Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Aktuality

Ochrana prírody zostáva v EÚ prioritou, podporuje ju aj envirorezort
04. 02. 2016   MŽP SR

Poslanci Európskeho parlamentu podporili efektívnejšiu ochranu prírody v hlasovaní k správe o priebežnom hodnotení Stratégie pre ochranu biodiverzity do roku 2020. Tá požaduje zachovanie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Ich dôsledné dodržiavanie je hlavným predpokladom pre splnenie cieľov stratégie. Ochranu biologickej diverzity, teda ochranu rôznorodosti všetkých foriem života podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR.

Európsky parlament (EP) zdôrazňuje, že ničenie biotopov je najdôležitejším faktorom straty biodiverzity a je osobitnou prioritou riešiť problém tejto straty. Poslanci EP vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty, aby splnenie cieľov stratégie urýchlene zaradili medzi vyššie priority. Požadujú prijatie viacstranného prístupu a zdôrazňujú v tejto súvislosti zásadnú úlohu národných, regionálnych a miestnych subjektov a ich plnú účasť pri dodržiavaní európskych smerníc zameraných na ochranu prírody. Podľa EP ťažkosti pri dosahovaní cieľov týchto smerníc a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity vo všeobecnosti nespočívajú v právnych predpisoch, ale predovšetkým v ich neúplnom a nesprávnom presadzovaní a začleňovaní do ostatných oblastí politiky. Dôraz sa má preto zamerať aj na lepšiu informovanosť verejnosti.

Ochrana biologickej rozmanitosti patrí medzi priority Ministerstva životného prostredia SR. Ministerstvo aktualizovalo informačné nástroje, ktoré sumarizujú údaje o celkovom stave a zmenách biologickej rozmanitosti na Slovensku. Aktualizáciu súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku schválila vláda SR v januári tohto roka. Východiskovú situáciu súčasnej aktualizácie predstavuje prijatie nových cieľov a opatrení ochrany biodiverzity na medzinárodnej, európskej i národnej úrovni. Cieľom aktualizácie bolo priblížiť sa k vytvoreniu komplexného, reprezentatívneho, nie však rozsiahleho súboru, ktorý by mal informovať verejnosť o stave biodiverzity na Slovensku, poskytovať odborníkom informácie pre hodnotenie reálneho stavu biodiverzity, ako aj pomáhať politikom pri rozhodovaní a riešení otázok týkajúcich sa biodiverzity a jej súvisiacich služieb.

Hlavný medzinárodný rámec pre opatrenia na zachovanie biodiverzity a udržateľné využívanie jej zložiek predstavuje Dohovor OSN o biologickej diverzite. Alarmujúci stav biodiverzity a nedodržanie globálneho cieľa "do roku 2010 zastaviť pokles biodiverzity" viedlo k prijatiu nového globálneho záväzku v tejto oblasti do roku 2020, ktorý prijala aj EÚ. Hlavným cieľom je do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov, ako aj ich obnova v najväčšom vykonateľnom rozsahu.

Európska cena Natura 2000 – uzávierka návrhov je už 15.12.2015
23. 11. 2015   MŽP SR
Európska komisia v októbri 2015 vyhlásila už tretie kolo súťaže o cenu Natura 2000, ktorej cieľom je zviditeľniť a podporiť najlepšie postupy ochrany prírody v rámci EÚ. Cieľom je tiež spropagovať úspechy v budovaní sústavy Natura 2000 a prínosy, ktoré Natura 2000 má pre ochranu biologickej diverzity v Európe. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z EU stratégie biodiverzity do roku 2020. O cenu sa môžu uchádzať jednotlivci alebo inštitúcie - vládne i mimovládne, vrátane privátnych a dobrovoľných združení, vlastníkov pozemkov v chránených územiach, vzdelávacích organizácií, podnikateľských subjektov. Podstatné je, aby aktivity boli priamo spojené s jednou alebo viacerými lokalitami sústavy Natura 2000 a priniesli konkrétne výsledky za uplynulých 5 rokov, t. j. za obdobie 1.12.2010 – 31.11.2015.
Rovnako ako v roku 2014 a 2015 bude cena udeľovaná v 5 kategóriách (ochrana; socio-ekonomické prínosy; komunikácia; zosúladenie záujmov a vnímania; cezhraničná spolupráca a „networking“). Návrhy bude vyhodnocovať odborná porota, ktorá zohľadní efektívnosť aktivít a ich výsledky, inovatívnosť a originálnosť, trvanie aktivít; dobrý pomeru medzi nákladmi a ich výstupmi; využiteľnosti príkladov a transféru skúseností. Tak ako v roku 2015 bude súčasťou súťaže hlasovanie občanov (v roku 2015 sa do hlasovania o najlepšieho finalistu zapojilo vyše 24 900 občanov EÚ). Termínom prihlásenia je predĺžený do 15. decembra 2015, prihlášky je možné vyplniť len on-line na stránke Európskej komisie. Prípadné otázky je možné konzultovať na sekretariáte Ceny Natura 2000 (email: n2000awards@adelphi.de).
19. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a prírodu
01. 10. 2015   MŽP SR
Dňa 24.09.2015 bolo v Bruseli v poradí 19. zasadnutie koordinačnej skupiny pre biodiverzitu a prírodu. Problematiky Natura 2000 sa týkali hlavne dve témy. Prvou je proces „fitness-check“, t.j. kontrola vhodnosti smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva z hľadiska naplnenia ich cieľov. Európska komisia informovala, že v rámci verejnej konzultácie bolo doručených až 550 000 odpovedí, čo svedčí o mimoriadnom záujme verejnosti. Na stránke Európskej komisie sú uvedené ďalšie informácie, vrátane odpovedí z jednotlivých členských štátov a štatistického vyhodnotenia odpovedí. Správa z verejnej konzultácie by mala byť publikovaná v októbri 2015. Druhou témou je strednodobé vyhodnotenie Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Pozitívne bol hodnotený pokrok v plnení opatrenia 1 zavŕšiť zriaďovanie sústavy Natura 2000 a zaistiť jej dobré spravovanie. Do Natura 2000 boli navrhnuté hlavne morské lokality, napríklad Španielsko doplnilo územia s výmerou 60 000 km2. Európska komisia upozornila, že neplnenie povinnosti doplniť územia sústavy Natura 2000, zabezpečiť ich vyhlásenie a realizovať ochranárske opatrenia je/bude predmetom konaní voči príslušnému členskému štátu. Medzi úspechy bol zaradený tzv. biogeografický proces Natura 2000, ktorý pozostáva z aktivít na úrovni biogeografických regiónov. Osobitne bol spomenutý seminár konaný v júni 2015 v Luxemburgu, na ktorom sa aktívne zúčastnila aj Slovenská republika. Európska komisia informovala o stave prípravy strednodobého hodnotenia plnenia stratégie a o zverejnení viacerých významných dokumentov: ucelené hodnotenie „stav prírody v EÚ“/„State of the Nature in the EU“; dokument k téme Natura 2000 a lesy; správa Európskej agentúry životného prostredia o hodnotení európskych ekosystémov a hodnotenie stavu európskych morí ako aj správa JRC o trendoch v ekosystémových službách v r. 2000-2010 v rámci EU.
Nariadenie vlády SR k CHVÚ Záhorské Pomoravie
03. 07. 2015   MŽP SR
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie vyšlo v Zbierke zákonov SR: čiastka: 45/2015, pod č. 145/2015 s účinnosťou od 1. júla 2015.
Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020
26. 06. 2015   MŽP SR
Včera 25.6.2015 bola MŽP SR schválená 1. aktualizácia Prioritného akčného rámca financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014-2020. MŽP SR odporúča materiál využívať na plnenie medzinárodných a národných záväzkov na úseku ochrany prírody a pre plnenie ukazovateľov investičnej priority 1.3.1., prioritnej osi 1 Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014-2020.
KOMPLEXNÝ INFORMAČNÝ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SR (KIMS)
16. 06. 2015   ŠOP SR
Dnes bol v rámci konferencie EnviroIfórum 2015 verejne predstavený Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR (KIMS), ktorý bol vyvinutý v rámci projektu „Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti“, ktorý realizuje ŠOP SR z OPŽP. Základnou úlohou KIMS je zlepšenie informovanosti verejnosti, laických pozorovateľov ale aj odborníkov o výskyte a stave druhov a biotopov európskeho významu. Filozofia je postavená na princípe „čím viac zbieram údaje o chránených druhoch a biotopoch, tým viac prispievam k zlepšovaniu ich stavu a aktívnej ochrane prírody“. KIMS je určený na uloženie, selekciu a publikovanie verejných údajov verejnosti a zefektívnenie práce odborných zamestnancov ŠOP SR formou dostupného a ľahkého prístupu k údajom o výskyte a stave chránených druhov alebo biotopov.
Verejná konzultácia k smerniciam EÚ
12. 05. 2015   MŽP SR
Dňa 30. apríla 2015 oznámila Európska komisia začiatok verejnej konzultácie v rámci procesu „fitness-check“, t. j. „kontrole vhodnosti“ smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch z hľadiska plnenia ich cieľov. Do konzultácií sa verejnosť môže zapojiť do 24. júla 2015 (vo všetkých 23 oficiálnych jazykoch EÚ) Podrobnejšie informácie nájdete aj v slovenskom jazyku na stránke Európskej komisie.
Workshop o alpských riekach
12. 09. 2014   MŽP SR
V dňoch 3. a 4. septembra 2014 sa vo Zvolene konalo podujatie k problematike alpským riek, ktoré bolo súčasťou tzv. nového biogeografického procesu Natura 2000 určeného pre štáty Európskej únie, ako aj podujatím Karpatskej iniciatívy pre mokrade, ktorá zastrešuje 7 krajín Karpatského oblúka. Na workshope sa zúčastnilo vyše 40 odborníkov na ochranu prírody a starostlivosť o vody zo spolu 8 štátov, vrátane zástupcu Európskej komisie a Sekretariátu Ramsarského dohovoru o mokradiach. Podujatie priamo vyplynulo zo záverov seminára v Grazi v novembri 2013, kde sa zástupcovia EÚ štátov alpského biogeografického regiónu dohodli na konaní pravidelných pracovných stretnutí k otázkam, ktoré kľúčovým spôsobom ovplyvňujú priaznivý stav alpským vodných biotopov európskeho významu a na ne viazaných druhov. Workshop pozostával z 2 paralelných exkurzií (na rieke Hron a rieke Slatina) a z prednášok k 3 okruhom s následnou diskusiou. V prvom bloku odznela prezentácia EÚ právneho a strategického rámca v ochrane prírody a vôd, vrátane reportingu a interpretačných príručiek (v súčasnosti je v štádiu prípravy príručka k téme vodné elektrárne a Natura 2000), k činnosti Karpatskej iniciatívy pre mokrade a k strategickým nástrojom pre trvalo udržateľné využívanie vodnej energie. Druhý okruh bol zameraný na príklady uplatnenia environmentálneho posudzovania pre kontinuitu alpským riek a tretí okruh na príklady revitalizácie alpských riek.
Prezentácie a bližšie informácie.
Informácie o novom biogeografickom procese.
Podrobnosti ku Karpatskej iniciatíve pre mokrade.

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2016 Štátna ochrana prírody SR