Legislatíva

  • zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - úplné znenie - účinné od 1.11.2017 stiahni [pdf]
  • vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny - úplné znenie - účinné od 1.1.2015 stiahni [pdf]
  • zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (zákon CITES) - úplné znenie - účinné od 1.7.2016 stiahni [pdf]
  • vyhláška MŽP SR č. 110/2005 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon CITES - úplné znenie - účinné od 15.3.2013 stiahni [pdf]
  • zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA) - úplné znenie - účinné od 15.6.2017 stiahni [pdf]
  • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - úplné znenie - účinné od 1.1.2016 stiahni [pdf]

Marec

Počuli ste, že...