Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Správy o stave druhov a biotopov európskeho významu
04. 09. 2019   ŠOP SR
Správa o stave druhov a biotopov európskeho významu (reporting) v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch za roky 2013 - 2018 bola odovzdaná Európskej komisii a je dostupná na jej stránke:
DRUHY EUR. VÝZNAMU
BIOTOPY EUR. VÝZNAMU
Správa o stave vtákov európskeho významu (reporting) v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch za roky 2013 - 2018 je dostupná na tejto stránke:
VTÁKY
Európske ocenenie Natura 2000
23. 05. 2019   
Vážený pán/vážená pani,
otvára sa piaty ročník európskeho ocenenia Natura 2000, ktoré vyzdvihuje výnimočné úspechy v oblasti ochrany prírody. Prihlášku v niektorej z piatich kategórií ocenenia môže predložiť akýkoľvek subjekt zapojený do činností súvisiacich so sústavou Natura 2000. Finalistovi, ktorý získa najviac nominácií prostredníctvom hlasovania verejnosti na webovom sídle ocenenia, bude navyše udelené prestížne „ocenenie občanov EÚ“. Výzva na predkladanie prihlášok bude otvorená od 21. mája do 30. septembra 2019.
Ocenením Natura 2000 sa odmeňuje vynikajúce riadenie a propagácia sústavy a zvyšuje sa povedomie o sústave Natura 2000 a jej výhodách pre európskych občanov. Prispieva tiež k štvrtej prioritnej oblasti Akčného plánu EÚ pre ľudí, prírodu a hospodárstvo s cieľom zlepšiť komunikáciu a osvetu.
V súvislosti s akčným plánom sa 21. máj oficiálne vyhlásil za európsky deň Natura 2000. Tento výnimočný deň sa každoročne oslavuje prostredníctvom stoviek verejných podujatí v celej Európe. Víťazi ocenenia Natura 2000 budú vyhlásení okolo tohto dátumu na mimoriadnom slávnostnom odovzdávaní cien v sídle Komisie.
Boli by sme Vám veľmi vďační za pomoc pri zviditeľňovaní ocenenia a dňa Natura 2000 a oslovovaní všetkých aktérov zapojených do sústavy Natura 2000. Dúfame, že nám pomôžete šíriť informácie o súťaži, aby sa o nej dozvedelo čo najširšie spektrum možných uchádzačov.
Ďalšie informácie o podávaní prihlášok nájdete na webovom sídle:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/.
Ak máte osobitné otázky/návrhy, obráťte sa na sekretariát ocenenia Natura 2000:
n2000awards@adelphi.de
Opatrenie s novými územiami európskeho významu nadobudlo účinnosť
08. 01. 2018   
Dňa 1. januára 2018 nadobudlo účinnosť opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu území európskeho významu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu území európskeho významu.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2017 Vestníka MŽP SR, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle MŽP SR. Oznámenie o vydaní opatrenia je prístupné v elektronickej podobe na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.
Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu
02. 11. 2017   
Vláda Slovenskej republiky dňa 25. 10. 2017 schválila Druhú aktualizáciu národného zoznamu území európskeho významu, čím si Slovensko splnilo povinnosť vyplývajúcu z členstva v EÚ. Ku 473 chráneným lokalitám s výskytom cenných biotopov a druhov európskeho významu, ktoré boli predložené Európskej komisii v roku 2004 a 2011, pribudne nových 169 lokalít s výmerou 31 656 ha. Celková výmera sa tak zvýši z 11,9 % rozlohy Slovenskej republiky na 12,6 %.
Európskej komisii sa následne zaslala aktualizovaná databáza území Natura 2000 v predpísanom formáte. Ďalšími krokmi bude vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu a bilaterálne rokovanie s Európskou komisiou na posúdenie dostatočnosti aktualizovaného národného zoznamu ÚEV.
Nový formát a manuál pre podávanie správ podľa čl. 17 smernice o biotopoch a čl. 12 o ochrane vtáctva
16. 05. 2017   
Členské štáty dňa 4. mája 2017 odsúhlasili nový formát a manuál pre podávanie správ podľa čl. 17 smernice o biotopoch a čl. 12 smernice o ochrane vtáctva na obdobie 2013 - 2018. Jedná sa o veľmi podrobné dokumenty, ktoré sú k nahliadnutiu tu. Zavŕšil sa tým takmer 3 ročný proces spoločnej prípravy podkladov a členské štáty čaká veľmi náročná príprava správ o stave a perspektívach jednotlivých biotopov a druhov európskeho významu. Európska komisia predstavila aj návrhy akčných plánov pre ohrozené druhy (netopiere, vtáctvo), činnosť európskej platformy pre manažment husí a ďalšie iniciatívy.
Posúdenie smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva
26. 04. 2017   
Dňa 27.04.2017 Európska komisia zverejnila Akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku. Dokument bol spracovaný na posilnenie plnenia záväzkov vyplývajúcich zo smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch. V akčnom pláne sú zohľadnené výsledky procesu tzv. "fitness-check", ktorý potvrdil, že obe smernice sú v súlade so svojimi cieľmi. Správu vydala Európska komisia 16.12.2016 a jej súhrn v slovenskom jazyku je dostupný tu.
Ukončenie 2 ročného procesu hodnotenia oboch smerníc znamená zachovanie doterajšieho právneho rámca a zefektívnenie jeho plnenia.Viac informácií k akčnému plánu je na stránke Európske komisie.
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava
31. 01. 2017   
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 25.01.2017 schválila Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 - 2046. Schválený materiál nájdete tu:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26210
Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity z členských krajín EÚ sa uskutočnilo na Táloch
24. 10. 2016   
V dňoch 10-12.10.2016 usporiadalo MŽP v spolupráci so ŠOP SR na Táloch v Národnom parku Nízke Tatry Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských štátov EÚ. Stretnutia sa zúčastnilo 51 zástupcov z 22 členských štátov EÚ, traja predstavitelia Európskej komisie a 15 zástupcov z 11 mimovládnych organizácií (IUCN, CEEweb, FoE, Sekretariát Karpatského dohovoru, Birdlife International, WWF).
Stretnutie riaditeľov je najvýznamnejším pracovným rokovaním ochrany prírody konaným na Slovensku počas Predsedníctva Slovenskej republiky k téme ochrany prírody. Účastníci prijali plán pre naplnenie cieľov EÚ Stratégie na ochranu biodiverzity do roku 2020 a bol potvrdený význam smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva pre ochranu prírody. Na stretnutí odzneli aj prezentácie výstupov Medzinárodného kongresu ochrany prírody IUCN (1.-10.september 2016,Havaj) a workshopu Financovanie ochrany prírody v EÚ (10.október 2016, Bratislava), informácia o významnosti lesov v Karpatoch, veľkých šelmách v Európe. Ochranu prírody a biodiverzity na Slovensku predstavil Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR.
Účastníci v rámci stretnutia navštívili v sprievode odborných pracovníkov ŠOP SR Bystriansku jaskyňu a Národnú prírodnú rezerváciu Dobročský prales.

tale stretnutie
Foto: Ing. Ivan Rybár

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR