Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
pic_1 pic_2 pic_3 pic_4 pic_5 pic_6

Úvod - O nás - Legislatíva

Legislatíva

- zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - úplné znenie - účinné od 1.1.2015 stiahni [pdf]
- vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny - úplné znenie - účinné od 1.1.2015 stiahni [pdf]
- zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (zákon CITES) - úplné znenie - účinné od 1.1.2014 stiahni [pdf]
- vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon CITES - úplné znenie - účinné od 15.3.2013 stiahni [pdf]
- zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA) - úplné znenie - účinné od 1.1.2015 stiahni [pdf]
- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - úplné znenie - účinné od 2.1.2015 stiahni [pdf]