Profil verejného obstarávateľa

Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Výroba odchytových zariadení s príslušenstvom na monitorovanie veľkých šeliem
Výzva na predkladanie cenových ponúk stiahni [pdf]
Zabezpečenie priaznivého stavu vybraných druhov živočíchov technickými úpravami v interiéroch podzemných priestorov chráneného územia
projektová dokumentácia a výkazy výmer stiahni [zip]
Nadlimitná verejná súťaž: Zisťovanie početnosti veľkých šeliem a zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého na základe analýz DNA
Súťažné podklady stiahni [pdf]
JED formulár stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska § 113 - 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Satelitné telemetrické obojky s prevádzkou
Súťažné podklady stiahni [pdf]
JED formulár stiahni [pdf]
Zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Odchytové zariadenie na monitorovanie veľkých šeliem (vlk dravý a rys ostrovid)
Výzva na predkladanie cenových ponúk stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska § 113 - 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet: Odstránenie inváznej dreviny pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima)
Súťažné podklady stiahni [pdf]
Sanácia havarijného stavu turistického chodníka v ÚEV Devínska Kobyla (lokalita Sandberg).
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKYstiahni [doc]
Inžiniersko-geologická štúdiastiahni [pdf]
Náčrtstiahni [pdf]
Výkaz - výmerstiahni [xls]
Technická správastiahni [pdf]
Výroba a inštalácia drevených altánkov (2 ks), lavičiek (5 ks), a oplotenia v ÚEV Devínska Kobyla - Zákazka obstaraná v rámci realizácie aktivít projektu LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKYstiahni [doc]
Mapa lokalizáciestiahni [jpg]
Technický výkres - lavičkastiahni [pdf]
Technický výkres - altánkystiahni [rar]
Projektová dokumentácia manažmentového strediska Správy CHKO Biele Karpaty v Nemšovej.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKYstiahni [rtf]
Informačné tabule, v množstve 8 ks.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKYstiahni [doc]
Návrh tabulestiahni [pdf]
Technický výkresstiahni [pdf]
Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy ŠOP SR, Správy CHKO Malé Karpaty (Asanácia časti krovu a strešnej krytiny a vybudovanie nového krovu a strešnej krytiny). Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKYstiahni [doc]
Inžiniersko-geologická štúdia v lokalite Sandberg, Devínska Kobyla za účelom rekonštrukcie turistického chodníka
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKstiahni [doc]
Geodetické zameranie a vytýčenie hraníc chránených území SR
SÚŤAŽNÉ PODKLADY - upravenéstiahni [zip]
Upravený návrh zmluvy o poskytnutí služiebstiahni [docx]
Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne
SÚŤAŽNÉ PODKLADYstiahni [pdf]
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKstiahni [pdf]
priložené súborystiahni [pdf]
Osobné motorové vozidlá (EVO)
Zrušenie súťažestiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk Ostatnéstiahni [pdf]
SÚŤAŽNÉ PODKLADY - úprava 18.03.2014stiahni [pdf]
Oznámenie o korigende 3stiahni [pdf]
Oznámenie o korigende 2stiahni [pdf]
SÚŤAŽNÉ PODKLADY - úprava 10.03.2014stiahni [pdf]
SÚŤAŽNÉ PODKLADY - úprava 04.03.2014stiahni [pdf]
SÚŤAŽNÉ PODKLADYstiahni [pdf]
Oznámenie o vyhláseni verejného obstarávaniastiahni [pdf]
Predbežné oznámeniestiahni [pdf]
Oznámenie o korigendestiahni [pdf]
Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúkstiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [pdf]
SÚŤAŽNÉ PODKLADYstiahni [pdf]
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)stiahni [pdf]
belianska_chodnik_vykresystiahni [zip]
krycie_listy_vykazy_vymerstiahni [zip]
PD-Belianskastiahni [zip]
PD-Bystrianskastiahni [zip]
PD-Domicastiahni [zip]
PD-Gombaseckastiahni [zip]
PD-oajstiahni [zip]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [pdf]
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Belianskej jaskyni (podlimitná zákazka podľa §§100-102)
Vysvetlenie k výzve na predkladanie ponúkstiahni [doc]
Výzva na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka)stiahni [pdf]
Belianska Jaskyna projektstiahni [zip]
Sútažné podklady - rekonštrukcia elektroinštalácie belianska j.stiahni [pdf]
VÝKAZ VÝMERstiahni [xls]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka podľa § 100 zákona o VO: Štúdia škôd spôsobených veľkými šelmami
Informácia § 44 ods. 2stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [pdf]
Optické prístroje (EVO)
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúkstiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka podľa § 100 zákona o VO: Nákup hardvéru
Správa o zákazkestiahni [pdf]
Kúpna zmluvastiahni [pdf]
Informácia § 44 ods. 2stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [pdf]
Mapovanie biotopov a prírodných lesov (EVO).
Správa o zákazkestiahni [pdf]
Zmluva o dielostiahni [pdf]
Informácia § 44 ods. 2stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [pdf]
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúkstiahni [pdf]
Výroba (tvorba) filmov.
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [pdf]
Vydanie knižných publikácií a brožúry.
Informácia § 44 ods. 2stiahni [doc]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [rtf]
Podlimitná zákazka podľa § 100 zákona o VO: Expozícia Infocentra Pieninského národného parku.
Informácia § 44 ods. 2stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [pdf]
Interiérové vybavenie priestorov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
Informácia § 44 ods. 2stiahni [docx]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [pdf]
FUNKČNÉ VYBAVENIE NÁUČNÝCH CHODNÍKOV - ŠF CHODNÍKY HORNÁ ORAVA.
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ" a "KRITÉRIÁ"stiahni [rtf]
LIFE NATURA 2000 BA- strážca projektovej lokality .
Informácia - podmienky otvárania ponúkstiahni [pdf]
Informácia - podľa § 44 ods. 2stiahni [pdf]
Podlimitná zákazka podľa § 100 zákona o VO: Nákup hardvéru a informačných kioskov.
Informácia § 44 ods. 2 - 2. časť: Nákup informačných kioskovstiahni [pdf]
Informácia § 44 ods. 2 - 1. časť: Nákup hardvérustiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [pdf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [pdf]
Verejná súťaž: Interiérové vybavenie priestorov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [rtf]
Verejná súťaž: Realizácia opatrení na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu z chránených území v rokoch 2013 a 2014.
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [rtf]
Verejná súťaž: Vypracovanie dokumentácie ochrany prírody pre územia európskeho významu a mapovanie mokraďových biotopov (mapovanie mokradí).
Formulár otváranie ponúk kritériástiahni [rtf]
Verejná súťaž: Mapovanie mokradí.
Formulár otváranie ponúkstiahni [rtf]
Verejná súťaž: Náučné lokality Slovenského krasu v prihraničnej oblasti.
Informácia - otváranie ponúk "KRITÉRIÁ"stiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk "OSTATNÉ"stiahni [rtf]
Verejná súťaž: Vypracovanie štúdií odhadu početnosti a genetiky voľne žijúcich živočíchov neinvazívnou metódou rozboru DNA zo vzoriek trusu.
Informácia - podľa § 44 ods. 2stiahni [doc]
Informácia - otváranie ponúk časť KRITÉRIÁstiahni [rtf]
Informácia - otváranie ponúk časť OSTATNÉstiahni [rtf]
Zmluva o dielo - návrhstiahni [doc]
Súťažné podklady s prílohou č. 1stiahni [pdf]
Príloha č. 2 súťažných podkladoustiahni [pdf]
Zákazka s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1000 eur od 01.07.2013
Predmet zákazkyPredpokladaná hodnota zákazkyZverejnenie zákazkyZadanie zákazky
drevo - koly a rezivo2 88517.6.201424.6.2014
drevo - koly a rezivo2 88517.6.201424.6.2014
arboristická výbava a príslušentvo2 065,8314.5.201422.5.2014
Grafické spracovanie mapových podkladov a licenčné práva2 18027.5.20142.6.2014
Preklad textu zo slovenského jazyka do anglického a poľského jazyka1 299,9327.5.20142.6.2014
Revitalizácia minerálneho prameňa Osadné v NP Poloniny2 50012.5.2014stiahni [doc]
Revitalizácia minerálneho prameňa Osadné v NP Poloniny2 50012.5.2014stiahni [doc]
Revitalizácia minerálneho prameňa Osadné v NP Poloniny2 50012.5.2014stiahni [doc]
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre pracovníkov realizujúcich manažmentové opatrenia19 99030.4.2014stiahni [doc]
špecifikácia [xls]
Poľana pod Vihorlatom2 50016.4.2014stiahni [doc]
špecifikácia [doc]
Vybudovanie spevnených plôch a prívodného elektrického vedenia na inštaláciu informačných kioskov.4 743,96 11.4.201422.4.2014
Prírodné a kultúrne dedičstvo UNESCO vo Vihorlate2 5007.4.2014stiahni [doc]
Ubľa - vstupná brána do NP Poloniny a SPD - Karpatské bukové pralesy (Vihorlat a Havešová) pre návštevníkov východného bloku2 50026.3.2014stiahni [doc]
Prírodné kultúrne dedičstvo UNESCO v Poloninách2 083,336.3.2014stiahni [doc]
oprava strechy IS N. Sedlica2 1006.3.2014stiahni [doc]
Dodanie umelých hniezdnych podložiek1 50017.2.2014stiahni [pdf]
Zlepšenie podmienok vidieckeho turizmu v doline Ruského Potoka v NP Poloniny2 00010.2.2014stiahni [doc]
Európsky deň NP Poloniny 20142 50010.2.2014stiahni [doc]
Záhradná technika pre organizačné jednoty ŠOP SR podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto výzvy.15 976,004.2.2014stiahni [pdf]
Úprava areálu kamenného monolitu pre potreby cykloturistov v NP Poloniny1 00030.1.2014stiahni [doc]
História spod Polonín oživená v starom dreve1 50028.1.2014stiahni [doc]
Pravidelná údržba budovy CHKO ponitrie2 91021.1.2014stiahni [pdf]
Výmena elektrických konvektorov a prietokových ohrievačov v priestoroch budovy ŠOP SR na Hornej Striebornej 22 v Banskej Bystrici1 60016.1.2014stiahni [doc]
Nákup ornitologických krúžkov3 785,6015.1.201421.1.2014
Lezecká výstroj1 75023.12.2013stiahni [pdf]
Spracovanie interpretačnej príručky o mokradiach - Carpathian Wetland Handbook6 82520.12.2013stiahni [doc]
Výroba a dodanie propagačných materiálov19 99020.12.2013stiahni [doc]
špecifikácia [xlsx]
Výkop pozdĺžny v rámci projektu Porta Rusica3 00018.12.2013stiahni [doc]
Svetové prírodné dedičstvo - Karpatské bukové pralesy - lokalita Stužica - dobudovanie infraštruktúry2 30018.12.2013stiahni [doc]
Externý manažment projektu6 50017.12.2013stiahni [doc]
Náučný chodník v NPR Parížske močiare ? dodanie projektovej dokumentácie10 416,6716.12.2013stiahni [doc]
Stabilizačné kotvy8 466,2512.12.2013stiahni [doc]
15.2.2014
Nákup geodetického softvéru1 90211.12.2013stiahni [pdf]
Batériové rybolovné agregáty4 00010.12.2013stiahni [pdf]
Dodanie audio a video techniky5 738,6704.12.2013stiahni [pdf]
Dodanie kancelárskej techniky4 697,6704.12.2013stiahni [pdf]
Nafukovacie člny1 99603.12.2013stiahni [doc]
Nákup štvorkolky s príslušenstvom a prívesných vozíkov19 85002.12.2013stiahni [doc]
Tonery do tlačiarní1 46002.12.2013stiahni [doc]
Vypracovanie dokumentácie ochrany prírody pre územia európskeho významu a mapovanie mokraďových biotopov19 00029.11.2013stiahni [docx]
Oprava vlhnúcej steny v Modre1 10027.11.2013stiahni [doc]
Oprava fasády na budove v Spišskej Novej Vsi1 75025.11.2013stiahni [doc]
Zimná údržba parkovísk a prístupovej komunikácie3 00025.11.2013stiahni [doc]
Stabilizácia mikroklimatických podmienok vo vstupnej časti Dobšinskejľadovej jaskyne20 093,5225.11.2013stiahni [pdf]
Nákup ornitologických krúžkov3 785,6025.11.2013stiahni [doc]
Školenie zamestnancov pre účely KIMS4 034,6025.11.2013stiahni [pdf]
zabezpečenie pracovného stretnutia k vypracovaniu červeného zoznamu druhov a biotopov Karpát7 16618.11.2013stiahni [doc]
zabezpečenie 2 stretnutí ku koncepcii a stratégii ochrany prírody12 50018.11.2013stiahni [doc]
Výmena teplovodného plynového kotla v budove S NP MP v Revúcej3 00010.11.2013stiahni [doc]
Tlač pexesa - jaskyne1 5008.11.2013stiahni [doc]
Tlač propagačných letákov - jaskyne/12 druhov2 6008.11.2013stiahni [doc]
Terénna stanica Stratená okres Rožňava - búracie práce vrátane odvozu vybúraných hmôt23 376,118.11.201329.11.2013
Stavebné úpravy v priestoroch IS Správy CHKO Poľana vo Zvolene1 2506.11.2013stiahni [doc]
stiahni [doc]
Pomôcoky na odchyt a determináciu bezstavovcov 15 659,506.11.2013stiahni [doc]
12.4.2014
Detektorov kovov 14 285,706.11.2013stiahni [doc]
21.1.2014
zabezpečenie prekladov materiálov z anglického jazyka do slovenského jazyka a naopak16 437,5024.10.201328.10.2013
Tonery do tlačiarní a plotra9 16016.10.2013stiahni [doc]
2.12.2013
Zabezpečenie kancelárskych a čistiacich potrieb ústredie ŠOPSR2 2002.10.2013stiahni [pdf]
Autobusová doprava v rámci mikroprojektu PLSK Prírodnými zákutiami Oravy 24371 - Max. 2000 km2 23211.10.2013stiahni [pdf]
Nákup kancelárskeho a servírovacieho vybavenia IS ŠOP SR v Banskej Bystrici a vo Zvolene5 0008.10.2013stiahni [doc]
stiahni [doc]
Výroba a montáž exponátov a stolárska výroba a montáž zariadenia pre informačné strediská ŠOP SR v Banskej9 2008.10.2013stiahni [doc]
Vybavenie IS ŠOP SR v Banskej Bystrici a vo Zvolene nábytkom - dodanie a montáž16 6008.10.2013stiahni [doc]
stiahni [docx]
Reklamné predmety s potlačou18 3702.10.2013stiahni [doc]
Obnova lúčnych biotopov2 5502.10.2013stiahni [pdf]
Tlač informačných a ekovýchovných materiálov8 24827.9.2013stiahni [doc]
Školenie lesníkov8 180,8023.9.2013stiahni [doc]
Maliarske a natieračské práce v priestoroch IS Banská Bystrica5 00023.9.2013stiahni [xlsx]
stiahni [doc]
Úprava exteriéru - záhrady informačného strediska ŠOP SR v Banskej Bystrici10 90023.9.2013stiahni [doc]
Prevoz odchytových zariadení slúžiacich na odchyt medveďa hnedého2.40/km18.9.2013stiahni [docx]
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre rok 20136 200,0017.9.2013stiahni [doc]
Udržiavacie práce prístupový chodník, prístrešok vstupu do jaskyne, odvodnenie terasy Belianska jaskyňa.
Nedostatky ohrozujú bezpečnosť návštevníkov:
- odkryté žľaby a el. vedenia v prístupovom chodníku,
- výmena poškodeného zábradlia prístupového chodníka,
- oprava kontajnerov na posypový materiál,
- odstránenie betón. nerovností - povrch prístupového chodníka,
- oprava odtoku dažďovej vody - horná terasa,
- dodávka a rozvoz posyp. materiálu a makadam,
- oprava povrchovej vrstvy prístupového chodníka,
- oprava nosníka prístrešku nad vstupom do jaskyne.
2 82017.9.201323.9.2013
Odchyt, imobilizácia 3 jedincov medveďa hnedého a nasadenie GPS satelitných telemetrických vysielačov2 50016.9.2013stiahni [docx]
Projektová dokumentácia manazmentového strediska SChKO Biele Karpaty v Nemsovej2 400,0016.9.2013stiahni [pdf]
Zabezpečenie účasti zahraničných expertov na pracovných stretnutiach k tvorbe červených zoznamov a rekategorizácie chránených území podľa IUCN.13 183,009.9.201313.9.2013
stiahni [doc]
záhradná technika na zabezpečenie starostlivosti o chranené územia12 000,003.9.2013stiahni [pdf]
zariadenie na úpravu pitnej vody do IS ŠOP SR v B.Bystrici.1 250,0027.8.20132.9.2013
Aktualizácia programu ISTB (aktuálna verzia upravená na spúšťanie z RUNTIME - Access 2003).2 738,6720.08.201326.08.2013
Sanácia a likvidácia nebezpečného odpadu strešnej krytiny z azbestocementových šablón narušenejKrupobitím oprávnenou organizáciou na Terénnej stanici ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, dom č. 90V obci Stratená, okres Rožňava, výmera 278 m22 99907.07.201309.07.2013
Altánok - prístrešok pre návštevníkov - Gombasecká jaskyňa2 99907.07.201309.07.2013
Bezpečnostná bariéra nad Jasovskou jaskyňou24 329,3201.08.201307.08.2013
Sanácia a likvidácia nezbezpečného odpadu strešnej krytiny z azbestocementových šablón narušenej krupobitím oprávnenou organizáciou na terénnej stanici ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, dom č. 90, obec Stratená, okres Rožňava, výmera 278 m2.3 50012.07.201319.07.2013
Náhradné diely na lištu koeppl1 70002.07.2013
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za rok 2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 2. štvrťrok 2013stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 1. štvrťrok 2013stiahni [xls]
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za rok 2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 4. štvrťrok 2012stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 3. štvrťrok 2012stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 2. štvrťrok 2012 stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 1. štvrťrok 2012 stiahni [xls]
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za rok 2011
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 4. štvrťrok 2011 stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 3. štvrťrok 2011 stiahni [xls]
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou vyššími ako 1000 eur za 2. štvrťrok 2011 stiahni [xls]

December

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...