Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je osobitnou odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, zameranou najmä na zabezpečovanie úloh na úseku ochrany prírody a krajiny vrátane správy jaskýň podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa ustanovení zákona č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spolupracuje najmä s inými odbornými inštitúciami, zameranými na starostlivosť o životné prostredie a ochranu prírody a krajiny, speleológiu a príbuzné vedné disciplíny, ďalej s miestnymi orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy, s domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a vysokými školami, partnerskými organizáciami v zahraničí a inými organizáciami s environmentálnym a speleologickým zameraním.

 

Adresa
ŠOP SR Banská Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica 

Tel.: 048 472 20 26, 048 472 20 27 
Fax: 048 472 20 36

 

Mapa kompetencií ŠOPSR


Október

Počuli ste, že...