Chovné a rehabilitačné stanice

zoznam pozri tu
Sieť záchranných zariadení pre choré, zranené, poškodené alebo uhynuté chránené druhy živočíchov (hendikepované živočíchy) na území Slovenskej republiky je aktuálne pokrytá 25 zariadeniami na záchranu chránených druhov živočíchov, z toho 20 je štátnych a 5 neštátnych. Štátna ochrana prírody SR zabezpečuje starostlivosť o choré, zranené alebo poškodené chránené druhy živočíchov prostredníctvom prevádzkovania sústavy záchranných zariadení (14 chovných a 4 rehabilitačné stanice), zabezpečuje odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov, uhrádza výdavky spojené so starostlivosťou, prijíma oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, určuje nakladanie s nimi, vedie evidenciu v zmysle platných právnych predpisov. ŠOP SR to vyplýva v dôsledku novelizácie záväzných právnych aktov - novely zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. ŠOP SR zabezpečuje starostlivosť o choré, poranené a rehabilitované chránené druhy živočíchov aj mimo pracovnej doby a počas dní pracovného pokoja prostredníctvom pracovnej pohotovosti vrátane operatívnych výjazdov v úzkej súčinnosti s linkou tiesňového volania 112.


Júl

Počuli ste, že...