Informácie o INSPIRE

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)

logo inspire Je iniciatívou Európskej komisie s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. Smernica stanovuje všeobecné pravidlá na vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu politík s dopadom na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni EÚ a na všetkých úrovniach členských štátov.

Základné princípy INSPIRE:
- údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni kde sa to deje najefektívnejšie možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami
- priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy a používané ďalšími úrovňami
- priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie
- jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie  vhodnosti ich použitia na daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné tieto údaje použiť

Smernica INSPIRE - [pozri pdf]
Smernica bola transponovaná do národnej legislatívy do Zákona č. 3/2010 Z.z. NR SR o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (Zákon o NIPI) a jeho vyhlášky.

Zákon o NIPI - [pozri pdf, Zákon č. 3/2009 Z.z. Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov]
Národná stránka o smernici INSPIRE a jej transpozícií do národnej legislatívy zákona o NIPI je na adrese http://inspire.gov.sk/. Na tejto stránke sa nachádzajú aj najnovšie informácie o aktuálnom stave implementácie smernice na Slovensku a najnovšie verzie dátových špecifikácií a Štátna ochrana prírody SR je zodpovedná za dáta z 5 tém smernice . Dátové špecifikácie pre jednotlivé témy smernice INSPIRE sa ešte vyvíjajú. V súčasnosti sú ukončené dátové špecifikácie pre témy Prílohy I.

Príloha I
9. Chránené územia - [pozri pdf]

Príloha III
7. Zariadenia na monitorovanie životného prostredia
17. Biogeografické regióny
18. Habitaty a biotopy
19. Výskyt druhov


Apríl

Počuli ste, že...