Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Diskusia
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Európska cena Natura 2000
05. 02. 2014   MŽP SR
Európska komisia vyhlásila prvýkrát súťaž o cenu Natura 2000, ktorá bude každoročne udeľovaná za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000. Jej cieľom je predovšetkým zvýšiť povedomie verejnosti o sústave Natura 2000. Podľa prieskumu Európskej komisie v r. 2013 len 27 % obyvateľov EÚ malo vedomosť o Natura 2000, čo je v porovnaní s r. 2007 (18 %) viac, ale stále nízky podiel. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z EU stratégie biodiverzity do r. 2020. Tohtoročnej ceny sa týkajú aktivity realizované medzi 1. januárom 2009 a 31. decembrom 2013, termínom prihlásenia je už 18. február 2014.
Viac informácií nájdete na web stránke MŽP SR Slovenskej republiky, alebo priamo na web stránke Európskej komisie.
Nové rozhodnutia EK k zoznamu území európskeho významu
31. 01. 2014   MŽP SR
21. decembra 2013 boli v Úradnom vestníku Európskej komisie zverejnené nové rozhodnutia EK, ktorými sa prijímajú zoznamy ÚEV pre 9 biogeografických regiónov. Slovenskej republiky sa týka:
Rozhodnutie EK ktorým sa prijíma 7. aktualizovaný zoznam ÚEV v alpskom biogeografickom regióne.
Rozhodnutie EK ktorým sa prijíma 5. aktualizovaný zoznam ÚEV v panónskom biogeografickom regióne.
Rozhodnutia obsahujú 473 území európskeho významu z aktualizovaného slovenského národného zoznamu.
Rozšírenie prírodnej rezervácie Suchý vrch
30. 01. 2014   MŽP SR
Prírodná rezervácia Suchý vrch v Národnom parku Veľká Fatra sa od 1. februára rozšíri. Prirodzené lesy prevažne pralesovitého charakteru v Zelenej doline od Ostrého brda po Chýšky tak dostanú zákonnú ochranu. Lokalita rozšírenej rezervácie tvorí tiež súčasť územia európskeho významu Veľká Fatra.
Viac informácií nájdete v tlačovej správe MŽP SR.
Barometer Natura 2000
30. 01. 2014   MŽP SR
Európska komisia zverejnila aktuálne údaje barometra Natura 2000, podľa ktorých 27 členských štátov vymedzilo dosiaľ 27 221 lokalít Natura 2000, z toho 26 753 suchozemských (5410 chránených vtáčích území a 23 115 území európskeho významu). Zaberajú výmeru 1 035 883 km2, t.j. 18,16 % časti Európy.
Viac informácií nájdete v januárovom Spravodajcovi Natura 2000.
Správa o stave biotopov a druhov eur. významu podľa čl. 17 smernice o biotopoch
09. 01. 2014   
Dňa 17. decembra 2013 bola na stránkach Eur. komisie uverejnená správa o stave biotopov a druhov eur. významu v Slovenskej republike za obdobie rokov 2007 - 2012. Správa obsahuje podrobné databázové informácie ako aj mapy rozšírenia a mapy areálu a bola pripravená v spolupráci s ďalšími organizáciami, expertmi. Štátna ochrana prírody bola koordinátorom celého procesu. Správa je dostupná pre verejnosť na stránkach: http://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/art17/envurbnzg
Školenie zamestnancov ŠOPSR v rámci projektu ITMS: 2415012004
20. 12. 2013   
Od 25. do 29. novembra 2013 sa vo Zvolene uskutočnilo školenie zamestnancov ŠOP SR zamerané na legislatívu lesného hospodárstva súvisiacu s ochranou prírody, programy starostlivosti o les, monitoring a mapovanie lesných biotopov, mapovanie pralesov a prírodných lesov vo väzbe na prac. náplň zamestnancov ŠOP SR. Prezentácie: stiahni 7z
Alpský biogeografický proces
02. 12. 2013   
V dňoch 25. - 26. novembra sa v rakúskom Grazi konal seminár nového biogeografického procesu pre alpský biogeografický región. Seminár bol zameraný na vybrané vodné, lesné a trávinné biotopy eur. významu, ktoré sú v alpskom biogeografickom regióne významné a ich manažment vyžaduje súčinnosť viacerých členských štátov. Pracovníčka Sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR viedla skupinu „riečne a jazerné biotopy". Rokovania sa zúčastnilo vyše 70 zástupcov EK, ECNC, vládnych a mimovládnych organizácií. Účastníci navrhli riešenia ich manažmentu a možnosti vzájomnej spolupráce. Dokumenty a prezentácie sú prístupné na komunikačnej platforme: http://www.natura2000communicationplatform.eu
Finacovanie Natura 2000 zo zdrojov EÚ- seminár
11. 10. 2013   
Dňa 12. novembra 2013 sa v Bratislave (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra) uskutoční seminár "Financovanie Natura 2000" k možnostiam financovania opatrení pre chránené územia sústavy Natura 2000 zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 - 2020. Viac informácií nájdete na www.financing-natura2000.eu

Prezentácie:
- Andreas Beckman
- Martin Čukan
- Jana Durkošová
- Lenka Formánková
- Peter Jány
- Ctibor Kocman
- Tatiana Nemcova
- Andrej Saxa
- Rudolf Trebatický
- Juraj Žaťko
- Všetky

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2014 Štátna ochrana prírody SR