Medveď hnedý

Medveď hnedý (Ursus arctos)

Medveď hnedý je chráneným druhom živočícha európskeho významu a patrí medzi pôvodné a prirodzene sa vyskytujúce druhy našej fauny.

Za manažment a ochranu medveďa hnedého vo voľnej prírody zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR a Štátna ochrana prírody SR. Aj z toho dôvodu, práve Štátna ochrana prírody SR realizuje projekt zameraný na výskum a ochranu veľkých šeliem a zároveň kvôli prevencii vzniku škôd a zlepšeniu verejnej mienky voči medveďovi zriadila Zásahový tím pre medveďa hnedého.

Rôzny uhol pohľadu a rôzne názory verejnosti na medveďa hnedého vyvolávajú vo verejnosti aj rozporuplné stanoviská a návrhy na spôsob jeho manažmentu.

Keďže na internete a sociálnych sieťach je možné v súčasnosti nájsť rôzne nepravdivé, zavádzajúce a negatívne informácie a reakcie, na týchto stránkach môžete nájsť reálne skutočnosti a fakty.

Najrozšírenejšie mýty a nepravdy o Medveďovi hnedom:

Zásahový tím pre medveďa hnedého sa venuje informovanosti obyvateľstva, prevencii, osvete, minimalizácii rizík, predchádzaniu možných konfliktných situácií a škôd spôsobených medveďom hnedým. Zásahový tím so samosprávou prioritne rieši zabezpečenia komunálneho odpadu, prevenciu, bezpečnosť obyvateľov. Samosprávam a podnikateľským subjektom poskytuje konzultácie a odborné poradenstvo k zabezpečeniu odpadov a k problematike odpadového hospodárstva. Fyzickým osobám, chovateľom, včelárom a pestovateľom poskytuje poradenstvo a odbornú pomoc pri zabezpečovaní majetku pred prístupom medveďa za účelom predchádzať škodám, ktoré by mohol medveď spôsobiť.

Členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého nie sú členmi žiadnych mimovládnych organizácií a sú profesionálni zamestnanci ŠOP SR.

Činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého je financovaná najmä z projektu Európskej únie Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku. Náklady na jeho činnosť za obdobie rokov 2015 až 2020 boli približne vo výške 192 tisíc eur a zahŕňali predovšetkým mzdy, pohonné hmoty a nevyhnutné materiálne vybavenie.

ŠOP SR v rámci realizácie projektu "Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku", financovaného zo zdrojov Európskej únie uzatvorila s Prírodovedeckou fakultou UK v Prahe zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vykonanie nasledovného diela: "Vypracovanie štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid a medveď hnedý) a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi živočíchov (šakal zlatý, pes domáci) analýzou DNA."
Celková suma za toto dielo predstavuje spolu 343 920,00 EUR s DPH. Suma za zber vzoriek trusu a analýzy DNA medveďa hnedého je z toho 228 432 EUR.

Vzorky zbierali hlavne zamestnanci ŠOP SR, v spolupráci s dobrovoľníkmi z mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ochranou veľkých šeliem. Všetky osoby podieľajúce sa na zbere vzoriek prešli riadnym zaškolovacím procesom.

Zber vzoriek prebiehal v dvoch fázach od 1. septembra 2019 do 30. apríla 2020 a od 1. septembra 2020 do 30. apríla 2021.
V uvedenom období sa vzorky zbierajú z toho dôvodu, aby bol vylúčený prírastok mláďat. Populácia medveďa tak bola uzatvorená čo znamená, že sa od začiatku zbierali vzorky všetkých vekových kategórií (tohoročné medvieďatá v jeseni, dospievajúce a dospelé jedince). Zber bol ukončený k 30.4. nasledujúceho roka, t j. vtedy, keď novonarodené medvieďatá v zime (január, február) sú ešte stále v brlohoch alebo v ich blízkosti. Z týchto novonarodených mláďat sa už vzorky nesmú zbierať pretože by bol do zberu zahrnutý prírastok z dvoch rokov, čo by nesplnilo podmienku uzavretej populácie.
Medvede sa často v zime pohybujú, všetky nebrložia alebo brloženie prerušia na krátky čas a potom znovu zaľahnú. Zimný zamrznutý trus je veľmi vhodný na izoláciu DNA, pretože v zamrznutom truse sa lepšie a dlhšie uchováva DNA ako v truse zozbieranom v teplej časti roka.


Jún

Počuli ste, že...