Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Nový formát reportingu na roky 2013-2018 (MŽP SR)
05. 05. 2016   
Nový formát reportingu na roky 2013-2018, financovanie Natura 2000 a komunikačné aktivity (MŽP SR, 3. mája 2016) Toto boli hlavné témy zasadnutia expertnej skupiny pre smernicu o biotopoch a pre smernicu o vtáctve, ktorá zasadala v Bruseli dňa 19. apríla 2016. Delegáti z 26 členských krajín si vypočuli prezentácie Európskej komisie k novému formátu pre podávanie správy podľa čl. 17 smernice o biotopoch a podľa čl. 12 smernice o vtáctve na nové obdobie. Oproti predchádzajúcemu 6 ročnému hodnotiacemu cyklu došlo k ďalšiemu zosúlaďovaniu údajov požadovaných podľa oboch smerníc, k odstráneniu niektorých požadovaných polí a naopak k doplneniu iných častí, napr. údajov o love vybraných druhov živočíchov a o ochranných opatreniach pre jednotlivé biotopy a druhy európskeho významu. Najmä z dôvodu koordinácie reportingu s hodnotením plnenia Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 bol termín predkladania oboch správ skrátený o 3 resp. o 6 mesiacov. Nové formáty pripravila Európska komisia a jej odborná organizácia v spolupráci s expertnou skupinou pre reporting, kde má svojho zástupcu aj Slovenská republika. Slovensko v celkovom hodnotení patrí medzi štáty, ktoré si splnili všetky doterajšie povinnosti v zmysle uvedených smerníc, vrátane správ o výnimkách z druhovej ochrany.
Európska komisia tiež informovala o pripravovaných výzvach na predkladanie projektov LIFE (majú byť zverejnené v máji 2016), o zriadení „Natural Capital Financing Facility“ (NCFF) Európskej investičnej banky , kde je možné podávať žiadosti o veľké projekty priebežne a o výsledkoch analýzy 101 operačných programov a programov rozvoja vidieka zo 16 vybraných členských štátov (vrátane Slovenskej republiky). Boli tiež poskytnuté informácie o prebiehajúcom procese „fitness-check“ vyššie uvedených smerníc (zverejnenie dokumentu Európskej komisie sa očakáva v júni 2016), o 2 aktuálnych rozsudkoch Európskeho súdneho dvora, o novom biogeografickom procese (jeho súčasťou je aj workshop „lesy a Natura 2000“, ktorý sa koná 21.-23.06.2016 v Padove). K tejto téme Európska komisia vydala novú príručku, ktorá je dostupná v 4 jazykových verziách. Ďalšími témami boli komunikačné aktivity, vrátane tohtoročnej Ceny Natura 2000, aktualizácia databázy Natura 2000 a projekty, napr. na prípravu programov záchrany pre vybrané druhy vtáctva a netopierov. SR patrí medzi štáty, ktoré si splnili všetky reportingové povinnosti, vrátane správ o výnimkách.
Pracovné dokumenty a prezentácie zo zasadnutia. Informácie o finančnom nástroji LIFE a o NCFF.
Európska cena Natura 2000 má 24 finalistov
06. 04. 2016   
V súčasnosti prebieha hlasovanie tretieho ročníka súťaže o udeľovanie cien Natura 2000, pričom po druhý krát sa môže do hlasovania zapojiť aj verejnosť. Minulý rok sa do hlasovania zapojilo takmer 25 tisíc občanov EÚ.
Každý deň, tisíce Európanov investujú čas, energiu a svoje znalosti do ochrany prírody. Natura 2000 award je ocenenie udeľované Európskou komisiou za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000. Jej vyhlasovanie vychádza z EU stratégie v oblasti biodiverzity do r. 2020. Cieľom súťaže je predovšetkým zvýšiť povedomie verejnosti o sústave Natura 2000 a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ.Zapojiť sa do on-line hlasovania môžete tu: http://natura2000award-application.eu/
Verejnosť môže do 8. mája hlasovať za návrhy, ktoré sa dostali do užšieho výberu tretieho ročníka ceny Natura 2000. Celkovo bolo do súťaže prihlásených 83 návrhov, z ktorých odborná porota vybrala celkom 24 projektov z 15 členských štátov EÚ (Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Spojeného kráľovstvo, Španielsko a Taliansko). Ceny budú udeľované v piatich kategóriách (viď nižšie) a projekt s najvyšším počtom hlasov získa "cenu európskych občanov" - European Natura 2000 Citizens' Award. Víťazov vyhlási 23. mája 2016 na slávnostnom ceremoniáli v Bruseli komisár pre životné prostredie Karmenu Vella spoločne s odbornou porotou. Víťazi získajú okrem cennej trofeje aj finančný príspevok na podporu a ďalší rozvoj svojich aktivít.
Do súťaže bolo možné posielať on-line prihlášky do 15.12.2015. Do tretieho ročníka sa prihlásilo celkovo 83 projektov z 20 členských krajín EÚ . O cenu sa mohli uchádzať fyzické a právnické osoby - štátne inštitúcie, mimovládne organizácie, dobrovoľníci, vlastníci pozemkov, ktorí predložili návrhy v jednej z piatich kategórií:
- ochrana (zlepšenie stavu konkrétneho biotopu európskeho významu a/alebo skupiny druhov európskeho významu; ide o biotopy alebo druhy vymenované v prílohe I a prílohe II smernice o biotopoch alebo prílohe I smernice o ochrane vtáctva alebo pravidelne migrujúce druhy vtáctva);
- socio-ekonomické prínosy (ocenenie socio-ekonomických prínosov konkrétneho projektu alebo lokality sústavy Natura 2000; "značka Natura 2000" môže napríklad zvýhodniť podnikateľov využívajúcich prírodné zdroje území Natura 2000 z hľadiska cien alebo doplnkových tovarov);
- komunikácia (úspešné komunikačné aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a propagáciu Natura 2000, ktoré prinášajú zmeny postoja alebo správania sa vo vzťahu k sústave Natura 2000);
- zosúladenie záujmov a vnímania (efektívne zosúladenie záujmov často znamená kompromisy medzi zainteresovanými subjektmi, ktoré majú odlišné záujmy a názory; v tejto kategórii sa uplatnia úspešné snahy, ktoré dokázali čeliť socio-ekonomickým alebo politickým tlakom, záujmom využitia území spôsobom, ktorý je v prospech sústavy Natura 2000); - "networking" a cezhraničná spolupráca (v tejto kategórii sú obsiahnuté ?networking? aktivity, ktorých výsledkom sú pozitívne vplyvy na Natura 2000 a/alebo spolupráca medzi administratívnymi regiónmi, medzi rôznymi biogeografickými regiónmi alebo medzi morskými a suchozemskými lokalitami Natura 2000).
Viac informácii o cene Natura 2000 je možné nájsť na:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm alebo na
https://www.facebook.com/EUEnvironment
20. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a ochranu prírody
04. 04. 2016   
V dňoch 17-18.03.2016 sa v Bruseli konalo 20. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a ochranu prírody.
Európska komisia predstavila návrh cestovnej mapy na plnenie jednotlivých cieľov Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a iné iniciatívy, vrátane „fitness-check“ (hodnotenie vhodnosti) smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva a hodnotenia implementácie environmentálnej legislatívy a stratégií v rámci jednotlivých členských štátov EÚ.
Európska komisia informovala o nových príručkách, napr. k téme „Natura 2000 a lesy“ a k mapovaniu a hodnoteniu ekosystémov v Európe, ako aj o posúdení príspevku programov rozvoja vidieka k ochrane prírody a krajiny. Prezentovala tiež súčasný stav budovania sústavy Natura 2000, kde došlo k významnému pokroku najmä v doplnení morských oblastí, ale viaceré členské štáty majú nedostatky vo vymedzení území európskeho významu a v ich vyhlasovaní.
Pozitívnym príkladom bolo „Biodiversity manifesto“, ktoré schválila Federácia asociácií pre poľovníctvo a ochranu fauny zastrešujúca poľovnícke združenia z 35 štátov. Dokumenty zo zasadnutia sú prístupné na:
https://circabc.europa.eu/w/browse/08ebf99e-fb79-47e5-8a3c-b0ad0108516d.
Ochrana prírody zostáva v EÚ prioritou, podporuje ju aj envirorezort
04. 02. 2016   MŽP SR
Poslanci Európskeho parlamentu podporili efektívnejšiu ochranu prírody v hlasovaní k správe o priebežnom hodnotení Stratégie pre ochranu biodiverzity do roku 2020. Tá požaduje zachovanie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Ich dôsledné dodržiavanie je hlavným predpokladom pre splnenie cieľov stratégie. Ochranu biologickej diverzity, teda ochranu rôznorodosti všetkých foriem života podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR.
Európsky parlament (EP) zdôrazňuje, že ničenie biotopov je najdôležitejším faktorom straty biodiverzity a je osobitnou prioritou riešiť problém tejto straty. Poslanci EP vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty, aby splnenie cieľov stratégie urýchlene zaradili medzi vyššie priority. Požadujú prijatie viacstranného prístupu a zdôrazňujú v tejto súvislosti zásadnú úlohu národných, regionálnych a miestnych subjektov a ich plnú účasť pri dodržiavaní európskych smerníc zameraných na ochranu prírody. Podľa EP ťažkosti pri dosahovaní cieľov týchto smerníc a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity vo všeobecnosti nespočívajú v právnych predpisoch, ale predovšetkým v ich neúplnom a nesprávnom presadzovaní a začleňovaní do ostatných oblastí politiky. Dôraz sa má preto zamerať aj na lepšiu informovanosť verejnosti.
Ochrana biologickej rozmanitosti patrí medzi priority Ministerstva životného prostredia SR. Ministerstvo aktualizovalo informačné nástroje, ktoré sumarizujú údaje o celkovom stave a zmenách biologickej rozmanitosti na Slovensku. Aktualizáciu súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku schválila vláda SR v januári tohto roka. Východiskovú situáciu súčasnej aktualizácie predstavuje prijatie nových cieľov a opatrení ochrany biodiverzity na medzinárodnej, európskej i národnej úrovni. Cieľom aktualizácie bolo priblížiť sa k vytvoreniu komplexného, reprezentatívneho, nie však rozsiahleho súboru, ktorý by mal informovať verejnosť o stave biodiverzity na Slovensku, poskytovať odborníkom informácie pre hodnotenie reálneho stavu biodiverzity, ako aj pomáhať politikom pri rozhodovaní a riešení otázok týkajúcich sa biodiverzity a jej súvisiacich služieb.
Hlavný medzinárodný rámec pre opatrenia na zachovanie biodiverzity a udržateľné využívanie jej zložiek predstavuje Dohovor OSN o biologickej diverzite. Alarmujúci stav biodiverzity a nedodržanie globálneho cieľa "do roku 2010 zastaviť pokles biodiverzity" viedlo k prijatiu nového globálneho záväzku v tejto oblasti do roku 2020, ktorý prijala aj EÚ. Hlavným cieľom je do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov, ako aj ich obnova v najväčšom vykonateľnom rozsahu.
Európska cena Natura 2000 – uzávierka návrhov je už 15.12.2015
23. 11. 2015   MŽP SR
Európska komisia v októbri 2015 vyhlásila už tretie kolo súťaže o cenu Natura 2000, ktorej cieľom je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ. Cieľom je tiež spropagovať úspechy v budovaní sústavy Natura 2000 a prínosy, ktoré Natura 2000 má pre ochranu biologickej diverzity v Európe. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z EU stratégie biodiverzity do roku 2020. O cenu sa môžu uchádzať jednotlivci alebo inštitúcie - vládne i mimovládne, vrátane privátnych a dobrovoľných združení, vlastníkov pozemkov v chránených územiach, vzdelávacích organizácií, podnikateľských subjektov. Podstatné je, aby aktivity boli priamo spojené s jednou alebo viacerými lokalitami sústavy Natura 2000 a priniesli konkrétne výsledky za uplynulých 5 rokov, t. j. za obdobie 1.12.2010 – 31.11.2015.
Rovnako ako v roku 2014 a 2015 bude cena udeľovaná v 5 kategóriách (ochrana; socio-ekonomické prínosy; komunikácia; zosúladenie záujmov a vnímania; cezhraničná spolupráca a „networking“). Návrhy bude vyhodnocovať odborná porota, ktorá zohľadní efektívnosť aktivít a ich výsledky, inovatívnosť a originálnosť, trvanie aktivít; dobrý pomeru medzi nákladmi a ich výstupmi; využiteľnosti príkladov a transféru skúseností. Tak ako v roku 2015 bude súčasťou súťaže hlasovanie občanov (v roku 2015 sa do hlasovania o najlepšieho finalistu zapojilo vyše 24 900 občanov EÚ). Termínom prihlásenia je predĺžený do 15. decembra 2015, prihlášky je možné vyplniť len on-line na stránke Európskej komisie. Prípadné otázky je možné konzultovať na sekretariáte Ceny Natura 2000 (email: n2000awards@adelphi.de).
19. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a prírodu
01. 10. 2015   MŽP SR
Dňa 24.09.2015 bolo v Bruseli v poradí 19. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a prírodu. Problematiky Natura 2000 sa týkali hlavne dve témy. Prvou je proces „fitness-check“, t.j. kontrola vhodnosti smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva z hľadiska naplnenia ich cieľov. Európska komisia informovala, že v rámci verejnej konzultácie bolo doručených až 550 000 odpovedí, čo svedčí o mimoriadnom záujme verejnosti. Na stránke Európskej komisie sú uvedené ďalšie informácie, vrátane odpovedí z jednotlivých členských štátov a štatistického vyhodnotenia odpovedí. Správa z verejnej konzultácie by mala byť publikovaná v októbri 2015. Druhou témou je strednodobé vyhodnotenie Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Pozitívne bol hodnotený pokrok v plnení opatrenia 1 zavŕšiť zriaďovanie sústavy Natura 2000 a zaistiť jej dobré spravovanie. Do Natura 2000 boli navrhnuté hlavne morské lokality, napríklad Španielsko doplnilo územia s výmerou 60 000 km2. Európska komisia upozornila, že neplnenie povinnosti doplniť územia sústavy Natura 2000, zabezpečiť ich vyhlásenie a realizovať ochranárske opatrenia je/bude predmetom konaní voči príslušnému členskému štátu. Medzi úspechy bol zaradený tzv. biogeografický proces Natura 2000, ktorý pozostáva z aktivít na úrovni biogeografických regiónov. Osobitne bol spomenutý seminár konaný v júni 2015 v Luxemburgu, na ktorom sa aktívne zúčastnila aj Slovenská republika. Európska komisia informovala o stave prípravy strednodobého hodnotenia plnenia stratégie a o zverejnení viacerých významných dokumentov: ucelené hodnotenie „stav prírody v EÚ“/„State of the Nature in the EU“; dokument k téme Natura 2000 a lesy; správa Európskej agentúry životného prostredia o hodnotení európskych ekosystémov a hodnotenie stavu európskych morí ako aj správa JRC o trendoch v ekosystémových službách v r. 2000-2010 v rámci EU.
Nariadenie vlády SR k CHVÚ Záhorské Pomoravie
03. 07. 2015   MŽP SR
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie vyšlo v Zbierke zákonov SR: čiastka: 45/2015, pod č. 145/2015 s účinnosťou od 1. júla 2015.
Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020
26. 06. 2015   MŽP SR
Včera 25.6.2015 bola MŽP SR schválená 1. aktualizácia Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020. MŽP SR odporúča materiál využívať na plnenie medzinárodných a národných záväzkov na úseku ochrany prírody a pre plnenie ukazovateľov investičnej priority 1.3.1., prioritnej osi 1 Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2016 Štátna ochrana prírody SR