Programy starostlivosti o CHVÚ

Aktuálne schválnené PS o CHVÚ:

https://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-2000/chranene-vtacie-uzemia/programy-starostlivosti-chvu.html

Oznámenia o prerokovaní návrhov programov starostlivosti o chránené vtáčie územia

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 11. júla 2018 schválila ďalších 7  programov starostlivosti chránené vtáčie územie na roky 2018 - 2047.
V priebehu rokov  2017 a 2018 schválila vláda Slovenskej republiky spolu 13 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia.  
Schválený materiál nájdete tu: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/GetUznesenia/?idRokovanie=978
Schválene ďalšie programy starostlivosti viac info na: http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-2000/

Chránené vtáčie územia sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.
Sú vymedzované v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) ako chránené územie podľa § 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Ich cieľom je ochrana z európskeho pohľadu najcennejších vtáčích druhov a ich biotopov.
Slovenská republika má spolu 41 chránených vtáčích území (CHVÚ), podrobnosti je možné nájsť napr. v publikácii dostupnej tu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=10620 a ďalšie informácie tu: http://www.sopsr.sk/natura/.
Vyhlasovacie predpisy jednotlivých CHVÚ sú tu: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=1&cpt=5
Na zabezpečenie ochrany vtáčích druhov, ktoré sú predmetom ochrany a biotopov v chránenom vtáčom území, sa vypracováva program starostlivosti. Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá sa spracúva pre obdobie 30 rokov.
Oficiálne prerokovanie pripomienok vykonávajú okresné úrady v sídle kraja, oznámenia o rokovaniach k jednotlivým chráneným vtáčím územiam sú priebežne zverejňované na stránke MŽP SR a úradnej tabuli miestne príslušného okresného úradu v sídle kraja.

V roku 2017 bolo schválených 6 programov starostlivosti:

Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017-2046, Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Kráľová na roky 2017-2046, Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017-2046, Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie na roky 2017-2046, Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017-2046, Program starostlivosti pre Chránené vtáčie územie Špačinsko –nižnianske polia na roky 2017-2046.

V roku 2018 pribudlo ďalších 7 programov starostlivosti:

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dolné Považie na roky 2018-2047, Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko na roky 2018-2047, Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018-2047, Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ondavská rovina na roky 2018-2047, Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky na roky 2018-2047, Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Parížske močiare na roky 2018-2047, Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poiplie na roky 2018-2047
.

 

Názov Termín schválenia Obdobie platnosti
SKCHVU008 - Horná Orava 25.01.2017  
SKCHVU014 - Malé Karpaty    
SKCHVU012 - Lehnice aktualizácia a formátovanie  
SKCHVU029 - Sysľovské polia aktualizácia a formátovanie  
SKCHVU005 - Dolné Považie 11.07.2018 2018 - 2047
SKCHVU031 - Tribeč v štádiu predrokovania  
SKCHVU019 - Ostrovné lúky 11.07.2018 2018 - 2047
SKCHVU037 - Ondavská rovina 11.07.2018 2018 - 2047
SKCHVU021 - Poiplie 11.07.2018 2018 - 2047
SKCHVU010 - Kráľová 3.6.2017 2017 - 2046
SKCHVU009 - Košická kotlina 11.07.2018 2018 - 2047
SKCHVU020 - Parížske močiare 11.07.2018 2018 - 2047
SKCHVU022 - Poľana v štádiu dopracovania  
SKCHVU002 - Bukovské vrchy v štádiu dopracovania  
SKCHVU015 - Medzibodrožie v štádiu dopracovania  
SKCHVU004 - Dolné Pohronie 3.6.2017 2017- 2046
SKCHVU003 - Cerová vrchovina - Porimavie v štádiu dopracovania  
SKCHVU038 - Žitavský luh verejné prerokovávanie  
SKCHVU026 - Sĺňava 3.6.2017 2017 - 2046
SKCHVU023 - Úľanská mokraď aktualizácia a formátovanie  
SKCHVU007 - Dunajské luhy    
SKCHVU028 - Strážovské vrchy v štádiu predrokovania  
SKCHVU006 - Dubnické štrkovisko 11.07.2018 2018 -2047
SKCHVU024 - Senianske rybníky aktualizácia a formátovanie  
SKCHVU011 - Laborecká vrchovina v štádiu predrokovania  
SKCHVU017 - Muránska planina - Stolica v štádiu predrokovania  
SKCHVU034 - Veľkoblahovské rybníky 3.6.2017 2017 - 2046
SKCHVU018 - Nízke Tatry v štádiu predrokovania  
SKCHVU027 - Slovenský kras v štádiu predrokovania  
SKCHVU025 - Slanské vrchy v štádiu predrokovania  
SKCHVU033 - Veľká Fatra v štádiu predrokovania  
SKCHVU035 - Vihorlatské vrchy v štádiu predrokovania  
SKCHVU036 - Volovské vrchy v štádiu predrokovania  
SKCHVU016 - Záhorské Pomoravie    
SKCHVU013 - Malá Fatra v štádiu predrokovania  
SKCHVU053 - Slovenský raj v štádiu predrokovania  
SKCHVU030 - Tatry v štádiu predrokovania  
SKCHVU050 - Chočské vrchy v štádiu predrokovania  
SKCHVU054 - Špačinsko-nižnianske polia 3.6.2017 2017 - 2046
SKCHVU052 - Čergov v štádiu predrokovania  
SKCHVU051 - Levočské vrchy v štádiu predrokovania  

 


Júl

Počuli ste, že...