Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Je odbornou organizáciou ochrany prírody a krajiny s celoslovenskou pôsobnosťou. Sídli v Banskej Bystrici, má viac ako 500 zamestnancov. Člení sa na riaditeľstvo a správy chránených území, regionálne centrum ochrany prírody a správu slovenských jaskýň. Pôsobí kompetenčne na celom území SR, 14 chránených krajinných oblastí, regionálne centrum ochrany prírody a 13 sprístupnených jaskýň.

Organizácia zabezpečuje najmä:

• starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny,

• vykonáva monitoring stavu a zmien prírodných ekosystémov v meniacich sa ekologických podmienkach,

• zabezpečuje výkon stráže prírody,

• plní funkcie chovnej a rehabilitačnej stanice, rieši problematiku hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených,

zranených alebo usmrtených chránených živočíchov,

• vedie evidenciu chránených živočíchov a chránených rastlín,

• plní funkcie vedeckého orgánu SR pre CITES,

• vydáva stanovisko k náhodnej ťažbe a predkladá podnety,

• vypracúva programy starostlivosti o chránené územia,

• zabezpečuje označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny,

• vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny,

• vykonáva sprievodcovskú činnosť v chránených územiach,

• vykonáva činnosti spojené so zabezpečením priaznivého stavu osobitne chránenej časti prírody a krajiny,

• prevádzkuje štátny zoznam osobitne chránenej časti prírody a krajiny,

• spravuje jaskyne a pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach,

• spracúva odborné stanoviská v oblasti ochrany prírody,

• vykonáva kultúrno-výchovnú, propagačnú a edičnú činnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny,

• zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci a na uskutočňovaní medzinárodných projektov, programov a dohovorov v oblasti ochrany prírody,

• a iné činnosti podľa Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

 


Júl

Počuli ste, že...