Programy starostlivosti o CHVÚ

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 25.01.2017 schválila Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 - 2046. Schválený materiál nájdete tu:http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26210
Schválene dalsie prog. starostlivosti viac info na: http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2017/tlacove-spravy-maj-2017/ochrana-vzacnych-vtacich-druhov-dnes-pohla-dopredu-viac-ako-za-cele-roky.html
V krátkom čase bude zverejnené aj uznesenie, ktorým bolo ministrovi životného prostredia Slovenkej republiky uložené - zabezpečiť priebežné plnenie programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 - 2046 a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky záverečné vyhodnotenie do 31. marca 2047.

Chránené vtáčie územia sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000. Sú vymedzované v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (kodifikované znenie) ako chránené územie podľa § 26 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ich cieľom je ochrana z európskeho pohľadu najcennejších vtáčích druhov a ich biotopov.
Slovenská republika má spolu 41 chránených vtáčích území (CHVÚ), podrobnosti je možné nájsť napr. v publikácii dostupnej tu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=10620 a ďalšie informácie tu: http://www.sopsr.sk/natura/. Vyhlasovacie predpisy jednotlivých CHVÚ sú tu: http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=1&cpt=5
Na zabezpečenie ochrany vtáčích druhov, ktoré sú predmetom ochrany a biotopov v chránenom vtáčom území, sa vypracováva program starostlivosti. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je obdobie jeho platnosti spravidla 30 rokov. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v rámci projektu "Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané CHVÚ - 2. etapa" financovaného z Operačného programu Životné prostredie 2007 ? 2013 vypracovala odborné návrh programov starostlivosti pre 34 chránených vtáčích území. Odborné návrhy sú postupne prerokovávané s dotknutými subjektmi. Ich konečné verzie schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
V zozname jednotlivých CHVÚ, ako sú uvedené nižšie je vždy zverejnená verzia programu starostlivosti, ktorá je aktuálne prerokovávaná alebo schválená, podľa toho ako je uvedené.
Aktuálne prebiehajú verejné prerokovania návrhov programov starostlivosti o chránené vtáčie územia, ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva životného prostredia SR.

Názov Termín schválenia Obdobie platnosti
SKCHVU008 - Horná Orava25.01.2017 
SKCHVU014 - Malé Karpaty 
SKCHVU012 - Lehniceaktualizácia a formátovanie 
SKCHVU029 - Sysľovské poliaaktualizácia a formátovanie 
SKCHVU005 - Dolné Považiepríprava na predloženie do PV MŽP SR 
SKCHVU031 - Tribečv štádiu predrokovania 
SKCHVU019 - Ostrovné lúkypríprava na predloženie do PV MŽP SR 
SKCHVU037 - Ondavská rovinapríprava na predloženie do PV MŽP SR 
SKCHVU021 - Poipliepríprava na predloženie do PV MŽP SR 
SKCHVU010 - Kráľová3.6.20172017- 2046
SKCHVU009 - Košická kotlinapríprava na predloženie do PV MŽP SR 
SKCHVU020 - Parížske močiarepríprava na predloženie do PV MŽP SR 
SKCHVU022 - Poľanav štádiu dopracovania 
SKCHVU002 - Bukovské vrchyv štádiu dopracovania 
SKCHVU015 - Medzibodrožiev štádiu dopracovania 
SKCHVU004 - Dolné Pohronie3.6.20172017- 2046
SKCHVU003 - Cerová vrchovina - Porimaviev štádiu dopracovania 
SKCHVU038 - Žitavský luhpríprava na predloženie do PV MŽP SR 
SKCHVU026 - Sĺňava3.6.20172017 - 2046
SKCHVU023 - Úľanská mokraďaktualizácia a formátovanie 
SKCHVU007 - Dunajské luhy 
SKCHVU028 - Strážovské vrchyv štádiu predrokovania 
SKCHVU006 - Dubnické štrkoviskopríprava na predloženie do PV MŽP SR 
SKCHVU024 - Senianske rybníkyaktualizácia a formátovanie 
SKCHVU011 - Laborecká vrchovinav štádiu predrokovania 
SKCHVU017 - Muránska planina - Stolicav štádiu predrokovania 
SKCHVU034 - Veľkoblahovské rybníky3.6.20172017 - 2046
SKCHVU018 - Nízke Tatryv štádiu predrokovania 
SKCHVU027 - Slovenský krasv štádiu predrokovania 
SKCHVU025 - Slanské vrchyv štádiu predrokovania 
SKCHVU033 - Veľká Fatrav štádiu predrokovania 
SKCHVU035 - Vihorlatské vrchyv štádiu predrokovania 
SKCHVU036 - Volovské vrchyv štádiu predrokovania 
SKCHVU016 - Záhorské Pomoravie 
SKCHVU013 - Malá Fatrav štádiu predrokovania 
SKCHVU053 - Slovenský rajv štádiu predrokovania 
SKCHVU030 - Tatryv štádiu predrokovania 
SKCHVU050 - Chočské vrchyv štádiu predrokovania 
SKCHVU054 - Špačinsko-nižnianske polia3.6.20172017 - 2046
SKCHVU052 - Čergovv štádiu predrokovania 
SKCHVU051 - Levočské vrchyv štádiu predrokovania 

December

Počuli ste, že...

Kam na výlet

Obsah sekcie sa momentálne pripravuje...
Viac...