Zásahový tím pre medveďa hnedého

Zásahový tím bol zriadený za účelom minimalizovania konfliktov človeka s medveďom hnedým. Plní viaceré úlohy v oblasti evidencie, prevencie a manažmentu druhu. Hlavnou úlohou zásahového tímu je čo najskôr po nahlásení výskytu medveďa v intravilánoch miest a obcí zabezpečiť bezpečnosť ľudí takým spôsobom, ktorý je čo najšetrnejší aj k samotnému medveďovi. Cieľom členov Zásahového tímu je, aby medveď odišiel a nikomu neublížil.

Z hľadiska prevencie vykonáva Zásahový tím najmä aktivity smerujúce k odstraňovaniu atraktantov (lákadiel), spôsobujúcich výskyt medveďov v obývaných oblastiach a v ich bezprostrednej blízkosti. Ide hlavne o nezabezpečený komunálny odpad, ktorý medvede vyhľadávajú ako ľahko dostupný zdroj potravy alebo krmoviská voľne žijúcej zveri.

Zásahový tím pre medveďa  hnedého pre vás pripravil „Možnosti a príklady zabezpečovania odpadu pred medveďom [pdf]“.

Podrobnosti o zásahovom tíme nájdete tu: http://zasahovytim.sopsr.sk/


Júl

Počuli ste, že...