Oznámenie o protispoločenskej činnosti

Podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Oznámenie o protispoločenskej činnosti predstavuje uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s  pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti v organizácii Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) môže podať fyzická osoba prostredníctvom týchto kanálov nahlasovania oznámení:

1. v listinnej podobe na adresu: ŠOP SR, Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica v uzavretej obálke s označením: „Neotvárať – oznámenie o protispoločenskej činnosti“,

2. v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: oznamenie-protispolocenskej-cinnosti@sopsr.sk

3. ústne priamo zodpovednej osobe, ktorou je zamestnanec ŠOP SR pracujúci na pozícii kontrolór:

- oznamovateľ protispoločenskej činnosti požiada o osobné stretnutie, zodpovedná osoba určí termín stretnutia do piatich pracovných dní od požiadavky oznamovateľa o osobné stretnutie a vypracuje záznam z osobného stretnutia s oznamovateľom.

Smernica IS_05-2023_OPČ Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení o protispoločenskej činnosti [.pdf]

Príloha č. 1 k IS_05-2023_OPČ - Záznam o preverení oznámenia [.doc]


Apríl

Počuli ste, že...