Metadáta

Metainformácie o dátach Štátnej ochrany prírody SR nájdete na stránke Metainformačného katalógu rezortu Ministerstva životného prostredia.

Register priestorových informácií (RPI) je budovaný v súlade Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako základný register štátu. V Slovenskej republike je vytvárané a evidované rozsiahle množstvo referenčných a účelovo-tematických priestorových údajov, distribuovaných podľa potrieb záujmu (napr. polohopis, výškopis, vlastnícke práva, enviroinformácie, dopravné siete, geologické informácie a pod.) z rôznych údajových zdrojov charakterizujúcich objekty a javy v prírode a spoločnosti v rôznej kvalite a aktuálnosti.


Apríl

Počuli ste, že...