Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Nariadenie vlády SR k CHVÚ Záhorské Pomoravie
03. 07. 2015   MŽP SR
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie vyšlo v Zbierke zákonov SR: čiastka: 45/2015, pod č. 145/2015 s účinnosťou od 1. júla 2015.
Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020
26. 06. 2015   MŽP SR
Včera 25.6.2015 bola MŽP SR schválená 1. aktualizácia Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020. MŽP SR odporúča materiál využívať na plnenie medzinárodných a národných záväzkov na úseku ochrany prírody a pre plnenie ukazovateľov investičnej priority 1.3.1., prioritnej osi 1 Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.
KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR (KIMS)
16. 06. 2015   ŠOP SR
Dnes bol v rámci konferencie EnviroIfórum 2015 verejne predstavený Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR (KIMS), ktorý bol vyvinutý v rámci projektu „Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“, ktorý realizuje ŠOP SR z OPŽP. Základnou úlohou KIMS je zlepšenie informovanosti verejnosti, laických pozorovateľov ale aj odborníkov o výskyte a stave druhov a biotopov európskeho významu. Filozofia je postavená na princípe „čím viac zbieram údaje o chránených druhoch a biotopoch, tým viac prispievam k zlepšovaniu ich stavu a aktívnej ochrane prírody“. KIMS je určený na uloženie, selekciu a publikovanie verejných údajov verejnosti a zefektívnenie práce odborných zamestnancov ŠOP SR formou dostupného a ľahkého prístupu k údajom o výskyte a stave chránených druhov alebo biotopov.
Verejná konzultácia k smerniciam EÚ
12. 05. 2015   MŽP SR
Dňa 30. apríla 2015 oznámila Európska komisia začiatok verejnej konzultácie v rámci procesu „fitness-check“, t. j. „kontrole vhodnosti“ smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch z hľadiska plnenia ich cieľov. Do konzultácií sa verejnosť môže zapojiť do 24. júla 2015 (vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch EÚ) Podrobnejšie informácie nájdete aj v slovenskom jazyku na stránke Európskej komisie.
Workshop o alpských riekach
12. 09. 2014   MŽP SR
V dňoch 3. a 4. septembra 2014 sa vo Zvolene konalo podujatie k problematike alpským riek, ktoré bolo súčasťou tzv. nového biogeografického procesu Natura 2000 určeného pre štáty Európskej únie, ako aj podujatím Karpatskej iniciatívy pre mokrade, ktorá zastrešuje 7 krajín Karpatského oblúka. Na workshope sa zúčastnilo vyše 40 odborníkov na ochranu prírody a starostlivosť o vody zo spolu 8 štátov, vrátane zástupcu Európskej komisie a Sekretariátu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Podujatie priamo vyplynulo zo záverov seminára v Grazi v novembri 2013, kde sa zástupcovia EÚ štátov alpského biogeografického regiónu dohodli na konaní pravidelných pracovných stretnutí k otázkam, ktoré kľúčovým spôsobom ovplyvňujú priaznivý stav alpským vodných biotopov európskeho významu a na ne viazaných druhov. Workshop pozostával z 2 paralelných exkurzií (na rieke Hron a rieke Slatina) a z prednášok k 3 okruhom s následnou diskusiou. V prvom bloku odznela prezentácia EÚ právneho a strategického rámca v ochrane prírody a vôd, vrátane reportingu a interpretačných príručiek (v súčasnosti je v štádiu prípravy príručka k téme vodné elektrárne a Natura 2000), k činnosti Karpatskej iniciatívy pre mokrade a k strategickým nástrojom pre trvalo udržateľné využívanie vodnej energie. Druhý okruh bol zameraný na príklady uplatnenia environmentálneho posudzovania pre kontinuitu alpským riek a tretí okruh na príklady revitalizácie alpských riek.
Prezentácie a bližšie informácie.
Informácie o novom biogeografickom procese.
Podrobnosti ku Karpatskej iniciatíve pre mokrade.
Verejná konzultácia k reportingu podľa čl. 17 smernice o biotopoch a zverejnenie národného sumáru (Composite report) na stránkach EK
13. 06. 2014   
Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k hodnoteniam stavu biotopov a druhov európskeho významu, v rámci ktorej môže ktokoľvek po regstrácii na stránkach EK vložiť svoje pripomienky k samotnému reportingu podľa čl. 17 smernice o biotopoch. Pripomienky je možné predložiť on-line do 7. júla 2014 a podrobnosti procesu pripomienkovania sú uvedené na stránke pripravenej k procesu pripomienkovania. Zároveň Európska komisia dňa 12. júna 2014 sprístupnila súhrny národných správ podľa čl. 17 smernice o biotopoch za r. 2007-2012. Súhrny za všetky členské krajiny nájdete na stránkach EK.
Európska cena Natura 2000 - finále
01. 05. 2014   MŽP SR
Európska komisia zverejnila zoznam 22 návrhov, ktoré sa dostali do užšieho výberu súťaže o cenu Natura 2000. Jej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o sústave chránených území členských krajín Európskej únie. Víťazi budú ocenení na slávnostnom podujatí v Bruseli 21. mája 2014. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z EÚ stratégie biodiverzity do roku 2020.
Viac informácií nájdete na web stránke MŽP SR Slovenskej republiky, alebo priamo na web stránke Európskej komisie.
Európska cena Natura 2000
05. 02. 2014   MŽP SR
Európska komisia vyhlásila prvýkrát súťaž o cenu Natura 2000, ktorá bude každoročne udeľovaná za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000. Jej cieľom je predovšetkým zvýšiť povedomie verejnosti o sústave Natura 2000. Podľa prieskumu Európskej komisie v r. 2013 len 27 % obyvateľov EÚ malo vedomosť o Natura 2000, čo je v porovnaní s r. 2007 (18 %) viac, ale stále nízky podiel. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z EU stratégie biodiverzity do r. 2020. Tohtoročnej ceny sa týkajú aktivity realizované medzi 1. januárom 2009 a 31. decembrom 2013, termínom prihlásenia je už 18. február 2014.
Viac informácií nájdete na web stránke MŽP SR Slovenskej republiky, alebo priamo na web stránke Európskej komisie.

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2015 Štátna ochrana prírody SR