Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Piaty ročník súťaže o cenu Natura 2000 má svojich víťazov
26. 10. 2020   

Virginijus Sinkevičius, európsky komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov oznámil 14. októbra 2020 víťazov piateho ročníka súťaže o cenu Natura 2000. Získalo ju 6 projektov, medzi ocenenými bol cezhraničný projekt, súčasťou ktorého je aj Slovenská republika. Okrem neho ceny získali projekty z Fínska, Francúzska, Belgicka, Španielska a Bulharska.

Víťazný projekt v kategórii cezhraničnej spolupráce s názvom "Spoločné úsilie pre bezpečnú a prírodu šetriacu dopravnú sieť v Karpatoch" (Joint efforts for safe and wildlife-friendly transportation networks in the Carpathians; https://www.natura2000award-application.eu/finalist/3946) je pretransformovaný do projektu TRANSGREEN ("Integrované plánovanie dopravnej a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskej oblasti v prospech ľudí a prírody", realizovaný v rámci Interreg – Dunajského nadnárodného programu). Zapojila sa doňho Slovenská republika spolu s Českou republikou, Maďarskom, Rakúskom, Rumunskom a Ukrajinou.

Vo víťaznom projekte sa vypracovali metodiky na monitorovanie kolízií dopravných prostriedkov so živočíchmi, analýzy a katalógy opatrení v pilotných územiach. Výstupom projektu je dokument "Návody pre ochranu prírody a dopravu v Karpatoch", ktorý sa zaoberá integrovaným plánovaním a výstavbou dopravnej infraštruktúry, jej riadením, manažmentom a monitorovaním tak, aby zohľadňovalo ochranu biodiverzity a minimalizovalo fragmentáciu krajiny. Na výsledkoch projektu sa významne podieľala Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR), ktorá ho realizovala v dvoch pilotných územiach a spolupracovala na ňom aj s ďalšími slovenskými partnermi.
Viac informácií o projekte a jeho výstupoch je dostupných na stránkach ŠOP SR: http://www.sopsr.sk/web/?cl=11229.
Víťazmi v ďalších kategóriách sú:

- Cena za ochranu prírody (Conservation Award)bola udelená Fínsku za projekt "Using underwater inventories for the conservation of marine areas in Finland" (https://natura2000award-application.eu/finalist/4694),
- Francúzsky project "Eau la la!!! Eco-tips for Sea and Shore" (https://natura2000award-application.eu/en/finalist/3960) získal cenu za komunikáciu (Communication Award),
- Cena za socio-ekonomické benefity (Socio-economic Benefits Award)bola udelená projektu "Pro-Biodiversidad: Shepherds as Biodiversity Conservators in Natura 2000" (https://natura2000award-application.eu/en/finalist/3943) v Španielsku,
- Cena za prepájanie rôznych záujmov (Reconciling Interests/Perceptions Award)bola udelená projektu "Ten keys to co-ownership for nature projects" (https://natura2000award-application.eu/finalist/891), realizovanom v Belgicku.

Osobitnú Cenu občanov Európy (European Citizens’ Award) získal projekt na ochranu bulharských lesov „Partnership for Protection of Bulgarian Old-growth Forests in Natura 2000“ (https://natura2000award-application.eu/application/4291).

V rámci aktuálneho ročníka súťaže o cenu Natura 2000 sa zaevidovalo 85 žiadostí, z ktorých sa na základe piatich kľúčových kritérií (efektívnosť, originalita, trvanlivosť, nákladové pomery a replikovateľnosť) vybral užší zoznam 27 finalistov. Do užšieho výberu sa dostalo aj Slovensko vďaka projektu mimovládnej organizácie Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, zameraný na obnovu mokradí v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie na východe Slovenska. Výstupom projektu bola obnova 54 vzácnych lokalít a technické úpravy na zlepšenie vodného režimu. Najväčším jeho úspechom bolo dosiahnutie významného zvýšenia populácie vtáčích druhov bučiak veľký a chochlačka bielooká, pre ktoré MŽP SR schválilo program záchrany, spracovaný ako súčasť tohto projektu.

Natura 2000 je sústava európskych chránených území, ktorá pokrýva viac ako 18 % pevninského územia Európskej únie a asi 9 % jej morských oblastí. Cena Natura 2000 vyzdvihuje úspešné príklady realizovaných projektov a propaguje najlepšie postupy ochrany prírody v Európe.

Viac informácií:
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-awards-excellence-nature-protection-across-europe-2020-10-14_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/application-2020/index_en.htm


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR