum vyhlásenia zákazky 04.09.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na predmet: Odstránenie sukcesných náletových drevín (SND).
Súťažné podklady stiahni [rar]
Dátum zverejnenia 16.02.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na predmet: Odstránenie sukcesných náletových drevín.
Súťažné podklady stiahni [rar]
Dátum zverejnenia 31.01.2023
Oznámenie o zrušení súťaže: [pozri pdf] Dátum zrušenia: 09.02.2023
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na predmet: Monitorovacia sieť.
Výzva na predkladanie ponúk + súťažné podklady s piatimi prílohami stiahni [rar]
Dátum zverejnenia 20.10.2022
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka.
Výzva na predkladanie ponúk + Príloha č.1, 3 a 4 stiahni [doc]
Príloha č. 2 Zmluva o dielo stiahni [doc]
Príloha č. 5 Výkaz výmer stiahni [rar]
Príloha č. 6 Projektová dokumentácia stiahni [rar]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Ornitologické krúžky.
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [doc]
Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia stiahni [docx]
Návrh uchádzača na plnenie kritéria stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Vypracovanie metodík monitoringu vtákov a návrh TML.
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [doc]
Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia stiahni [docx]
Návrh uchádzača na plnenie kritéria stiahni [doc]
Návrh Zmluvy o dielo stiahni [docx]
Dátum zverejnenia 22.04.2021
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Mobilný 3D skener s kamerou, nosičom a príslušenstvom.
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [pdf]
Technická špecifikácia predmetu zákazky stiahni [pdf]
Návrh uchádzača na plnenie kritéria stiahni [xlsx]
Návrh kúpnej zmluvy stiahni [pdf]
Dátum zverejnenia 24.03.2021
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Uzávery a čistenia jaskýň
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [doc]
Technická špecifikácia predmetu zákazky stiahni [pdf]
Návrh uchádzača na plnenie kritéria stiahni [xlsx]
Výkazy Výmer stiahni [zip]
Návrh zmluvy o dielo stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Telemetrické zariadenia na rádiovú VHF telemetriu rýb
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [pdf]
Príloha č.1 výzvy – Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky stiahni [pdf]
Príloha č.2 výzvy – Návrh uchádzača na plnenie kritéria  stiahni [xlsx]
Príloha č.3 výzvy – Návrh uchádzača na plnenie technickej špecifikácie stiahni [docx]
Príloha č.4 výzvy – Čestné vyhlásenie uchádzača stiahni [docx]
Príloha č.5 výzvy – Návrh kúpnej zmluvy stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Dokumentárno – náučný film o vplyve veľkých šeliem na rôzne aspekty ľudského života.
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [doc]
Návrh uchádzača na plnenie kritérií stiahni [doc]
Technická špecifikácia predmetu zákazky stiahni [docx]
Návrh Zmluvy o dielo a Licenčnej zmluvy stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Vybavenie na ornitologický monitoring.
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [doc]
Návrh uchádzača na plnenie kritérií stiahni [doc]
Technická špecifikácia a kalkulácia ceny k zákazke stiahni [xlsx]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Biospeleologický výskum bezstavovcov.
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Terénna obuv.
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [doc]
Návrh uchádzača na plnenie kritérií stiahni [xls]
Technická špecifikácia predmetu zákazky stiahni [doc]
Technická špecifikácia – prehlásenie o splnení stiahni [doc]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Mikroskopy – biospeleologický a geologické.
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Mobilná meracia klimatická stanica pre jaskyne
Výzva na predloženie cenovej ponuky - s prílohami stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Kečovo - Vyvieračka a Kečovo - Škrapy
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [doc]
Návrh uchádzača na plnenie kritéria stiahni [doc]
Opis stavebných prác stiahni [rar]
Výkaz – výmer stiahni [zip]
Návrh Zmluvy o dielo s prílohami stiahni [zip]
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet: Zameranie maloplošných chránených území v rámci Národného parku Malá Fatra v teréne a vyhotovenie protokolu o vytýčení hraníc pozemkov
Výzva na predkladanie ponúk stiahni [pdf]
Príloha č. 1 výzvy – Podrobná špecifikácia predmetu zákazky stiahni [pdf]
Príloha č. 2 výzvy – Návrh uchádzača na plnenie kritéria (3 hárky vo formáte súboru .xlsx) stiahni [xlsx]
Príloha č. 3 výzvy – Zmluva o dielo stiahni [zip]
Príloha č. 4 výzvy – Čestné vyhlásenie uchádzača stiahni [docx]
Vysvetlenie a doplnenie špecifikácie predmetu zákazky stiahni [zip]
Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: AUDIOTECHNIKA
Výzva na predkladanie ponúk  stiahni [pdf]
Príloha č.1 výzvy – Návrh uchádzača na plnenie kritéria  stiahni [docx]
Príloha č.2 výzvy – Podrobná špecifikácia predmetu zákazky vrátane kalkulácie ceny stiahni [xlsx]
Príloha č. 3 výzvy – Kúpna zmluva stiahni [zip]
Príloha č.4 výzvy – Čestné vyhlásenie uchádzača stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Štúdia realizovateľnosti k Vybudovaniu trvalého systému ochrany migrujúcich obojživelníkov križujúcich cestné komunikácie
Výzva na predkladanie ponúk - Štúdia realizovateľnosti k Vybudovaniu trvalého systému ochrany migrujúcich obojživelníkov križujúcich cestné komunikácie stiahni [docx]
Príloha č. 1 - technická špecifikácia stiahni [pdf]
Príloha č. 2 - Zoznam lokalít stiahni [pdf]
Príloha č. 3 - Požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky k ochrane migrujúcich obojživelníkov križujúcich už existujúce cestné komunikácie stiahni [pdf]
Príloha č. 6 - Zmluva o dielo stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: uzávery a čistenia jaskýň
Výzva na predkladanie ponúk - uzávery a čistenia jaskýň stiahni [pdf]
Príloha č. 1 - technická špecifikácia stiahni [pdf]
Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria stiahni [docx]
Príloha č. 3 - výkaz - výmer stiahni [zip]
Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Vydanie publikácií v rámci projektov Programu INTERREG
Publikácie - Interreg stiahni [pdf]
Príloha č. 1 - Opis predmetu zakázky stiahni [pdf]
Príloha č. 2 - Návrh cenovej ponuky stiahni [docx]
Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou: Mobilná odolná informačná technika
Výzva na predkladanie ponúk stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Vydanie publikácií v rámci projektov Programu INTERREG - ZRUŠENÁ SÚTAŽ
Publikácie - Interreg stiahni [pdf]
Príloha č. 1 - Opis predmetu zakázky stiahni [pdf]
Príloha č. 2 - Návrh cenovej ponuky stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou: Projektová dokumentácia – Modernizácia administratívnej budovy ŠOP SR v Liptovskom Mikuláši
Výzva na predkladanie ponúk stiahni [pdf]
Energetický audit – Administratívna budova ŠOP SR,2019 stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou: Meranie a tvorba máp jaskýň – Plavecký kras a Borinský kras
Výzva na predkladanie ponúk stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou: Biospeleologický výskum bezstavovcov.
Výzva na predkladanie ponúk stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Nákup sčítačov návštevnosti pre turistickú infraštruktúru
Výzva na predkladanie ponúk stiahni [docx]
Príloha č. 1 - Návrh Kúpnej zmluvy stiahni [docx]
Príloha č. 2 - Podrobná špecifikácia predmetu zákazky stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou : Fotoskrinky na netopiere
Výzva fotoskrinky stiahni [doc]
Zmluva fotoskrinky stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou : Rekonštrukcia elektroinštalácie pre speleoterapiu v jaskyni Domica (2. plavba)
Výzva na predkladanie ponúk stiahni [pdf]
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií stiahni [docx]
Príloha č. 2 Technická špecifikácia stiahni [pdf]
Projektová dokumentácia stiahni [RAR]
Výkaz výmer stiahni [excel]
Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou : Ornitologické krúžky
Výzva – Ornitologické krúžky stiahni [pdf]
Príloha č. 1 Technická špecifikácia stiahni [pdf]
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií stiahni [docx]
Obnova vstupného areálu jaskyne Domica a objektu speleoterapie s rekonštrukciou prístupovej komunikácie
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [docx]
Návrh uchádzača na plnenie kritéria stiahni [docx]
Technická špecifikácia predmetu zákazky stiahni [docx]
Projektová dokumentácia stiahni [rar]
Výkaz - výmer stiahni [rar]
Návrh zmluvy stiahni [docx]
Zákazka s nízkou hodnotou: Projektová dokumentácia – Modernizácia administratívnej budovy ŠOP SR v Liptovskom Mikuláši
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [docx]
Návrh uchádzača na plnenie kritéria stiahni [docx]
Technická špecifikácia predmetu zákazky stiahni [docx]
Zmluva o dielo stiahni [docx]
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska: Poisťovacie služby
Súťažné podklady stiahni [docx]
Súťažné podklady stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou: Výstavba pozorovacích veží „Úžasný vtáčí svet bez hraníc“ v Hrhove
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [docx]
Príloha 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky stiahni [docx]
Technická špecifikácia predmetu zákazky stiahni [docx]
Projektová dokumentácia pozorovacie veže stiahni [rar]
Zákazka s nízkou hodnotou: Projektová dokumentácia k rekonštrukcii elektroinštalácie v Demänovských jaskyniach
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [docx]
Výzva na predloženie cenovej ponuky stiahni [pdf]
Zmluva o dielo stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska: Telemetrické obojky so zberom súradníc (prevádzkou)
Súťažné podklady stiahni [docx]
Súťažné podklady stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska : Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Súťažné podklady stiahni [docx]
Súťažné podklady stiahni [pdf]
Zákazka nad 5 000 Eur na predmet: “Zelený chodník Drieňovec s informačnou tabuľou”
Výzva na predkladanie cenových ponúk stiahni [pdf]
Príloha č. 1 - projektová dokumentácia stiahni [pdf]
Príloha č. 2 - návrh zmluvy o dielo stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Projektovanie a inžinierska činnosť pre realizáciu programov starostlivosti v chránených vtáčích územiach CHKO Horná Orava.
Výzva na predkladanie cenových ponúk stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Výroba odchytových zariadení s príslušenstvom na monitorovanie veľkých šeliem
Výzva na predkladanie cenových ponúk stiahni [pdf]
Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
projektová dokumentácia a výkazy výmer stiahni [zip]
Nadlimitná verejná súťaž: Zisťovanie početnosti veľkých šeliem a zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého na základe analýz DNA
Súťažné podklady stiahni [pdf]
JED formulár stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska § 113 - 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou
Súťažné podklady stiahni [pdf]
JED formulár stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Odchytové zariadenie na monitorovanie veľkých šeliem (vlk dravý a rys ostrovid)
Výzva na predkladanie cenových ponúk stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska § 113 - 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Odstránenie inváznej dreviny pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima)
Súťažné podklady stiahni [pdf]
Sanácia havarijného stavu turistického chodníka v ÚEV Devínska Kobyla (lokalita Sandberg).
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY stiahni [doc]
Inžiniersko-geologická štúdia stiahni [pdf]
Náčrt stiahni [pdf]
Výkaz - výmer stiahni [xls]
Technická správa stiahni [pdf]
Výroba a inštalácia drevených altánkov (2 ks), lavičiek (5 ks), a oplotenia v ÚEV Devínska Kobyla - Zákazka obstaraná v rámci realizácie aktivít projektu LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY stiahni [doc]
Mapa lokalizácie stiahni [jpg]
Technický výkres - lavička stiahni [pdf]
Technický výkres - altánky stiahni [rar]
Projektová dokumentácia manažmentového strediska Správy CHKO Biele Karpaty v Nemšovej.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY stiahni [rtf]
Informačné tabule, v množstve 8 ks.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY stiahni [doc]
Návrh tabule stiahni [pdf]
Technický výkres stiahni [pdf]
Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy ŠOP SR, Správy CHKO Malé Karpaty (Asanácia časti krovu a strešnej krytiny a vybudovanie nového krovu a strešnej krytiny). Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY stiahni [doc]
Inžiniersko-geologická štúdia v lokalite Sandberg, Devínska Kobyla za účelom rekonštrukcie turistického chodníka
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK stiahni [doc]
Geodetické zameranie a vytýčenie hraníc chránených území SR
SÚŤAŽNÉ PODKLADY - upravené stiahni [zip]
Upravený návrh zmluvy o poskytnutí služieb stiahni [docx]
Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne
SÚŤAŽNÉ PODKLADY stiahni [pdf]
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK stiahni [pdf]
priložené súbory stiahni [pdf]
Osobné motorové vozidlá (EVO)
Zrušenie súťaže stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk Ostatné stiahni [pdf]
SÚŤAŽNÉ PODKLADY - úprava 18.03.2014 stiahni [pdf]
Oznámenie o korigende 3 stiahni [pdf]
Oznámenie o korigende 2 stiahni [pdf]
SÚŤAŽNÉ PODKLADY - úprava 10.03.2014 stiahni [pdf]
SÚŤAŽNÉ PODKLADY - úprava 04.03.2014 stiahni [pdf]
SÚŤAŽNÉ PODKLADY stiahni [pdf]
Oznámenie o vyhláseni verejného obstarávania stiahni [pdf]
Predbežné oznámenie stiahni [pdf]
Oznámenie o korigende stiahni [pdf]
Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk stiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [pdf]
SÚŤAŽNÉ PODKLADY stiahni [pdf]
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) stiahni [pdf]
belianska_chodnik_vykresy stiahni [zip]
krycie_listy_vykazy_vymer stiahni [zip]
PD-Belianska stiahni [zip]
PD-Bystrianska stiahni [zip]
PD-Domica stiahni [zip]
PD-Gombasecka stiahni [zip]
PD-oaj stiahni [zip]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [pdf]
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Belianskej jaskyni (podlimitná zákazka podľa §§100-102)
Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúk stiahni [doc]
Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka) stiahni [pdf]
Belianska Jaskyna projekt stiahni [zip]
Sútažné podklady - rekonštrukcia elektroinštalácie belianska j. stiahni [pdf]
VÝKAZ VÝMER stiahni [xls]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka podľa § 100 zákona o VO: Štúdia škôd spôsobených veľkými šelmami
Informácia § 44 ods. 2 stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [pdf]
Optické prístroje (EVO)
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka podľa § 100 zákona o VO: Nákup hardvéru
Správa o zákazke stiahni [pdf]
Kúpna zmluva stiahni [pdf]
Informácia § 44 ods. 2 stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [pdf]
Mapovanie biotopov a prírodných lesov (EVO).
Správa o zákazke stiahni [pdf]
Zmluva o dielo stiahni [pdf]
Informácia § 44 ods. 2 stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [pdf]
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk stiahni [pdf]
Výroba (tvorba) filmov.
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [pdf]
Vydanie knižných publikácií a brožúry.
Informácia § 44 ods. 2 stiahni [doc]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [rtf]
Podlimitná zákazka podľa § 100 zákona o VO: Expozícia Infocentra Pieninského národného parku.
Informácia § 44 ods. 2 stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [pdf]
Interiérové vybavenie priestorov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
Informácia § 44 ods. 2 stiahni [docx]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [pdf]
FUNKČNÉ VYBAVENIE NÁUČNÝCH CHODNÍKOV - ŠF CHODNÍKY HORNÁ ORAVA.
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" a "KRITÉRIÁ" stiahni [rtf]
LIFE NATURA 2000 BA- strážca projektovej lokality .
Informácia - podmienky otvárania ponúk stiahni [pdf]
Informácia - podľa § 44 ods. 2 stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka podľa § 100 zákona o VO: Nákup hardvéru a informačných kioskov.
Informácia § 44 ods. 2 - 2. časť: Nákup informačných kioskov stiahni [pdf]
Informácia § 44 ods. 2 - 1. časť: Nákup hardvéru stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [pdf]
Verejná súťaž: Interiérové vybavenie priestorov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [rtf]
Verejná súťaž: Realizácia opatrení na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu z chránených území v rokoch 2013 a 2014.
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [rtf]
Verejná súťaž: Vypracovanie dokumentácie ochrany prírody pre územia európskeho významu a mapovanie mokraďových biotopov (mapovanie mokradí).
Formulár otváranie ponúk kritériá stiahni [rtf]
Verejná súťaž: Mapovanie mokradí.
Formulár otváranie ponúk stiahni [rtf]
Verejná súťaž: Náučné lokality Slovenského krasu v prihraničnej oblasti.
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" stiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" stiahni [rtf]
Verejná súťaž: Vypracovanie štúdií odhadu početnosti a genetiky voľne žijúcich živočíchov neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu.
Informácia - podľa § 44 ods. 2 stiahni [doc]
Informácia - otváranie ponúk časť KRITÉRIÁ stiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk časť OSTATNÉ stiahni [rtf]
Zmluva o dielo - návrh stiahni [doc]
Súťažné podklady s prílohou č. 1 stiahni [pdf]
Príloha č. 2 súťažných podkladou stiahni [pdf]
Zákazka s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1000 eur od 01.07.2013
Predmet zákazky Predpokladaná hodnota zákazky Zverejnenie zákazky Zadanie zákazky
drevo - koly a rezivo 2 885 17.6.2014 24.6.2014
drevo - koly a rezivo 2 885 17.6.2014 24.6.2014
arboristická výbava a príslušentvo 2 065,83 14.5.2014 22.5.2014
Grafické spracovanie mapových podkladov a licenčné práva 2 180 27.5.2014 2.6.2014
Preklad textu zo slovenského jazyka do anglického a poľského jazyka 1 299,93 27.5.2014 2.6.2014
Revitalizácia minerálneho prameňa Osadné v NP Poloniny 2 500 12.5.2014 stiahni [doc]
Revitalizácia minerálneho prameňa Osadné v NP Poloniny 2 500 12.5.2014 stiahni [doc]
Revitalizácia minerálneho prameňa Osadné v NP Poloniny 2 500 12.5.2014 stiahni [doc]
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre pracovníkov realizujúcich manažmentové opatrenia 19 990 30.4.2014 stiahni [doc]
špecifikácia [xls]
Poľana pod Vihorlatom 2 500 16.4.2014 stiahni [doc]
špecifikácia [doc]
Vybudovanie spevnených plôch a prívodného elektrického vedenia na inštaláciu informačných kioskov. 4 743,96 11.4.2014 22.4.2014
Prírodné a kultúrne dedičstvo UNESCO vo Vihorlate 2 500 7.4.2014 stiahni [doc]
Ubľa - vstupná brána do NP Poloniny a SPD - Karpatské bukové pralesy (Vihorlat a Havešová) pre návštevníkov východného bloku 2 500 26.3.2014 stiahni [doc]
Prírodné kultúrne dedičstvo UNESCO v Poloninách 2 083,33 6.3.2014 stiahni [doc]
oprava strechy IS N. Sedlica 2 100 6.3.2014 stiahni [doc]
Dodanie umelých hniezdnych podložiek 1 500 17.2.2014 stiahni [pdf]
Zlepšenie podmienok vidieckeho turizmu v doline Ruského Potoka v NP Poloniny 2 000 10.2.2014 stiahni [doc]
Európsky deň NP Poloniny 2014 2 500 10.2.2014 stiahni [doc]
Záhradná technika pre organizačné jednoty ŠOP SR podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto výzvy. 15 976,00 4.2.2014 stiahni [pdf]
Úprava areálu kamenného monolitu pre potreby cykloturistov v NP Poloniny 1 000 30.1.2014 stiahni [doc]
História spod Polonín oživená v starom dreve 1 500 28.1.2014 stiahni [doc]
Pravidelná údržba budovy CHKO ponitrie 2 910 21.1.2014 stiahni [pdf]
Výmena elektrických konvektorov a prietokových ohrievačov v priestoroch budovy ŠOP SR na Hornej Striebornej 22 v Banskej Bystrici 1 600 16.1.2014 stiahni [doc]
Nákup ornitologických krúžkov 3 785,60 15.1.2014 21.1.2014
Lezecká výstroj 1 750 23.12.2013 stiahni [pdf]
Spracovanie interpretačnej príručky o mokradiach - Carpathian Wetland Handbook 6 825 20.12.2013 stiahni [doc]
Výroba a dodanie propagačných materiálov 19 990 20.12.2013 stiahni [doc]
špecifikácia [xlsx]
Výkop pozdĺžny v rámci projektu Porta Rusica 3 000 18.12.2013 stiahni [doc]
Svetové prírodné dedičstvo - Karpatské bukové pralesy - lokalita Stužica - dobudovanie infraštruktúry 2 300 18.12.2013 stiahni [doc]
Externý manažment projektu 6 500 17.12.2013 stiahni [doc]
Náučný chodník v NPR Parížske močiare ? dodanie projektovej dokumentácie 10 416,67 16.12.2013 stiahni [doc]
Stabilizačné kotvy 8 466,25 12.12.2013 stiahni [doc]
15.2.2014
Nákup geodetického softvéru 1 902 11.12.2013 stiahni [pdf]
Batériové rybolovné agregáty 4 000 10.12.2013 stiahni [pdf]
Dodanie audio a video techniky 5 738,67 04.12.2013 stiahni [pdf]
Dodanie kancelárskej techniky 4 697,67 04.12.2013 stiahni [pdf]
Nafukovacie člny 1 996 03.12.2013 stiahni [doc]
Nákup štvorkolky s príslušenstvom a prívesných vozíkov 19 850 02.12.2013 stiahni [doc]
Tonery do tlačiarní 1 460 02.12.2013 stiahni [doc]
Vypracovanie dokumentácie ochrany prírody pre územia európskeho významu a mapovanie mokraďových biotopov 19 000 29.11.2013 stiahni [docx]
Oprava vlhnúcej steny v Modre 1 100 27.11.2013 stiahni [doc]
Oprava fasády na budove v Spišskej Novej Vsi 1 750 25.11.2013 stiahni [doc]
Zimná údržba parkovísk a prístupovej komunikácie 3 000 25.11.2013 stiahni [doc]
Stabilizácia mikroklimatických podmienok vo vstupnej časti Dobšinskejľadovej jaskyne 20 093,52 25.11.2013 stiahni [pdf]
Nákup ornitologických krúžkov 3 785,60 25.11.2013 stiahni [doc]
Školenie zamestnancov pre účely KIMS 4 034,60 25.11.2013 stiahni [pdf]
zabezpečenie pracovného stretnutia k vypracovaniu červeného zoznamu druhov a biotopov Karpát 7 166 18.11.2013 stiahni [doc]
zabezpečenie 2 stretnutí ku koncepcii a stratégii ochrany prírody 12 500 18.11.2013 stiahni [doc]
Výmena teplovodného plynového kotla v budove S NP MP v Revúcej 3 000 10.11.2013 stiahni [doc]
Tlač pexesa - jaskyne 1 500 8.11.2013 stiahni [doc]
Tlač propagačných letákov - jaskyne/12 druhov 2 600 8.11.2013 stiahni [doc]
Terénna stanica Stratená okres Rožňava - búracie práce vrátane odvozu vybúraných hmôt 23 376,11 8.11.2013 29.11.2013
Stavebné úpravy v priestoroch IS Správy CHKO Poľana vo Zvolene 1 250 6.11.2013 stiahni [doc]
stiahni [doc]
Pomôcoky na odchyt a determináciu bezstavovcov 15 659,50 6.11.2013 stiahni [doc]
12.4.2014
Detektorov kovov 14 285,70 6.11.2013 stiahni [doc]
21.1.2014
zabezpečenie prekladov materiálov z anglického jazyka do slovenského jazyka a naopak 16 437,50 24.10.2013 28.10.2013
Tonery do tlačiarní a plotra 9 160 16.10.2013 stiahni [doc]
2.12.2013
Zabezpečenie kancelárskych a čistiacich potrieb ústredie ŠOPSR 2 200 2.10.2013 stiahni [pdf]
Autobusová doprava v rámci mikroprojektu PLSK Prírodnými zákutiami Oravy 24371 - Max. 2000 km 2 232 11.10.2013 stiahni [pdf]
Nákup kancelárskeho a servírovacieho vybavenia IS ŠOP SR v Banskej Bystrici a vo Zvolene 5 000 8.10.2013 stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výroba a montáž exponátov a stolárska výroba a montáž zariadenia pre informačné strediská ŠOP SR v Banskej 9 200 8.10.2013 stiahni [doc]
Vybavenie IS ŠOP SR v Banskej Bystrici a vo Zvolene nábytkom - dodanie a montáž 16 600 8.10.2013 stiahni [doc]
stiahni [docx]
Reklamné predmety s potlačou 18 370 2.10.2013 stiahni [doc]
Obnova lúčnych biotopov 2 550 2.10.2013 stiahni [pdf]
Tlač informačných a ekovýchovných materiálov 8 248 27.9.2013 stiahni [doc]
Školenie lesníkov 8 180,80 23.9.2013 stiahni [doc]
Maliarske a natieračské práce v priestoroch IS Banská Bystrica 5 000 23.9.2013 stiahni [xlsx]
stiahni [doc]
Úprava exteriéru - záhrady informačného strediska ŠOP SR v Banskej Bystrici 10 900 23.9.2013 stiahni [doc]
Prevoz odchytových zariadení slúžiacich na odchyt medveďa hnedého 2.40/km 18.9.2013 stiahni [docx]
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre rok 2013 6 200,00 17.9.2013 stiahni [doc]
Udržiavacie práce prístupový chodník, prístrešok vstupu do jaskyne, odvodnenie terasy Belianska jaskyňa.
Nedostatky ohrozujú bezpečnosť návštevníkov:
- odkryté žľaby a el. vedenia v prístupovom chodníku,
- výmena poškodeného zábradlia prístupového chodníka,
- oprava kontajnerov na posypový materiál,
- odstránenie betón. nerovností - povrch prístupového chodníka,
- oprava odtoku dažďovej vody - horná terasa,
- dodávka a rozvoz posyp. materiálu a makadam,
- oprava povrchovej vrstvy prístupového chodníka,
- oprava nosníka prístrešku nad vstupom do jaskyne.
2 820 17.9.2013 23.9.2013
Odchyt, imobilizácia 3 jedincov medveďa hnedého a nasadenie GPS satelitných telemetrických vysielačov 2 500 16.9.2013 stiahni [docx]
Projektová dokumentácia manazmentového strediska SChKO Biele Karpaty v Nemsovej 2 400,00 16.9.2013 stiahni [pdf]
Zabezpečenie účasti zahraničných expertov na pracovných stretnutiach k tvorbe červených zoznamov a rekategorizácie chránených území podľa IUCN. 13 183,00 9.9.2013 13.9.2013
stiahni [doc]
záhradná technika na zabezpečenie starostlivosti o chranené územia 12 000,00 3.9.2013 stiahni [pdf]
zariadenie na úpravu pitnej vody do IS ŠOP SR v B.Bystrici. 1 250,00 27.8.2013 2.9.2013
Aktualizácia programu ISTB (aktuálna verzia upravená na spúšťanie z RUNTIME - Access 2003). 2 738,67 20.08.2013 26.08.2013
Sanácia a likvidácia nebezpečného odpadu strešnej krytiny z azbestocementových šablón narušenejKrupobitím oprávnenou organizáciou na Terénnej stanici ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, dom č. 90V obci Stratená, okres Rožňava, výmera 278 m2 2 999 07.07.2013 09.07.2013
Altánok - prístrešok pre návštevníkov - Gombasecká jaskyňa 2 999 07.07.2013 09.07.2013
Bezpečnostná bariéra nad Jasovskou jaskyňou 24 329,32 01.08.2013 07.08.2013
Sanácia a likvidácia nezbezpečného odpadu strešnej krytiny z azbestocementových šablón narušenej krupobitím oprávnenou organizáciou na terénnej stanici ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, dom č. 90, obec Stratená, okres Rožňava, výmera 278 m2. 3 500 12.07.2013 19.07.2013
Náhradné diely na lištu koeppl 1 700 02.07.2013  
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za rok 2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 2. štvrťrok 2013 stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 1. štvrťrok 2013 stiahni [xls]
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za rok 2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 4. štvrťrok 2012 stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 3. štvrťrok 2012 stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 2. štvrťrok 2012 stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 1. štvrťrok 2012 stiahni [xls]
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za rok 2011
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 4. štvrťrok 2011 stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 3. štvrťrok 2011 stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 2. štvrťrok 2011 stiahni [xls]

 


Apríl

Počuli ste, že...