Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Posúdenie smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva
26. 04. 2017   
Dňa 27.04.2017 Európska komisia zverejnila Akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku. Dokument bol spracovaný na posilnenie plnenia záväzkov vyplývajúcich zo smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch. V akčnom pláne sú zohľadnené výsledky procesu tzv. "fitness-check", ktorý potvrdil, že obe smernice sú v súlade so svojimi cieľmi. Správu vydala Európska komisia 16.12.2016 a jej súhrn v slovenskom jazyku je dostupný tu.
Ukončenie 2 ročného procesu hodnotenia oboch smerníc znamená zachovanie doterajšieho právneho rámca a zefektívnenie jeho plnenia.Viac informácií k akčnému plánu je na stránke Európske komisie.
Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava
31. 01. 2017   
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 25.01.2017 schválila Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 - 2046. Schválený materiál nájdete tu:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26210
Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity z členských krajín EÚ sa uskutočnilo na Táloch
24. 10. 2016   
V dňoch 10-12.10.2016 usporiadalo MŽP v spolupráci so ŠOP SR na Táloch v Národnom parku Nízke Tatry Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských štátov EÚ. Stretnutia sa zúčastnilo 51 zástupcov z 22 členských štátov EÚ, traja predstavitelia Európskej komisie a 15 zástupcov z 11 mimovládnych organizácií (IUCN, CEEweb, FoE, Sekretariát Karpatského dohovoru, Birdlife International, WWF).
Stretnutie riaditeľov je najvýznamnejším pracovným rokovaním ochrany prírody konaným na Slovensku počas Predsedníctva Slovenskej republiky k téme ochrany prírody. Účastníci prijali plán pre naplnenie cieľov EÚ Stratégie na ochranu biodiverzity do roku 2020 a bol potvrdený význam smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva pre ochranu prírody. Na stretnutí odzneli aj prezentácie výstupov Medzinárodného kongresu ochrany prírody IUCN (1.-10.september 2016,Havaj) a workshopu Financovanie ochrany prírody v EÚ (10.október 2016, Bratislava), informácia o významnosti lesov v Karpatoch, veľkých šelmách v Európe. Ochranu prírody a biodiverzity na Slovensku predstavil Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR.
Účastníci v rámci stretnutia navštívili v sprievode odborných pracovníkov ŠOP SR Bystriansku jaskyňu a Národnú prírodnú rezerváciu Dobročský prales.

tale stretnutie
Foto: Ing. Ivan Rybár
Prezentácia ochrany prírody Slovenska priamo v Bruseli
03. 10. 2016   
Úchvatné fotografie národných parkov, chránených druhov rastlín a živočíchov, tajomných jaskýň, či pamätné kremnické mince zavítali s putovnou výstavou o ochrane prírody a biodiverzity do hlavnej budovy Európskej komisie v Bruseli.
V rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie má Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR prezentovať ochranu prírody v sídle Európskej komisie v Bruseli, a to priamo v hlavnej budove Berlaymont, ktorá je srdcom EÚ.
Možnosť prezentovať sa počas SK PRES práve témou ochrany prírody, z pomedzi všetkých tém, ktoré bolo možné prezentovať, je pre Štátnu ochranu prírody SR veľkou cťou, preto v rámci výstavy pripravila grafickú prezentáciu o národných parkoch Slovenska, Biodiverzite Slovenska, výber najlepších plagátov zo súťaže Ekoplagát a MŽP SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska, pripravilo prezentáciu pamätných mincí s témou ochrany prírody.
Výstava má teda priblížiť krásnu prírodu Slovenska, ktoré predsedá Rade EÚ. V Berlaymonte v Európskej komisii bude do 7. októbra 2016 a následne sa presunie na ďalšie európske inštitúcie ako DG Environment či Výbor regiónov až do konca SK PRES 2016.
Cieľom výstavy je podčiarknuť dôležitosť sústavy chránených oblastí Natura 2000, zohľadňovať nároky na ochranu biodiverzity v iných politikách a hlavne poukázať na kladné príklady z prírody na Slovensku, poznamenal v otváracom príhovore štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.
Výstavu slávnostne otvorili aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, európsky komisár pre životné prostredie Karmenu Vella a Stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík.
aktualitu pridal: Admin
Nový formát reportingu na roky 2013-2018 (MŽP SR)
05. 05. 2016   
Nový formát reportingu na roky 2013-2018, financovanie Natura 2000 a komunikačné aktivity (MŽP SR, 3. mája 2016) Toto boli hlavné témy zasadnutia expertnej skupiny pre smernicu o biotopoch a pre smernicu o vtáctve, ktorá zasadala v Bruseli dňa 19. apríla 2016. Delegáti z 26 členských krajín si vypočuli prezentácie Európskej komisie k novému formátu pre podávanie správy podľa čl. 17 smernice o biotopoch a podľa čl. 12 smernice o vtáctve na nové obdobie. Oproti predchádzajúcemu 6 ročnému hodnotiacemu cyklu došlo k ďalšiemu zosúlaďovaniu údajov požadovaných podľa oboch smerníc, k odstráneniu niektorých požadovaných polí a naopak k doplneniu iných častí, napr. údajov o love vybraných druhov živočíchov a o ochranných opatreniach pre jednotlivé biotopy a druhy európskeho významu. Najmä z dôvodu koordinácie reportingu s hodnotením plnenia Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 bol termín predkladania oboch správ skrátený o 3 resp. o 6 mesiacov. Nové formáty pripravila Európska komisia a jej odborná organizácia v spolupráci s expertnou skupinou pre reporting, kde má svojho zástupcu aj Slovenská republika. Slovensko v celkovom hodnotení patrí medzi štáty, ktoré si splnili všetky doterajšie povinnosti v zmysle uvedených smerníc, vrátane správ o výnimkách z druhovej ochrany.
Európska komisia tiež informovala o pripravovaných výzvach na predkladanie projektov LIFE (majú byť zverejnené v máji 2016), o zriadení „Natural Capital Financing Facility“ (NCFF) Európskej investičnej banky , kde je možné podávať žiadosti o veľké projekty priebežne a o výsledkoch analýzy 101 operačných programov a programov rozvoja vidieka zo 16 vybraných členských štátov (vrátane Slovenskej republiky). Boli tiež poskytnuté informácie o prebiehajúcom procese „fitness-check“ vyššie uvedených smerníc (zverejnenie dokumentu Európskej komisie sa očakáva v júni 2016), o 2 aktuálnych rozsudkoch Európskeho súdneho dvora, o novom biogeografickom procese (jeho súčasťou je aj workshop „lesy a Natura 2000“, ktorý sa koná 21.-23.06.2016 v Padove). K tejto téme Európska komisia vydala novú príručku, ktorá je dostupná v 4 jazykových verziách. Ďalšími témami boli komunikačné aktivity, vrátane tohtoročnej Ceny Natura 2000, aktualizácia databázy Natura 2000 a projekty, napr. na prípravu programov záchrany pre vybrané druhy vtáctva a netopierov. SR patrí medzi štáty, ktoré si splnili všetky reportingové povinnosti, vrátane správ o výnimkách.
Pracovné dokumenty a prezentácie zo zasadnutia. Informácie o finančnom nástroji LIFE a o NCFF.
Európska cena Natura 2000 má 24 finalistov
06. 04. 2016   
V súčasnosti prebieha hlasovanie tretieho ročníka súťaže o udeľovanie cien Natura 2000, pričom po druhý krát sa môže do hlasovania zapojiť aj verejnosť. Minulý rok sa do hlasovania zapojilo takmer 25 tisíc občanov EÚ.
Každý deň, tisíce Európanov investujú čas, energiu a svoje znalosti do ochrany prírody. Natura 2000 award je ocenenie udeľované Európskou komisiou za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000. Jej vyhlasovanie vychádza z EU stratégie v oblasti biodiverzity do r. 2020. Cieľom súťaže je predovšetkým zvýšiť povedomie verejnosti o sústave Natura 2000 a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ.Zapojiť sa do on-line hlasovania môžete tu: http://natura2000award-application.eu/
Verejnosť môže do 8. mája hlasovať za návrhy, ktoré sa dostali do užšieho výberu tretieho ročníka ceny Natura 2000. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 83 návrhov, z ktorých odborná porota vybrala celkom 24 projektov z 15 členských štátov EÚ (Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Spojeného kráľovstvo, Španielsko a Taliansko). Ceny budú udeľované v piatich kategóriách (viď nižšie) a projekt s najvyšším počtom hlasov získa "cenu európskych občanov" - European Natura 2000 Citizens' Award. Víťazov vyhlási 23. mája 2016 na slávnostnom ceremoniáli v Bruseli komisár pre životné prostredie Karmenu Vella spoločne s odbornou porotou. Víťazi získajú okrem cennej trofeje aj finančný príspevok na podporu a ďalší rozvoj svojich aktivít.
Do súťaže bolo možné posielať on-line prihlášky do 15.12.2015. Do tretieho ročníka sa prihlásilo celkovo 83 projektov z 20 členských krajín EÚ . O cenu sa mohli uchádzať fyzické a právnické osoby - štátne inštitúcie, mimovládne organizácie, dobrovoľníci, vlastníci pozemkov, ktorí predložili návrhy v jednej z piatich kategórií:
- ochrana (zlepšenie stavu konkrétneho biotopu európskeho významu a/alebo skupiny druhov európskeho významu; ide o biotopy alebo druhy vymenované v prílohe I a prílohe II smernice o biotopoch alebo prílohe I smernice o ochrane vtáctva alebo pravidelne migrujúce druhy vtáctva);
- socio-ekonomické prínosy (ocenenie socio-ekonomických prínosov konkrétneho projektu alebo lokality sústavy Natura 2000; "značka Natura 2000" môže napríklad zvýhodniť podnikateľov využívajúcich prírodné zdroje území Natura 2000 z hľadiska cien alebo doplnkových tovarov);
- komunikácia (úspešné komunikačné aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a propagáciu Natura 2000, ktoré prinášajú zmeny postoja alebo správania sa vo vzťahu k sústave Natura 2000);
- zosúladenie záujmov a vnímania (efektívne zosúladenie záujmov často znamená kompromisy medzi zainteresovanými subjektmi, ktoré majú odlišné záujmy a názory; v tejto kategórii sa uplatnia úspešné snahy, ktoré dokázali čeliť socio-ekonomickým alebo politickým tlakom, záujmom využitia území spôsobom, ktorý je v prospech sústavy Natura 2000); - "networking" a cezhraničná spolupráca (v tejto kategórii sú obsiahnuté ?networking? aktivity, ktorých výsledkom sú pozitívne vplyvy na Natura 2000 a/alebo spolupráca medzi administratívnymi regiónmi, medzi rôznymi biogeografickými regiónmi alebo medzi morskými a suchozemskými lokalitami Natura 2000).
Viac informácii o cene Natura 2000 je možné nájsť na:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm alebo na
https://www.facebook.com/EUEnvironment
20. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a ochranu prírody
04. 04. 2016   
V dňoch 17-18.03.2016 sa v Bruseli konalo 20. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a ochranu prírody.
Európska komisia predstavila návrh cestovnej mapy na plnenie jednotlivých cieľov Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a iné iniciatívy, vrátane „fitness-check“ (hodnotenie vhodnosti) smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva a hodnotenia implementácie environmentálnej legislatívy a stratégií v rámci jednotlivých členských štátov EÚ.
Európska komisia informovala o nových príručkách, napr. k téme „Natura 2000 a lesy“ a k mapovaniu a hodnoteniu ekosystémov v Európe, ako aj o posúdení príspevku programov rozvoja vidieka k ochrane prírody a krajiny. Prezentovala tiež súčasný stav budovania sústavy Natura 2000, kde došlo k významnému pokroku najmä v doplnení morských oblastí, ale viaceré členské štáty majú nedostatky vo vymedzení území európskeho významu a v ich vyhlasovaní.
Pozitívnym príkladom bolo „Biodiversity manifesto“, ktoré schválila Federácia asociácií pre poľovníctvo a ochranu fauny zastrešujúca poľovnícke združenia z 35 štátov. Dokumenty zo zasadnutia sú prístupné na:
https://circabc.europa.eu/w/browse/08ebf99e-fb79-47e5-8a3c-b0ad0108516d.
Ochrana prírody zostáva v EÚ prioritou, podporuje ju aj envirorezort
04. 02. 2016   MŽP SR
Poslanci Európskeho parlamentu podporili efektívnejšiu ochranu prírody v hlasovaní k správe o priebežnom hodnotení Stratégie pre ochranu biodiverzity do roku 2020. Tá požaduje zachovanie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Ich dôsledné dodržiavanie je hlavným predpokladom pre splnenie cieľov stratégie. Ochranu biologickej diverzity, teda ochranu rôznorodosti všetkých foriem života podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR.
Európsky parlament (EP) zdôrazňuje, že ničenie biotopov je najdôležitejším faktorom straty biodiverzity a je osobitnou prioritou riešiť problém tejto straty. Poslanci EP vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty, aby splnenie cieľov stratégie urýchlene zaradili medzi vyššie priority. Požadujú prijatie viacstranného prístupu a zdôrazňujú v tejto súvislosti zásadnú úlohu národných, regionálnych a miestnych subjektov a ich plnú účasť pri dodržiavaní európskych smerníc zameraných na ochranu prírody. Podľa EP ťažkosti pri dosahovaní cieľov týchto smerníc a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity vo všeobecnosti nespočívajú v právnych predpisoch, ale predovšetkým v ich neúplnom a nesprávnom presadzovaní a začleňovaní do ostatných oblastí politiky. Dôraz sa má preto zamerať aj na lepšiu informovanosť verejnosti.
Ochrana biologickej rozmanitosti patrí medzi priority Ministerstva životného prostredia SR. Ministerstvo aktualizovalo informačné nástroje, ktoré sumarizujú údaje o celkovom stave a zmenách biologickej rozmanitosti na Slovensku. Aktualizáciu súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku schválila vláda SR v januári tohto roka. Východiskovú situáciu súčasnej aktualizácie predstavuje prijatie nových cieľov a opatrení ochrany biodiverzity na medzinárodnej, európskej i národnej úrovni. Cieľom aktualizácie bolo priblížiť sa k vytvoreniu komplexného, reprezentatívneho, nie však rozsiahleho súboru, ktorý by mal informovať verejnosť o stave biodiverzity na Slovensku, poskytovať odborníkom informácie pre hodnotenie reálneho stavu biodiverzity, ako aj pomáhať politikom pri rozhodovaní a riešení otázok týkajúcich sa biodiverzity a jej súvisiacich služieb.
Hlavný medzinárodný rámec pre opatrenia na zachovanie biodiverzity a udržateľné využívanie jej zložiek predstavuje Dohovor OSN o biologickej diverzite. Alarmujúci stav biodiverzity a nedodržanie globálneho cieľa "do roku 2010 zastaviť pokles biodiverzity" viedlo k prijatiu nového globálneho záväzku v tejto oblasti do roku 2020, ktorý prijala aj EÚ. Hlavným cieľom je do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov, ako aj ich obnova v najväčšom vykonateľnom rozsahu.

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR