Program: Intereg Slovenská republika - Maďarsko
Prioritná os 4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
Názov projektu SK: Prípravné aktivity Prírodného parku Szigetköz – Žitný ostrov a ďalšie spoločné iniciatívy v ochrane prírody
Názov projektu AJ: Preparation Activities of the Szigetköz-Žitný Ostrov Nature Park and Further Joint Nature Protection Initiatives
Akronym projektu: NAT-NET DUNA/DUNAJ 2
Číslo projektu:  SKHU/1601/4.1/121
Začiatok realizácie projektu:  01.07.2017
Koniec realizácie projektu: 30.10.2019
Rozpočet ŠOP SR: 109 374,00 Eur
Celkový rozpočet projektu: 464 460,20 Eur
Vedúci prijímateľ: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Partneri projektu:

  • Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
  • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
  • Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület
  • Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Opis projektu:

Projekt inovatívne integruje iniciatívy ochrany prírody, vidieckeho rozvoja, environmentálneho vzdelávania, ekoturizmu a záchrany prírodného a kultúrneho dedičstva v regióne Žitného ostrova a Malého Žitného ostrova, tvoriace základný predpoklad udržateľného využívania územia.

Dlhodobým cieľom projektu bolo podporiť cezhraničnú spoluprácu organizácií ochrany prírody prostredníctvom vytvorenia spoločného prírodného/národného parku v regióne Žitného ostrova na slovenskej strane Dunaja a Malého Žitného ostrova (Szigetkoz) na maďarskej strane Dunaja.

Krátkodobými cieľmi projektu boli:

- realizácia spoločných aktivít zameraných na prípravu prírodného parku Szigetkoz-Žitný ostrov, ktorý by bol súčasťou národného parku Podunajsko

- posilniť spoluprácu maďarských a slovenských inštitúcií ochrany prírody a ďalších organizácií nadväzujúcich na predchádzajúci projekt podporený z programu HUSK a realizovaný tými istými partnermi

- posilniť existujúce výmenné programy zamerané na environmentálne vzdelávanie a organizovanie spoločných workshopov a terénnych  programov pre maďarských a slovenských študentov

- podporiť ekomobilitu v regióne, aby pri spoznávaní prírodných hodnôt Žitného ostrova a Malého Žitného ostrova (Szigetkoz) návštevníci využívali zelenú dopravu

- podporiť ochranu prírodných hodnôt územia a zvýšiť povedomie komunít a študentov o ochrane týchto hodnôt

Aktuálne informácie k projektu:

Tlačová konferencia 29.10.2019  v budove ekocentra Futura v meste Mosonmagyaróvár (HU)

Dňa 29.10.2019 sa uskutoční v budove ekocentra Futura záverečné podujatie, ktoré bude zamerané na prezentáciu výsledkov zrealizovaných aktivít

v projekte “Prípravné aktivity prírodného parku Szigetkoz-Žitný Ostrov a ďalšie spoločné iniciatívy v ochrane prírody“.

Tlačová správa (pdf)

Tlačová konferencia 20.9.2017 v sídle Regionálna rozvojová agentúra Šamorín

Dňa 20.9.2017 sa uskutoční v sídle RRA Šamorín úvodná tlačová konferencia projektu Cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Maďarská republika „Prípravné aktivity prírodného parku Szigetkoz-Žitný Ostrov a ďalšie spoločné iniciatívy v ochrane prírody“.

Príloha: Pozvánka [pdf]

[Magyar version]

[English version]


Júl

Počuli ste, že...