Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Európska cena Natura 2000 – uzávierka návrhov je už 15.12.2015
23. 11. 2015   MŽP SR
Európska komisia v októbri 2015 vyhlásila už tretie kolo súťaže o cenu Natura 2000, ktorej cieľom je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ. Cieľom je tiež spropagovať úspechy v budovaní sústavy Natura 2000 a prínosy, ktoré Natura 2000 má pre ochranu biologickej diverzity v Európe. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z EU stratégie biodiverzity do roku 2020. O cenu sa môžu uchádzať jednotlivci alebo inštitúcie - vládne i mimovládne, vrátane privátnych a dobrovoľných združení, vlastníkov pozemkov v chránených územiach, vzdelávacích organizácií, podnikateľských subjektov. Podstatné je, aby aktivity boli priamo spojené s jednou alebo viacerými lokalitami sústavy Natura 2000 a priniesli konkrétne výsledky za uplynulých 5 rokov, t. j. za obdobie 1.12.2010 – 31.11.2015.
Rovnako ako v roku 2014 a 2015 bude cena udeľovaná v 5 kategóriách (ochrana; socio-ekonomické prínosy; komunikácia; zosúladenie záujmov a vnímania; cezhraničná spolupráca a „networking“). Návrhy bude vyhodnocovať odborná porota, ktorá zohľadní efektívnosť aktivít a ich výsledky, inovatívnosť a originálnosť, trvanie aktivít; dobrý pomeru medzi nákladmi a ich výstupmi; využiteľnosti príkladov a transféru skúseností. Tak ako v roku 2015 bude súčasťou súťaže hlasovanie občanov (v roku 2015 sa do hlasovania o najlepšieho finalistu zapojilo vyše 24 900 občanov EÚ). Termínom prihlásenia je predĺžený do 15. decembra 2015, prihlášky je možné vyplniť len on-line na stránke Európskej komisie. Prípadné otázky je možné konzultovať na sekretariáte Ceny Natura 2000 (email: n2000awards@adelphi.de).
19. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a prírodu
01. 10. 2015   MŽP SR
Dňa 24.09.2015 bolo v Bruseli v poradí 19. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a prírodu. Problematiky Natura 2000 sa týkali hlavne dve témy. Prvou je proces „fitness-check“, t.j. kontrola vhodnosti smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva z hľadiska naplnenia ich cieľov. Európska komisia informovala, že v rámci verejnej konzultácie bolo doručených až 550 000 odpovedí, čo svedčí o mimoriadnom záujme verejnosti. Na stránke Európskej komisie sú uvedené ďalšie informácie, vrátane odpovedí z jednotlivých členských štátov a štatistického vyhodnotenia odpovedí. Správa z verejnej konzultácie by mala byť publikovaná v októbri 2015. Druhou témou je strednodobé vyhodnotenie Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Pozitívne bol hodnotený pokrok v plnení opatrenia 1 zavŕšiť zriaďovanie sústavy Natura 2000 a zaistiť jej dobré spravovanie. Do Natura 2000 boli navrhnuté hlavne morské lokality, napríklad Španielsko doplnilo územia s výmerou 60 000 km2. Európska komisia upozornila, že neplnenie povinnosti doplniť územia sústavy Natura 2000, zabezpečiť ich vyhlásenie a realizovať ochranárske opatrenia je/bude predmetom konaní voči príslušnému členskému štátu. Medzi úspechy bol zaradený tzv. biogeografický proces Natura 2000, ktorý pozostáva z aktivít na úrovni biogeografických regiónov. Osobitne bol spomenutý seminár konaný v júni 2015 v Luxemburgu, na ktorom sa aktívne zúčastnila aj Slovenská republika. Európska komisia informovala o stave prípravy strednodobého hodnotenia plnenia stratégie a o zverejnení viacerých významných dokumentov: ucelené hodnotenie „stav prírody v EÚ“/„State of the Nature in the EU“; dokument k téme Natura 2000 a lesy; správa Európskej agentúry životného prostredia o hodnotení európskych ekosystémov a hodnotenie stavu európskych morí ako aj správa JRC o trendoch v ekosystémových službách v r. 2000-2010 v rámci EU.
Nariadenie vlády SR k CHVÚ Záhorské Pomoravie
03. 07. 2015   MŽP SR
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie vyšlo v Zbierke zákonov SR: čiastka: 45/2015, pod č. 145/2015 s účinnosťou od 1. júla 2015.
Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020
26. 06. 2015   MŽP SR
Včera 25.6.2015 bola MŽP SR schválená 1. aktualizácia Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020. MŽP SR odporúča materiál využívať na plnenie medzinárodných a národných záväzkov na úseku ochrany prírody a pre plnenie ukazovateľov investičnej priority 1.3.1., prioritnej osi 1 Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.
KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR (KIMS)
16. 06. 2015   ŠOP SR
Dnes bol v rámci konferencie EnviroIfórum 2015 verejne predstavený Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR (KIMS), ktorý bol vyvinutý v rámci projektu „Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“, ktorý realizuje ŠOP SR z OPŽP. Základnou úlohou KIMS je zlepšenie informovanosti verejnosti, laických pozorovateľov ale aj odborníkov o výskyte a stave druhov a biotopov európskeho významu. Filozofia je postavená na princípe „čím viac zbieram údaje o chránených druhoch a biotopoch, tým viac prispievam k zlepšovaniu ich stavu a aktívnej ochrane prírody“. KIMS je určený na uloženie, selekciu a publikovanie verejných údajov verejnosti a zefektívnenie práce odborných zamestnancov ŠOP SR formou dostupného a ľahkého prístupu k údajom o výskyte a stave chránených druhov alebo biotopov.
Verejná konzultácia k smerniciam EÚ
12. 05. 2015   MŽP SR
Dňa 30. apríla 2015 oznámila Európska komisia začiatok verejnej konzultácie v rámci procesu „fitness-check“, t. j. „kontrole vhodnosti“ smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch z hľadiska plnenia ich cieľov. Do konzultácií sa verejnosť môže zapojiť do 24. júla 2015 (vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch EÚ) Podrobnejšie informácie nájdete aj v slovenskom jazyku na stránke Európskej komisie.
Workshop o alpských riekach
12. 09. 2014   MŽP SR
V dňoch 3. a 4. septembra 2014 sa vo Zvolene konalo podujatie k problematike alpským riek, ktoré bolo súčasťou tzv. nového biogeografického procesu Natura 2000 určeného pre štáty Európskej únie, ako aj podujatím Karpatskej iniciatívy pre mokrade, ktorá zastrešuje 7 krajín Karpatského oblúka. Na workshope sa zúčastnilo vyše 40 odborníkov na ochranu prírody a starostlivosť o vody zo spolu 8 štátov, vrátane zástupcu Európskej komisie a Sekretariátu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Podujatie priamo vyplynulo zo záverov seminára v Grazi v novembri 2013, kde sa zástupcovia EÚ štátov alpského biogeografického regiónu dohodli na konaní pravidelných pracovných stretnutí k otázkam, ktoré kľúčovým spôsobom ovplyvňujú priaznivý stav alpským vodných biotopov európskeho významu a na ne viazaných druhov. Workshop pozostával z 2 paralelných exkurzií (na rieke Hron a rieke Slatina) a z prednášok k 3 okruhom s následnou diskusiou. V prvom bloku odznela prezentácia EÚ právneho a strategického rámca v ochrane prírody a vôd, vrátane reportingu a interpretačných príručiek (v súčasnosti je v štádiu prípravy príručka k téme vodné elektrárne a Natura 2000), k činnosti Karpatskej iniciatívy pre mokrade a k strategickým nástrojom pre trvalo udržateľné využívanie vodnej energie. Druhý okruh bol zameraný na príklady uplatnenia environmentálneho posudzovania pre kontinuitu alpským riek a tretí okruh na príklady revitalizácie alpských riek.
Prezentácie a bližšie informácie.
Informácie o novom biogeografickom procese.
Podrobnosti ku Karpatskej iniciatíve pre mokrade.
Verejná konzultácia k reportingu podľa čl. 17 smernice o biotopoch a zverejnenie národného sumáru (Composite report) na stránkach EK
13. 06. 2014   
Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k hodnoteniam stavu biotopov a druhov európskeho významu, v rámci ktorej môže ktokoľvek po regstrácii na stránkach EK vložiť svoje pripomienky k samotnému reportingu podľa čl. 17 smernice o biotopoch. Pripomienky je možné predložiť on-line do 7. júla 2014 a podrobnosti procesu pripomienkovania sú uvedené na stránke pripravenej k procesu pripomienkovania. Zároveň Európska komisia dňa 12. júna 2014 sprístupnila súhrny národných správ podľa čl. 17 smernice o biotopoch za r. 2007-2012. Súhrny za všetky členské krajiny nájdete na stránkach EK.

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2015 Štátna ochrana prírody SR