Programy starostlivosti o CHVÚ

Oznámenia o prerokovaní návrhov programov starostlivosti o chránené vtáčie územia

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 25.01.2017 schválila Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 - 2046. Schválený materiál nájdete tu:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26210
Schválene dalsie prog. starostlivosti viac info na: http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-maj-2017/ochrana-vzacnych-vtacich-druhov-dnes-pohla-dopredu-viac-ako-za-cele-roky.html
V krátkom čase bude zverejnené aj uznesenie, ktorým bolo ministrovi životného prostredia Slovenkej republiky uložené - zabezpečiť priebežné plnenie programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 - 2046 a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky záverečné vyhodnotenie do 31. marca 2047.

Chránené vtáčie územia sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Sú vymedzované v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) ako chránené územie podľa § 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ich cieľom je ochrana z európskeho pohľadu najcennejších vtáčích druhov a ich biotopov.
Slovenská republika má spolu 41 chránených vtáčích území (CHVÚ), podrobnosti je možné nájsť napr. v publikácii dostupnej tu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=10620 a ďalšie informácie tu: http://www.sopsr.sk/natura/. Vyhlasovacie predpisy jednotlivých CHVÚ sú tu: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=1&cpt=5
Na zabezpečenie ochrany vtáčích druhov, ktoré sú predmetom ochrany a biotopov v chránenom vtáčom území, sa vypracováva program starostlivosti. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je obdobie jeho platnosti spravidla 30 rokov. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v rámci projektu "Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané CHVÚ - 2. etapa" financovaného z Operačného programu Životné prostredie 2007 ? 2013 vypracovala odborné návrh programov starostlivosti pre 34 chránených vtáčích území. Odborné návrhy sú postupne prerokovávané s dotknutými subjektmi. Ich konečné verzie schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
V zozname jednotlivých CHVÚ, ako sú uvedené nižšie je vždy zverejnená verzia programu starostlivosti, ktorá je aktuálne prerokovávaná alebo schválená, podľa toho ako je uvedené.
Aktuálne prebiehajú verejné prerokovania návrhov programov starostlivosti o chránené vtáčie územia, ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva životného prostredia SR.

Názov Termín schválenia Obdobie platnosti
SKCHVU008 - Horná Orava 25.01.2017  
SKCHVU014 - Malé Karpaty    
SKCHVU012 - Lehnice aktualizácia a formátovanie  
SKCHVU029 - Sysľovské polia aktualizácia a formátovanie  
SKCHVU005 - Dolné Považie verejné prerokovávanie  
SKCHVU031 - Tribeč v štádiu predrokovania  
SKCHVU019 - Ostrovné lúky verejné prerokovávanie  
SKCHVU037 - Ondavská rovina verejné prerokovávanie  
SKCHVU021 - Poiplie verejné prerokovávanie  
SKCHVU010 - Kráľová 3.6.2017 2017- 2046
SKCHVU009 - Košická kotlina verejné prerokovávanie  
SKCHVU020 - Parížske močiare verejné prerokovávanie  
SKCHVU022 - Poľana v štádiu dopracovania  
SKCHVU002 - Bukovské vrchy v štádiu dopracovania  
SKCHVU015 - Medzibodrožie v štádiu dopracovania  
SKCHVU004 - Dolné Pohronie 3.6.2017 2017- 2046
SKCHVU003 - Cerová vrchovina - Porimavie v štádiu dopracovania  
SKCHVU038 - Žitavský luh verejné prerokovávanie  
SKCHVU026 - Sĺňava 3.6.2017 2017 - 2046
SKCHVU023 - Úľanská mokraď aktualizácia a formátovanie  
SKCHVU007 - Dunajské luhy    
SKCHVU028 - Strážovské vrchy v štádiu predrokovania  
SKCHVU006 - Dubnické štrkovisko verejné prerokovávanie  
SKCHVU024 - Senianske rybníky aktualizácia a formátovanie  
SKCHVU011 - Laborecká vrchovina v štádiu predrokovania  
SKCHVU017 - Muránska planina - Stolica v štádiu predrokovania  
SKCHVU034 - Veľkoblahovské rybníky 3.6.2017 2017 - 2046
SKCHVU018 - Nízke Tatry v štádiu predrokovania  
SKCHVU027 - Slovenský kras v štádiu predrokovania  
SKCHVU025 - Slanské vrchy v štádiu predrokovania  
SKCHVU033 - Veľká Fatra v štádiu predrokovania  
SKCHVU035 - Vihorlatské vrchy v štádiu predrokovania  
SKCHVU036 - Volovské vrchy v štádiu predrokovania  
SKCHVU016 - Záhorské Pomoravie    
SKCHVU013 - Malá Fatra v štádiu predrokovania  
SKCHVU053 - Slovenský raj v štádiu predrokovania  
SKCHVU030 - Tatry v štádiu predrokovania  
SKCHVU050 - Chočské vrchy v štádiu predrokovania  
SKCHVU054 - Špačinsko-nižnianske polia 3.6.2017 2017 - 2046
SKCHVU052 - Čergov v štádiu predrokovania  
SKCHVU051 - Levočské vrchy v štádiu predrokovania  

Júl

Počuli ste, že...