Vedecká konferencia

Vedecká konferencia ŠOP SR

Vedecká konferencia Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) je zameraná na propagáciu vedecko-výskumných aktivít v oblasti ochrany prírody. Cieľom konferencie je prezentácia vedecko-výskumných aktivít ŠOP SR a ďalších inštitúcií (ústavy SAV, univerzity, výskumné centrá a pod.) so zameraním na chránené územia, chránené druhy a biotopy; ako aj prezentácia pracovísk ŠOP SR a propagácia vzájomnej spolupráce.

Podrobnosti sú zverejnené na stránke konferencie: http://www.sopsr.sk/vedeckakonferenciaÚvodný ročník 2021

24. novembra ŠOP SR zorganizovala v spolupráci s ďalšími odbornými inštitúciami zaoberajúcich sa témou ochrany prírody prvý ročník Vedeckej konferencie. Konferencia pozostávala z 18 príspevkov, pričom účasť presiahla 170 prihlásených hostí. Z dôvodu protipandemických opatrení sa konferencia uskutočnila online. 

Konferencia bola obsahovo rozdelená do štyroch tematických sekcií – anorganická, botanická, lesnícka a zoologická sekcia. Súčasné výzvy v ochrane prírody sa pokúsil v úvodnej prednáške priblížiť Peter Urban z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zdôraznil potrebu správnej komunikácie s verejnosťou a dôležitosť environmentálnej výchovy mladej generácie. Kľúčovú úlohu vidí v spolupráci vedy a výskumu s ochranárskou praxou ako aj prepojenie výučby s praktickou ochranou prírody. 
 
V anorganickej sekcii sa odborní zamestnanci ŠOP SR venovali problematike mapovania krasových závrtov  ako aj unikátnemu sfarbeniu kvapľov v modrej jaskyni v Malužinej. Botanická sekcia predstavila štúdiu o rozšírení sklenobyle bezlistej v Belianskych Tatrách, teplomilné dubiny na Slovensku ako aj využitie programu NaturaSat v monitoringu biotopov NATURA 2000. Lesnícka sekcia priniesla príspevok o prirodzenom drevinovom zložení lesov na Slovensku a otvorila aj dnes veľmi aktuálnu tému bilancie uhlíka v postihnutých smrekových ekosystémoch Vysokých Tatier. Dve prednášky s tematikou hlucháňa hôrneho prirodzene prepojili lesnícku sekciu z pohľadu zlepšovania biotopov hlucháňa lesníckymi opatreniami so zoologickým pohľadom, ktorý priblížil spôsoby telemetrie tohto kriticky ohrozeného druhu. Záver konferencie patril zoológom. Tematika veľkých šeliem a možnosti ich ochrany a správneho manažmentu bola predstavená v prednáškach o populácii rysa ostrovida a potravnej ekológii medveďa hnedého. Priestor dostali aj menej popularizované druhy akými je raniak obrovský, endemická kobylka či korytnačka močiarna.

Popri odborných zamestnancoch ŠOP SR sa konferencie zúčastnili zástupcovia univerzít a Slovenskej akadémie vied. Ako uviedol predseda vedeckého výboru konferencie Michal Adamec:Pilotný ročník poukázal na dôležitosť spolupráce s vedeckými inštitúciami ako aj na potrebu užšieho prepojenia medzi jednotlivými odbormi navzájom. Verím, že sa aj vďaka takýmto podujatiam podarí identifikované problémy ochrany prírody posunúť ďalej a hľadať priestor na ich riešenie.“

Správa je spracovaná aj v Aktualitách s obrazovou prílohou na tomto linku 

Vedecké príspevky, ktoré odzneli na Vedeckej konferencii v roku 2021 sú publikované v Supplemente vedeckého časopisu Ochrana prírody formou rozšírených abstraktov. Supplement môžete stiahnuť tu: [pozri pdf]

Vedecký časopis Ochrana prírody je zameraný najmä na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z oblasti ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie, prioritne na Slovensku. Vychádza 2 krát ročne. V prípade záujmu je možnosť publikovania vedeckých alebo odborných príspevkov.

Štátna ochrana prírody SR zároveň ponúka všetkým vedeckým pracovníkom z oblasti ochrany prírody možnosť publikovania príspevkov aj v časopise Chránené územia Slovenska.

 


Júl

Počuli ste, že...