Vedenie ŠOP SR

RNDr. Dušan Karaska

Generálny riaditeľ ŠOP SR

Do funkcie generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR bol vymenovaný, na základe výsledku výberového konania, ministrom životného prostredia Jánom Budajom koncom septembra 2020. Predtým pôsobil ako riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava v Námestove, ale aj ako riaditeľ Oravského múzea. Má dlhoročné skúsenosti s manažovaním ochranárskych projektov, prácou v štátnej správe, ako aj s činnosťou v mimovládnych organizáciách. Dušan Karaska vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Doposiaľ publikoval viac než 300 odborných a populárnych článkov na tému zoológie a ochrany prírody. Je aktívnym ornitológom a dlhoročným členom viacerých ornitologických organizácií nielen na Slovensku, ale i v Čechách.

Jeho cieľom na pozícii generálneho riaditeľa ŠOP SR je zrealizovať systémové zmeny v organizácii, ktoré by pomohli k lepšej ochrane prírody. V jeho záujme je zároveň korektná spolupráca so všetkými relevantnými subjektami, a to od samospráv cez vzdelávacie inštitúcie až po environmentálne občianske združenia a majiteľov pozemkov v chránených územiach.

 

Mgr. Karol Pepich

Námestník generálneho riaditeľa pre ochranu prírody a krajiny

Do funkcie námestníka generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR bol dočasne ustanovený 18.11.2020. Predtým pôsobil ako riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Ochranársku prácu začal v roku 2000 ako zoológ na Správe CHKO Východné Karpaty v Humennom. Karol Pepich vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Antropológia a zoológia. Už 20 rokov sa snaží skĺbiť ochranu prírody, tradície, špecifiká regiónu a jeho trvalo udržateľný rozvoj, k čomu vedú spolu so svojou manželkou Martinou aj ich štyri deti.

Jeho úloha vo vedení ŠOP SR je pripraviť a naštartovať reformu organizácie. Je ňou právna subjektivita pre správy chránených krajinných oblastí, národných parkov, Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove a Správu slovenských jaskýň. 

 

Mgr. Daniel Baláž

Námestník generálneho riaditeľa pre projekty

V organizácii pôsobí od roku 1994, kedy počas výkonu civilnej služby rozbiehal opätovné vydávanie odborného časopisu Chránené územia Slovenska.  V roku 1995 prešiel na pozíciu botanik vtedy ešte v Centre ochrany prírody a krajiny SAŽP v Banskej Bystrici. Od roku 2000, kedy vznikla Štátna ochrana prírody SR, zastával  pozíciu vedúceho Odboru dokumentácie, informatiky a monitoringu, neskôr vedúceho Centra NATURA 2000. Od roku 2006 bol námestníkom pre medzinárodnú spoluprácu a EÚ. Popri zamestnaní sa venoval aj projektovej činnosti v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva na úrovni samospráv a neziskových organizácií a tieto skúsenosti zúročil aj v zamestnaní, kde od roku 2008 v súvislosti s rozbehom štrukturálnych fondov začal pracovať na pozícii vedúceho Odboru prípravy projektov a environmentálnej výchovy, neskôr riaditeľa Sekcie projektov a námestníka GR pre projekty.

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na ochranu životného prostredia, kde po ukončení vzdelania pôsobil na pozícii asistenta, neskôr učiteľa v predmetoch ochrana rastlín, manažment rastlinných spoločenstiev, biomonitoring a vegetačné mapovanie.

 


Jún

Počuli ste, že...