Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky
pic_1 pic_2 pic_3 pic_4 pic_5 pic_6

Úvod - Aktuality

Aktuality

Vták na drôte? Prečo nie, keď je to bezpečné!

POZVÁNKA NA SKVELÚ DISKUSIU S ODBORNÍKMI

- Používate elektrinu?
- Viete, ako sa dostáva od výroby do domácností?
- Čo na to vtáky, ako to s nimi súvisí?
- Ako pomôžeme prírode?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky sa dozviete na moderovanej diskusii s odborníkmi!

Pondelok 26. júna o 16:00
Východoslovenské múzeum
Nám. Maratónu mieru 2 v Košiciach.

Na otázky odpovie:
- Jozef Tóth (Východoslovenská distribučná, a.s.). Je vedúcim odboru Prevádzka vedení veľmi vysokého napätia a špecializované činnosti, okrem iného má na starosti aj opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti vedení pre vtáky.
- Ladislav Molnár (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach). Je prednostom kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, ktorá je prvotným kontaktom rôznych zranených živočíchov, vrátane vtákov.
- Denisa Lőbbová (Ochrana dravcov na Slovensku). V rámci projektu LIFE Energia sa zúčastnila prieskumu a hodnotenia rizikovosti elektrických vedení pre vtáky. Podieľa sa aj na ďalších aktivitách, napríklad na návrate sysľov do krajiny.
Akciu moderuje Tatiana Šujetová.

Pozvánka: pozri [pdf]

21. 06. 2017


EKOPLAGÁT ´17

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BANSKÁ BYSTRICA

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
– SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU MALÁ FATRA

POVAŽSKÁ GALÉRIA UMENIA V ŽILINE
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja


DOVOĽUJÚ SI VÁS POZVAŤ
NA OTVORENIE TRIENÁLE

EKOPLAGÁT ´17

MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽNEJ PREHLIADKY
PLAGÁTOV S TEMATIKOU
OCHRANY PRÍRODY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

DŇA 29. JÚNA 2017 O 15,00 HOD.
VO VÝSTAVNÝCH PRIESTOROCH
POVAŽSKEJ GALÉRIE UMENIA V ŽILINE
(Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina)

VÝSTAVA POTRVÁ
DO 27. AUGUSTA 2017

VÝSTAVU FINANČNE PODPORILI
MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
KARPATSKÁ INICIATÍVA PRE MOKRADE

pozvanka; stiahni [pdf]

19. 06. 2017


Prestížna cena Michela Batissa pre CHKO Poľana

Riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti a biosférickej rezervácie Poľana Vladimíra Fabriciusová si včera na 29. zasadnutí Medzinárodnej koordinačnej rady programu Človek a biosféra v ústredí UNESCO v Paríži prevzala prestížnu cenu Michela Batissa za najlepší manažment biosférickej rezervácie. Cena predstavuje ocenenie celosvetového významu a udeľuje sa každoročne jednému vybranému kandidátovi na základe nominácií zo všetkých členských štátov UNESCO.

“O cenu sme sa uchádzali s projektom „Biosférická rezervácia – príležitosť pre ľudí a prírodu“, v ktorom demonštrujeme dôležitosť inkluzívneho prístupu a vzájomnej spolupráce pri riadení medzinárodne významného územia. Sme toho názoru, že takýto prístup môže byť inšpiratívny aj pre iné chránené územia”, uvádza Vladimíra Fabriciusová. Ďalej dodáva, že biosférická rezervácia Poľana bola do svetovej siete zaradená v roku 1990 a okrem nej máme na Slovensku ešte tri biosférické rezervácie – najstaršia je Slovenský kras ustanovená v roku 1977, ďalšie dve – Tatry a Východné Karpaty sú tzv. cezhraničné biosférické rezervácie. Tie boli do celosvetovej siete zaradené v roku 1992.

Program UNESCO Človek a biosféra (Man and the Biosphere) je medzivládny program, v rámci ktorého sa vytvára Svetová sieť biosférických rezervácií. Sieť v súčasnosti zahŕňa 669 biosférických rezervácií v 120 krajinách sveta. Prioritné témy, na ktoré sa sústreďujú aktivity Programu MAB, sú zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej rozmanitosti, rozvoj regiónov, okrem iného aj podporou udržateľného cestovného ruchu, sprístupňovanie informácií o životnom prostredí, budovanie personálnych a inštitucionálnych kapacít a zapojenie sa do globálneho monitorovacieho systému.

Biosférické rezervácie boli už od svojho vzniku využívané predovšetkým pre výskum a ochranu biodiverzity. S vývojom medzinárodnej agendy zameranej na prepojenie životného prostredia a rozvoja spoločnosti nastupujú imperatívne očakávania na využívanie týchto území na budovanie lokálnych modelov udržateľného rozvoja a financovania, pričom sa primárny dôraz kladie na budovanie partnerstiev na lokálnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni.

Biosférické rezervácie a chránené krajinné oblasti by mali slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života medzi človekom a prírodou, podporovať aktívny prístup miestneho obyvateľstva k zachovaniu tradičného poľnohospodárstva, k zachovaniu folklóru a zvykov, ktoré majú nenahraditeľný význam pre našu kultúru a sú neoddeliteľnou súčasťou slovenskej krajiny.

19. 06. 2017


Stanovisko ŠOP SR k zastrelenej medvedici v Liptovskej Kokave

Vo štvrtok  dňa  1. júna po 23.00 hodine došlo v Liptovskej Kokave k usmrteniu medvedice. Išlo o synantropného asi trojročného - štvorročného jedinca, ktorý sa už v minulosti kŕmil v blízkosti ľudských sídel, či priamo v intravilánoch obcí na odpadkoch v kontajneroch. V uvedený deň medvedica opätovne vnikla do intravilánu obce priamo do objektu základnej a materskej školy na strom. Na miesto boli privolaní zástupcovia obce, poľovného revíru, polície, hasičov a Štátnej ochrany prírody. Pristúpilo sa najprv k plašeniu medvedice, aby ju bolo možné mimo obce odchytiť tak ako v predchádzajúcich prípadoch. Po 23-tej hodine medvedica zo stromu rýchlo zliezla a rozbehla sa na miestneho obyvateľa, čím došlo k bezprostrednému ohrozeniu života, a prítomný člen PZ musel zasiahnuť.

O povolenie mimoriadneho odlovu v rámci intravilánu obce požiadal zástupca obce Liptovská Kokava, pričom následne vzhľadom na situáciu vydal rozhodnutie príslušný Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši.

Spomínaná medvedica priviedla na svet mláďatá nezvykle skoro a hneď ich začala učiť spôsobu života, aký jej vyhovoval – na odpadkoch v obciach, či v ich blízkosti. Mláďatá ani nemali šancu sa od matky naučiť prirodzene správať a stávali sa aj z nich typické kontajnerové medvede. To bol dôvod prečo jej boli odobrané, aby dostali šancu na spokojný život v poloprírodnom prostredí, kde by im nehrozilo nebezpečenstvo. Umiestnené budú v medveďom parku v Maďarsku. Ich mladá matka bola imobilizovaná a opätovne prevezená do Tichej doliny v Tatranskom národnom parku. Bolo to jediné miesto, kde sme ju mohli umiestniť – nikde inde sme totiž nedostali súhlas. Pracovníci intenzívne telefonovali  potenciálnym subjektom, hľadali sme lokalitu, kde by dostala tretiu šancu v odľahlom prostredí a mala možnosť návratu k pôvodnému prirodzenému spôsobu života tak, aby bola akceptovaná medveďou populáciou. Nepodarilo sa to ani napriek našej maximálnej snahe.

Ľudia svojou činnosťou a rozširovaním svojich aktivít uberajú zvieratám ich prirodzený životný priestor. Zvieratá sa snažia neustále sa meniacej situácii prispôsobiť a sú vlastne nútené k neprirodzenému správaniu. Ak chceme tento trend zastaviť, musíme si všetci vstúpiť do svedomia - investori, developérske spoločnosti, ale aj poľovníci, poľnohospodári či verejnosť – musíme sa správať zodpovedne tak, aby zvieratá nemuseli hľadať potravu v intravilánoch, ale v lese, ako sa to dialo od nepamäti. Aj tento prípad ukázal, aké je dôležité zaisťovať kontajnery so zvyškami potravín pred medveďmi a nedávať im dôvod zvykať si na prítomnosť človeka. Ukázal na nekompatibilitu legislatív a nefunkčnosť systému.

Medvedici je nám úprimne ľúto. Z celej situácie nebude mať prospech nikto a verte nám, že najmenší medvede. Prioritou musí zostať ochrana človeka. Preto robíme všetko, aby sa situácia neopakovala.

VIDEO z nedele 4. júna, objavil sa nový medveď v Lip. Kokave! - zdroj: youtube

Zdroj: facebook Liptovská Kokava online 

Zdroj: facebook Liptovská Kokava online 

Zdroj: facebook Liptovská Kokava online

zdroj: ŠOP SR

zdroj: ŠOP SR

zdroj: ŠOP SR

06. 06. 2017


Svetový deň životného prostredia - spojenie ľudí s prírodou

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA si pripomíname už vyše štyridsať rokov. Oslavuje sa každoročne 5. júna. Po prvý raz bol vyhlásený v roku 1972 na prvej konferencii Organizácie spojených národov (OSN) o životnom prostredí v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Celosvetovo sa oslavuje od roku 1973. Cieľom tohto dňa je zvyšovať povedomie o vplyve života a práce ľudí na životné prostredie a vyzývať ich, aby sme našu planétu chránili a spoločným úsilím aktívne prispievali k uvážlivému využívaniu jej zdrojov.

Tento deň je taktiež spoločenskou iniciatívou, kedy sa ľudia zúčastňujú rôznych podujatí, ako sú „zelené“ koncerty, literárne a výtvarné súťaže na školách, sadenie stromčekov, či rôzne recyklačné kampane. V mnohých krajinách je tento sviatok príležitosťou pre podpísanie či ratifikáciu dôležitých medzinárodných dohôd a niekedy vedie aj k vytvoreniu stálych vládnych štruktúr zaoberajúcich sa ekonomickým plánovaním a environmentálnym manažmentom.  

K 2. júnu 2017 bolo zaregistrovaných už 1099 akcií na stránke: http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/celebrate-together

Téma pre rok 2017

Tohtoročnou témou Svetového dňa životného prostredia je SPOJENIE ĽUDÍ S PRÍRODOU (Connecting People to Nature). Organizátori nás vyzývajú, aby sme vyšli do prírody, kochali sa jej krásou, uvedomili si, že sme jej súčasťou a že sme na nej závislí. Máme pamätať na to, že ak udržujeme našu planétu zdravú, aj my sme zdraví.

Táto myšlienka je zachytená a umocnená aj v slogane Spojení s prírodou. V dnešnom modernom svete len niektorí z nás trávia dostatok času relaxovaním v prírode a mohli tak oceniť jej vplyv na duševné zdravie. Tým, že oslavujeme Svetový deň životného prostredia obklopení prírodnou krásou môžeme znovu objaviť dôležitosť starostlivosti o životné prostredie.

Nárast ľudskej populácie a rozvoj svetových ekonomík najviac ovplyvňuje prírodné ekosystémy a druhy, ktoré v nich žijú. Odhaduje sa, že až polovica zemského povrchu je už značne poznačená ľudskou činnosťou. Väčšina druhov rastlín a živočíchov je odkázaná prežívať vo zvyškoch prírodnej krajiny. Spôsob, akým človek zamoruje ovzdušie, znečisťuje vodu, zasypáva prostredie v ktorom žije množstvom odpadkov, likviduje dažďové pralesy, lesy, mokrade, koralové útesy či rieky, má dopad hlavne na obyvateľov, ktorí sú súčasťou týchto ekosystémov.

Ochudobňovanie rozmanitosti a bohatosti Zeme so sebou prináša aj zánik možnosti objaviť nové lieky, nové druhy potravín, nové technológie a iné možnosti a služby prospešné pre človeka. Mnohé druhy hmyzu, vtákov či netopierov sú užitočné tým, že opeľujú kvitnúce druhy rastlín a poľnohospodárskych plodín, zelené rastliny „likvidujú“ z atmosféry oxid uhličitý a naopak, do prostredia uvoľňujú kyslík, mokrade znižujú nebezpečenstvo záplav a čistia vodu.

 

Každý rok má Svetový deň životného prostredia inú hostiteľskú krajinu, kde sa konajú oficiálne oslavy. Oslavy v hostiteľskej krajine pomáhajú vyzdvihnúť problémy v oblasti životného prostredia, ktorým krajina čelí, a podporuje úsilie o ich riešenie. Tohtoročným hostiteľom je Kanada. V roku 2016 bola hostiteľskou krajinou Angola, ktorá vyzývala občanov k nulovej tolerancii pre obchodovanie s voľme žijúcimi živočíchmi.

21. septembra 2016 v New Yorku Ministerka životného prostredia a klimatických zmien Kanady, Catherine McKenna  prebrala poverovaciu listinu hostiteľskej krajiny k oslavám Svetového dňa životného prostredia v roku 2017 z rúk riaditeľa Organizácii spojených národov Erika Solheima.

Popis foto:  21. septembra 2016 v New Yorku Ministerka životného prostredia a klimatických zmien Kanady, Catherine McKenna  prebrala poverovaciu listinu hostiteľskej krajiny k oslavám Svetového dňa životného prostredia v roku 2017 z rúk riaditeľa Organizácii spojených národov Erika Solheima.

Ako sa môžete zapojiť vy?

V rámci osláv Kanada ponúka verejnosti viacero spôsobov ako sa pripojiť k oslavám:
1/ Nájdite svoju prírodu. Kanada vydáva povolenia, ktoré každému umožnia voľný vstup do všetkých národných parkov na rok 2017.

2/ Získajte dobrodružstvo. Kanada pozýva rodiny a žiakov škôl, aby sa stretli v parkoch, a zaznamenali, čo najviac rôznych foriem živej prírody ako súčasť kampane Nature Blitz. Vytvorili ju v spolupráci s Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody (IUCN) a jej cieľom je vybudovať najväčšiu svetovú prírodnú databázu. V rámci kampane vyzývajú verejnosť, aby v termíne od 1. do 12. júna sa odfotili, prípadne zaznamenali na pracovný list život v prírode.

Viac informácii na  http://worldenvironmentday.global/en/how-celebrate/explore-nature-you-love-worldenvironmentday

3/ Vytvorte fotografiu alebo video.  Zachyťte svoje obľúbené miesto v prírode. Najlepšie je, keď ste na fotke, videu aj vy. Označte svoj príspevok a informujte aj iných o vašom obľúbenom mieste v prírode a prečo je to pre vás dôležité.  Na sociálnych sieťach použite #WorldEnvironmentDay alebo #WithNature.

Viac informácii na http://worldenvironmentday.global/en/how-celebrate/picture-all-places-matter

4/ Naučte sa milovať prírodný svet. Školy v Kanade ale aj po celom svete budú na svojich hodinách uprednostňovať tému životného prostredia, aby sa prehĺbilo pochopenie žiakov a študentov, prečo je príroda taká dôležitá pre ľudské blaho.

Zapojte sa do projektu Nature Blitz.

Foto popis: Zapojte sa do projektu Nature Blitz.

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA ZAPOJÍ DO OSLÁV SVETOVÉHO DŇA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV.

Správa NAPANT pripravila dňa 3. júna pre širokú verejnosť v rámci podujatia  k Medzinárodnému dňu detí v obci Bacúch stanovište, na ktorom interaktívnou formou prezentovala národné parky na Slovensku a poznávanie liečivých rastlín.  

Správa PIENAP uskutoční dňa 8. júna pre žiakov 2. ročníka zo Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi terénnu exkurziu s názvom Tajomstvá potoka, v rámci ktorej budú žiaci pozorovať život nad a pod vodnou hladinou a pripomenú si, prečo sú čisté potoky dôležité.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizovala dňa 30. mája a 1. júna pre študentov gymnázia z Poľska terénnu exkurziu po NCH Diery zameranú na poznávanie prírodných hodnôt Malej Fatry a význam ochrany prírody. Dňa 2. júna uskutoční pre deti z MŠ Lysica a dňa 8. júna pre deti z  Rajca výukový program Keď je krajina znečistená, zameraný na podporu aktívnej starostlivosti o životné prostredie a správane triedenie odpadu.

Správa Národného parku Slovenský raj zrealizovala dňa 1. júna pre žiakov Špeciálnej školy v Spišskej Novej Vsi prednášku s ekohrami, dňa 2. júna pre deti MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ a verejnosť (rodičia a starí rodičia s deťmi) v rámci podujatia Mesto deťom prezentácie a súťaže. Dňa 6. júna uskutoční pre žiakov ZŠ G. Haina v Levoči exkurziu do územia európskeho významu Levočské dubiny.

Správa TANAP pripravila dňa 2. júna pre žiakov 3. ročníka ZŠ Dostojevského v Poprade aktivity v prírode, „umeleckú“ tvorbu s prírodninami a žiaci vyhotovili plagát na tému Ako si predstavujem zdravé životné prostredie. Dňa 12. júna uskutoční pre žiakov zo ZŠ Dostojevského v Poprade exkurziu do Závažnej Poruby a do Národnej prírodnej pamiatky Stanišovská jaskyňa spojenú s pozorovaním netopierov a inými aktivitami.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční dňa 6. júna pre žiakov a pedagógov základných a stredných škôl Ekodni vo Vihorlatskom múzeu v Humennom, v rámci ktorých budú prednášky o chránených územiach v regióne spojené s aktivitami, cieľom ktorých je upevniť ich vzťah k vlastnej krajine a posilniť ich spojenie s prírodou. Dňa 8. júna uskutoční pre žiakov a pedagógov zo ZŠ Budovateľská v Snine v areáli Rekreačnej oblasti Rybníky v Snine akciu s názvom Spojme sa s prírodou, počas ktorej bude prebiehať beseda so žiakmi o zaujímavostiach územia spojená s hrami a súťažami. Dňa 13. júna uskutoční v Informačnom stredisku v Novej Sedlici pre žiakov základných škôl okresu Snina XIV. ročník vedomostnej súťaže NP Poloniny a MBR Východné Karpaty v 101 otázkach a odpovediach. Prostredníctvom vedomostnej súťaže budú žiaci poznávať svoj región, územie národného parku, prehlbovať si vedomosti v oblasti prírody, histórie i kultúry. Dňa 20. júna uskutoční pre žiakov a učiteľov MŠ v Stakčíne podujatie s názvom Rozprávkové Poloniny (na trase Vodná nádrž Starina – Topoľa – Ulič). Pre deti bude pripravená exkurzia do národného parku spojená so zábavnými súťažami v prostredí oddychovo-náučného areálu Dvere do Polonín v Uliči, kde na súťažných stanovištiach budú malých účastníkov sprevádzať rozprávkové postavičky.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat uskutoční dňa 6. júna v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach a žiakmi ZŠ v Jovse každoročné podujatie Otváranie studničiek v obci Jovsa. V rámci podujatia budú prednášky o CHKO Vihorlat a o studničkách nachádzajúcich sa v oblasti, uskutoční sa výtvarná súťaž o najkrajší obrázok studničky a súťaž o vytvorenie zaujímavého nápadu ako zamedziť poškodzovaniu chránených území a druhov.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina uskutoční dňa 6. júna pre trojčlenné družstvá žiakov 2. stupňa základných škôl okresu Lučenec XV. ročník prírodovednej súťaže Príroda okolo nás. Súťaž bude prebiehať na 5 stanovištiach priamo v teréne. Súťažiaci budú riešiť testy a praktické úlohy z oblasti ochrany prírody (maloplošné chránené územia  v okrese Lučenec a CHKO Cerová vrchovina), rastlinstva, živočíšstva, drevín a odpadov. Dňa 8. júna uskutoční pre žiakov 2. stupňa ZŠ z Rimavskej Soboty terénnu exkurziu po náučnom chodníku Mačacia a Hajnáčsky hradný vrch.

Správa slovenských jaskýň uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia a Medzinárodného dňa podzemia a jaskýň (6. jún) dňa 1. júna pre žiakov MŠ, ZŠ, a verejnosť exkurzie v Gombaseckej jaskyni na tému Človek a jaskyne spojené s rôznymi aktivitami ako napr. triedenie živočíchov podľa vonkajších znakov na základe ich vzťahu k jaskynnému prostrediu, vysvetľovanie procesu vzniku jaskyne na horninách a skamenelinách, pamäťové kreslenie mapy jaskyne, hry zamerané na prezentáciu echolokácie netopierov, lezenie po jaskyniarskom lanovom rebríku, alebo zlaňovanie. Počas celého júna uskutoční pre žiakov druhého stupňa ZŠ exkurzie do Demänovsej jaskyne slobody s tematikou Jaskyňa ako súčasť životného prostredia, voda v krase, jaskyne a človek. Začiatkom júla sa uskutočnia pre žiakov druhého stupňa ZŠ tematické prehliadky Važeckej jaskyne.

Spracovala:

Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy a propagácie

Zdroje informácií:

http://worldenvironmentday.global/

http://www.un.org/en/events/environmentday/background.shtml

http://www.worldenvironmentday.global/how-celebrate/celebrate-together

http://worldenvironmentday.global/en#howto

http://worldenvironmentday.global/en/how-celebrate/explore-nature-you-love-worldenvironmentday

http://www.unep.org/newscentre/canada-host-world-environment-day-2017

http://www.who.sk/medzinarodny-den/svetovy-den-zivotneho-prostredia/

http://www.harm.sk/oslavte-svetovy-den-zivotneho-prostredia-tak-ako-sa-patri/

http://www.bureauveritas.sk/home/news/events/svetovy-den-zp-2017

02. 06. 2017


Ktoré atraktívne suveníry z prírody do dovolenkového kufra nepatria?

Banská Bystrica - Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZOO Bojnice zorganizovala v záhrade Karpatského strediska pre mokrade v Banskej Bystrici v rámci festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm podujatie s názvom: „Aby sa vaša dovolenka nestala nočnou morou... ...alebo ktoré chránené druhy rastlín a živočíchov do dovolenkového kufra nepatria.“

Širokej verejnosti sa prezentovali ukážky mimoriadne vzácnych druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú chránené a kontrolované Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Stovky návštevníkov videli neživé exempláre a výrobkov z nich, ako aj odtlačky stôp živočíchov. Pre najmenších záujemcov bol pripravený model brlohu medveďa, hry, vedomostné kvízy, ako aj informačné a propagačné materiály zamerané na ochranu našej prírody. 

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, ktorého cieľom je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením. Netýka sa len živých organizmov, ale aj častí ich tiel alebo výrobkov z nich (kožušiny, slonovina, mäso, žlčníky z medveďov, poľovnícke trofeje, koža z plazov a výrobky z nej, výrobky z morských korytnačiek a pod.). 

Zo slovenskej fauny je do príloh CITES zaradený  napr. medveď hnedý, rys ostrovid, mačka divá, vydra riečna, orol skalný, sokol červenonohý a iné, zo slovenskej flóry napr. hlaváčik jarný, druhy z čeľade vstavačovité, druhy rodu cyklámen a pod.

V súčasnosti je medzinárodný obchod (dovoz/vývoz) s takmer 900 druhmi živočíchov a rastlín úplne zakázaný a obchod s viac ako 30 tisíc druhmi je kontrolovaný.

Pozor si treba dať na nasledovné suveníry:

 • mušle
 • kaviár
 • koraly
 • kožušiny z mačkovitých šeliem
 • orchidey
 • slonovina
 • šperky a doplnky z pancierov morských korytnačiek
 • tradičná čínska medicína
 • výrobky z kože plazov

Napriek zákazu obchodovania s najviac ohrozenými druhmi nelegálny lov a obchod s nimi stále pretrváva. Ročne sú na hraniciach členských štátov EÚ zhabané stovky nelegálne dovážaných exemplárov. Mnohé druhy živočíchov a rastlín sú chránené dohovorom CITES, ako napríklad mačkovité šelmy, slony, nosorožce, papagáje, dravce, mnohé plazy a koraly, orchidey, kaktusy, mahagónovníky a iné. Pri nákupe dovolenkových suvenírov buďte preto opatrní – môžu byť vyrobené z chránených druhov živočíchov alebo rastlín. Dovoz bez potrebných povolení môže mať za následok nielen zhabanie exemplára, ale aj finančnú sankciu. Nepríjemnosti spôsobené takýmto, hoci neúmyselným dovozom, určite nie sú želaným ukončením žiadnej dovolenky.

Ktoré suveníry pochádzajúce z druhov zaradených v dohovore CITES si môžete z dovoleniek priniesť bez obáv?

Podľa v súčasnosti platnej legislatívy si bez povolení môžete z tretích krajín doviesť
v osobnej batožine nasledovné exempláre:

 • kaviár z jeseterotvarých rýb (Acipenseriformes spp.) – max. 125 g na osobu
 • dažďové palice z kaktusov (Cactaceae spp.) – max. 3 ks na osobu
 • výrobky z krokodílov (Crocodylia spp.) (okrem mäsa a poľovníckych trofejí) – max. 4 ks na osobu
 • telá mŕtvych morských koníkov (Hippocampus spp.) – max. 4 ks na osobu
 • lastúry krídlatca veľkého (Strombus gigas) - max. 3 ks na osobu
 • ulity druhov z čeľade Tridacnidae spp., napr. rozďava obrovská (Tridacna gigas) - max. 3 ks na osobu, ktoré spolu nesmú presiahnuť hmotnosť 3 kg.

Vyvarujte sa nákupu suvenírov z ohrozených druhov živočíchov a rastlín, ak

 • si nie ste istí jeho legálnym pôvodom
 • neviete, či sa na jeho dovoz nevzťahujú obmedzenia alebo zákazy a či na dovoz nie je potrebné povolenie.

Odmietnutím kúpy nelegálne získaných živočíchov a rastlín alebo výrobkov z nich môžete aj vy prispieť k ich záchrane a prežitiu vo voľnej prírode.

Na fotografiách vidíte: morskú mušľa (rodu Hippopus), opasok z pytóna, exempláre koralov (rodu Scleractinia), kôš zo slonej nohy, sloní kel.

 

29. 05. 2017


Dni Karpatských, národných a prírodných parkov

3. máj - DEŇ KARPATSKÝCH PARKOV

V tento deň si pripomíname podpísanie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalom udržateľnom rozvoji Karpát – Karpatský dohovor, ktorý bol prijatý na 5. konferencii EHK OSN v Kyjeve v máji 2003. Slovenská republika podpísala dohovor 22. mája 2003 a platnosť nadobudol 4. januára 2006.

Spoločnou víziou strán Karpatského dohovoru je presadzovať komplexnú politiku a spoluprácu s cieľom zaručiť ochranu a trvalo udržateľný rozvoj Karpát. Zlepšenie kvality života, posilnenie miestnych hospodárstiev a spoločenstiev a ochrana prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva by mali v Karpatoch ísť ruka v ruke. 

Vedeli ste že?

jedna tretina všetkých európskych cievnatých druhov rastlín sa nachádza v Karpatoch? Je to takmer 4 000 rastlinných druhov a 481 z nich sa nachádza len v Karpatoch!

Gerlachovský štít (2 654,4 m n. m.) je aj najvyšším vrchom Karpát?

- najväčšie populácie medveďa, vlka, rysa, zubra hrivnatého a orla kráľovského (globálne ohrozené druhy) sa nachádzajú v Karpatoch?

- 36 národných parkov, 51 prírodných parkov a chránených krajinných oblastí, 19 biosférických rezervácií a 200 ďalších chránených území sú členmi Karpatskej sústavy chránených území (CNPA)?

Deň Karpatských parkov sa oslavujeme od roku 2010, kedy ho inicioval Svetový fond na ochranu prírody (World Wildlife Fund, WWF).

V súčasnosti  slovenské odvetvie WWF vedie viaceré celoeurópske kampane. Jednou z nich je napr. kampaň ZOSILNITE HLAS PRÍRODY! (Turn up the volume of Nature!)

Trávenie času v prírode, počúvanie jej zvukov a vnímanie rozmanitostí pozitívne pôsobí na naše zdravie a celkovú spokojnosť.

Európski ministri životného prostredia v súčasnosti zvažujú, či sa bude meniť existujúca legislatíva v ochrane prírody, ktorá funguje v Európe viac ako 25 rokov a pomáha chrániť európske prírodné dedičstvo. Preto viac ako 100 environmentálnych mimovládnych organizácií v rámci celej Európskej únie spustilo spoločnú internetovú petíciu s cieľom ochrániť prírodu Európy pred snahami Európskej komisie o oslabenie environmentálnej legislatívy v oblasti ochrany prírody.

WWF vyzýva verejnosť, aby si vytvorili svoju vlastnú skladbu zo zvukov prírody a zverejnili ju na www.youtube.com/ alebo ju poslali na http://slovakia.panda.org/kampane/natureup/. Vaša skladba pomôže zosilniť „hlas prírody“ a bude odkazom pre politikov, aby nemenili zákony, ale zabezpečili ich dôsledné dodržiavanie a trvali na ochrane vzácnych území, rastlín a živočíchov v celej Európe. 

24. máj - EURÓPSKY DEŇ PRÍRODNÝCH A NÁRODNÝCH PARKOV: Klíma sa mení, menia sa parky

Na oslavy Európskeho dňa parkov, ktorý pripadá na 24. máj je tohto roku zatiaľ pripravených vyše 132 podujatí. V minulom toku bolo uskutočnených viac ako 350 podujatí v 23 krajinách.

Európsky deň parkov organizuje Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC) od roku 1999, ako pripomenutie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku, ktoré vznikli 24. mája 1909. Bolo zorganizovaných veľa rôznych podujatí v chránených územiach a aj mimo nich, ktoré poukazovali na skutočnosť, že chránené územia sú cennou súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva.

V súčasnosti má Federácia európskych národných a prírodných parkov vyše 441 členov z 36 krajín vrátane Slovenska, prostredníctvom ktorých je prepojených približne 500 chránených území.

Téma tohtoročného Európskeho dňa parkov KLÍMA SA MENÍ, MENIA SA PARKY poukazuje na fakt, že zmena klímy ovplyvňuje život každého človeka na zemi. Príroda nikdy nebola tak ohrozená - ani taká potrebná - ako predtým.

Vzduch, ktorý dýchame, voda, ktorú pijeme, potraviny, ktoré vypestujeme, všetky tieto zložky závisia od kvality našich ekosystémov. Opatrenia založené na prírodných procesoch sú efektívnym nástrojom zmiernenia vplyvov klimatických zmien a adaptácie na klimatickú zmenu. Od horských vrcholov až po hlboké more existuje obrovské množstvo biotopov chránených ako medzinárodné, národné, prírodné, alebo regionálne chránené územia, parky.

PREČO POTREBUJEME ZDRAVÉ CHRÉNENÉ ÚZENIA?

1) Chránia širokú škálu ohrozených druhov a biotopov. Zabezpečujú genetickú diverzitu (rôznorodosť), poskytujú druhom bezpečné miesto na rozmnožovanie sa a zvyšujú ich šance na prežitie, ked´ sú ohrozené chorobami a prírodnými zmenami.

2) Uchovávajú obrovské množstvo CO2 a filtrujú vzduch, ktorý dýchame a uskladňujú v biomase až približne 15 % uhlíka  (Campbell a kol., 2008, v UNEP-PA a ClimateChange).

3) Regulujú našu klímu, predchádzajú záplavám a prírodným katastrofám.

4) Poskytujú čerstvú pitnú vodu, ktorá je životne dôležitá pre všetky druhy rastlín, živočíchov aj človeka a absolútne nevyhnutná pre naše poľnohospodárske a priemyselné systémy.

5) Zabraňujú erózii pôdy a tým chránia semená, zvyšujú úrodnosť pôdy a podporujú trvalo udržateľné poľnohospodárske postupy.

6) Sú to jedinečné miesta relaxu, miesta pre outdorové aktivity a majú zásadnú úlohu pri podpore trvalo udržateľného cestovného ruchu.

NA SLOVENSKU MÁME V SÚČASNOSTI 23 VEĽKOPLOŠNÝCH CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (národné parky a chránené krajinné oblasti) a 1 092 maloplošných chránených území. Celková výmera národnej sústavy chránených území v Slovenskej republike klasifikovaných stupňami ochrany (2. až 5. stupeň ochrany, teda veľkoplošné chránené územia, maloplošné chránené územia, ich ochranné pásma vyhlásené alebo stanovené zo zákona a bez ochranných pásiem jaskýň) je 1 147 059 ha, čo predstavuje 23,39 % z územia Slovenska(zdroj:http://www.sopsr.sk/web/?cl=114,dokument Prehlady_CHU_k_31._12._2016)

loga parkyNa Slovensku je deväť národných parkov - Tatranský národný park, Nízke Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, Muránska planina, Slovenský kras, Slovenský raj, Poloniny a Pieninský národný park.

Každý národný park má svoje zaujímavosti, je unikátny. Napríklad Tatranský národný park je najstarší park na Slovensku (vyhlásený v r.1949) s najvyšším vrchom Slovenska (Gerlachovský štít, 2 654,4 m n. m). Jeho symbolom je kamzík vrchovský tatranský. Národný park Nízke Tatry je rozlohou najväčší, má až 183 004 ha vrátane ochranného pásma a nachádza sa tu najdlhší jaskynný systém na Slovensku, ktorý tvoria Demänovské jaskyne (35 km). Národný park je jediné miesto na svete, kde rastie večernica slovenská a mach ochyrea tatranská. Národný park Malá Fatra je najzápadnejšie položený v rámci Karpát a pre turistov známy skalnými útvarmi v Tiesňavách a kaňonmi v Janošíkových dierach. Len tu rastie jarabina Margittaiova. Na území Národného parku Veľká Fatra sa nachádzajú známe doliny ako Gaderská, Blatnická. Treťohorný relikt, tis obyčajný, tu dosahuje najmasovejší výskyt v rámci strednej Európy. Národný park Muránska planina je známy svojim endemitom lykovcom muránskym a spája sa s ním polodivoký chov chladnokrvných koní – norika muránskeho typu. Národný park Slovenský kras je najrozsiahlejším krasovým územím planinového typu v strednej Európe. Všetky jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku sú od roku 1995 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO pod názvom Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu. Národný park Slovenský raj je unikátny svojimi roklinami bohatými na vodopády a nachádza sa tu viac ako 600 jaskýň a priepastí. Najznámejšou z nich je Dobšinská ľadová jaskyňa, ktorá patrí k najnižšie položeným zaľadneným jaskyniam na svete. Národný park Poloniny sa rozprestiera na najvýchodnejšom cípe krajiny, na hranici s Ukrajinou a Poľskom a práve tento park má od r. 1998 prestížne ocenenie Diplom Rady Európy pre chránené územia. Raritou je prítomnosť zubra hrivnatého vo voľnej prírode. Pieninský národný park je najmenší a zároveň je prvé cezhraničné chránené územie v Európe z roku 1932 a bilaterálne cezhraničné chránené územie s národným parkom v Poľsku. Pre turistov je atraktívne tradičné splavovanie Dunajca na pltiach.


Pozvite svojich susedov, aby lepšie pochopili účinky zmeny klímy a ako táto zmena ovplyvňuje aj chránené územia.

Inšpirujte ich svojim príkladom!

PLAGÁT EURÓPSKY DEŇ PRÍRODNÝCH A NÁRODNÝCH PARKOV TU.

Kamzík vrchovský tatranský, autor: P. Jurík

Kamzík vrchovský tatranský, autor: P. Jurík

Pohľad z Ďumbiera, Nízke Tatry, autor: archív NAPANT

Pohľad z Ďumbiera, Nízke Tatry, autor: archív NAPANT

Lykovec muránsky, autor: P. Jakubčo

Lykovec muránsky, autor: P. Jakubčo

NPR Zádielska tiesňava, Slovenský kras, autor: J. Kilík

NPR Zádielska tiesňava, Slovenský kras, autor: J. Kilík

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR sa zapojí do osláv DŇA KARPATSKÝCH PARKOV a EURÓPSKEHO DŇA PRÍRODNÝCH A NÁRODNÝCH PARKOV prostredníctvom svojich organizačných útvarov.

Správa Národného parku Slovenský raj pri príležitosti Dňa Karpatských parkov uskutoční dňa 19. mája pre študentov Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi v priestoroch Informačného strediska v Spišskej Novej Vsi prednášku na tému Karpaty – pokladnica života. Pri príležitosti Európskeho dňa parkov uskutoční dňa 19. mája pre žiakov ZŠ na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi a 22. mája pre žiakov ZŠ na Nejedlého ulici v Spišskej Novej Vsi prednášku na tému Národné parky – miesto poznávania prírody.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne pri príležitosti Dňa Karpatských parkov uskutoční dňa 23. mája pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici terénnu exkurziu do NPR Šrámková zameranú na lesné biotopy.

Dňa 23. mája pri príležitosti Európskeho dňa parkov zrealizuje pre študentov Bilingválneho gymnázia v Žiline výukový program Klimatická zmena, hrozba či bežný jav. Dňa 24. mája uskutoční pre deti z MŠ Varín výukový program zameraný na poznávanie tajomstiev lesa a pre študentov zo Strednej zdravotnej školy v Liptovskom Mikuláši terénnu exkurziu po náučnom chodníku Diery.

Správa NAPANT pri príležitosti Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov zrealizovala dňa 19. mája pre žiakov 2. stupňa ZŠ v Polomke a dňa 23. mája uskutoční pre žiakov 2. stupňa ZŠ v  Závadke nad Hronom prezentácie na tému Národný park Nízke Tatry - park v ktorom žijem, spojenú s premietaním filmov a besedami o interpretácii návštevného poriadku a stupňov ochrany prírody.

Správa PIENAP uskutoční v dňoch od 22. mája do 2. júna v čase od 9:00 do 15:00 hod. pre žiakov a študentov základných a stredných škôl prehliadky prírodovednej expozície Prírody Pienin so sprievodom, ktoré budú spojené s vedomostnými a pohybovými hrami o národných parkov.

Správa Národného parku Slovenský kras pri príležitosti Európskeho dňa parkov  uskutoční dňa 24. mája v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien X. ročníka súťaže mladých v dokumentárnej fotografii SLOVENSKÝ KRAS - ČLOVEK A BIOSFÉRA, Príroda Slovenského krasu. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci 5. – 9. ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl nachádzajúcich sa v územnej pôsobnosti správy NP Slovenský kras (okres Rožňava a západná časť okresu Košice – okolie). Bližšie informácie na http://www.sopsr.sk/slovkras/pripravujeme

Dňa 15. júna organizuje Správa Národného parku Slovenský kras v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave XIII. ročník prírodovednej súťaže družstiev Za krásami Slovenského krasu. Súťaž bude prebiehať na trase náučného chodníka Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Na jednotlivých tematických zastávkach budú žiaci odpovedať nielen na teoretické otázky, ale budú určovať rastliny, zvieratá, stopy zvierat, stromy, horniny a nerasty, ktoré sa vyskytujú na území Slovenského krasu.

Správa TANAP uskutočnila dňa 17. a 18. mája pre žiakov 5. a 7. ročníka ZŠ Mierovej vo Svite prezentácie o národných parkoch na Slovensku, krásach Karpát a biodiverzite v Tatrách, spojené s besedami.

Správa Národného parku Poloniny pri príležitosti Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov dňa 21. mája uskutočnila pre širokú verejnosť exkurziu s názvom Potulky Poloninami, ktorá viedla cez Novú Sedlicu – Medovú babu – vyhliadku na Riabej skale do Informačného strediska v Novej Sedlici. Podujatie je venované Dňu otvorených dverí v NP Poloniny a MBR Východné Karpaty, 20. výročiu vyhlásenia NP Poloniny, 10. výročiu zápisu Karpatských bukových pralesov do Zoznamu svetového prírodného dedičstva a otvoreniu letnej turistickej sezóny v NP Poloniny a MBR Východné Karpaty. Na záver podujatia v areáli IS Nová Sedlica bolo spoločné posedenie pri ohni zatraktívnené súťažami pre najmenších účastníkov podujatia.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina pri príležitosti Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov uskutočnila dňa 17. mája pre deti MŠ a žiakov 1. stupňa ZŠ v Lučenci sériu akcií a podujatí v Novohradskej knižnici v Lučenci na tému Les ukrytý v knihe. Dňa 30. mája uskutoční pre žiakov 1. stupňa ZŠ vo Fiľakove zábavno-vedomostnú súťaž s názvom Objavujme Novohrad-Nógrad Geopark alebo putovanie po stopách psa Ucháňa, ktorý organizuje Novohrad-Nograd UNESCO globálny geopark v rámci Týždňa európskych geoparkov. Dňa 31. mája uskutoční pre žiakov 2. stupňa ZŠ v Hajnáčke zábavno-vedomostnú súťaž pod názvom Objavuj Novohrad-Nógrad Geopark alebo putovanie k hradu Hajnáčka.
Dňa 18. mája v spolupráci s Národným parkom Bükk uskutoční medzinárodnú prírodovednú súťaž Spoločne chráňme prírodu v Ipolytarnóci v Maďarsku. Súťaž je určená žiakom 2. stupňa ZŠ v Cerovej vrchovine a NP Bükk.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty  pri príležitosti Dňa Karpatských parkov uskutoční 27. mája pre verejnosť a dobrovoľníkov z občianskeho združenia Pre Prírodu botanickú exkurziu s názvom Dolinou Tepličky za orchideami, zameranú na bohatstvo orchideoflóry Omšenskej doliny a starostlivosť o chránené územia v tejto časti okresu Trenčín.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov pri príležitosti Európskeho dňa parkov uskutoční dňa 24. mája pre deti materských a základných škôl a verejnosť v Ekoparku Holá hora v Prešove ekovýchovné podujatie zamerané na spoznávanie národných parkov na Slovensku spojené s pohybový aktivitami a prehliadkou Ekoparku.

Spracovala: Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy a propagácie

Zdroje:

http://www.europarc.org/nature/european-day-parks/

https://www.minzp.sk/informacie/tlacovy-servis/tlacove-spravy/24-maj-europsky-den-parkov.html

https://cestovanie.sme.sk/c/20171783/europsky-den-parkov-ponuka-to-najlepsie-z-regionalnej-prirody.html#ixzz4grqwN5Sj

http://slovakia.panda.org/temy_a_projekty/chranene_uzemia/

http://www.carpathianconvention.org/the-convention-17.html

http://slovakia.panda.org/kampane/natureup/

http://www.sopsr.sk/web/?cl=114

23. 05. 2017


22. mája oslávime Medzinárodný deň biologickej diverzity

Medzinárodný deň biologickej diverzity (International Day for Biological Diversity) vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN) v decembri 2000 na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo, že pamätným dňom (22. máj) bude deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej biodiverzite (Convention for Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi.

Tento deň je oslavou rôznorodosti života na zemi vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov. Slovo biodiverzita označuje rôznorodosť v rámci druhov, ale aj rozmanitosť ekosystémov. Dohovor o biologickej diverzite je jedným z najdôležitejších dohovorov v oblasti životného prostredia. Zároveň je aj zastrešujúcim dohovorom, pretože sa zaoberá všetkými zložkami životného prostredia, vrátane sociálnych a ekonomických aspektov nášho života.

idb logoTohtoročné oslavy Medzinárodného dňa biologickej diverzity sa budú niesť v duchu "Biodiverzita a trvalo udržateľný turizmus".
Na úrovni druhov a ekosystémov je biodiverzita dôležitým základom pre mnohé aspekty cestovného ruchu. Atraktívna krajina a bohatá biologická rozmanitosť výrazne vplýva na zisk z turizmu, čo nevylučuje, že aj politické a ekonomické záujmy môžu prispievať k ochrane biodiverzity. Mnohé otázky, na ktoré sa vzťahuje Dohovor o biologickej diverzite priamo ovplyvňujú sektor cestovného ruchu. Kvalitne riadený sektor cestovného ruchu môže výrazne prispieť k zníženiu hrozieb a k udržaniu, ako aj k zvyšovaniu biologickej rozmanitosti ekosystémov a druhov.

Pohľad na Národný park Malá Fatra od Strážova, autor: T. Flajs
Pohľad na Národný park Malá Fatra od Strážova, autor: T. Flajs

Turizmus je zahrnutý v mnohých z 20 Aichi cieľov Dohovoru o biologickej diverzite (Aichi je mesto v Japonsku, kde boli prijaté jednotlivé stratégie plnenia týchto cieľov do r. 2020). V niektorých ide predovšetkým o zabezpečenie väčšej kontroly a riadenia za účelom zníženie škôd spôsobovaných rozvojom cestovného ruchu. Ďalšie ciele pojednávajú o prínose turizmu k zvyšovaniu verejného povedomia a informovanosti o biodiverzite, chránených územiach, obnove biotopov a angažovanosti lokálnych komunít. Ďalším aspektom, ktorý zahŕňajú ciele je lepšia integrácia biodiverzity a udržateľnosti do rozvojových politík a trhových modelov, ktoré súvisia s cestovným ruchom.

idb logo Téma Medzinárodného dňa biologickej diverzity 2017 poskytuje príležitosť na zvyšovanie verejného povedomia a zavedenie opatrení, ktoré prispejú k trvalo udržateľnému cestovnému ruchu v rámci hospodárskeho rastu a ochrany biodiverzity. Prispieva tiež k prebiehajúcim iniciatívam, akou je Program pre trvalo udržateľný cestovný ruch (The 10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns).
Medzinárodný deň biologickej diverzity 2017 úzko súvisí s faktom, že rok 2017 bol vyhlásený ako Medzinárodný rok rozvoja trvalo udržateľného turizmu, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vo svojej rezolúcii č. 70/193 a ktorého lídrom je Svetová organizácia cestovného ruchu OSN.

Oslavy Medzinárodného dňa biologickej diverzity sa tento rok konajú v 12 štátoch ako napr. Anglicko, Francúzsko, Švédsko, India, Mexiko, vrátane Slovenska.

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA ZAPOJÍ DO OSLÁV PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV.

Správa Národného parku Slovenský raj zrealizovala dňa 18. mája pre učiteľov ŽŠ z okresu Levoča metodický deň. Dňa 23. mája uskutoční so žiakmi II. ZŠ na Francisciho ulici v Levoči exkurziu do prírody Levočských vrchov po trase Úloža - Kúty - Levoča.

Správa NAPANT uskutočnila 17. mája pre 1. ročník ZŠ v Predajnej výukový program O bocianoch a žabkách pozostávajúci z prezentácie, pásma aktivít a hier, v rámci ktorých sa deti zoznámili s konkrétnymi druhmi žiab žijúcimi v okolí Predajnej, dozvedeli sa ako a kde žil kedysi v Predajnej bocian biely a čo by sa dalo urobiť aby sa bociany do Predajnej vrátili. Pre 3. ročník ZŠ v Predajnej sa uskutočnil výukový program Lúčna expedícia pozostávajúci z pásma hier a aktivít, v rámci ktorého sa malí výskumníci zoznámili s rôznymi obyvateľmi lúky pri škole z radov hmyzu, či pavúkov.

Dňa 19. mája uskutoční pre 1. ročník ZŠ v Brusne vychádzku do prírody spojenú s poznávaním rastlín a živočíchov a hrami. Dňa 25. mája zrealizuje pre deti všetkých tried MŠ v Nemeckej program Chrobáčiky pozostávajúci z pásma hier, pesničiek a básničiek, ktorého cieľom je zoznámiť a skamarátiť škôlkarov s chrobákmi, mravcami, včelami, či pavúkmi.

Správa PIENAP uskutoční v dňoch od 22. mája do 2. júna v čase od 9:00 do 15:00 hod. pre žiakov a študentov základných a stredných škôl prehliadky prírodovednej expozície Prírody Pienin so sprievodom, ktoré budú spojené s vedomostnými a pohybovými hrami o národných parkov.

Správa TANAP zrealizovala dňa 16. mája pre žiakov 5. - 8. ročníka ZŠ Komenského vo Svite prezentácie o biodiverzite v TANAPe spojené s premietaním filmov a besedou.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizuje dňa 19. mája pre deti z MŠ Hôrky terénnu exkurziu do stredovekej dediny na Hrade Strečno, ktorá bude spojená s poznávaním rastlín a živočíchov a pohybovými hrami. Dňa 22. mája uskutoční pre výber žiakov prírodovedného krúžku zo ZŠ v Rajci prezentáciu na tému Bocian biely a praktická starostlivosť o jeho hniezdo, ktorá bude spojená s pozorovaním bociana v Rajci.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční dňa 23. mája a 10. júna pre žiakov a pedagógov z MŠ a ZŠ exkurziu s názvom Dvere do Polonín v areáli oddychovo-náučného areálu Dvere do Polonín v Uliči. V rámci programu navštívia zaujímavé miesta chráneného územia spojené s plnením environmentálnych aktivít zameraných na poznávanie biodiverzity tohto kraja.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity uskutoční 20. mája pre verejnosť na nádvorí v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci akciu Deň Biodiverzity vrámci podujatia Noc múzeí, na ktorom predstaví diverzitu Cerovej vrchoviny a zrealizuje aktivity a hry pre deti.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty uskutočnila dňa 17. mája pre 25 účastníkov, prevažne z Čiech (odborná verejnosť, pracovníci Ekocentrier, pedagógovia, turistickí sprievodcovia, poľnohospodári zo severných Čiech) exkurziu po náučnom chodníku Okolo Vršatca - koruny Bielych Karpát zameranú na biodiverzitu, starostlivosť o CHÚ a druhy, spoluprácu s miestnymi ľuďmi a obcami. Exkurzia sa konala v rámci projektu vzdelávania VIDIEK 21 - Šetrný turizmus organizovaný Centrom environmentálnych aktivít Trenčín a Střediskom ekologické výchovy SEVER Horní Maršov (ČR).

Spracovali:
Ing. Natália Kubicová, koordinátor medzinárodných dohovorov, ŠOP SR, odbor medzinárodnej spolupráce
Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy a propagácie

Zdroj:
https://www.cbd.int/idb/2017/
http://www.tourism4development2017.org/
https://www.cbd.int/idb/2017/celebrations/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne
http://piaristi-pd.eu, http://wikipedia.org

19. 05. 2017


Slovenskí strážcovia prírody vstupujú do Európskej rangerskej federácie ERF

Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS), ktorá združuje profesionálnych a dobrovoľných strážcov prírody z Národných parkov (NP) a Chránených krajinných oblastí (CHKO) sa stala členom novozaloženej Európskej rangerskej federácie (ERF). Dohoda vznikla na májovom 4. Európskom kongrese strážcov prírody, ktorý organizovali v českých Litoměřiciach Asociácie strážcov prírody Českej republiky a Slovenska pod záštitou svetovej federácie strážcov IRF - International Rangers Federation. Zúčastnilo sa ho takmer 130 delegátov z 22 európskych štátov, Izraela a Austrálie, ktorí si zvolili výbor federácie, podpísali dohody s národnými asociáciami strážcov o ich vstupe do ERF a spolupráci. Okrem založenia ERF bol dôležitým bodom kongresu aj vzájomná výmena skúseností z práce strážcov jednotlivých krajín Európy. "Súčasťou tohto kongresu boli aj viaceré podnetné workshopy, prednášky, vytvorili sme pracovné skupiny na riešenie špeciálnych činností strážcov, ako napríklad koordinácia dobrovoľných strážcov prírody. S českou asociáciou sme obnovili dohodu o spolupráci, na základe ktorej pristúpime k výmenným stážam, zorganizujeme aj niekoľko spoločných podujatí," uviedol vedúci odboru strážnej služby Národného parku Nízke Tatry a prezident ASCHÚS Dan Harťanský.

Na spomínanom kongrese v Litoměřiciach bolo zo Slovenska desať strážcov prírody. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Milan Boroš. Ten okrem iného vyzdvihol prácu slovenských strážcov a nadštandardnú spoluprácu slovenských a českých strážcov v tejto oblasti: "Národné asociácie strážcov Slovenskej republiky a Českej republiky uzavreli medzi sebou dohodu o vzájomnej spolupráci a organizujú spoločné stretnutia strážcov oboch našich krajín. Jedného takéhoto stretnutia som sa zúčastnil a bol som prekvapený, že na ňom neboli len strážcovia zo Slovenska a Čiech, ale aj z Ruska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Veľkej Británie a Rumunska. Zistil som, že strážcovia sú jedna veľká rodina, ktorá má spoločný cieľ a to ochranu našej spoločnej prírody. Viem, že práca strážcu je mimoriadne náročná na čas, odbornú a fyzickú zdatnosť ako aj morálnu odolnosť. Strážca musí byť často sám v teréne a nesmie brať ohľad na to, či je leto, zima, či prší, sneží alebo praží slnko. Hlavne však musí byť v službe v čase zvýšenej návštevnosti chránených území, teda cez soboty a nedele a v čase prázdnin. V službe sa stretáva s rôznymi ľuďmi, niektorí z nich sa dopúšťajú priestupkov, niekedy aj trestných činov na úseku ochrany prírody a krajiny. Sú časté prípady, kedy je slovne napádaný pre výkon svojej práce. Aj napriek tomu strážcovia tejto práci obetujú veľa svojho voľného času a vlastných finančných prostriedkov, veľa krát na úkor svojich rodín."

Strážcovia prírody zo Slovenska a Česka už v roku 2010 adresovali ministerstvám životného prostredia spoločné memorandum, v ktorom poukázali na niektoré problémy, ktoré pochádzajú z praxe v teréne, teda priamo v chránených oblastiach. "Našou snahou je zjednotiť uniformy, upraviť niektoré oprávnenia strážcov a zlepšiť organizáciu práce. Našim cieľom je skvalitniť ochranu slovenskej prírody. Veríme, že naše návrhy, ktoré sme vypracovali, sa v dohľadnom čase prenesú do legislatívneho procesu," podotkol Dan Harťanský.19. 05. 2017


Podpis vykonávacieho protokolu k dohode o spolupráci ŠOP SR a NP Bükk

Dňa 30.marca 2017 v Lillafüred, Miskolc (MR) slávnostne podpísali Vykonávací protokol na roky 2017 ? 2018 k Dohode o spolupráci uzavretej medzi Štátnou ochranou prírody SR a Riaditeľstvom Národného parku Bükk generálny riaditeľ ŠOP SR Ing. Milan Boroš a riaditeľka NP Bükk pani Rónai Kálmánné.

Spolupráca partnerov bude v tomto období zameraná na prípravu a realizáciu projektov výzvy Interreg SKHU v oblasti budovania lokalít cezhraničného Novohrad-Nógrad Geoparku. Ďalšou oblasťou intenzívnej spolupráce bude environmentálna výchova cielená na ochranu bociana bieleho v územnej pôsobnosti Správy CHKO Cerová vrchovina a inovatívne ekovýchovné aktivity, prezentácia hodnôt vidieka a tradícií prostredníctvom tradičných spôsobom hospodárenia v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský raj.

V tento deň sa zároveň konala slávnostná konferencia pri príležitosti 40. výročia založenia NP Bükk, ktorej súčasťou bola aj exkurzia do jaskyne Anna, kde sa nachádza zdroj pitnej vody pre mesto Mickolc, ktorej sa generálny riaditeľ ŠOP SR zúčastnil.


19. 05. 2017


Podpis vykonávacieho protokolu o spolupráci medzi ŠOP SR a ANPI na roky 2017 a 2018.

Za účasti generálneho riaditeľa ŠOP SR ing. Milana Boroša a riaditeľa správy Aggtelekského národného parku Veress Balázsa bol v Jósvafő dňa 28. apríla podpísaný Vykonávací protokol na roky 2017 a 2018 k Dohode o spolupráci uzavretej medzi ŠOP SR a riaditeľstvom NP Aggtelek.

Spolupráca sa bude zameriavať hlavne na nové pripravované projekty z výzvy Interreg HUSK Maďarsko-Slovensko: Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu (vedúci partner ANPI), Rozvoj infraštruktúry jaskýň svetového dedičstva Slovenského a Aggtelekského krasu (nový vstupný areál pred Gombaseckou jaskyňou, vedúci partner ŠOP SR) a Úžasný vtáčí svet bez hraníc (vedúci partner ŠOP SR).

Súčasťou spolupráce je poskytovanie informácií ohľadom výskytu migrujúcich živočíšnych druhov (najmä veľkých šeliem), inváznych druhov rastlín, vykonávanie kontrol dodržiavania zákonov v pohraničnom území, organizovanie environmentálnych podujatí, stretnutia pracovníkov. Spolupráca sa týka aj aktivít zameraných na ochranu a výskum jaskynného systému Domica - Baradla.

Vykonávací protokol na roky 2017 a 2018 k Dohode o spolupráci uzavretej medzi ŠOP SR a riaditeľstvom NP Aggtelek foto 1 Vykonávací protokol na roky 2017 a 2018 k Dohode o spolupráci uzavretej medzi ŠOP SR a riaditeľstvom NP Aggtelek foto 2

18. 05. 2017


Spájame ryby, rieky a ľudí - 21. máj svetový deň migrácie rýb

Čo je svetový deň Migrácie rýb?

logo sdmr Svetový deň migrácie rýb - SDMR (World Fish Migration Day - WFMD) je medzinárodným významným dňom zameraným na zvýšenie všeobecného povedomia o dôležitosti riek, odstraňovaní bariér na vodných tokoch a migrácii rýb. Ide o celosvetovú iniciatívu podporenú Nadáciou pre migráciu rýb (World Fish Migration Foundation - WFMF), v rámci ktorej rôzne organizácie z celého sveta pripravujú podujatia a aktivity na spoločnú tému "Spájame ryby, rieky a ľudí" a touto spoluprácou vytvárajú výborný predpoklad na zvyšovanie povedomia u laickej a odbornej verejnosti, zdieľanie ideí a zabezpečovanie záväzkov k danej problematike.

Prečo oslavujeme Svetový deň migrácie rýb?

sdmr Množstvo migrujúcich rýb patrí medzi ohrozené druhy. Hlavnou príčinou je zásah človeka v podobe budovania prekážok na vodný tokoch, ako sú priehrady, hrádze, hate alebo stavidlá pre kontrolu prietokov, ktoré narúšajú prirodzený tok a zabraňujú voľnej migrácii. Mnoho druhov rýb potrebuje v rámci svojich životných cyklov migrovať za účelom reprodukcie alebo vyhľadávania zdrojov potravy. Migrujúce ryby sú dôležitým prvkom v potravinovom reťazci a pri tvorbe a obnove zdravých a produktívnych riečnych ekosystémoch. Okrem toho, ryby predstavujú hlavný zdroj potravy a obživy pre milióny ľudí na celom svete.

Čo je cieľom Svetového dňa migrácie rýb?

Prvým a najzásadnejším krokom k dosiahnutiu zmeny je zvyšovanie povedomia o danej téme. Snaha docieliť u verejnosti záujem a pochopenie dôležitosti voľnej migrácie rýb, ako potreby k zachovaniu zdravých riečnych ekosystémov, nutnosť tvorby stratégii na obnovu vodných tokov a minimalizovanie negatívnych vplyvov, sú hlavnými myšlienkami SDMR. Ďalším krokom je priame zapojenie verejnosti do aktivít súvisiacich s touto témou. V konečnom dôsledku ide o snahu podporiť partnerstvá, dialóg a spoluprácu zameranú na riešenie problematiky migrujúcich rýb, revitalizáciu tokov a odstraňovanie bariér medzi mimovládnymi organizáciami, vládnymi inštitúciami, správcami vodných tokov, rybárskymi spoločnosťami a verejnosťou s jediným spoločným cieľom a tým sú "zdravé rieky plné života".

sdmr

K oslavám sa pripája aj Štátna ochrana prírody SR, Správa Národného parku Slovenský raj, ktorá dňa 18. mája uskutoční pre študentov Strednej odbornej školy v Spišskej Novej Vsi v Stredisku environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi prednášku s aktivitami na tému O živej a mŕtvej vode.
Správa Národného parku Nízke Tatry dňa 31. mája uskutoční pre klientov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Hron v Dubovej prezentáciu spojenú s besedou, ktorá bude venovaná Vode a studničkám, ich významu, ohrozeniu a starostlivosti o ne v minulosti a v súčasnosti. Program bude spojený s predstavením troch studničiek v lesoch v okolí DD a DSS a s ochutnávkou vody z týchto studničiek.

PLAGÁT Svetový deň migrácie rýb TU
LETÁK Svetový deň migrácie rýb TU

Spracovali:
Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy a propagácie
Ing. Natália Kubicová, koordinátor medzinárodných dohovorov. ŠOP SR - odbor medzinárodnej spolupráce

Zdroje informácií:
www.worldfishmigrationday.com

17. 05. 2017


Zachráňme mláďatá priamo v prírode

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) a jej organizačné zložky evidujú v týchto dňoch stovky telefonátov, ale aj osobných návštev ľudí (a to na dennom poriadku po celom Slovensku), ktorí nájdu v prírode, alebo vo svojom okolí mláďatá živočícha. Najmä vtáčatá opúšťajú hniezdo, pričom nemajú celkom vyvinuté operenie a rozptyľujú sa po okolitých konároch stromov, či v kroví, na zemi a odtiaľ sa svojím ozývaním dožadujú potravy od svojich rodičov.

Práve v období, keď mláďatá nevedia lietať, ale sú už mimo svojho hniezda, sa stáva, že ľudia takýto nález považujú za "vypadnuté mláďa". Verejnosť pristupuje k takýmto prípadom často krát s dobrým úmyslom a mláďatá sa snaží zachrániť. Donesú ich do záchranných zariadení, chovných a rehabilitačných staníc, na Správy Národných parkov a Chránených krajinných oblastí, alebo priamo k "ochranárom". Ide však o zlé rozhodnutie a navyše aj porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny. "Práve teraz je obdobie nesamostatných mláďat od opustenia hniezda do dosiahnutia schopnosti lietať, ktoré potrvá približne ešte tri až štyri týždne. Veľa ľudí sa takto na jar vyberie do prírody a snaží sa hlavne mláďatám vtákov pomôcť, pretože vyzerajú bezmocne. Pokiaľ nie sú zranené, treba ich ponechať vo voľnej prírode. Napríklad Dážďovník má malé nôžky, ale dobre vyvinuté krídla, ak je na zemi, treba ho iba vziať a z ruky vie vyletieť," vysvetľuje generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Milan Boroš a dodáva: "Príroda sa vie sama o seba postarať. Nesamostatné, no zdravé mláďatá sa pohybujú v blízkosti hniezd, ktoré sú dobre ukryté. Rodičia týchto mláďat o nich vedia. Ak človek takéto mláďa zoberie, rodinka má problém."

Zoológovia preto apelujú na verejnosť, aby mláďatá nebrala z ich prirodzeného prostredia. Tie sa v čoraz väčšej miere vyskytujú i priamo v mestách a obciach. "Je to logické, pretože tam nie sú poľovné revíry, nikto tam po nich nestrieľa. Napríklad sojka, straka či drozd radšej vychovajú svoje mláďatá v takomto bezpečnejšom prostredí. Preto nám narastajú frekvencie stretov vtáctva s ľuďmi, ktorí neraz nevedia, čo majú s takýmto mláďaťom na zemi robiť. Ak si nie sú istí, stačí jediná vec - telefonovať, teda kontaktovať pracovníkov Štátnej ochrany prírody," tvrdí zoológ z CHKO Ponitrie Vladimír Slobodník.

Najčastejšie sa pracovníci Štátnej ochrany prírody SR stretávajú s prípadmi nájdenia mladých vtáčat. Všetky druhy voľne žijúcich vtákov vyskytujúcich sa v prirodzenom prostredí v členských štátoch Európskej únie sú chránenými druhmi, okrem holuba mestského typu. "Akákoľvek manipulácia chráneného živočícha je zakázaná v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Človek sa tak v snahe pomôcť zdravému vtáčiemu mláďatku môže dopustiť priestupku. Držba, preprava, manipulácia či odchyt chráneného druhu živočícha sa pokladá za porušenie zákona. V tomto prípade môže byť fyzická osoba pokutovaná až do výšky takmer desať tisíc eur," upozorňuje zoologička riaditeľstva ŠOP SR Andrea Lešová s tým, že ak ľudia nevedia posúdiť, či je mláďa zranené, alebo iba nesamostatné, môžu sa obrátiť na zverejnené kontakty príslušných záchranných zariadení, prípadne na tiesňovú linku 112.

Prípadov nájdenia mláďat pribúda najmä v týchto jarných mesiacoch. Vylietavajú z hniezd, hoci ešte nie sú schopné samostatného života. Najmä z mestského prostredia nosí verejnosť na jednotlivé pracoviská Štátnej ochrany prírody sovy, predovšetkým myšiarky, ale aj belorítky, či dážďovníky. "Apelujeme na všetkých, ktorí nájdu mláďa živočícha, aby ho nebrali z prírody. Treba sa presvedčiť, či nie je zranené. Ak vidíte evidentné poranenie, krv alebo vykrútené krídlo, treba kontaktovať pracoviská Štátnej ochrany prírody a my sa o neho postaráme. Pokiaľ však ide o nesamostatné mláďatá, neberte ich z miesta nálezu. Pravdepodobne iba vyskočili z hniezda, vyleteli z neho. Zvyčajne sa ozývajú z vysokej trávy, krovia či v blízkosti stromov ak sú hladné. Rodičia ich podľa zvukov nachádzajú a nosia im potravu. Niektorí ľudia riešia problém, že čo keď ich nájde pes, mačka alebo iný predátor. Môže sa to stať, no je to súčasť života a kolobehu prírody. Práve preto hmyzožravé druhy majú nadprodukciu mláďat. Tu by som poradila napríklad, aby mladé vtáča zdvihli zo zeme a dali ho na vyvýšené miesto," radí zoologička Mária Apfelová z Národného parku Veľká Fatra.

tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam tlacovka k mladatam

17. 05. 2017


Jarná brigáda v areáli ŠOP SR a SAŽP

Desiatky pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR a Slovenskej agentúry životného prostredia sa v piatok 12. mája zapojilo do jarnej brigády v areáli oboch budov riaditeľstiev. Dôkladnou úpravou prešla zeleň v okolí, vyčistili sa priľahlé plochy, skartovali sa nepotrebné dokumenty. Akcia sa mala pôvodne konať pri príležitosti Dňa Zeme koncom apríla, avšak pre nepriazeň počasia sa presunula na májový termín, ktorý viac prial týmto aktivitám.

crigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017 brigada 2017

12. 05. 2017


Svetový deň sťahovavého vtáctva 2017: BUDÚCNOSŤ VTÁCTVA JE NAŠA BUDÚCNOSŤ

Rok čo rok na jar prilietajú, a na jeseň odlietajú, veľké kŕdle sťahovavých vtákov zo svojich zimovísk po trasách svojich predkov. Pre mnohé z nich je to dlhá, vyčerpávajúca a často nebezpečná cesta pri prekonávaní tisícov kilometrov. Pozdĺž svojej trasy sú migrujúce vtáky vystavené mnohým prírodným a umelým, človekom postaveným prekážkam. Musia prekonať nedostatok potravy, ťažkosti so zmenšujúcimi sa vhodnými územiami pri zastávkach, stretnutia s predátormi, nepriaznivé počasie, vysoké a rozľahlé pohoria, rozširujúce sa púšte či iné prírodné bariéry a ich nelegálne zabíjanie počas migrácie. Rekordérom v migrácii je napríklad pobrežník hrdzavý, ktorý dvakrát ročne prekonáva až 16 000 kilometrov.

Popis fotografia: Pobrežník hrdzavý vo svadobnom šate, zdroj: wikipédia

Myšlienka venovať deň sťahovavým vtákom pôvodne pochádza zo Spojených štátov amerických, kde v roku 1993 iniciovali prvý krát oslavy Svetového dňa sťahovavých vtákov. K oslavám sa v roku 2006 pridal aj Sekretariát Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva svojimi podujatiami v Afrike, Európe a v časti Ázii. Tak sa tento deň rozrástol do celosvetového pamätného dňa, oslavujúceho fenomén migrácie všetkých sťahovavých vtákov. Samotná kampaň je koordinovaná sekretariátmi Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (UNEP/CMS) a Dohodou o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (UNEP/AEWA).

logo ĽUDIA PO CELOM SVETE BUDÚ 10. MÁJA OSLAVOVAŤ SVETOVÝ DEŇ SŤAHOVAVÉHO VTÁCTVA (World Migratory Bird Day). Vo viac ako stovke krajín sveta sa budú konať rôzne podujatia v teréne, v školách, v parkoch, v zasadacích miestnostiach, vo vzdelávacích strediskách či chránených územiach organizovaním vzdelávacích programov, prednášok, exkurzií s pozorovaním vtáctva, vtáčích festivalov, výtvarných súťaží umeleckých výstav a iných verejných podujatí.

HLAVNÁ TÉMA V ROKU 2017

Už viac ako desať rokov Svetový deň sťahovavého vtáctva informuje o potrebe ochrany sťahovavých vtákov a ich biotopov, o hrozbách, ktorým čelia, o ich ekologickej dôležitosti a potrebe medzinárodnej spolupráce na ich zachovanie.

Hlavnou témou tohto ročníka je ICH BUDÚCNOSŤ JE NAŠA BUDÚCNOSŤ: zdravá planéta pre sťahovavé vtáky a ľudí.

Plagát k téme graficky vytvoril kolumbijský dobrovoľník Organizácie Spojených národov (OSN) Ferney Manrique Aragon. Komunikačný tím OSN pre životné prostredie CMS/AEWA vybral návrh, ktorý integroval tradičných austrálskych domorodcov a stredoamerických domorodých indiánov z Panamy a Kolumbie označovaných ako "kuna". Tradičné vtáčie maľby s farebnými vzormi symbolizujú spojenie medzi ľuďmi a prírodou, najmä kvôli dôležitému vzťahu medzi domorodými ľuďmi a životným prostredím. Okrem toho, diagonálny pohyb lietajúceho vtáka ukazuje rôzne štádiá migrácie druhov.

zena_z_pamany_predavajuca_odevy

Popis fotografie: Žena z Panamy predávajúca odevy

Tohtoročná téma súvisí s cieľmi Organizácie Spojených národov pre trvalo udržateľný rozvoj a zdôrazňuje vzájomnú závislosť ľudí a prírody, konkrétnejšie ľudí a sťahovavého vtáctva, keďže majú pre život tú istú planétu a rovnaké obmedzené zdroje.
Ľudská činnosť má negatívny vplyv na migráciu vtákov. Na migračných trasách a na významných lokalitách, ktoré využívajú, pribúdajú každý rok nové umelé bariéry ako sú elektrické vedenia, veterné elektrárne, televízne veže a stožiare mobilných telefónnych operátorov, sklenené okná a steny, vysoké budovy a iné konštrukcie. Tieto stavby spôsobujú kolízie, ktoré vedú k násilnej smrti mnohých vtákov.
Doby jarných príletov sa každoročne sledujú a zaznamenávajú odborníkmi a dobrovoľníkmi v rôznych databázach. Vďaka dlhoročnému zaznamenávaniu príletov, z ktorých môžeme analyzovať zmeny v čase príletu vtáctva, môžeme odhaliť zmeny spôsobené globálnym otepľovaním. Takže globálne zmeny v klíme, ktoré vnímame ako extrémne výkyvy počasia, ovplyvňujú aj zvieratá a rastliny, vrátane vtákov.
Cieľom kampane v roku 2017 je zvyšovať povedomie o potrebe udržateľného riadenia, manažmentu našich prírodných zdrojov, čo poukazuje na fakt, že zachovanie vtáctva je tiež rozhodujúce pre budúcnosť ľudstva. Téma svetového dňa sa odzrkadľuje aj v slogane nadchádzajúcej medzinárodnej konferencie zmluvných strán (CMS COP 12) pod vedením Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, ktorý znie: Ich budúcnosť je naša budúcnosť - trvalo udržateľný rozvoj prírody a ľudí.

SOS TESLA - ZACHRÁŇME BOCIANOV BIELYCH

slaughter_in_lebanon Napriek formálnemu zákazu lovu sa ročne zabije približne 2,6 milióna sťahovavých vtákov na svojej migračnej trase, ktorá prechádza cez Libanon, trasa ktorá je len 200 kilometrov dlhá. Zábava, trofeje a príležitostné jedlo sú dôvodom na zabitie týchto drahocenných vtákov.
Bohužiaľ, Tesla, bocian biely z Chorvátska, vybavený vysielačom GPS na sledovanie pohybu od júna 2016, sa na jeseň už nepripojí k ďalším bocianom na juhu. Bol zabitý v apríli tohto roku na severe Libanonu, na ceste späť do svojho domova v Národnom parku Lonjsko Polje v Chorvátsku. Zo štyroch chorvátskych bocianov vybavených sledovacími zariadeniami ako súčasť projektu SOS Stork, tri už nie sú nažive. Dúfame, že aspoň Leta, ktorá je stále nažive, úspešne dokončí tohtoročné jarné cesty.
Napriek tomu, že zákon o poľovníctve v Libanone bol prijatý už v roku 2004, nebol nikdy skutočne vykonaný, čiastočne preto, že okrem zákona bol zavedený trvalý zákaz lovu, zákaz, ktorý sa skončí v septembri tohto roku. Teraz je viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné strikt né presadzovanie zákona. Na to, aby bola libanonská obloha bezpečná, musia byť vtáky právne chránené a páchatelia musia byť prísne potrestaní.

slaughter_in_lebanon Bohužiaľ pre bociana Teslu je už neskoro. Toľko úsilia, času, nádejí a obáv skončilo jediným výstrelom neopatrného strelca. Preto chceme, aby sa meno Tesly stalo synonymom pre bezpečnosť libanonského neba; aby jeho smrť predstavovala začiatok novej éry bezpečného migrovania sťahovavých vtákov cez Libanon. Žiadame prísne a jednotné uplatňovanie zákona 580/2004 - Teslov zákon!
Pracujme spoločne na ochrane sťahovavého vtáctva a ich biotopov po celom svete! A nezabudnime, ich budúcnosť je naša budúcnosť!

Popis fotografie: Zastrelené rôzne druhy vtákov v Libanone.

Plagát Svetový deň sťahovavého vtáctva TU.

Štátna ochrana prírody SR sa zapojila do osláv Svetového dňa sťahovavého vtáctva prostredníctvom svojich organizačných útvarov.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizovala 21. apríla pre verejnosť podujatie Vtáčie vítanie jari v Lesoparku Chrasť v Žiline, na ktorom počas exkurzie mohli návštevníci poznávať druhy vtáctva podľa vzhľadu a hlasu. Dňa 25. apríla uskutočnila pre žiakov ZŠ Gorazda v Žiline prednášky a aktivity na tému Vtáčí život.

Správa TANAP zrealizovala 2.a 3. mája pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ Š. Mnoheľa v Poprade prednášku na tému vtáčie sťahovanie a migračné trasy vtákov spojenú s pozorovaním vtáctva pomocou monokulára. Dňa 12. mája uskutoční pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ Vagonárska v Spišskej Sobote a 16. mája pre žiakov 2. stupňa zo ZŠ Komenského vo Svite prednášku na tému vtáčie sťahovanie a o orlovi krikľavom, ktorý migruje z Liptova do Afriky a späť.

Správa Národného parku Slovenský raj zrealizovala 4. mája pre žiakov 1. stupňa ZŠ Sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi besedy na tému Zázraky vtáčieho spevu. Dňa 9. mája uskutočnila pre žiakov 2. stupňa ZŠ Štefana Kluberta v Levoči a 12. mája pre študentov Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi besedy na tému Zázraky vtáčieho spevu.

Správa Národného parku Muránska planina zrealizovala 27. apríla pre 250 žiakov materských, základných a stredných škôl v okrese Revúca v rámci Lesníckych dní v Revúcej v areáli budovy Lesov SR rôzne aktivity na tému bocian biely a bocian čierny, ako napr. prezentácia, pracovné listy a vypletanie bocianieho hniezda.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční 17. mája pre žiakov a učiteľov v areáli Spojenej školy internátnej v Snine prezentáciu na tému Modrá planéta - spoločný domov, spojenú s hravými náučno-výchovnými aktivitami, ako napr. výroba makiet vtákov na okná, živé pexeso, stopové dráhy.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty uskutočnila 9. mája pre žiakov 6 a 7. ročníka ZŠ vo Svidníku prezentáciu na tému Cesty sťahovavých vtákov spojenú s premietaním filmov Návrat dudka a Tajomstvo sťahovania vtákov a upozornila sa petíciu proti strieľaniu bocianov v Libanone.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty uskutočnila 28. apríla pre žiakov 2. a 3. ročníka zo ZŠ v Nemšovej prednášky na tému Kamarát bocian, v rámci ktorej sa dozvedeli o biológii a ochrane bociana bieleho a čierneho. Prednášky boli spojené s aktivitami ako napr. kreslenie bocianov, hľadačka potravy, krížovka, porovnávanie rozmerov a počúvanie zvukov vtákov.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov uskutoční 12. mája pre žiakov z MŠ a ZŠ Krásna lúka v okrese Sabinov besedu o sťahovavých vtákoch spojenú s poznávaním vtáčích hlasov.

Podujatie Vtáčie vítanie jari v Lesoparku Chrasť v Žiline, Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne, autor: M. Balciarová

Vypletanie bocianieho hniezda v rámci Lesníckych dní v Revúcej, Správa Národného parku Muránska planina, autor: B. Leštáková

Pozorovaním vtáctva pomocou monokulára žiakmi ZŠ Š. Mnoheľa v Poprade, Správa TANAP, autor: M. Proháczková

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy a propagácie
Zdroj:
http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://spravatanap.sk/web/index.php
http://vtaky.sk
http://www.vtaciakriminalita.sk/
http://www.worldmigratorybirdday.org/content/winners-2016-video-contest-world-migratory-bird-day
https://www.change.org/o/sos_tesla

11. 05. 2017


Pozícia krajinár na zastupovanie počas materskej dovolenky

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Latorica, Záborského 1760/1, Trebišov prijme pracovníka na pozíciu krajinár na zastupovanie počas materskej dovolenky.

Požiadavky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa prírodovedného, environmentálneho, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania,
- znalosť práce v GIS aplikáciách,
- práca s počítačom na veľmi dobrej úrovni,
- znalosť jedného cudzieho jazyka,
- bezúhonnosť,
- vodičský preukaz typu B,
- vítaná prax v odbore.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať na ŠOP SR, Správa CHKO Latorica, Záborského 1760/1, 075 01 Trebišov najneskôr do 18.05.2017 (uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 18.05.2017 na pečiatke doručovateľa).
Bližšie informácie na mailovej adrese kristina.voralova@sopsr.sk, 0911 085 686.

23. 04. 2017


DEŇ ZEME 2017 - ENVIRONMENTÁLNA A KLIMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Deň Zeme je sviatok venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla. Práve 22. apríla 1970 ekológovia v USA, ovplyvnení snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme.

logo earth day Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Povzbudzoval študentov, aby vypracovali projekty zamerané na ochranu životného prostredia a upozorňovali na potrebu jeho ochrany v prostredí, v ktorom sa pohybovali. Podľa zdrojov sa na ňom zúčastnilo 20 miliónov ľudí. OSN začala tento sviatok sláviť o rok neskôr (1971). V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme.

Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto treba chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Tohtoročná téma Dňa Zeme je ENVIRONMENTÁLNA A KLIMATICKÁ GRAMOTNOSŤ

Skupina EARTH DAY network vyhlasuje do roku 2020 kampaň Deň Zeme zameranú na globálnu environmentálnu a klimatickú gramotnosť.

Cieľom je zabezpečiť, aby každý študent na celom svete, ktorý vyštudoval vysokú školu, bol environmentálne a klimaticky gramotný občan, pripravený konať a byť hlasom pre zmenu. Ale netýka sa to len študentov vysokých škôl, treba vychovávať a vzdelávať i žiakov základných škôl, či deti materských škôl tak, aby sa oni sami mohli potom uvedomele angažovať v rámci komunít, naučiť ich praktiky ako sa zapájať do života verejnosti.

plagat earth day Môžeme definovať 3. fázy environmentálnej gramotnosti: 1/ vzdelávanie 2/ osvojenie, teda prijatie environmentálnych noriem, myšlienok a 3/ konanie. Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Je potrebné vybudovať globálnych občanov, ktorí budú zbehlí v otázkach klimatických zmien, a ktorí si budú uvedomovať hrozbu svojich činov pre našu planétu.

Tento cieľ je nielen obrovský záväzok, ale je to aj aktuálne. Podpísanie Parížskej dohody o zmene klímy je jedným z krokov na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy. Bolo to práve na Deň Zeme 22. apríla 2016, kedy predstavitelia 175 krajín sveta, vrátane desiatok hláv štátov a vlád v sídle OSN v New Yorku podpísali historickú dohodu o boji proti klimatickým zmenám v Paríži. Ako prvý ju signoval francúzsky prezident Francois Hollande. Za Slovenskú republiku ju podpisom spečatil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a v mene Európskej komisie jej podpredseda pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Následne 5. októbra Parížsku dohodu ratifikovalo 55 krajín, ktoré produkujú najmenej 55 % z celosvetových emisií skleníkových plynov a 4. novembra 2016 nadobudla platnosť i pre Slovenskú republiku.

Popis fotografie: Zástupcovia EÚ uložili listiny na ratifikáciu v OSN

Dlhodobým cieľom parížskej dohody je udržanie rastu globálnej teploty pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou érou s tým, že sa krajiny budú snažiť o obmedzenie na 1,5 stupňa Celzia. Prielom má priniesť dôrazné znižovanie emisií skleníkových plynov na úrovni jednotlivých štátov a postupný prechod na nové modernejšie nízkouhlíkové technológie.

Klimatické zmeny a globálne otepľovanie patria medzi najdiskutovanejšie environmentálne témy, ktorých dôsledky badať už aj na Slovensku. Očakáva sa, že klimatické zmeny spôsobia v roku 2075 predĺženie hlavného vegetačného obdobia o 43 dní a v severných poľnohospodársky využívaných oblastiach až o 84 dní. Oteplenie k nám prinieslo napríklad nové druhy živočíchov zo stredomorskej oblasti, napríklad komára Anophelesa, ktorý môže šíriť maláriu.

Zmena klímy je dôležitou globálnou otázkou, ktorá sa týka každého z nás. Naša Zem je v našich rukách.

Foto: pixabay

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA ZAPOJÍ DO OSLÁV DŇA ZEME PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV.

Osem správ národných parkov, šesť chránených krajinných oblastí a regionálne centrum ochrany prírody pripravili k oslavám Dňa Zeme pre školy i širokú verejnosť širokú škálu podujatí ako napr. čistenie brehov riek, prírodných rezervácií, či náučných chodníkov od odpadu, sadenie stromčekov, náučno-zábavné dopoludnia, vzdelávacie besedy, prednášky, exkurzie, premietanie filmov, pozorovanie vtáctva a spoznávanie hlasov vtákov, výstavy, tvorivé dielne a mnohé iné.

Správa NAPANT uskutoční v sobotu 22. apríla pre verejnosť podujatie Čistenie prírodnej rezervácie Meandre Hrona od odpadu na trase Telgárt - Červená skala. Viac informácií na https://www.facebook.com/events/661206487413743/

Dňa 19. apríla uskutočnila pre žiakov 1. ročníka ZŠ Bakossova v Banskej Bystrici besedy, aktivity, tvorivé dielne a hry na témy Naše životné prostredie a Čo môžeme urobiť pre zvieratká, aby sa im v našom meste páčilo. Dňa 21. apríla zrealizuje pre žiakov 1. stupňa a deti materskej školy v ZŠ s MŠ Závažná Poruba podujatie ku Dňu Zeme, v rámci ktorého sa na šiestich stanovištiach oboznámia s rôznymi témami ako lesné tajomstvá, poznávanie pazúrov a zobákov, liečivé rastliny, pobytové znaky živočíchov, mokrade, odpady. Dňa 21. apríla uskutoční pre žiakov ZŠ v Beňuši stanovištia a terénne vychádzky venované rôznym témam ako ochrana drevín a výruby, odpady, vodné bezstavovce a ich pomoc pri určovaní čistoty vody, chránené územia Slovenska. Dňa 24. apríla uskutoční pre žiakov 2. stupňa ZŠ v Heľpe prezentáciu a aktivity na tému Odpady trochu inak. Dňa 24. a 25. apríla pre prihlásené kolektívy školských klubov z Banskej Bystrice uskutoční v Knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici prezentácie na tému Zvieratá Národného parku Nízke Tatry. Dňa 25. apríla zrealizuje pre žiakov 1. stupňa ZŠ v Bacúchu tvorivé dielne, prezentácie a aktivity na tému Odpady. Dňa 27. apríla zrealizuje pre deti materskej školy a žiakov 1. stupňa ZŠ s MŠ Hiadeľ prezentácie, aktivity, hry a tvorivé dielne z programu O bocianoch a žabkách. Dňa 28. apríla v spolupráci so združením Klaster Horehronie uskutoční pre verejnosť podujatie na Dedečkovej chate v k.ú. Mýto pod Ďumbierom.

Správa TANAP uskutoční dňa 20. apríla pre žiakov ZŠ v Spišskej Sobote, dňa 21. apríla a 26. apríla pre žiakov ZŠ Dostojevského v Poprade a 25. apríla pre žiakov ZŠ Spišské Bystré v environmentálnej učebni v Poprade besedy a prezentácie o znečisťovaní planéty Zem.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne uskutoční dňa 20. apríla pre deti z MŠ Višňové výukový program zameraný na odkrývanie tajomstiev lesa. Dňa 21. apríla sa bude spolupodieľať na Varínskom Dni Zeme, kde pre žiakov ZŠ vo Varíne bude pripravená výstava Druhy európskeho významu na Slovensku, mladší žiaci budú zbierať odpadky v obci, starší žiaci budú rozširovať skalku a budovať bylinkovú špirálu i pocitový chodník. Dňa 21. apríla pre verejnosť uskutoční v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou /BirdLifeSlovensko podujatie Vtáčie vítanie jari. V žilinskom lesoparku Chrasť budeme pozorovať vtáctvo a spoznávať hlasy viacerých druhov vtákov, prípadne aj sov.

Správa Národného parku Poloniny uskutoční dňa 21.apríla pre žiakov ZŠ Komenského v Snine súťažno - poznávací program v prírode na trase Snina - Sninské rybníky. Na pripravenej trase budú na jednotlivých stanovištiach žiaci rozdelení do skupín plniť rôzne úlohy so zameraním na poznávanie prírody, športové a umelecké disciplíny. Dňa 25. a 26. apríla organizuje pre žiakov základných škôl v okrese Snina a širokú verejnosť kultúrno - výchovný program v kinosále Domu kultúry v Snine. Cieľom podujatia je pripomenúť 20. výročie vyhlásenia Národného parku Poloniny a 10. výročie zápisu Karpatských bukových pralesov do zoznamu svetového dedičstva. Prostredníctvom slova, spevu, tanca, scénok, krátkych dokumentov v podaní žiakov miestnej základnej umeleckej školy pod taktovkou Správy NP Poloniny chcú prehĺbiť environmentálnu informovanosť a gramotnosť detí, mladých ľudí i dospelých.

Správa Národného parku Slovenský kras uskutočnila dňa 19. apríla pre žiakov ZŠ v Moldave nad Bodvou prednášky, pre žiakov 5. ročníka na tému Zaujímavosti zo života vtákov a pre žiakov 8. ročníka Krásy Slovenského krasu. Dňa 21. apríla organizuje pre deti z MŠ E. Rótha v Rožňave a 24. apríla pre žiakov 1. stupňa z ZŠ Medzev náučno-zábavné dopoludnie. Dňa 25. apríla uskutoční pre žiakov 1. stupňa Katolíckej ZŠ v Rožňave terénnu exkurziu po Náučnom chodníku Jaskyne Slovenského krasu, Krásnohorská Dlhá Lúka. Dňa 26. apríla organizuje pre škôlku i žiakov 5. ročníka zo ZŠ a MŠ Čečejovce a dňa 28. apríla pre žiakov 1. stupňa ZŠ Z. Fábryho s VJM Rožňava náučno-zábavné dopoludnie.

Správa Pieninského národného parku uskutoční dňa 25. apríla pre klientov Domovu sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi prednášku na tému Globálne ekologické problémy vo svete. Dňa 27. apríla uskutoční pre 2. ročník ZŠ v Spišskej Starej Vsi prednášku na tému Vývoj života na Zemi.

Správa Národného parku Slovenský raj uskutoční dňa 21. a 26. apríla v Stredisku environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi pre žiakov materských a základných škôl premietanie filmov, výrobu vtáčích búdok, tvorivé dielne a aktivity na zážitkovom chodníku. Počas víkendu 22. a 23. apríla organizuje pre verejnosť čistenie prírody od odpadkov na trasách Košiarny briežok Lesnica - Čingov, Smižianska Maša - Čingov, Čingov - Tomášovský výhľad. Zároveň bude prebiehať aj čistenie rieky Hornád vodákmi. Dňa 24. a 27. apríla zrealizuje pre žiakov 2. ročníka ZŠ v Hrhove a pre žiakov ZŠ Štefana Kluberta v Levoči besedy na tému Význam a potreba ochrany lesov a životného prostredia. Dňa 27. apríla uskutoční pre žiakov ZŠ G. Haina v Levoči exkurziu do Levočských vrchov, Mariánska hora - Levočská dolina. Dňa 28. apríla zrealizuje pre žiakov ZŠ v Letanovciach besedy na tému Prečo chránime našu Zem, čo od nej dostávame a čo jej za to dávame. Dňa 29. a 30. apríla uskutoční pre verejnosť čistenie turistických chodníkov v národnom parku od odpadkov.

Správa Národného parku Muránska Planina uskutoční dňa 21. apríla so žiakmi škôl z Revúcej čistenie rieky Zdychavka od odpadkov na trase Revúca - Zdychavka, v prípade nepriaznivého počasia zrealizuje prednášky v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej. Dňa 25. apríla uskutoční pre žiakov 1. stupňa ZŠ z Tisovca prednášku v informačnom stredisku v Muráni a exkurziu do národného parku.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica uskutoční dňa 25. apríla pre školy a verejnosť v spolupráci s mestom Trebišov, MsKs Trebišov, ZO SZOPK, Lesmi SR, podujatie Deň Zeme v meste Trebišove. Na podujatí bude kultúrny program v podaní žiakov ZŠ Komenského v Trebišove, vyhodnotenie výtvarnej súťaže a tvorivé dielne.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat uskutoční dňa 21. apríla sadenie stromčekov s deťmi z MŠ Masaryková v Michalovciach, so žiakmi Špeciálnej základnej školy internátnej v Michalovciach a so žiakmi ZŠ z Vinného, ktorí zároveň budú čistiť okolie pri Vinianskom hradnom vrchu. Dňa 25. apríla organizuje 4. ročník podujatia Jarné čistenie NPR Jovsianská Hrabina spolu so žiakmi 6. ročníka ZŠ Okružná v Michalovciach a žiakmi 7. ročníka ŽŠ Palín.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina zrealizovala v spolupráci s mestom Lučenec dňa 12. apríla pre verejnosť a školy akciu Deň vody a Zeme v Lučenci. Dňa 21. apríla uskutoční v spolupráci s Centrom voľného času Relax v Rimavskej Sobote pre žiakov celodenné podujatie zamerané na prezentáciu chránených území regiónu, praktické aktivity a hry. Dňa 25. apríla sa uskutoční v spolupráci s Novohradským múzeom a galériou v Lučenci na Nádvorí Novohradského múzea a galérií v Lučenci poldenné podujatie, praktické aktivity a hry. Dňa 28. apríla sa uskutoční v spolupráci s CHKO Poľana poldenné podujatie pre žiakov ZŠ v Lovinobani.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy pozýva verejnosť a školy dňa 20. apríla na IX. Ekologický jarmok v Považskej Bystrici, na ktorom správa bude návštevníkom prezentovať chránené územia regiónu. Dňa 21. apríla uskutoční pre žiakov 5. Základnej školy v Považskej Bystrici prednášky o ochrane prírody v regióne a pre žiakov Základnej školy v Brvništi prednášky o význame mokradí a o ich ochrane. Dňa 25. apríla zrealizuje pre žiakov Základnej školy v Súľove prednášku na tému ochrana prírody so zameraním na chránené živočíchy a exkurziu v NPR Súľovské skaly.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie zrealizuje dňa 20. apríla pre žiakov základných a stredných škôl v Zlatých Moravciach podujatie Envirofilm 2017, premietanie filmov s environmentálnou tematikou. Dňa 21. apríla uskutoční vyhodnotenie výtvarných prác žiakov materských a základných škôl v Zlatých Moravciach v rámci súťaže Ekoplagát 2017. Dňa 22. apríla zrealizuje pre verejnosť Jarné čistenie Zoborských vrchov. Dňa 23. apríla uskutoční pre seniorov z OZ Jednota dôchodcov Nitra, Zobor exkurziu po NCH Zoborské vrchy. Dňa 25. apríla uskutoční pre žiakov základných škôl z Nitry prednášky o ochrane prírody v priestoroch Krajskej knižnice K. Kmeťa v Nitre. Dňa 26. apríla uskutoční pre žiakov ZŠ Dolné Vestenice prezentáciu zameranú na ochranu lesných druhov vtákov. Dňa 29. apríla zrealizuje pre verejnosť Jarné čistenie Tribečských vrchov.

Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty uskutoční dňa 21. apríla pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom prednášky na tému Plasty, Orchidey, Príroda regiónu a premietanie filmu s názvom Inconvenient Truth s diskusiou. Dňa 20. a 25. apríla zrealizuje pre žiakov 1. stupňa v ZŠ Trenčín Východná a ZŠ Nemšová šesť prednášok na tému Bociany.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov uskutočnilo dňa 19. apríla pre študentov Technickej Univerzity v Košiciach prednášku na tému Ochrana prírody v SR. Dňa 20. apríla zrealizuje pre verejnosť podujatie ku Dňu Zeme v Komunitnej záhrade OZ Barlička, kde na stanovišti s témou Voda okolo nás sa naučíte spoznávať žaby podľa hlasu. Dňa 21. apríla zrealizuje pre deti v MŠ Budovateľská v Prešove aktivity v školskej záhrade.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy a propagácie
Zdroj: http://www.earthday.org/earth-day
http://www.earthday.org/take-action/#sthash.h15cUvPz.dpuf
www.EarthDay.net
http://www.teraz.sk/magazin/svetovy-den-zeme-podujatia/43995-clanok.html
http://www.teraz.sk/zahranicie/novu-klimaticku-dohodu-slavnostne-podpis/193223-clanok.html
http://www.consilium.europa.eu/sk/policies/climate-change/timeline/
https://www.bystricoviny.sk/spravy/22-aprila-je-svetovy-den-zeme/
http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/paris-agreement_sk_final.pdf

20. 04. 2017


ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR KOORDINUJE CELOSLOVENSKÝ PROGRAM BOCIAN 2017

EKOVÝCHOVNÝ PROGRAM BOCIAN

Celoslovenský ekovýchovný program BOCIAN vstupuje v roku 2017 do 16. ročníka. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), prostredníctvom jednotlivých správ chránených území, tento program realizuje v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktorý je jeho hlavným organizátorom.

Prehľad regionálnych koordinátorov programu Bocian za ŠOP SR nájdete nižšie v tabuľke.

PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ A ČO JE JEHO ÚLOHOU?
Program je určený najmä pre kolektívy žiakov a študentov škôl, či jednotlivcov v mestách a obciach, v ktorých sa vyskytuje hniezdo bociana. Hlavnou úlohou programu je vypracovanie plagátu formátu A1 (A0) s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci.
Bocian biely u nás na niektorých miestach nie je vítaný. Spracovaním žiadosti bociana, ktorú zrealizujú v jeho mene kolektívy žiakov alebo jednotlivci, chceme "legalizovať" pobyt bocianov v našich obciach.

VÝSLEDNÝ PLAGÁT BUDE OBSAHOVAŤ KOLÁŽ VYPRACOVANÝCH ČIASTKOVÝCH ÚLOH, ktoré budú prihlasné kolektívy postupne riešiť. Každý kolektív/ trieda spracuje jeden plagát.
Spolu sa vypracováva 12 úloh:
1/ výkaz o pobyte bociana vo vašej obci
2/ preukaz
3/ rodný list
4/ fotografia
5/ list vlastníctva hniezda
6/ súhlas s prihlásením k pobytu
7/ rozpis aktivít bociana počas dňa
8/ potvrdenie o bezúhonnosti
9 -10/ umelecká či literárna tvorba
11/ staň sa ochrancom bocianov
12/ ochranársky čin pre bociana

Presný popis úloh je súčasťou METODICKEJ PRÍRUČKY ŽIADOSŤ BOCIANA BIELEHO O PRECHODNÝ POBYT, ktorú obdržia prihlásené školy, či kolektívy od jednotlivých regionálnych koordinátorov ŠOP SR, alebo od Východoslovenského múzea v Košiciach. Vypracovaný plagát bude súčasťou celoslovenskej výstavy MÔJ SUSED BOCIAN, ktorá sa bude konať v decembri 2017 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Po ukončení výstavy sa plagát stane vývesným plagátom v príslušnej obci, či meste.

HLASOVANIE O VÍŤAZNÝ PLAGÁT ŠOP SR

Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) v rámci programu Bocian v roku 2017 uskutoční celoslovenské on-line hlasovanie za víťazný plagát Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt.

Plagát zašlú prihlásené kolektívy alebo jednotlivci do 15. októbra 2017 jednotlivým regionálnym koordinátorom ŠOP SR, alebo priamo na adresu Východoslovenského múzea v Košiciach (v tom prípade zašlú regionálnemu koordinátorovi plagát v elektronickej podobe, fotografiu v jpg. formáte). Ku každému plagátu (fotografii) treba uviesť mená žiakov, ktorí ho vytvorili, názov a adresu školy, resp. príslušnej organizácie. Zo zaslaných plagátov každý regionálny koordinátor ŠOP SR vyberie jeden, ktorý postúpi do celoslovenského hlasovania.

Celoslovenské on-line hlasovanie bude spustené od 6. novembra do 31. novembra na web stránke Národného parku Malá Fatra. Výzva na hlasovanie bude zverejnená na web stránke ŠOP SR, Východoslovenského múzea Košice a prostredníctvom ďalších médií. Plagát, ktorý získa najviac hlasov verejnosti, bude vyhlásený za víťazný plagát ŠOP SR a bude označený aj na celoslovenskej výstave Môj sused bocian inštalovanej v decembri 2017 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Jednotlivec či kolektív víťazného plagátu ŠOP SR bude odmenení drobnými vecnými cenami a diplomom.

ČO AK VO VAŠEJ OBCI/ MESTE BOCIAN NEHNIEZDI?

Kolektívy žiakov škôl v obciach a mestách, kde bociany nehniezdia sa môžu zapojiť do umeleckej, literárnej a výtvarnej tvorby na tému Bocian (úlohy 9 - 10 metodickej príručky). Výtvarné práce formátu A4, alebo A3, či literárne práce (eseje, básničky, krátke príbehy) budú taktiež súčasťou celoslovenskej výstavy Môj sused bocian inštalovanej v decembri 2017 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

PREKONAJME SPOLU REKORD!

Organizátori vyzývajú školy, kluby, či iné organizácie, aby sa zapojili do umeleckej, literárnej a výtvarnej tvorby na tému Bocian a pomohli tak prekonať rekord z roku 2014 - 2 756 zaslaných výkresov a prác.

CHCEM ROBIŤ PROGRAM BOCIAN, ako mám postupovať a KOHO MÁM KONTAKTOVAŤ?

Ak sa jednotlivec, či kolektív žiakov školy rozhodne zapojiť do programu, prihlási sa buď regionálnemu koordinátorovi ŠOP SR (v tabuľke nižšie uvedenému pracovníkovi správy národného parku, chránenej krajinnej oblasti, alebo regionálneho centra ochrany prírody). Ak koordinátor v blízkosti školy nepôsobí, prihlási sa priamo na adresu Východoslovenského múzea v Košiciach (Námestie Maratónca mieru 2, 040 01 Košice, mob. 0907 619113).

Od regionálneho koordinátora ŠOP SR, alebo od Východoslovenského múzea v Košiciach dostane metodickú príručku Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt, podľa ktorej postupuje.

V tabuľke nižšie uvádzame kontakt na regionálnych koordinátorov ŠOP SR, termíny nahlasovania škôl, jednotlivých regionálnych vyhodnotení, zasielania plagátov Žiadosť o pobyt a literárnych, výtvarných prác.

Pri spracovávaní úloh môžete kontaktovať príslušných regionálnych koordinátorov ŠOP SR, alebo Východoslovenské múzeum v Košiciach.

table-bocian

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

05. 04. 2017


TERMÍN UZÁVIERKY NA POSIELANIE PLAGÁTOV na EKOPLAGÁT 2017 SA BLÍŽI

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že termín uzávierky na zasielanie plagátov 10. 4. 2017 sa blíži. Bližšie informácie o podujatí, ako aj prihlasovací formulár nájdete na webovej stránke http://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/2017/
Tešíme sa na vašu účasť. Organizátori podujatia.

DEADLINE FOR SENDING posters on EKOPLAGÁT 2017 is approaching

Dear friends,
We would like to remind you that the deadline for sending the posters to the EKOPLAGAT exhibition - the 10th April 2017 - is approaching. For more information about the event and registration form can be found on the website http://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/2017/.
We are looking forward to your participation. Organizers of the event.

Viac tu: http://www.npmalafatra.sk/news/uzavierka-ekoplagat-2017/

31. 03. 2017


1.apríl - SVETOVÝ DEŇ VTÁCTVA

V našom okolí sa už objavili prví poslovia jari. Jarné kvety ako podbeľ, či šafrany už kvitnú a ráno, či večer už môžeme počuť ohlasovanie vtákov, že jar je už tu. Čoraz častejšie výskyty sťahovavých vtákov nám naznačujú, že začína jeden z najočakávanejších fenoménov prírody - jarné vtáčie putovanie.

Prvý aprílový deň roku 1906 bola podpísaná Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva. Apríl sa už dlhoročne spája s príletmi sťahovavých vtákov. Väčšina z nich prilieta k nám z Afriky, zo Stredomoria, menej z Ázie. Ročne k nám tak priletí až 30 miliónov vtákov.
Na Zemi žije vyše 9 600 vtáčích druhov. Svoj domov na Slovensku z nich má takmer 220 hniezdiacich vtáčích druhov, pričom niektoré sa na zimu sťahujú do teplejších krajín. Naopak, niektoré druhy k nám v zime prilietajú zo severu, a tak sa aj počas mrazivých dní u nás zdržuje viac ako 19 druhov vtákov.
Obrátiť pozornosť verejnosti na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo počas príletov do svojich hniezd a ničenie ich biotopov na celom svete, ako aj pomôcť ich ochrane, je hlavným cieľom SVETOVÉHO DŇA VTÁCTVA. Tento deň si pripomíname už viac ako 110 rokov.

PRVÉ JARNÉ PRÍLETY SŤAHOVAVÝCH DRUHOV VTÁKOV

Chladné počasie v druhej polovici februára spôsobilo oneskorenie začiatku vtáčieho sťahovania a prílet druhov, ktoré zimujú v západnej a južnej Európe. Vďaka nízkym teplotám dokonca u nás stále zostávali viaceré severské druhy vtákov ako napr. severské husi, kačice hlaholky či bernikla bielolíca, ktoré v tom čase už obvykle bývajú na svojej každoročnej ceste na sever Európy. Koniec februára však priniesol oteplenie a tak dlho na seba nedali čakať ani prvé migrujúce vtáky.

Prvé prilietajú druhy, ktoré prezimujú v južnej alebo západnej Európe, neskôr sa k nim pridávajú aj africké migrujúce druhy. Koncom februára prilietajú tradične prvé cíbiky chochlaté, škovránky, holuby hrivnáky a škorce. Tieto druhy počas miernejších zím môžu u nás aj prezimovať.

Popis foto: cíbik chochlatý, vikipedia, Marek Szczepanek

Podľa informácií SOS / BirdLife Slovensko boli tento rok prvé škovránky pozorované 9. februára v Kolároch, okres Veľký Krtíš (údaj od Armanda Majera), cíbik chochlatý bol pozorovaný 15. februára na poliach pri Radošoviach (údaj od Vlastimila Serdahelyho). Prvý prílet bociana bieleho bol zaznamenaný už 20. februára v Devínskej Novej Vsi (údaj od Tomáša Hulíka), o štyri dni neskôr bol napríklad pozorovaný lyžičiar biely na Senianských rybníkoch (údaj od Mateja Repela). Dňa 14. marca bol pozorovaný orol krikľavý v Košickej Belej (údaj od Antona Koľveka) a 15. marca sa objavilo 50 žeriavov a bocian čierny pri Chmelci pri Humennom (údaj od Jána Kundráta). Prvé lastovičky k nám prileteli 24. marca do obci Palín v okrese Michalovce (údaj od Denisi Kendrovej) a o deň neskôr bol pozorovaný dudok chochlatý v Opatovciach, okres Trenčín (údaj od Adreja Chudého).

Popis foto: Škovránok a lastovička, zdroj pixabay

Návrat vtákov z teplých krajín je už v plnom prúde. Postupne k nám priletia ďalšie druhy, ako napr. krakľa belasá, výrik lesný, rybár riečny a ako posledné priletia dážďovníky, včeláriky či červenáky karmínové, ktoré zimujú v Indii.
Dlhoročné zaznamenávanie doby jarných príletov a zmien v čase príletu sťahovavých vtákov tak umožňuje získavať údaje, vďaka ktorým je možné odhaliť zmeny spôsobené globálnym otepľovaním. Dnes sa už čiastočne začínajú prejavovať vplyvy klimatických zmien aj na vtáky.

K OSLAVE SVETOVÉHO DŇA VTÁCTVA SA MÔŽE PRIDAŤ KAŽDÝ Z NÁS, napríklad aj tým, že zavesí do záhrady vtáčiu búdku, zasadí vo svojej záhrade strom, alebo krík s plodmi, alebo zabráni vypaľovaniu trávy.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj:
http://www.vtaky.sk/press/show/213
https://www.enviroportal.sk/clanok/svetovy-den-vtactva
http://www.birdwatching.sk/novinky/46-Na-Slovensku-boli-pozorovane-prve-stahovave-druhy-vtakov
http://www.vtaky.sk/springarrivals

31. 03. 2017


Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Bratislavským regionálnym ochranárskym združením a Podunajským múzeom v Komárne si Vás dovoľujú pozvať na Záverečnú odbornú konferenciu projektu LIFE:
Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku,
ktorá sa uskutoční 31. 5. ? 2. 6. 2017 v Komárne v priestoroch Podunajského múzea, Palatínova ul. č. 13.
http://www.daphne.sk/pannonicsk

Rámcový program:
31. 5. 2017 Sekcia 1 - Ochrana a obnova biotopov a flóry slanísk a pieskov
1. 6. 2017 Exkurzia na projektové lokality Čenkov a Kamenínske slaniská, spoločná večera, návrat do Komárna
2. 6. 2017 Sekcia 2 - Fauna slanísk a pieskov a jej ochrana
Viac o projekte nájdete na http://www.daphne.sk/pannonicsk a o projektových lokalitách na http://www.perlypodunajska.sk.
V prípade otázok súvisiacich s konferenciou sa obráťte prosím na: tel. 02/45524019, 0948/096821, e-mail: janak@daphne.sk, stanova@daphne.sk.
Praktické informácie:
Účastníkom konferencie bude zabezpečené a hradené ubytovanie, strava a občerstvenie počas konferencie a spoločná preprava autobusom počas exkurzií. Cestovné na miesto a z miesta konferencie si účastníci zabezpečujú a hradia sami.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

27. 03. 2017


ZAPOJTE SA DO HODINY ZEME a zhasnite svetlá na 1 hodinu

HODINA ZEME je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

Každoročne sa do nej zapojí viac ako miliarda ľudí vo viac ako 7 000 mestách zo 180 krajín sveta.
V ROKU 2017 bude HODINA ZEME 25. marca od 20:30 do 21:30 SEČ.
História Hodiny Zeme sa datuje od 2007 keď viac ako 2,2 milióna domácností a 2 000 firiem v austrálskom Sydney vyplo na hodinu svoje osvetlenie. O rok neskôr sa do Hodiny Zeme zapojilo už okolo 50 miliónov ľudí v 370 mestách a obciach vo vyše 35 krajinách v 18 časových pásmach. Ikonické stavby od Pacifiku a Ázie, cez Európu a Afriku až po Ameriku boli vypnuté. Ľudia z celého sveta vypli svoje svetlá, aby oslávili a chránili to, čo máme spoločné - našu planétu. Rekordnou bola aj Hodina Zeme 2011, do ktorej sa zapojilo 5 251 miest v 135 štátoch. V roku 2011 sa po prvý krát v histórii tohoto projektu oficiálne zapojilo aj Slovensko.

Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré každoročne podporujú akciu sú napr. Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Brazílii, parížska Eiffelova veža, most Golden Gate v San Franciscu, rímske Koloseum, reklamy na Coca-Colu na námestí Times Square alebo reklamy na hoteli Jumeirah v Dubaji.

Hodinu Zeme organizuje celosvetová ochranárska organizácia Svetový fond na ochranu prírody (World Wildlife Fund, skr. WWF). Jej poslaním je zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a vybudovanie budúcnosti, kde ľudia budú môcť žiť v harmónii s prírodou. V roku 2016 sa k iniciatíve pridala aj slovenská pobočka WWF.

Hodina Zeme je dôležitou výzvou pre každého jednotlivca, vládu či firmu, aby prevzali zodpovednosť a zohrali tak svoju rolu pri zaisťovaní udržateľnej budúcnosti. Účasťou na tejto akcii - vypnutím svetiel len na jedinú hodinu - obdrží svet dôležité posolstvo, že je nutné zamerať sa na klimatické zmeny a svetelné znečistenie. Potvrdí sa, že K ZLEPŠENIU MÔŽE PRISPIEŤ KAŽDÝ Z NÁS.

Hodina Zeme neznamená len zhasínanie svetiel na hodinu raz za rok, ide o podporu myšlienky ohľaduplného správania sa k našej planéte. Mestá, inštitúcie a firmy dávajú zapojením sa do projektu najavo, že sa chcú aktívne podieľať na zmenách v oblasti ochrany klímy a inšpirovať ľudí žiť zodpovednejšie, rozumnejšie a úspornejšie voči prírode.

V ROKU 2017 bude HODINA ZEME 25. marca od 20:30 do 21:30 SEČ.

Zapojiť sa môžete aj vy! V sobotu, 25. marca 2017 o 20:30 miestneho času na hodinu, Hodinu Zeme, zhasnite svetlá vo svojej domácnosti, či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí po celom svete.

Tohto roku táto celosvetová aktivita oslávi už 10 rokov, na Slovensku pôjde o siedmy ročník. Svoju účasť zatiaľ potvrdilo 28 slovenských miest o obcí napr. Bošáca, Galanta, Michalovce, Trenčín, Trnava, Žiar nad Hronom, Žilina; 31 slovenských národných pamiatok, napr. Bratislavský hrad a Prezidentský palác v Bratislave, Bojnický zámok, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline, Spišský hrad a Trenčiansky hrad; 46 organizácií a firiem, napr. IKEA Bratislava, Národná banka Slovenska a 21 škôl.
V Roku 2016 sa do Hodiny Zeme zapojil rekordný počet krajín 178 zo všetkých kontinentov a uskutočnilo sa viac ako 6 600 podujatí v mestách vo všetkých časových pásmach. Na Slovensku sa do akcie zapojilo viac ako 40 slovenských miest, takmer 40 pamiatok, 80 organizácií a 25 škôl.

Oficiálne video Hodina Zeme 2017 (SK titulky) si pozrite na:

https://www.youtube.com/watch?v=1XWpJAftuSI

PLAGÁT HODINA ZEME - TU

MYŠLIENKU KAMPANE PODPORILA AJ ŠTÁTNA OCHRANY PRÍRODY SR, ktorá podnietila k účasti svojich zamestnancov, aby sa individuálne zapojili do hlavnej aktivity, ktorou je symbolické zhasnutie svetiel (či vypnutie elektrospotrebičov) na 1 hodinu.

ČO MÔŽETE UROBIŤ?

- Symbolicky vypnite na 60 minút osvetlenie vo svojom dome, byte o 20:30 hod.
- Začnite triediť odpad, používajte šetrné svietidlá, cestujte v MHD alebo na bicykli namiesto autom.
- Oslovte starostu vašej obce alebo primátora mesta, či správcu pamiatkových budov a navrhnite im, aby vypli osvetlenie pamiatok.
- Informujte o Hodine Zeme svojich susedov, priateľov, známych, kolegov, či rodinu
Ak sa rozhodnete zapojiť do podujatia, môžete vyplniť registračný formulár na stránke Hodiny Zeme http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk, prípadne o tom informujte na sociálnych sieťach aj zmenou profilovej fotky, čo môžete zrealizovať na stránke https://www.earthhour.org/changeprofile, prípadne šírením odkazov s hashtagom ?#changeclimatechange?.
Oficiálna FB stránka: http:// www.facebook.com/HodinaZeme

Viac informácií:
hodinazeme.svetelneznecistenie.sk
slovakia.panda.org
facebook.com/wwfslovakia
twitter.com/wwfslovakia
Spracovala: Miriam Balciarová, Ing. ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj:
http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/kto-sa-zapoji-v-roku-2016/
http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/2017/03/hodina-zeme-v-bratislave/
https://hodinazeme.sited.sk/

24. 03. 2017


SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 - ODPADOVÁ VODA

Voda, ktorá tečie z kohútika je rovnaká ako voda, ktorá tu bola za čias dinosaurov, rovnaká ako voda, ktorú pil Shakespeare a rovnaká, aká tiekla okolo pyramíd, keď sa stavali. K dispozícii je totiž iba obmedzené množstvo vody na celom svete, je to obmedzený zdroj. Avšak, ľudia používajú čoraz viac vody, míňajú ju rýchlejšie a príroda sa snaží len držať krok. Ale dokedy.

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) schválilo na svojom 47. zasadnutí v 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody. OSN svoju pozornosť zameriava na riešenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a na zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru v tejto oblasti. Právo na prístup človeka k zdravotne nezávadnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného prostredia. Tento deň by teda mal byť oslavou vody, úcty a pokory k nej .

Každý rok po celom svete sa prijímajú opatrenia na riešenie krízy s vodou. V súčasnosti viac ako 663 miliónov ľudí nemá dostatočný prístup k bezpečnej pitnej vode a k základným hygienickým podmienkam. Žijú bez dodávky vody v blízkosti svojho okolia, trávia nekonečné hodiny vo fronte na vodu a musia sa vyrovnávať so zdravotnými dôsledkami používania kontaminovanej vody. Priemerná vzdialenosť, ktorú musia ženy v Afrike a Ázii prejsť, aby si nabrali vodu, je 6 km.
Heslom tohtoročného Svetového dňa vody je ODPADOVÁ VODA, ktoré ponúka zamyslenie sa nad tým, prečo viac ako 80 % našej odpadovej vody tečie späť do prírody bez akejkoľvek úpravy a prečo tak málo opätovne používame odpadovú vodu na zavlažovanie zelene a čistenie mestských, či obecných priestranstiev. Cieľom Stratégie pre udržateľný rozvoj je do roku 2030 zabezpečiť nezávadnú čistú vodu a hygienické zariadenia pre všetkých tým, že sa zníži podiel neupravených odpadových vôd na polovicu a zvýši sa recyklácia odpadovej vody a jej bezpečné opätovné použitie.

SVETOVÝ DEŇ VODY PODPORUJÚ AJ ZNÁME OSOBNOSTI

Každý potrebuje bezpečnú pitnú vodu, najmä deti. Organizácia Čistá voda (Clean Water) zahájila v rámci Svetového dňa vody kampaň na podporu potreby zdravotne nezávadnej pitnej vody v Spojených štátoch amerických. V rámci tejto iniciatívy známe osobnosti vyzývajú verejnosť, aby pridala svoj hlas na sociálnych sieťach a pomohla tak vytvoriť najväčšiu americkú sociálnu mediálnu kampaň v histórii za čistú pitnú vodu. Sú to napr. Sting, Pitbull, Maroon 5, Jason Derulo, Sarah Bareilles, J. Balvin, Pentatonix, Natasha Bedingfield, Laura Pausini, Ryan Seacrest, Pharrell Williams, Troya Sivan a iní.

DOMÁCNOSTI A SPLACHOVANIE PITNOU VODOU

Na splachovanie WC sa u nás bežne využíva pitná voda, čo je neekologické a z hľadiska úspor v domácnosti neekonomické. Pre niektoré domácnosti je riešením splachovanie dažďovou vodou, splachovanie vodou zo studne a splachovanie upravovanou vodou. K zníženiu spotreby vody až o 60 % postačí aj systém dvojitého splachovania alebo systémy s individuálnym splachovaním.
Recyklácia odpadovej vody nie je u nás ešte bežná, ale nie nemožná. O samostatnom systéme centrálneho zhromažďovania sivej vody v akumulačnej nádrži a ďalších potrebných veciach je nutné uvažovať už pred realizáciou stavby.
Možným riešením pri úspore v splachovaní je opakované použitie vody z umývadla na splachovanie WC, čím sa môže znížiť spotreba vody o 25 % v porovnaní so štandardným dvojitým splachovaním. Princípom je, že voda použitá na umývanie rúk potom slúži na splachovanie toalety. Vodu zo zásobníkov je možné využívať pre všetky činnosti v dome, ktoré nevyžadujú hygienicky bezchybnú pitnú vodu - WC, práčka, polievanie záhrady, umývanie podláh, okien. Takéto systémy na recykláciu vody už ponúkajú niektoré firmy aj na našom trhu.

Popis foto: Eco Bath je duálna vodná nádrž určená predovšetkým na šetrenie a recykláciu vody tečúcej z umývadla.

ODPADOVÉ VODY A MESTÁ

Odhaduje sa, že do roku 2030 celosvetový dopyt po vode vzrastie o 50 %. Vzhľadom k tomu sa budú musieť viac uplatňovať nové prístupy k čisteniu odpadových vôd a jej využívanie v mestách. Predovšetkým v oblastiach miest a obcí v rozvojových krajinách s nízkymi príjmami je veľká časť odpadovej vody vypúšťaná priamo do najbližších povrchových vôd alebo kanalizácií, často bez akejkoľvek úpravy alebo len s veľmi malou úpravou. Recyklovanie odpadovej vody môže pomôcť riešiť ďalšie výzvy, vrátane výroby potravín a priemyselného rozvoja.

ODPADOVÉ VODY A PRIEMYSEL

Priemyselná spotreba vody je zodpovedná za 22 % celosvetového využívania vodných zdrojov (UN - Water, 2012). V roku 2009 predstavovala spotreba vody v priemysle v Európe a Severnej Amerike 50 % v porovnaní s 4 - 12 % v rozvojových krajinách (WWAP, 2009). Predpokladá sa, že v industrializovaných krajinách by sa tento podiel mohol rýchlo zvýšiť až päťnásobne v najbližších desiatich až dvadsiatich rokoch. Preto existuje silná motivácia k využívaniu odpadových vôd, ktorá vedie k úspore nákladov.

ODPADOVÉ VODY V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Veľkým problémom, nielen v mnohých rozvojových krajinách, je znečistenie podzemných a povrchových vôd z poľnohospodárskeho využívania neupravených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd. V oblastiach s nedostatkom vodných zdrojov sú poľnohospodári čoraz častejšie nútení hľadať nekonvenčné vodné zdroje, predovšetkým odpadové vody. Zároveň môžu poľnohospodári využiť aj kal ako pôdne hnojivo kvôli vysokému obsahu živín v odpadovej vode. Podľa OSN, farmy v Španielsku a Mexiku využívajú vysoký podiel regenerovanej vody na zavlažovanie.

V ROKU 2017 SA V ŠTOKHOLME V RÁMCI SVETOVÉHO TÝŽDŇA VODY uskutoční medzinárodná konferencia, ktorej hlavnou témou bude - odpadová voda a jej opätovné použitie. Vodohospodári, hydrológovia, manažéri, predstavitelia vlád a ďalší experti z celého sveta sa zídu, aby diskutovali a prestavili najnovšie poznatky na recyklovanie mestskej odpadovej vody a jej použitie na produkciu potravinových plodín, ktoré môže pomôcť k zmierneniu problémov s nedostatkom vody a viesť k redukcii jej znečistenia. V roku 2016 sa konferencie zúčastnilo viac ako 3 200 jednotlivcov a okolo 330 odborných organizácií zo 130 krajín sveta. Od roku 1995 je súčasťou programu Svetového týždňa vody aj medzinárodná súťaž výskumných projektov mladých bádateľov do 20 rokov - Stockholm Junior Water Prize (SJWP). Slávnostného vyhlásenia výsledkov najkvalitnejších žiackych bádateľských projektov sa zvykne zúčastňovať aj švédska korunná princezná Viktória, ktorá odovzdáva prestížnu cenu Stockholm Junior Water Prize - krištáľovú kvapku vody.

ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

V dohľadnej budúcnosti, v rokoch 2020 - 2025, by mali čističky produkovať nielen čistú vodu, ale aj bioenergiu a biomateriál. Mali by byť schopné vyprodukovať vodu na rozmanité použitie: na zavlažovanie, na čistenie a na chladenie. Spôsob zhodnocovania vody by mal byť energetický a prostredníctvom tzv. "zelenej chémie". Uhlík obsiahnutý v odpadových vodách môže byť zdrojom energie. Cukry, tuky a bielkoviny prejdú do reaktora, ktorý vyrobí bioplyn, čo čističke umožní energetickú nezávislosť. Zvyšné organické látky poputujú do sektora "zelenej chémie", kde sa vyselektujú častice biopolymérov použiteľné na výrobu bioplastov. Z nich je možné vyrobiť predmety ako sú obaly, perá, nárazníky áut, atď. Voda sa tak nebude iba čistiť, ale pretvárať a zhodnocovať.

VEDELI STE ŽE:

- 1,8 miliardy ľudí používa zdroje pitnej vody kontaminovanej fekálnym znečistením, čím sa zvyšuje riziko ohrozenia nákazy cholerou, týfusom, detskou obrnou a nedostatočné hygienické podmienky sú príčinou okolo 842 000 úmrtí ročne?
- sa predpokladá, že v roku 2050 bude až 70 % populácie žiť v mestách a väčšina miest v rozvojových krajinách nemá dostatočnú infraštruktúru a prostriedky na efektívne nakladanie s odpadovými vodami?
- príležitosti využívania odpadovej vody ako udržateľného zdroja sú obrovské a spracovanie odpadových vôd je cenovo dostupným, udržateľným zdrojom vody, energie, živín a ďalších obnoviteľných materiálov?

PRIDAJTE SA AJ VY:

V tento deň sa rozhodnite šetriť vodou napr. pri umývaní riadu, splachovaní WC, namiesto kúpeľa vo vani sa osprchujte.
- 22. marca si oblečte modrý odev - môžete si napr. namaľovať časť tela na modro, vyzdobiť celú školu alebo kanceláriu do modra, upiecť modré koláče, piť modré nápoje či spievať blues!
Potom to šírte ďalej:
1/ Ak máte 30 sekúnd ... choďte na sociálne siete a povedzte svetu, prečo ste modrý. Použite heslo #Blue4Water#.
2/ Pokiaľ máte 3 minúty ... nahovorte svojich kamarátov, aby si aj oni obliekli modrý odev počas Svetového dňa vody.
3/ Ak máte 3 hodiny ... zaregistrujte svoju akciu na stránke WaterAid http://www.wateraid.org/uk/get-involved/blue4water, na ktorej nájdete aj viac nápadov.

Popis foto: Ľudia po celom svete v rámci kampane Modrá pre vodu (#Blue4Water) v roku 2016.

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA AJ TENTO ROK ZAPOJÍ DO OSLÁV SVETOVÉHO DŇA VODY PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV

Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody Varín dňa 22. marca zrealizuje pre celú ZŠ v Dolnej Tižine podujatie zamerané na odpady s poukázaním na vypúšťanie nedostatočne upravenej odpadovej vody do prírody, ako aj na jej moderné využitie v budúcnosti. Dňa 23. marca uskutoční pre 9. ročník ZŠ Hájik v Žiline výukový program Voda, mokrade a odpadová voda. Dňa 29. marca uskutoční pre študentov Gymnázium Hlinská v Žiline a pre študentov a pedagógov zo zahraničia v rámci realizácii medzinárodného projektu Erasmus+ prednášku a terénnu exkurziu na tému Premeny rieky Varínky. Cieľom je ukázať študentom Varínku ako zachovalú rieku s meandrami, prírode blízke ale aj nevhodné úpravy jej koryta a vplyvy na biotu.

Správa TANAP zrealizuje 22. marca pre žiakov ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade besedu spojenú s premietaním filmu na tému ochrana vody a jej zdrojov. Dňa 23., 24. a 28. marca pre žiakov prvého stupňa LIFE AKEDEMY v Poprade, ZŠ s MŠ v Batizovciach a ZŠ v Spišskej Teplici uskutoční besedy s premietaním filmov o vode. Dňa 29. marca uskutoční pre žiakov 1. ročníka ŽS v Liptovskom Mikuláši v učebni environmentálnej výchovy premietanie filmov o vodných živočíchoch.

Správa NAPANT zrealizovala dňa 17. marca pre žiakov MŠ v Pavčinej Lehote výukový program Putovanie vodných kvapiek. Dňa 21. marca uskutoční pre žiakov 1. stupňa ZŠ v Závažnej Porube výukový program Voda a jej význam, v ktorom sa oboznámia s vodným cyklom, znečisťovaním vody a ako efektívne šetriť vodou. Dňa 22. marca uskutoční pre žiakov 2. stupňa ZŠ v Pohorelej prezentáciu na tému negatívny dopad ľudskej spoločnosti na svetové moria a oceány, ako aj na tému pamäť vody, človek a voda. Dňa 23. marca pre deti zo Špeciálnej ZŠ v Brezne zrealizuje premietanie filmu a 24. marca uskutoční pre žiakov 2. stupňa ZŠ v Šumiaci prezentáciu na tému človek a voda. V dňoch 22., 24.,28. a 30. marca uskutoční pre deti z MŠ v Závažnej Porube, Komenského, Žirafka a Hradná v Liptovskom Mikuláši, výukový program Putovanie vodných kvapiek a v dňoch 29. - 30. marca pre deti z MŠ v Jakubovanoch a Pavčinej Lehote výukový program Vodní obyvatelia.

Správa Pieninského národného parku zrealizuje 23. marca pre žiakov 2. ročníka zo Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi prezentáciu na tému odpadová voda a voda na Zemi, ktorá bude spojená s hrami o vode.

Správa Národného parku Poloniny zrealizuje v dňoch 22., 23. a 24. marca pre žiakov materských a základných škôl na území mesta Snina a verejnosť podujatie vo výstavných priestoroch v Matici slovenskej v Snine, v rámci ktorého účastníci vyrobia spoločný interaktívny mrak so 700 vodnými kvapkami symbolizujúci Svetový deň vody. Sedemsto vodných kvapiek vyrobených v školských zariadeniach symbolizuje 700. výročie mesta Snina od prvej písomnej zmienky. Súčasťou podujatia bude beseda, prehliadka informačných panelov a preparátov živočíchov žijúcich pri vode, tiež hravé súťažné aktivity.

Správa Národného parku Slovenský kras zrealizovala dňa 20. marca pre deti z MŠ Plešivec výukový program Pri vode, v rámci ktorého sa pomocou rozprávky dozvedeli o živote rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa pri vode, zoznámili sa s vydrou riečnou, vypracovali pracovný list a zahrali sa rôzne hry. Dňa 24. marca uskutoční pre žiakov ZŠ Drienovec výukový program Vodné tajomstvá, na ktorom sa žiaci dozvedia o význame, premenách a pohybe vody v prírode, spoznajú mokraď a život v nej, priblížia si Ramsarský dohovor, premietne sa film a zahrajú sa na rybárov.

Správa Národného parku Slovenský raj zrealizovala 16. marca metodický seminár pre 17 učiteľov základných škôl na tému voda a využitie odpadovej vody. Dňa 21. marca uskutoční pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ Komenského v Smižanoch prezentáciu s besedou na tému Voda základ života, ktoré bude zameraná na význam vody pre prírodu a človeka, ako aj hospodárenie s vodou v krajine. Dňa 22. marca uskutoční so 4. a 5. ročníkom ZŠ Lipová v Spišskej Novej Vsi a so 6. - 7. ročníkom ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi Otváranie studničiek, v rámci ktorej žiaci vyčistia chodníky a okolie studničiek a zároveň ich symbolicky otvoria. Dňa 31. marca uskutoční pre žiakov Základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči v rámci akcie Noc s Andersenom prednášku s besedou na tému Voda základ života, súčasťou ktorej bude aj čítanie príbehov a básničiek o vode.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty uskutoční 22. ? 23. marca pre žiakov 1. stupňa ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach prezentáciu s besedou o vode a jej význame pre človeka a s premietaním filmov o vode.

Správa Regionálneho centra ochrany prírody Prešov uskutoční dňa 22. marca pre žiakov 7. ročníka ZŠ Kúpeľná v Prešove prednášku o vode, v rámci ktorej žiaci budú zisťovať fyzikálno - chemické vlastnosti vody a pozorovať vodné mikroorganizmy.

PLAGÁT SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 - TU

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://www.unwater.org/worldwaterday/about/en/
http://www.unwater.org/worldwaterday/tools/en/
http://www.who.sk/medzinarodny-den/svetovy-den-vody/
http://www.ruvztv.sk/wp-content/pdf_downloads/sdv2017_priloha.pdf
Biodiverzita okolo nás 2010/2011, Príručka pre učiteľov, Veolia Enviroment, 2010, str. 17.
https://www.kaercher.com/sk/professional/recyklacia-odpadovej-vody.html
http://dennik.hnonline.sk/servisne-prilohy/582303-pitna-voda-na-splachovanie-to-je-slovensky-paradox
http://old.agroporadenstvo.sk/rv/odpadova_voda.pdf
http://filtrox.sk/sk/portfolio/pre-firmy/centralna-uprava-vody-pre-domacnosti
http://www.wateraid.org/uk/get-involved/blue4water
http://www.siwi.org/prizes/stockholmjuniorwaterprize/

21. 03. 2017


Výberové konanie riaditeľ - Správy CHKO Dunajské luhy v Dunajskej Strede.

Požiadavky: VŠ II. stupňa prírodovedného, lesníckeho alebo ekologického zamerania, odborná prax v environmentálnej oblasti minimálne 5 rokov, prax s vedením kolektívu minimálne 1 rok, znalosť 1 cudzieho jazyka ? neslovanského na komunikačnej úrovni vítaná, znalosť právnych predpisov upravujúcich ochranu prírody a krajiny, ochranu a využívanie vôd, lesníctva, poľovníctva, územného plánovania a stavebného poriadku a ostatné zložky životného prostredia. Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overenú kópiu, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania, čestné prehlásenie o spôsobilosti samostatne viesť motorové vozidlo a samostatne pracovať s PC, vypracovaný projekt "Koncepcia riadenia a rozvoja Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy"(rozsah min. 5 strán) zašlite do 26. 03. 2017 na adresu ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica. Uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 26. 03. 2017 na pečiatke doručovateľa.
Prihlášky zaslané elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

08. 03. 2017


VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH - TÉMA SVETOVÉHO DŇA DIVEJ PRÍRODY 2017

Strata prirodzeného biotopu, intenzívne poľnohospodárstvo, zmena klímy, pytliactvo a ilegálny obchod patria dnes medzi najväčšie hrozby pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny.

Poukázať na tieto skutočnosti a priblížiť ich širokej verejnosti, to je cieľom Svetového dňa divej prírody, či skôr lepšie preložené Svetového dňa voľne žijúcich zvierat a voľne rastúcich rastlín (World Wildlife Day).

3. marec - SVETOVÝ DEŇ DIVEJ PRÍRODY

vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) na svojom 68. zasadnutí v roku 2013. V tento deň bol v roku 1973 vo Washingtone podpísaný Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známy pod skratkou CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Generálny tajomník CITES pán John E. Scanlon k tomuto dňu povedal: "Svetový deň divej prírody je ideálna príležitosť na oslavu mnohých krásnych a rozmanitých foriem voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a na zvýšenie informovanosti o množstve výhod, ktoré ľuďom zabezpečí ich ochrana. Súčasne nám tento deň pripomína naliehavú potrebu posilnenia boja proti kriminalite v tejto oblasti, ktorá má rozsiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dôsledky".

TÉMA V ROKU 2017

Témou tohtoročných osláv je "VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH". Takmer štvrtina svetovej populácie je vo veku medzi desiatym a dvadsiatym štvrtým rokom, preto je potrebné vynaložiť čo najväčšie úsilie, aby sme podporili mladých ľudí, ako budúcich lídrov, či ľudí s rozhodovacou právomocou v celosvetových otázkach, aby konali ako na lokálnej, tak i na globálnej úrovni pri ochrane ohrozených voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Cieľom je inšpirovať mladých ľudí z celého sveta, aby sa aktívne podieľali na ochrane prírody. Mládež, to sú agenti zmeny. Je povinnosťou súčasnej generácie zdieľať svoje vedomosti s mladšími generáciami o zachovaní prírody, a zároveň ich povzbudiť, aby sa aktívne zapojili a podieľali svojimi inovatívnymi a kreatívnymi spôsobmi na ochrane druhov. Investícia do našich mladých ľudí pomôže zabezpečiť prežitie voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a podporí boj proti ničivému nezákonnému obchodu s nimi.
Organizácia spojených národov (OSN) podporuje angažovanosť mládeže v rozhodovacom procese, realizuje pre ňu rôzne programy a vymenovala tiež aj generálneho vyslanca OSN pre mládež.

Originál plagát vytvorili Mohammed Elnour, Michael Gerver, Deborah Sommers, online dobrovoľníci programu OSN

Na prelome septembra a októbra 2016 sa zmluvné strany dohovoru CITES zišli v Johannesburgu v Juhoafrickej republike, na 17. konferencii zmluvných strán (COP 17), na ktorej prijali úplne prvú rezolúciu o Angažovanosti mládeže, ktorá podporuje väčšie zapojenie a posilnenie postavenia mládeže v otázkach ochrany prírody.

ODKAZ PRE JEDNU ĎALIU GENERÁGIU (One More Generation)

Kampaň Olivie a Cartera (vpravo a vľavo na fotografii) za zastavenie ťažby ropy na pobreží Atlantiku

Olivia a Carter Riesovi založili v roku 2009 neziskovú organizáciu s názvom One More Generation (vtedy mala Olivia 7 a Carter 8 rokov) na záchranu ohrozených druhov a na ochranu životného prostredia aspoň ešte pre jednu ďalšiu generáciu ... a ďalšie. Sú presvedčení, že vzdelávanie je kľúčom k riešeniu všetkých problémov sveta. Ak sa ľudia už v ranom veku budú zaujímať o všetky druhy na našej planéte a naučia sa starať o životné prostredie, nebude toľko druhov na pokraji vyhynutia.

Vyzývajú všetkých, aby podporili Svetový deň divej prírody a zapojili sa do zvyšovania povedomia o osude mnohých ohrozených živočíchov a rastlín po celom svete.

Vytvorili veľké množstvo programov a aktivít na ich webových stránkach (http://onemoregeneration.org/programs/), majú veľa partnerov a pomocníkov po celom svete. ktorí robia úžasnú prácu, ale aj napriek tomu stále potrebujú tvoju pomoc. Vyzývajú každého, aby aspoň 30 minút zo svojho každodenného života venoval štúdiu o tom, čo sa deje zvieratám po celom svete, zistil, čo hovoria na to odborníci a aké sú životaschopné riešenia. Oblasti, v ktorých sa môžete angažovať sú: ochrana živočíchov, ochrana životného prostredia a zapojenie mládeže. Potom sa zapojte akýmkoľvek spôsobom a nezabudnite sa zdieľať o tom, čo ste sa naučili, aspoň s jednou osobou a požiadali ju, aby ona urobila to isté.

Spoločne tak môžeme byť hnacím motorom zmeny prostredníctvom vzdelávania. Ich odkaz je Ktokoľvek môže urobiť zmenu ... ak my môžeme, ty môžeš tiež.

Svetový deň divej prírody 2017 povzbudzuje mládež na celom svete, aby sa spoločne zomkla pri riešení pretrvávajúcich závažných hrozieb pre voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, akými sú napr. zmena ich prirodzených biotopov, nadmerné využívanie alebo ilegálne obchodovanie.

Generálny tajomník CITES pán Scanlon dodal: "Pozývame všetky členské štáty, príslušné organizácie v systéme OSN ako aj všetky ostatné zainteresované organizácie a jednotlivcov - cez letiská, múzeá a školy, aby sa zapojili do celosvetovej oslavy Svetového dňa divej prírody".

Je na každom človeku, aby nejakým spôsobom prispel k ochrane voľne žijúcich živočíchov, rastlín a ich biotopov. Všetci máme svoju rolu.
Naše spoločné akcie na záchranu prírody môžu byť rozhodujúce v tom, či druh prežije alebo vymizne.

DNES UROB JEDNU VEC, KTOROU POMÔŽEŠ PRÍRODE.

Uvádzame zopár návrhov:
- Zverejnite náš plagátik k Svetovému dňu divej prírody na vašom webe, alebo na sociálnej sieti (Facebook, Twitter atď.) so správou "100 000 slonov afrických v rokoch 2010 až 2012 bolo zabitých kvôli klom DNES UROB JEDNU VEC, KTOROU POMÔŽEŠ PRÍRODE #WWD2017. Plagátik TU
- Odfoťte sa s plagátikom, rozpošlite, zdieľajte na sociálnych sieťach a ukážte tak podporu. Môžete použiť #Dnes Urob Jednu Vec#, #mládež pre divú prírodu#, #VYPOČUJME SI HLASY MLADÝCH#, #Stop Ilegálnemu Obchodu#
- Svetový deň divej prírody môžete nájsť aj na Facebooku: https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay, https://www.facebook.com/cites
- Navštívte národný park, chránenú krajinnú oblasť, zoologickú alebo botanickú záhradu, či múzeum a zistite ako im môžete pomôcť pri záchrane živočíchov alebo rastlín.
- Zorganizujte besedu na danú tému vo vašej škole, univerzite, knižnici, klube.
- Zorganizujte výstavu fotografií, výtvarnú súťaž, alebo premietanie filmov s danou tematikou (krátke video o zabíjaní nosorožcov je zverejnené na http://www.wildlifeday.org/content/outreach-material).
- Podporte lokálny projekt zameraný na ochranu prírody.

NA DOVOLENKE ZVÁŽTE KÚPU SUVENÍROV ako koralové náramky, výrobky z mušlí, sošky zo slonoviny alebo produktov s výťažkami z rastlín a iné. Tieto produkty podliehajú dohovoru CITES a je potrebné mať na ne dovozné alebo vývozné povolenie (anglicky "permit"), inak vám na colnici bude predmet skonfiškovaný a uložená pokuta.
Viac informácii v letáku: Výzva pre cestovateľov: Pomôžte zachrániť ohrozené druhy!

O DOHOVORE CITES

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín je jeden z najmocnejších nástrojov pre zachovanie týchto druhov prostredníctvom regulácie obchodu s nimi. K dohovoru v súčasnosti pristúpilo 183 strán, vrátane EÚ, ktorá pristúpila v roku 2015. Na Slovensku je uplatňovaný od roku 1992.

Približne 5 600 druhov živočíchov a 30 000 druhov rastlín sú chránené týmto dohovorom proti nadmernému využívaniu na medzinárodný obchod. Dohovor reguluje aj obchodovanie s ich derivátmi a produktami vyrobenými z rastlín a živočíchov, resp. ich častí . Prostredníctvom systému vydávania dovozných a vývozných povolení sa snaží zabezpečiť, aby bol medzinárodný obchod so zaradenými druhmi trvalo udržateľný, legálny a sledovateľný. V rámci Slovenska sú zaradené do príloh dohovoru CITES napr. medveď hnedý, rys ostrovid, vydra riečna, orol skalný, bocian čierny, jasoň červenooký, pijavica lekárska, črievičník papučkovitý, medvedica lekárska a iné.
ŠOP SR plnení úlohy vedeckého orgánu Slovenskej republiky na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.

Spracovala: Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroje informácií:
http://www.wildlifeday.org, www.cites.org a www.cites.sk.
www.facebook.com/CITES
http://onemoregeneration.org/programs/
Enviromagazín 5/2016/XXI. ročník

03. 03. 2017


15 ROKOV VYHLÁSENIA NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ KRAS

nsk_logoNárodný park Slovenský kras sa rozprestiera v juhozápadnej časti východného Slovenska v okresoch Rožňava a Košice-okolie. Na ploche 346 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového typu v strednej Európe.

Pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty bol Nariadením vlády Slovenskej republiky č.101 z 13. februára 2002 vyhlásený Slovenský kras za národný park s účinnosťou od 1. marca 2002. Vytvorili sa tak podmienky pre ucelenú a účinnejšiu ochranu hodnôt tohto cenného územia, ako aj pre jeho trvalo udržateľné využívanie. Stal sa druhým najmladším národným parkom z deviatich národných parkov na Slovensku. Ochrana Slovenského krasu bola zabezpečená už od roku 1973 ako chránená krajinná oblasť a 1. marca 1977 bolo územie Slovenského krasu ako prvé na Slovensku zapísané do medzinárodnej siete biosférických rezervácií v rámci programu UNESCO - Človek a biosféra (Man and the Biosphere).

Územie národného parku pozostáva z troch od seba oddelených častí, ktoré v podstate predstavujú jednotlivé krasové planiny. Od západu na východ sú to samostatné planiny Koniarska a Plešivská, ďalej Silická planina, Horný a Dolný vrch, Zádielska a Jasovská planina, ktoré predstavujú komplex rozčlenený tiesňavami a geologickým rozhraním. Pretože prirodzené pokračovanie krasového územia je v susednom Maďarsku, južnú hranicu predstavuje štátna hranica. V Slovenskom krase sa vyskytujú všetky krasové formy charakteristické pre kras nášho klimatického pásma. Sú to predovšetkým škrapy, krasové jamy (závrty) a priehlbne, úvaly, ktoré dotvárajú reliéf plošín a hlboké kaňonovité doliny i tiesňavy, z ktorých najznámejšia je Zádielska. Vysokú úroveň skrasovatenia územia potvrdzuje výskyt veľkého počtu podzemných dutín a jaskýň. V Slovenskom krase je známych vyše 1300 jaskýň a priepastí. Jaskyne Slovenského krasu a priľahlého Aggtelekského krasu v Maďarsku boli v decembri 1995 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Súčasťou národného parku sú aj osobitne chránené územia. Je to celkom 10 národných prírodných rezervácií, 6 prírodných rezervácií a 16 národných prírodných pamiatok (jaskyne a priepasti). Najznámejšie z nich sú NPR Zádielska tiesňava, NPR Turniansky hradný vrch, NPR Brzotínske skaly, NPR Domické škrapy a NPR Kečovské škrapy.

Slovenský kras je botanicky jedno z najzaujímavejších území Západných Karpát s najbohatšou panónskou flórou. Z územia Slovenského krasu je známych viac ako 1500 taxónov vyšších rastlín, z ktorých je 160 chránených. Z botanického hľadiska majú najväčší význam endemit chudôbka drsnoplodá Klášterského (Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi) a rumenica turnianska (Onosma tornensis), dnes už premenovaná na rumenicu sviežu (Onosma viridis). Významnú skupinu tvoria taxóny, ktoré sa v rámci flóry Slovenska vyskytujú len na území Slovenského krasu ako feruľa Sadlerova (Ferula sadleriana), hrachor hrachovitý (Lathyrus pisiformis), sezelovka smldníkovitá (Gasparrinia peucedanoides), ostrica krátkošijová (Carex brevicollis) a iné. Mnohé patria k panónskym endemitom alebo tu dosahujú severnú hranicu svojho rozšírenia ako napríklad klinček včasný nepravý (Dianthus praecox subsp. pseudopraecox).

Veľmi bohaté je aj zastúpenie živočíšstva. Z bezstavovcov je to sága stepná, modlivka zelená, z mäkkýšov Pupilla triplicata a Zebrina detrita. Z plazov je pozoruhodný výskyt krátkonôžky štíhlej, jašterice živorodej, z hadov užovka stromová. V Slovenskom krase je potvrdený výskyt 217 druhov vtákov. Územie je vyhlásené za Chránené vtáčie územie Slovenský kras a je jedným z najvýznamnejších území na Slovensku, čo sa týka početnosti hniezdnych populácií lelka lesného, penice jarabej a donedávna aj skaliara pestrého. V lesných biotopoch dominujú ďatle, mucháriky a hniezdia tu orly krikľavé, sovy dlhochvosté aj bociany čierne. Zo stavovcov nachádzajú vhodné životné podmienky v jaskyniach predovšetkým netopiere, ktorých tu žije až 26 druhov. Najpočetnejšie sú zastúpené druhy ako večernica malá, podkovár malý, netopier obyčajný a kriticky ohrozený lietavec sťahovavý, vzácne aj letné kolónie podkovára južného. Zo šeliem je vzácny výskyt rysa ostrovida a vlka dravého, ktoré sú na území Slovenského krasu celoročne chránené.

Pri formovaní tohto územia zohrala činnosť človeka nezastupiteľnú úlohu. Ide o ukážku krajiny, ktorú síce človek ovplyvnil, ale po prírodnej stránke pritom obohatil tým, že zvýšil jej diverzitu. Pracovníci správy svoju činnosť počas celého obdobia sústreďovali najmä na zabezpečenie koordinácie činností v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, pri ťažbe nerastných surovín, investičných stavebných zámeroch a územných plánoch. Z odborných úloh je to zabezpečenie inventarizácie rastlinstva a živočíšstva, budovanie siete osobitne chránených území i území európskeho významu NATURA 2000, práce na programoch starostlivosti a ochrane rastlinných a živočíšnych druhoch, práce súvisiace s praktickou ochranou a environmentálnu výchovu.

Moderná doba všetko zmenila, človek začal prírodu využívať nielen na zabezpečenie svojich ekonomických potrieb, ale čiastočne aj na oddych a relax. Čo ponúka v tomto smere Slovenský kras? Sú to predovšetkým ľahké turistické aktivity a to najmä pešia turistika, cykloturistika a turistika týkajúcu sa návštevy sprístupnených jaskýň a historických pamiatok blízkeho okolia. Turistami sú najviac vyhľadávané sprístupnené jaskyne Domica, Gombasecká, Jasovská i Krásnohorská. Obľúbená je aj návšteva Zádielskej tiesňavy, Turnianskeho hradu, Hájskych vodopádov či Silickej ľadnice a zaujímavé trasy po Silickej i Plešivskej planine.

Na území národného parku je vyznačených asi 270 km turistických chodníkov, je vybudovaných 7 náučných chodníkov s informačnými panelmi na trase a vyznačených je asi 50 km cyklotrás. Zo športových aktivít je výnimkou zo zákona o ochrane prírody a krajiny povolené skalolezectvo v NPR Zádielskej tiesňava a lietanie na závesných a padákových klzákoch. Určené miesto štartovacej rampy je na Jasovskej planine. Tieto aktivity sú časovo i priestorovo obmedzené. Slovenský kras je už dlhoročne spätý s orientačným behom. Každoročne sa tu konajú preteky rozličných výkonnostných kategórií od amatérov až po profesionálov. Umožňuje to vhodná konfigurácia terénu. Dlhoročnú tradíciu majú preteky o pohár Slovenského krasu.

Je a stále aj bude naším záujmom umožniť ľuďom žijúcim v území, ale aj jeho návštevníkom možnosť spoznať prírodu Slovenského krasu v maximálne možnej miere, avšak bez ohrozenia jej hodnoty. Účinná ochrana biodiverzity prírody národného parku a biosférickej rezervácie prináša celý rad otázok, ktoré nie je možné vyriešiť bez aktívnej spolupráce správy národného parku s komunitami miestnych obcí, vlastníkmi pozemkov, miestnymi podnikateľskými subjektmi, rôznymi záujmovými združeniami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v regióne. Myslíme si ale, že všetko dokážeme spoločným úsilím vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.

zadielska-tiesnava

24. 02. 2017


Štipendijné programy Alfred Toepfer Natural Heritage

Investícia do mladých ochranárov pôsobiacich v chránených územiach

Federácia EUROPARC s podporou Nadácie Alfreda Toepfera F.V.S. každoročne ponúka 3 štipendijné programy pre mladých odborníkov pôsobiacich v oblasti ochrany prírody a manažmentu chránených území.
Cieľom štipendia je posilniť medzinárodnú spoluprácu a presadzovať kvalitu, inovácie a európsky rozmer v oblasti riadenia chránených území.

Hodnota každého štipendia je 3000 Eur. Úspešní uchádzači absolvujú študijný pobyt v niektorom z európskych chránených území na vybrané témy:
1. Biodiverzita a klimatická zmena
2. Trvalo udržateľný rozvoj v chránených územiach
3. Možnosti využitia chránených oblastí pre zdravie obyvateľstva
4. Parky pre ľudí

Prihlásiť sa je možné od 6. februára do 28. apríla 2017 pomocou prihlasovacieho formulára uvedeného na stránke EUROPARC Federation (http://www.europarc.org/nature/awards-2/ats/).

Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať:
- vek do 35 rokov
- trvalý pobyt v niektorej z európskych krajín
- zamestnanec v chránenom území alebo v inštitúcii ochrany prírody
- študent alebo absolvent odboru v oblasti ekológie a environmentalistiky

Po absolvovaní daného študijného pobytu sa očakáva, že štipendisti budú svoje poznatky a zistenia reportovať. Výstupy budú sprístupnené všetkým členom EUROPARC Federation, nakoľko obsahujú množstvo zaujímavých zistení a pozorovaní a pri hľadaní spoločných riešení v otázkach skvalitnenia manažmentu chránených území sa stávajú relevantným podkladom.
Viac informácii o štipendijných programoch a o ďalších činnostiach EUROPARC Federation je možné nájsť na stránke http://www.europarc.org/nature/awards-2/ats/.

Kontakt: R-ŠOP SR, Ing. Natália Kubicová; 0911 062 937

13. 02. 2017


14. ročník trienále EKOPLAGÁT '17

ekoplagat Medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia
Usporiadatelia:
Štátna ochrana prírody SR
ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra Varín
Karpatská iniciatíva pre mokrade

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline

(English version of the notice can be downloaded here [doc].)

Výstava: 29. jún 2017 - 27. august 2017, Považská galéria umenia v Žiline

Termín uzávierky pre zasielanie plagátov: 10. apríl 2017

Prvá medzinárodná prehliadka EKOPLAGÁT sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 1978 ako prvé pravidelné medzinárodné podujatie svojho druhu na svete.
EKOPLAGÁT v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. EKOPLAGÁT má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie ako jedna z významných medzinárodných aktivít, ktorá smeruje k zvýšeniu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.

Účastníci:
profesionálni dizajnéri, výtvarníci, kolektívy autorov, agentúry, environmentálne organizácie a inštitúcie a študenti umeleckých škôl
Účastnícky poplatok: žiadny
Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:
Hlavná cena EKOPLAGÁT ´17
1. cena EKOPLAGÁT ´17
2. cena EKOPLAGÁT ´17
3. cena EKOPLAGÁT ´17
Súčasťou cien sú diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.
Oficiálne jazyky: slovenčina, angličtina

Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´17 stanovuje ŠTATÚT a SÚŤAŽNÝ PORIADOK.

ŠTATÚT a SÚŤAŽNÝ PORIADOK obsahuje zmeny, pozorne si ich prečítajte!

Note changes in the Regulations and Competition rules!

Dokumenty na stiahnutie / downloadable documents
ŠTATÚT (REGULATIONS)
SÚŤAŽNÝ PORIADOK EKOPLAGÁT ´17 (COMPETITION RULES)
PRIHLÁŠKA (ENTRY FORM)
ŠTÍTKY na diela (POSTER LABEL)

Kontakt:
ŠOP SR - Správa Národného parku Malá Fatra
Hrnčiarska 197
013 03 Varín
Slovenská republika
Tel.: +421 (0)41 569 2311, 507 1413
Fax: +421 (0)41 507 14 15
e-mail:
ssnpmf@sopsr.sk
alena.badurova@sopsr.sk
miriam.balciarova@sopsr.sk
gabriela.kalasova@sopsr.sk
Kontaktné osoby:
Ing. Miriam Balciarová
Mgr. Alena Badurová
Ing. Gabriela Kalašová

07. 02. 2017


Pracovník na pozíciu botanik

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra prijme pracovníka na pozíciu botanik na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky.
Požiadavky:
VŠ vzdelanie II. stupňa prírodovedného, environmentálneho, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamerania, práca v GIS, práca v teréne, spôsobilosť samostatne viesť motorové vozidlo, bezúhonnosť, vítaná prax v odbore. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný štruktúrovaný životopis, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať na ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, 949 01 Nitra, najneskôr do 15.2.2017 (uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 15.2.2017 na pečiatke doručovateľa).

03. 02. 2017


Svetový deň mokradí 2017

Každoročne 2. február patrí Svetovému dňu mokradí. Pripomíname si tým 2. február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, známy aj ako Ramsarský dohovor. História celosvetových osláv tohto dňa sa začala písať už od roku 1977, kedy vládne agentúry, inštitúcie, mimovládne organizácie a skupiny občanov uskutočnili rôzne aktivity zamerané na poukázanie hodnôt mokradí pre človeka.

Ramsarský dohovor (Dohovor o mokradiach) je jediný celosvetový dohovor zameraný na ochranu konkrétneho ekosystému, a to mokradí. Zabezpečuje ochranu existujúcich a obnovu degradovaných mokraďových ekosystémov a ich rozumné využívanie a tým sa podieľa na odvrátení úbytku týchto významných ekosystémov. Do zoznamu mokradí medzinárodného významu je v súčasnosti zapísaných 2 260 ramsarských lokalít s celkovou rozlohou 215 276 293 ha, čo je plocha o niečo väčšia ako Mexiko, v 169 zmluvných stranách dohovoru.

Zo Slovenska je do zoznamu zapísaných 14 ramsarských lokalít pokrývajúcich viac než 40 tisíc hektárov. Lokalita s najväčšou rozlohou (14 488 ha) je ramsarská lokalita Dunajské luhy a s najmenšou rozlohou (184 ha) je ramsarská lokalita Parížske močiare v okrese Nové Zámky. Do zoznamu sú zapísané aj podzemné jaskynné mokrade - Domica a Jaskyne Demänovskej doliny.

Tohtoročnou hlavnou témou Svetového dňa mokradí je "MOKRADE PRE ZNIŽOVANIE RIZIKA PRÍRODNÝCH POHRÔM", ktorá poukazuje na dôležitú funkciu mokradí pri znižovaní škôd spôsobených prírodnými katastrofami.

Na stránke Svetového dňa mokradí (http://www.worldwetlandsday.org/map) je do 1. februára 2017 zaregistrovaných 1 252 podujatí po celom svete i v takých krajinách ako je Srí Lanka, Madagaskar, Zambia, Rwanda, Uzbekistan, Čile, či Tunisko.

Žiaľ, frekvencia prírodných katastrof sa za 35 rokov celosvetovo viac ako zdvojnásobila. Agentúra OSN pre vodu (UN Water) odhaduje, že 90 % všetkých prírodných rizík súvisí s vodným režimom. Medzinárodná platforma pre klimatickú zmenu (IPCC) predpovedá stúpajúcu tendenciu extrémnych výkyvov počasia. Cena, ktorú platí ľudstvo je tragická: v období rokov 1996 - 2015 zahynulo v dôsledku prírodných katastrof 1,35 milióna ľudí. Vo finančnom vyjadrení katastrofy vyvolané počasím predstavujú škody medzi rokmi 1980 až 2014 okolo 3,3 biliónov dolárov.

Mokrade pomáhajú PRED, POČAS aj PO katastrofách.

V prípade správneho manažmentu môžu mokrade pomôcť obyvateľstvu pružnejšie reagovať na neodvratné prírodné katastrofy, lepšie zdolávať ich následky, prípadne sa vedieť na ne pripraviť a dokonca ich aj po katastrofe posilniť.

V prvom rade, ak by sa oblasti náchylné na záplavy a búrky vyhlásili za chránené územia mokraďového charakteru, vo veľkej miere by sa predišlo negatívnym dopadom a posilnila by sa tak schopnosť mokradí samostatne sa vysporiadať s touto situáciou.

 Saulom Delta, Senegal Foto: Wikipedia Príkladom takéhoto prístupu je biosférická rezervácia Saloum Delta v Senegale, oblasť jazier, močiarov a ústí riek, ktorá pomáha znižovať záplavy, chráni pobrežie pred eróziou a zabezpečuje počas celého roka prístup k pitnej vode. Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) spolupracuje s miestnym obyvateľstvom v Senegale na obnove degradovaných mokradí, podporuje trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v krajine, cestovný ruch a aktivity spojené s rybolovom.

V prípade extrémnych klimatických udalostí dokáže zdravý mokraďový ekosystém zachytiť určité prívalové nárazy a zmierniť negatívny dopad na miestne obyvateľstvo. V roku 2004 v oblasti Hikkaduwe na Srí Lanke, kde sú koralové útesy predmetom ochrany morského parku, ničivé tsunami zasiahlo len 50 m do vnútrozemia. V neďalekej Peraliyi, kde je koralový ekosystém zdegradovaný ťažbou, škody zasiahli až do hĺbky 1,5 km.

Mokrade svojimi funkciami prirodzených vodných filtrov a zásobární živín môžu tiež urýchliť obnovu územia a pomôcť pri revitalizácii oblastí zasiahnutých prírodnými katastrofami. Potom ako bola v roku 1999 zasiahnutá cyklónom oblasť Odisha vo východnej Indii, ryžové polia, ktoré boli chránené mangrovovými porastami boli schopné obnoviť svoju produkciu rýchlejšie ako polia bez takejto nárazníkovej zóny.

PÄŤ TYPOV MOKRADÍ, KTORÉ POMÁHAJÚ ZVLÁDAŤ EXTÉMNÉ VÝKYVY POČASIA

1. Mangrovové porasty

Mangrovové lesy Bhitarkanika v Odishi, India Foto: Wikipedia
Mangrovníky sú na slanú vodu tolerantné kry a stromy rastúce v tropických pobrežných vodách. Každý kilometer mangrovového lesa redukuje búrkou spôsobený príboj o 50 cm a tiež zmierňuje dopad cyklónov, hurikánov a tsunami. Každý hektár mangrovových porastov a pobrežných močiarov má hodnotu do 15 161 dolárov ročne za služby spojené so znižovaním pohrôm.

2. Koralové útesy

Foto: Wikipedia Koralové útesy sú pevné štruktúry nachádzajúce sa v plytkých tropických vodách, tvorené žijúcimi kolóniami drobných koralových polypov. Slúžia ako prirodzené bariéry a zmierňujú na pobreží dopad vlnobitia. Finančná hodnota tejto formy ochrany pred extrémnymi prírodnými udalosťami dosahuje až 33 556 dolárov za hektár ročne. Odhaduje sa, že v prípade investície jedného milióna dolárov ročne na obnovu Morského parku Folkstone na západnom pobreží Barbadosu, by sa ročné výdavky spojené s náhradou škôd spôsobených prírodnými katastrofami mohli znížiť o 20 miliónov dolárov.

3. Rieky a ich alúviá

Rieky a potoky časom tvoria meandre a široké záplavové oblasti s množstvom naplavenín. Ak sú tieto oblasti ponechané bezo zmeny, spolu so svojimi vnútrozemskými jazerami a močiarmi môžu pôsobiť ako obrovský rezervoár. Počas intenzívnych zrážok a náhlych záplav dokážu zadržať povodňovú vodu zo širokého okolia a redukovať tak škody poniže toku. Veľa riek najmä v blízkosti miest, žiaľ i na Slovensku, je regulovaných, čo eliminuje toto prírodné protipovodňové opatrenie.

Ramsarská lokalita Alúvium Rudavy, foto: R. Jureček

4. Vnútrozemské delty

Vnútrozemskú deltu tvoria rieky, ktoré vtekajú do rozľahlých nížinných jazier bez toho, aby odtekali do oceánu. V extrémne suchých oblastiach sú tieto sezónne toky prirodzenou ochranou proti vysychaniu. Delta rieky Okawango v Botswane je pravdepodobne najznámejšou vnútrozemskou deltou, ktorá zaplavuje oblasť s veľkosťou Belgicka a počas období sucha poskytuje domov pre viac ako 200 000 veľkých cicavcov a 400 druhov vtákov. Malé foto: Jednou z najväčších vnútrozemských delt v strednej Európe je ramsarská lokalita Dunajské luhy, foto: D. Kepko

5. Rašeliniská

Sú to vodou nasýtené ekosystémy tvorené nahromadením odumretého organického materiálu v rôznom stupni rozkladu (rašeliny). Rašeliniská poznáme ako slatiny alebo vrchoviská. Rašeliniská pokrývajú len 3 % zemského povrchu. Kľúčový faktom je, že tieto ekosystémy obsahujú dva krát viac uhlíka ako všetky svetové lesy a teda zohrávajú významnú úlohu v zmierňovaní niektorých dopadov klimatickej zmeny na našu planétu.

Rašelinisko Rudné, ramsarká lokalita Mokrade Oravskej koltiny, foto: R.Trnka

Viac sa dočítate v letáku Mokrade: prirodzená prevencia proti katastrofám.


NEVHODNÝ MANAŽMENT MOKRADÍ MÔŽE ZHORŠIŤ DOPAD KATASTROF

- Od roku 1900 zmizlo z našej planéty až 64 % mokradí
- Regulácia riečnych korýt môže spôsobiť silnejšie povodne
- Odstraňovanie mangrovových porastov a ťažba koralových útesov môže vystaviť pobrežia búrkovým prívalom
- Vypaľovanie alebo odvodňovanie rašelinísk spôsobuje veľké straty nahromadeného CO2

Ako sa o mokrade starať?

Kompetentné inštitúcie by mali mokrade zahrnúť do strategického plánu boja proti katastrofám, zabezpečiť ochranu mokradí v územiach náchylných na záplavy a búrky tým, že ich vyhlásia za chránené územia a obnoviť degradované (zničené) mokrade. Spolupracovať s miestnymi subjektmi s cieľom podporiť trvalo udržateľný rybolov, poľnohospodárstvo a cestovný ruch.

Ako sa môže o mokrade starať verejnosť, či jednotlivci?

Spomínané skupiny môžu zorganizovať alebo sa zapojiť do čistenia miestnej mokrade od odpadkov, prípadne sa podieľať na obnove mokradí napr. pri kosení a odstraňovaní krovín, ktoré organizuje aj Štátna ochrana prírody SR. Môžu sa stať dobrovoľným ambasádorom pre mokrade a podieľať sa tak priamo na obhajovaní týchto ekosystémov. Určite každý z nás môže používať netoxické produkty, ktoré neznečisťujú mokrade a neplytvať vodou.

Genofondová plocha Uhoľníky, NP Malá Fatra, kosenie a odstraňovanie drevín foto: A. Dobošová


Pomôžte nám šíriť informácie o dôležitosti mokradí.

Svetový deň mokradí 2017 - pridajte sa!

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ :

- Navštívte mokraď blízko Vás (pri chránených mokradiach len s pracovníkom ŠOP SR)
- Zúčastnite sa v čase od 2. februára do 2. marca 2017 fotografickej súťaže FOTOGRAFIA SVETOVÉHO DŇA MOKRADÍ pre mládež vo veku 18 - 25 rokov. Súťaž vyhlasuje sekretariát Ramsarského dohovoru. Fotografia má zobrazovať "akýkoľvek typ mokrade, ktorá pomáha pri externých udalostiach". Jeden súťažiaci môže prihlásiť a nahrať celkovo tri fotografie na webovej stránke www.worldwetlandsday.org. Hlavnou cenou je letenka do destinácie s výskytom mokrade medzinárodného významu podľa výberu výhercu vďaka podpore Star Alliance Biosphere Connection.
- Povedzte ostatným o dôležitosti mokradí
- Zaregistrujte svoje podujatie na www.worldwetlandsday.org


PODUJATIA ORGANIZOVANÉ ŠTÁTNOU OCHRANOU PRÍRODY SR PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVÉHO DŇA MOKRADÍ

Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody vo Varíne uskutoční interaktívny program Mokrade - prevencia proti katastrofám, ktorým predstaví význam mokradí pre krajinu a človeka ako prevenciu proti povodniam a ramsarské lokality na Slovensku pre žiakov 8. a 9. ročníka Súkromnej ZŠ v Žiline (2. februára), 8. ročníka ZŠ Varín a 5. a 7. ročníka ZŠ Gbeľany (7. a 10. februára), výukový program Keď sa povie mokraď pre 4. ročníky ZŠ Varín a ZŠ Hájik v Žiline (6. a 9. februára), pre žiakov 3. ročníka Spojenej školy v Belej (21. februára). Dňa 17. februára sa uskutoční pre 1. a 2. ročník ZŠ Varín výukový program s rozprávkou Ako žabka o mokraď prišla. Dňa 23. a 24. februára sa uskutoční exkurzia pre žiakov 6. ročníka ZŠ Varín k sútoku Váhu a Varínky, počas ktorej sa žiaci naučia s pomocou ďalekohľadov spoznávať vodné vtáctvo a dozvedia sa o význame mokradí pre krajinu.
Pozvánka na http://www.npmalafatra.sk/news/svetovy-den-mokradi-2017/.

Správa NAPANT zrealizuje dňa 1. februára pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Telgárt oslavu Svetového dňa mokradí poldenným programom. Pre 1. stupeň pripravili sériu rôznych aktivít a hier zameranú na poznávanie mokradí a ich funkcií, pre 2. stupeň prezentáciu a besedy na tému Európsky významné mokrade v okolí Telgártu a tipy čo môžu žiaci urobiť pre ochranu mokradí. Súčasťou podujatia bude tiež výstavka obrázkov, fotografií a preparátov vybraných živočíchov a rastlín vyskytujúcich sa v mokradiach v okolí Telgártu. Dňa 21. a 23. februára uskutoční prezentáciu pre verejnosť na tému Zaujímavé mokrade okolia Banskej Bystrice - tipy na výlety a aktivity s deťmi, ktorá bude realizovaná v rámci cyklu Múzeum pre najmenších v Tihányovskom kaštieli v Banskej Bystrici.

Správa TANAP uskutoční od 6. do 17. februára pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ Dostojevského v Poprade, ZŠ Komenského v Poprade a ZŠ v Spišskej Sobote besedy a prezentácie o mokradiach spojené s premietaním filmov o vodných živočíchoch ako napr. Kráľovstvo bocianov a Labutie jazero. Žiaci budú mať k dispozícii maľovanky a pexeso rastlín a živočíchov mokradí. K nahliadnutiu budú rôzne propagačné materiály na túto tému.

Správa Národného parku Poloniny zrealizuje v dňoch 8. - 9. februára výukový program Svet mokradí pre žiakov 4. - 5 ročníka zo ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine a žiakov 5. - 6. ročníka zo Cirkevnej ŽŠ Belá nad Cirochou, ktorý obsahuje prezentáciu o mokradiach, o ich význame, o rastlinných a živočíšnych druhoch naviazaných na tento ekosystém. Dňa 9. februára uskutoční výukový program Svet mokradí pre MŠ Belá nad Cirochou, ktorý zahŕňa hravú prednášku o živote v mokradiach, doplnenú obrázkami a prírodninami. Od 6. do 10. februára uskutoční podujatie s názvom Svetový deň mokradí pre stredné školy v okrese Snina (Gymnázium Snina, Spojená cirkevná škola v Snine, Stredná priemyselná škola v Snine, Stredná odborná škola v Snine, Spojená škola internátna v Snine), ktoré bude spojené s premietaním dokumentu Divočina na veľtoku Dunajské luhy (Rakúsko).

Správa Národného parku Slovenský kras pripravuje dňa 1. februára pre žiakov 5. triedy Katolíckej ZŠ v Rožňave, 2. a 7. februára pre žiakov 5. - 9. triedy ZŠ Krásnohorské Podhradie a 12. februára pre žiakov Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave prezentáciu na tému mokrade spojenú s aktivitou Sieť života pre pochopenie vzťahov medzi druhmi, poznávaním ramsarských lokalít a premietaním filmu. Dňa 2. februára uskutoční pre žiakov 4. triedy ZŠ Krásnohorské Podhradie interaktívny program zameraný na spoznávanie mokradí a ich významu pre krajinu.
Pozvánka na http://www.sopsr.sk/slovkras/obrazky/ramsar_2017.jpg.

Správa Národného parku Slovenský raj organizuje pre deti MŠ besedy s tvorivými dielňami na tému Ako žabka o mokraď prišla, pre žiakov ZŠ a študentov SŠ prezentácie o význame mokradí a mokradiach v okolí ich bydliska a pre učiteľov ZŠ metodický deň Mokrade na Slovensku s dôrazom na význam mokradí v prevencii proti povodniam a pre zachovanie biodiverzity.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana uskutoční dňa 8. februára pre 7. ročník ZŠ Zvolenská Slatina prezentáciu o funkciách mokradí a o mokradiach na Poľane spojenú s premietaním filmu Púť vody a kvízom o mokradiach. Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty uskutoční dňa 3. februára pre deti prvého stupňa ZŠ z CVČ Pezinok v areáli Zámockého parku v Pezinku praktické poznávanie vodných živočíchov (väčší planktón a bentos) vo vodnej nádrži s použitím určovacích kľúčov.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty uskutoční v termínoch 8., 15. a 22 február a 1. marec pre ZŠ, SŠ v priestoroch Informačného strediska správy CHKO Východné Karpaty premietanie dokumentárnych filmov ako Divočina na veľtoku - Národný park Donau Auen, V zakázanom kráľovstve - Záhorie, Rok v živote vážok, Chrániť vodu znamená chrániť život.
Pozvánka tu: http://www.sopsr.sk/slovkras/obrazky/Plagat-mokrade-CHKO-VK-2017.jpg.

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov uskutoční dňa 2. februára pre žiakov 2. ročníka Strednej odbornej školy podnikania v Prešove prednášku spojenú s premietaním filmov o mokradiach. Dňa 6. februára zrealizuje pre žiakov ZŠ Raslavice deň o mokradiach pozostávajúci z prednášky, kvízu a premietania filmu o mokradiach.

Správa slovenských jaskýň uskutoční vo februári dve exkurzie pre študentov stredných škôl a gymnázií v jaskyni Domica a v jaskyni Slobody tematicky zamerané na jaskyne ako ramsarské mokrade a význam vody v krase. V Jaskyni Slobody pôjde o akciu s názvom Po stopách Demänovky, kde študenti budú sledovať priebeh časti podzemného toku, oboznámia sa s významom vôd pre vznik krasu a formovaním výplní a predstaví sa im voda ako determinant prítomnosti viacerých druhov bioty. Exkurzia v jaskyni Domica bude venovaná aj hydrologickej situácii povrchových vôd a ich súvislosti s jaskyňou, záplavám v jaskyni a ich príčinám, ako aj podzemnému hydrologickému systému Domica - Baradla. V priebehu februára a marca správa pripravuje sériu prednášok pre žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ zameraných na jaskyne ako ramsarské mokrade a význam vody v krase a výstavu výtvarných prác žiakov základných umeleckých škôl na tému Život v našich jaskyniach.

Prezentácia o mokradiach, Správa TANAP

Výukový program Keď sa povie mokraď, Správa Poloniny

FOTOGRAFIA SVETOVÉHO DŇA MOKRADÍ [pdf]
Plagát k SDM 2017 [pdf]
komix VODNÁ BANKA [pdf]
Omaľovánka [pdf]

Spracovala: Ing. Miriam Balciarová, ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: www.worldwetlandsday.org, www.ramsar.org

02. 02. 2017


Slovenské národné parky v Marrákeši

Výstava Národné parky Slovenska, jej zmenšená verzia, bola predstavená aj účastníkom koordinačnej porady EÚ počas klimatickej konferencie COP 22, ktorá sa konala v dňoch 7. - 18. novembra v marockom Marrákeši. Na pozvanie slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa koordinačnej porady zúčastnila aj výkonná tajomníčka Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) Patricia Espinosa.

01. 12. 2016


OSLÁVILI SME STREDOEURÓPSKY DEŇ STROMOV

Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám poskytujú tieň, dávajú nám potravu, liečivá, drevo na oheň alebo na výrobu nástrojov, stavebný materiál. Sú významným krajinotvorným a kompozičným prvkom, s ktorým sa stretávame takmer na každom kroku, či už v mestách alebo voľnej krajine. Stromy sú jednoducho pre nás vzácnym darom. Patria medzi najstaršie a najdlhovekejšie organizmy na našej planéte.

Tak ako každý rok, aj v tomto si 20. októbra pripomíname Stredoeurópsky deň stromov.

Tradícia Dňa stromov vznikla v 19. storočí na podnet novinára J. Sterlinga Mortona v americkom štáte Nebraska, ktorý presadzoval teóriu, že pre celkové zlepšenie klímy je nevyhnutná prítomnosť stromov. Nezostal však len pri písaní článkov s touto tematikou, ale vyzval občanov, aby sa 4. januára 1872 zapojili do Dňa stromov vysadením stromčekov vo svojom okolí. Odhaduje sa, že v rámci jeho iniciatívy vysadili v Nebraske viac ako jeden miliónov stromov.

Postupne sa myšlienka osláv Dňa stromov rozšírila do celého sveta. V tento deň sa schádzajú členovia rôznych organizácií a jednotlivci, aby si pripomenuli dôležitosť a význam stromov pre život, spoločne ich vysádzali a realizovali ďalšie zaujímavé aktivity a programy.

Popis foto: Alej stomov Rakúsy
Autor: A. Potaš

Staré stromy ako symboly národov

Už od nepamäti prejavoval človek záujem o stromy, najmä tie staré, ktoré sa postupne stávali predmetom kultu. Boli uctievané a teda prirodzeným spôsobom aj chránené. Úcta voči nim sa dedila z generácie na generáciu. Napríklad lipa sa stala symbolom Slovanov, dub Germánov a sakura Japoncov. Niektoré národy sveta majú strom v štátnom znaku, alebo na štátnej zástave, napríklad céder na zástave Libanonu a javor na zástave Kanady.

Stromy boli a sú častým objektom básnikov, maliarov, fotografov alebo ľudových liečiteľov, sú posolstvom minulosti. Ich poznávanie a ochrana je prejavom kultúry každého národa. Dokážu nás zaujať svojim mohutným vzrastom, veľkým fyzickým vekom, zvláštnym habitusom neopakovateľnej estetickej hodnoty, nezvyčajným tvarom kmeňa, pestrosťou farieb kvetov alebo listov, a samozrejme, kvalitou genetického materiálu, ktorý v sebe skrývajú.

Asi najznámejším stromom na Slovensku je lipa kráľa Mateja Korvína v Bojniciach. Ide o lipu veľkolistú, ktorá má približne 700 rokov a obvod kmeňa 11,0 m. Kvôli veľkej historickej a kultúrnej hodnote je vyhlásená za chránený strom.

CHRÁNENÉ STROMY

Na Slovensku sa ochrane starých stromov začala venovať veľká pozornosť najmä v druhej polovici 20. storočia, kedy bolo zaevidovaných najviac významných stromov. V októbri 1955 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon č.1/1955 o štátnej ochrane prírody, podľa ktorého mohli byť významné stromy a ich skupiny vyhlásené za chránený prírodný výtvor alebo chránenú prírodnú pamiatku.

V súčasnosti je ochrana starých alebo iným spôsobom mimoriadne významných stromov zabezpečovaná zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Stromy sa za chránené vyhlasujú v kategórii chránený strom. Chránené stromy sú stromy s osobitnou legislatívnou ochranou, rozptýlené v krajine na najrozmanitejších miestach, tam, kde im prírodné podmienky a starostlivosť ľudských generácií umožnili rásť a dožiť sa súčasnosti. Sú súčasťou poľnohospodárskej krajiny, lesných komplexov, ale aj ľudských sídiel, historických záhrad a parkov. Sú to buď jednotlivé exempláre, menej alebo viacpočetné skupiny, ale aj rozsiahle stromoradia, náhodne umiestnené alebo zámerne vysadené človekom.

Budovanie sústavy chránených stromov je deklarované zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Základným cieľom budovania sústavy chránených stromov je vytvorenie reprezentatívnej sústavu chránených stromov najmä dobudovaním sústavy o chýbajúce pôvodné druhy s dôrazom na národný, prípadne regionálny význam.
Chránené stromy a ich ochranné pásma sa označujú tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a s nápisom.

Koľko máme chránených stromov a koľko bolo ošetrených?

K 31.12. 2015 evidujeme na Slovensku 443 chránených stromov a ich skupín vrátane stromoradí. Fyzicky to predstavuje 1 251 jedincov stromov pozostávajúcich zo 65 taxónov, z toho 32 pôvodných a 33 nepôvodných.

Z chránených stromov a ich skupín bolo 278 v optimálnom stave, 148 bolo ohrozených a 17 degradovaných. V roku 2015 bolo ošetrených 22 chránených stromov a ich skupín (celkovo 63 jedincov). Na financovaní ošetrenia stromov sa podieľali: ŠOP SR z vlastného rozpočtu, vlastníci pozemkov, na ktorých stromy rastú, obce (mimo vlastníctva pozemku) a iné zdroje.

Organizačné útvary ŠOP SR vypracovali 1 910 odborných podkladov pre konanie štátnej správy a samosprávy obcí vo veciach ochrany drevín a chránených stromov.

Popis foto: Majestátny solitér duba letného (Quercus robur) pri Brezničke, vyhlásený za chránený strom v roku 1996. Obvod kmeňa je 379 cm, výška 16 m a vek sa odhaduje na 350 rokov.
Autor: E. Kružliaková

ČO MYSLÍTE, ČO BY POVEDALI STROMY, KEBY VEDELI ROZPRÁVAŤ?

Stromy s nami denne komunikujú. Mali by sme sa snažiť porozumieť im, počúvať hlas šumiaceho lístia, rozpoznať signály, ktoré k nám vysielajú. Pochopiť a poučiť sa z toho ako fungujú a čo pre nás znamenajú.

V dobe klimatických zmien a znižovania biodiverzity môžu byť zdrojom našej inšpirácie a studňou našej múdrosti.

Vedeli ste, že:

- Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe, rozloha lesov tvorí až 41 % z jeho celkovej plochy
- každý zasadený strom je v priebehu svojho rastu schopný absorbovať až 2 tony CO2
- na výrobu 1 tony obyčajného papieru je potrebné zhruba 17 dospelých stromov
- do najväčšej výšky dorastajú sekvoje (78 m, 9 m priemer kmeňa)
- najmohutnejší strom na svete je sekvojovec mamutí s menom General Sherman, ktorý sa nachádza v Kalifornii
- najstaršie stromy na Slovensku sú lipa kráľa Mateja v Bojniciach a dub v Dubinnom (cca 700 rokov)
- Africké baobaby dokážu v sebe zadržať aj 120 000 litrov vody
- najrýchlejšie rastúce stromy sú austrálske eukalypty, ktoré za necelých 20 rokov narastú až do výšky 35 m

Niekoľko našich rád /odporúčaní k záchrane stromov:

- preferujme obojstrannú tlač (v administratíve alebo v oblasti služieb minie jedna osoba približne 75 kg papiera)
- nikdy netlačme a nekopírujme dokumenty zbytočne
- používame recyklovaný papier (papier môže byť recyklovaný 6 - 8 krát)
- dávajme prednosť internetovým verziám novín a časopisov
- využívajme elektronické zasielanie výpisov, fakturácie a archivácie dokumentov
- odmietajme reklamné letáky (v jednej poštovej schránke sa môže ocitnúť za rok až 40 kg nechcenej pošty, ktorá zvyčajne končí v odpadkovom koši)
- separujme odpad - papier (noviny, časopisy, knihy, zošity, písací papier, ústrižky, prospekty, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový papier, vlnité lepenky, papierové a kartónové krabice) a vhadzujme tento odpad do zberných kontajnerov s označením "papier".

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA ZAPOJILA DO OSLÁV STREDOEURÓPSKEHO DŇA STROMOV PROSTREDNICTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV.

Správa Národného parku Muránska planina dňa 20. októbra uskutočnila pre študentov odboru cestovného ruchu zo Strednej priemyselnej školy v Tisovci exkurziu do Hrdzavej doliny s názvom Tajomstvá lesa Hrdzavej doliny.

Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) uskutočnila od 11. do 19. októbra sériu prednášok na tému Strom je veľký dom pre deti z MŠ Východná, MŠ Žirafka a MŠ Bublinka z Liptovského Mikuláša a 21. októbra pre 1. stupeň zo Špeciálnej základnej školy internátnej vo Valaskej. Dňa 24. októbra pripravila pre dôchodcov z Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Hron v Dubovej besedu na tému Liečivé účinky stromov a vplyv lesa na duševné zdravie.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody Varín dňa 26. októbra uskutoční pre deti z MŠ Obrancov mieru v Rajci výukový program Tajomstvo lesa, v rámci ktorého budú deti odhaľovať jeho vône, rozdiely medzi prirodzeným a umelým les a naučia sa spoznávať lesné živočíchy a rastliny.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty dňa 18. októbra pripravila pre deti z MŠ Nemšová rozprávanie o jabloňových stromoch, rôznych odrodách jabĺk a ich spracovaní, ako aj spoločné lisovanie jablkového muštu spojené s ochutnávkou muštu a sušených jabĺk.

Dňa 19. októbra vysadili zástupcovia donorov projektu Krajina ako živá učebňa v areáli prírodného parku pri Váhu v Trenčíne, miestnej časti Orechové, orech kráľovský. Urobili tak na pamiatku získaného ocenenia za najlepší projekt 10. ročníka grantového programu Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s Zelené oázy 2016.

Dňa 21. októbra pripravila správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty pre verejnosť informačný stánok v rámci Kopaničárskeho jarmeku v Starej Turej s názvom Bielokarpatský ovocný poklad. Pripravená je prezentácia bohatstva starých odrôd jabloní a hrušiek v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, výstava odrôd, prezentácia genofondového sadu a rôzne informačné a propagačné materiály ŠOP SR.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana zrealizovala 19. októbra pre deti z materskej škôlky v Ekocentre pri Správe CHKO-BR Poľana besedu o funkcii stromov, ich adaptácii na zimu, poznávanie stromov prostredníctvom listov a plodov a tvorivé dielne s touto tematikou.

Mohutný dub na plátne poslúžil deťom z MŠ Žirafka z Liptovského Mikuláša ako názorná ukážka pri aktivite Strom je veľký dom, ktože býva v ňom?
Autor: Poliaková, MŠ Žirafka Liptovský Mikuláš

Pracovník environmentálnej výchovy Správy NAPANT oboznamuje škôlkarov MŠ Žirafka z Liptovského Mikuláša s listami, plodmi a prierezmi kmeňov stromov.
Autor: Poliaková, MŠ Žirafka Liptovský Mikuláš

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://www.treeoftheyear.org/Uvod.aspx#cast1
http://www.enviroportal.sk/clanok/dnes-oslavujeme-stredoeuropsky-den-stromov
https://www.minzp.sk/sluzby/osveta-neformalna-environmentalna-vychova/aktualne-informacie/stredoeuropsky-den-stromov-oslavujeme-20-oktobra.html
http://www.skautskyradce.cz/164-medzinarodny-den-stromov/
http://stromy.enviroportal.sk/
Ochrana a starostlivosť o chránené stromy, Metodická príručka; Milan Krištof, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2015 Banská Bystrica

25. 10. 2016


Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity z členských krajín EÚ sa uskutočnilo na Táloch

V dňoch 10-12.10.2016 usporiadalo MŽP v spolupráci so ŠOP SR na Táloch v Národnom parku Nízke Tatry Stretnutie riaditeľov ochrany prírody a biodiverzity členských štátov EÚ. Stretnutia sa zúčastnilo 51 zástupcov z 22 členských štátov EÚ, traja predstavitelia Európskej komisie a 15 zástupcov z 11 mimovládnych organizácií (IUCN, CEEweb, FoE, Sekretariát Karpatského dohovoru, Birdlife International, WWF).

Stretnutie riaditeľov je najvýznamnejším pracovným rokovaním ochrany prírody konaným na Slovensku počas Predsedníctva Slovenskej republiky k téme ochrany prírody. Účastníci prijali plán pre naplnenie cieľov EÚ Stratégie na ochranu biodiverzity do roku 2020 a bol potvrdený význam smernice o biotopoch a smernice o ochrane vtáctva pre ochranu prírody. Na stretnutí odzneli aj prezentácie výstupov Medzinárodného kongresu ochrany prírody IUCN (1.-10.september 2016,Havaj) a workshopu Financovanie ochrany prírody v EÚ (10.október 2016, Bratislava), informácia o významnosti lesov v Karpatoch, veľkých šelmách v Európe. Ochranu prírody a biodiverzity na Slovensku predstavil Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR.

Účastníci v rámci stretnutia navštívili v sprievode odborných pracovníkov ŠOP SR Bystriansku jaskyňu a Národnú prírodnú rezerváciu Dobročský prales.

tale stretnutie

Foto: Ing. Ivan Rybár

24. 10. 2016


Prezentácia ochrany prírody Slovenska priamo v Bruseli

Úchvatné fotografie národných parkov, chránených druhov rastlín a živočíchov, tajomných jaskýň, či pamätné kremnické mince zavítali s putovnou výstavou o ochrane prírody a biodiverzity do hlavnej budovy Európskej komisie v Bruseli.

V rámci predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie má Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR prezentovať ochranu prírody v sídle Európskej komisie v Bruseli, a to priamo v hlavnej budove Berlaymont, ktorá je srdcom EÚ.

Možnosť prezentovať sa počas SK PRES práve témou ochrany prírody, z pomedzi všetkých tém, ktoré bolo možné prezentovať, je pre Štátnu ochranu prírody SR veľkou cťou, preto v rámci výstavy pripravila grafickú prezentáciu o národných parkoch Slovenska, Biodiverzite Slovenska, výber najlepších plagátov zo súťaže Ekoplagát a MŽP SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska, pripravilo prezentáciu pamätných mincí s témou ochrany prírody.

Výstava má teda priblížiť krásnu prírodu Slovenska, ktoré predsedá Rade EÚ. V Berlaymonte v Európskej komisii bude do 7. októbra 2016 a následne sa presunie na ďalšie európske inštitúcie ako DG Environment či Výbor regiónov až do konca SK PRES 2016.

Cieľom výstavy je podčiarknuť dôležitosť sústavy chránených oblastí Natura 2000, zohľadňovať nároky na ochranu biodiverzity v iných politikách a hlavne poukázať na kladné príklady z prírody na Slovensku, poznamenal v otváracom príhovore štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Výstavu slávnostne otvorili aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, európsky komisár pre životné prostredie Karmenu Vella a Stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík.

26. 09. 2016


MEDZINÁRODNÁ NOC NETOPIEROV 2016

Posledný augustový víkend od roku 1997 pravidelne patrí Medzinárodnej noci netopierov (International Bat Night). V roku 2016 toto podujatie pripadá na 27. - 28. august a pôjde už o 20. ročník, ktorý sa uskutočňuje vo vyše 30 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Prvýkrát toto podujatie vyhlásil v roku 1997 sekretariát Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (The European Bat Agreement, EUROBATS). Dohoda nadobudla platnosť v roku 1994 a doteraz k nej pristúpilo 36 štátov (stav k 1.1. 2015). Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou dohody v auguste 1998.

Cieľom EUROBATS je ochrana všetkých 53 európskych druhov netopierov nie len legislatívne, ale aj vzdelávacími akciami, konkrétnymi opatreniami na ich ochranu a medzinárodnou spoluprácou.

Počas Medzinárodnej noci netopierov rôzne organizácie po celom svete pripravujú podujatia pre verejnosť, napr. prezentácie, výstavy, premietanie filmov, pozorovanie netopierov, vrátane počúvania ich zvukov pomocou ultrazvukových prístrojov.

Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy. Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať strach a pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom. Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život, osídľujú podkrovné priestory i panelové budovy. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov.

Popis: Podkovár krpatý (Rhinolophus hipposideros), druh európskeho významu
autor foto: T. Flajs

Funkcia netopierov v prírode je pritom nezastupiteľná a v konečnom dôsledku pre človeka dôležitá. Ako uvádza Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, vyše 750 druhov rastlín v tropických a subtropických oblastiach je opeľovaných netopiermi. V iných častiach sveta hmyzožravé netopiere tvoria masové reprodukčné zoskupenia v podzemných úkrytoch, ktoré môžu mať aj niekoľko stotisíc až miliónov jedincov. Takéto kolónie dokážu za jednu noc skonzumovať aj niekoľko stoviek ton hmyzu.

Podobnú funkciu, avšak v menšom rozsahu, majú netopiere v stredoeurópskom priestore. Napríklad jedna večernica malá skonzumuje počas noci až 2000 ? 3000 kusov komárov a 800 členná kolónia netopiera obyčajného dokáže za jednu noc vychytať 55 000 motýľov obaľovača dubového. Tým, že sa živia hmyzom a inými bezstavovcami aktívnymi počas noci, plnia nezastupiteľnú funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy. Oba spomínané druhy sa vyskytujú na Slovensku.

Za netopiera roku 2016 bol vyhlásený raniak hrdzavý, ktorému tento titul udelila Medzinárodná mimovládna organizácia zložená z partnerských národných organizácií na ochranu netopierov, BatLife Europe. Tento fascinujúci druh je známy migráciou na dlhé vzdialenosti. Je vynikajúcim príkladom toho, aké je dôležité pozrieť sa aj za hranice a medzinárodne spolupracovať pri ochrane citlivých druhov. Hoci je na Slovensku početný, v posledných rokoch je ohrozený najmä zatepľovaním budov. Na jeho záchranu sa realizovali dva rozsiahle projekty financované z nadácií DBU a programu LIFE+ Európskej komisie.

Popis: Netopier obyčajný (Myotis myotis), druh európskeho významu
autor foto: P. Kaňuch

Netopiere sú na území Slovenska chránené zákonom č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Navyše, ako členský štát Európskej únie, Slovensko zabezpečuje ochranu netopierov v zmysle tzv. smernice o biotopoch (Smernica Rady Európskych spoločenstiev č.92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín), v rámci ktorej je chránených 10 druhov netopierov.

Na území Slovenska bol z dôvodu ochrany netopierov vyhlásený napr. chránený areál Dubnícke bane, (Prešovský kraj, vyhlásený v r. 1964) ? rozľahlý komplex opustených baní s vysokou diverzitou a početnosťou netopierov (až 8 druhov netopierov). Tento areál je súčasťou aj Územia európskeho významu Dubnícke bane, SKUEV0401. Ďalším príkladom je chránený areál Tunel pod Dielikom (Banskobystrický kraj, vyhlásený v r.1997) ? opustený železničný tunel patrí k najvýznamnejším zimoviskám v celoeurópskom meradle. Početnosť netopierov v deväťdesiatych rokoch minulého storočia tu dosahovala 2000 až 10 000 exemplárov. V chránenom areáli bolo zaznamenaných 11 druhov netopierov s početnou zimnou kolóniou večernice malej, lietavca sťahovavého a uchane čiernej.

Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných útvarov pripravila k Medzinárodnej noci netopierov rôzne podujatia a akcie.

Správa PIENAP v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku uskutočnila 30. júla pre verejnosť už 5. ročník Noci netopierov v Pieninách na nádvorí múzea Červeného Kláštora. Besedu o netopieroch si prišlo vypočuť 100 návštevníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska a Čiech. Okrem prednášky bola pripravená ukážka odchytu netopiera do siete. Návštevníci bližšie spoznali podkovára malého (Rhinolophus hipposideros) žijúceho v pivničných priestoroch múzea. Pre deti bola pripravená tvorivá dielňa, v ktorej si vyrobili masku, alebo netopiera z obalu od vajec.

Správa NAPANT dňa 23. júla pripravila pre žiakov 4. ročníka zo ZŠ Brusno a ZŠ Nemecká v zariadení Chata Lubetha v Ľubietovej prednášku, súťaže a kvíz zamerané na spoznávanie života netopierov. Dňa 27. augusta organizuje pre verejnosť v rámci podujatia "Horehron, Horehron, Ty krásny Horehron" v areáli lyžiarskeho strediska Bučnik na Polomke besedu o netopieroch, kvízy, tvorivé dielne a hry zamerané na poznávanie netopierov. K dispozícii budú aj ukážky búdok pre netopiere a informačné letáky.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizuje 14. septembra v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku, Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a Krajskou hvezdárňou v Žiline pre širokú verejnosť už šiestykrát podujatie Noc s netopiermi. Uskutoční sa pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline, kde bude pripravená prednáška o živote netopierov, premietanie filmu, počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom bat-detektora a rôzne ďalšie aktivity pre všetky vekové kategórie. Návštevníci podujatia budú mať možnosť vypočuť si aj prednášku pracovníkov hvezdárne a pozorovať nočnú oblohu.

Správa TANAP uskutoční 20. septembra pre žiakov 1. až 4. ročníka zo ZŠ Dostojovského v Poprade, v školskom klube, besedu o živote netopierov a premietanie dielu o netopieroch z filmu Európsky významné druhy rastlín a živočíchov.

Správa Národného parku Poloniny pripravuje pre žiakov základných škôl v Snine a v Uliči podujatie s názvom Netopiere tak ako ich (ne) poznáme. V rámci podujatia sa uskutoční prednáška o netopieroch, premietanie filmu Strážcovia noci, hry a súťaže. Dňa 22. septembra sa podujatie uskutoční v priestoroch Centra voľného času v Snine a dňa 23. septembra v priestoroch Komunitného centra v Uliči.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty uskutoční od 15.septembra pre deti z MŠ na ul. Osloboditeľov v Humennom výukový program venovaný netopierom a zlepšeniu spolunažívania s nimi. Koncom septembra plánuje správa v spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku pre verejnosť odchyt netopierov v meste Humenné a ich identifikáciu pomocou bat-detektora.

Správa Národného parku Slovenský kras uskutoční 14. septembra v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a Spoločnosťou pre ochranu netopierov už desiatykrát podujatie Noc netopierov v Jasove pri jaskyni. V rámci programu sú pripravené aktivity pre najmenších, prezentácia ?Netopiere Jasova ako ich nepoznáte?, ktorú odprezentuje Dr. Fulín, detektoring a odchyt netopierov.

Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove zrealizuje 4. ročník podujatia Európska noc netopierov, ktorá sa uskutoční dňa 25. augusta 2016 v Ekoparku Holá hora v Prešove. Pre najmenších sú pripravené tvorivé dielne, kde si môžu zhotoviť masku či maketu netopiera. Svoje vedomosti a šikovnosť si preskúšajú v hre hľadači netopierov. Pripravená je aj prezentácia so zaujímavými informáciami zo života netopierov a ich záchrane v chovnej stanici v Prešove, ako aj prezentácia najnovších metód pri výskume a ochrane netopierov ako je napr. určovanie druhov netopierov na základe ich hlasu pomocou bat-detektoru.

Popis: Prezentácia Martina Ceľucha zo Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku v Múzeu Červený Kláštor
autor foto: V. Kĺč

Popis: V rámci tvorivej dielne si deti vyrábali masku, alebo netopiera z obalu od vajec.
autor foto: K. Kisková

Veríme, že i tieto podujatia pomôžu verejnosti vybudovať si pozitívny vzťah k netopierom ako k málo poznaným chráneným živočíchom.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy

Zdroj: http://www.eurobats.org/international_bat_night
http://www.enviromagazin.sk/enviro2008/enviro3/19_dohoda.pdf
http://www.teraz.sk/magazin/medzinarodna-noc-netopierov-vyznam/152696-clanok.html
http://www.netopiere.sk/aktuality/2016/02/07/tlacova_sprava_raniak-hrdzavy-sa-stal-netopierom-roka-2016
http://www.netopiere.sk/preco-ich-chranit/
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0401
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/525
https://www.rail.sk/skhist/tunely/608/03.htm

25. 08. 2016


Film Poľana je nominovaný na ďalšie ocenenia

Film Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky o Biosférickej rezervácii Poľana, ktorý získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na festivale v Los Angeles je na najlepšej ceste k získaniu ďalších ocenení.
Film bude prezentovaný na talianskom festivale International Tour Film Festival a marockom festivale Tanger International Film Festival.
Dokumentárny film Poľana bol vyrobený s podporou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, v rámci projektu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch".

05. 08. 2016


Otvorenie rokliny Kyseľ po 40 rokoch

Roklina Kyseľ v Národnom parku Slovenský raj bola pred 40 rokmi uzatvorená pre ničivý požiar. Po rokoch sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a požiadavkami turistickej obce. V rámci projektu Štátnej ochrany prírody "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch", ktorý je podporený cez Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce, boli vykonané práce na sprístupnenie spodného úseku rokliny. Návštevníci budú môcť využiť na prechod zaujímavý spôsob - feratu, teda zabezpečenú cestu vybavenú istiacimi fixnými lanami a železnými stupačkami.
Každý turista musí byť vybavený feratovým setom s tlmičom pádov, prilbou a pevnou protišmykovou obuvou.
Náučný chodník s feratou bude prevádzkovať Správa NP Slovenský raj. Z dôvodov ochrany prírody bude možné feratu využívať len v období od 15. júna do 31. októbra.
Slávnostné otvorenie feraty v Kyseli a zrekonštruovanej náhradnej trasy sa uskutoční 18. augusta 2016. Od tohto dňa bude možné feratu navštíviť. Upozornenie: Správa Národného parku Slovenský raj žiada návštevníkov, aby do 18. augusta 2016 nevstupovali do rokliny Kyseľ a rešpektovali značenie umiestnené v teréne. V prípade nelegálneho vstupu do rokliny pred týmto termínom bude udelená pokuta od pracovníkov Správy NP Slovenský raj alebo členov Stráže prírody do výšky 66 Eur.
Viac informácií a kontakt na Správu NP Slovenský raj nájdete na stránke: http://www.sopsr.sk/slov-raj/.

05. 08. 2016


V rámci slovenského predsedníctva sa v septembri uskutoční vlajkové podujatie MŽP SR

V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ organizuje Ministerstvo životného prostredia SR medzinárodnú konferenciu Prechod na zelené hospodárstvo "T2gE - Transition to the Green Economy". Vlajkové podujatie rezortu sa uskutoční 6. až 7. septembra v Hoteli Saffron v Bratislave.
Ministerstvo chce týmto pritiahnuť pozornosť odborníkov, politikov najvyšších predstaviteľov EÚ, medzinárodných organizácií, univerzít, biznis sektora a občianskej spoločnosti a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o kľúčových otázkach prechodu na zelené hospodárstvo. Súčasťou konferencie bude tiež sprievodná časť venovaná prezentácii príkladov inovatívnych riešení a prístupov zo Slovenska a krajín EÚ.
Výstupy z podujatia slovenské predsedníctvo predstaví na stretnutí ministrov životného prostredia krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži a na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia.
Na konferenciu sa je možné registrovať on-line do 31. augusta 2016. Formulár a informácie o registračnom poplatku sa nachádzajú na http://www.t2ge.eu/content/registration-form. Informácie o konferencii sú zverejnené na webovej stránke www.t2ge.eu.
Programovým garantom podujatia je MŽP SR, organizačným garantom Slovenská agentúra životného prostredia a partnermi PEDAL Consulting, s.r.o. a Motion zone, s.r.o. Na príprave programu sa úzko spolupracuje s Európskou komisiou, Európskou environmentálnou agentúrou a OECD.

03. 08. 2016


Výberové konanie na miesto riaditeľa Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Požiadavky: VŠ II. stupňa prírodovedného, ekologického alebo lesníckeho zamerania, odborná prax v environmentálnej oblasti minimálne 1 rok, riadiaca prax vo vyšších stupňoch riadenia v environmentálnej oblasti minimálne 1 rok, znalosť právnych predpisov z oblasti ochrany prírody a krajiny, lesníctva a poľovníctva, znalosť svetového neslovanského jazyka.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overenú kópiu, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania, prehlásenie o spôsobilosti samostatne viesť motorové vozidlo a samostatne pracovať s PC, vypracovaný projekt "Koncepcia riadenia a rozvoja Správy NP Poloniny" so zameraním na riešenie problematiky lokality svetového prírodného dedičstva "Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka", zabezpečenia plnenia podmienok Európskeho diplomu pre NP Poloniny, spoluprácu s UNESCO-m, Radou Európy a miestnymi aktérmi (rozsah min. 5 strán) zašlite do 31.7.2016 na adresu ŠOP SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica.
Uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 31.7.2016 na pečiatke doručovateľa. Prihlášky zaslané elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

14. 07. 2016


Film Poľana zožal úspech na filmovom festivale v Los Angeles

Film Štátnej ochrany prírody SR o Biosférickej rezervácii Poľana získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na filmovom festivale v Los Angeles. Ide o festival, ktorý každý mesiac udeľuje cenu za tvorivé diela z celého sveta. Film bude prezentovaný vo filmovom štúdiu Raleigh Studios, Hollywood 10. júla 2016.

polana film 1

Program Človek a biosféra (MAB) je považovaný za vlajkový program UNESCO spájajúci prírodu a krajinu s človekom za účelom zabezpečenia udržateľného rozvoja. Základným mottom programu je harmonický vzťah človeka a prírody. V súčasnosti UNESCO eviduje 669 biosférických rezervácií v 120 krajinách. Slovenská republika zaradila do Programu UNESCO Človek a biosféra, okrem Poľany aj ďalšie vzácne územia - Východné Karpaty, Tatry a Slovenský Kras.

Poľana predstavuje jedinečné územie v strede Slovenska. Posledné roky je Poľana aj symbol spolupráce a unikátneho javu - vzájomnej úcty a rešpektu medzi všetkými, ktorí v nej pôsobia.

Tajomné zákutia, skalné monumenty - mohutné zvyšky dávnej sopečnej činnosti, lesy a pralesy, polianky - horské lúky, pasienky a človek ? mozole, pot, ale i úprimná radosť a najmä hrdosť tých, čo na tomto pôvabnom kúsku zeme žijú. To je Poľana ? napriek tomu, že je známa, po stáročia si zachovala svoju intimitu.

Autormi dokumentárneho filmu o Biosférickej rezervácii Poľana, ktorá môže slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím, sú Ľubomír Viluda a Ivan Kršiak. Vďaka založeniu Koordinačnej rady BR Poľana sa darí zveľaďovať územie a plniť základne funkcie biosférických rezervácií (ochrannú, logistickú a rozvojovú).

Biosférické rezervácie slúžia ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím. Zohrávajú významnú úlohu nielen pre miestne obyvateľstvo, ale poznatky z takého územia sú potrebné pre celú spoločnosť a sú základným pilierom vízie biosférických rezervácií pre 21. storočie, ktorá bola formulovaná v záveroch Sevillskej konferencie v roku 1995 a Limskej konferencie v marci 2016.

Vedci, ako aj prax zaoberajúca sa plánovaním alebo politikou a miestne komunity prijali BR s očakávaním, že prinesú rôzne poznatky a skúsenosti so zachovaním biodiverzity a spoločenského a hospodárskeho vývoja a miestneho ekonomického rozvoja. Ťažisko je na príprave modelov na globálnej, národnej a miestnej úrovni, kde BR budú slúžiť ako školiace miesta pre profesionálov v oblasti politiky, rozhodovania, výskumu, vedy, hospodárenia, práce a pre zúčastnené osoby na úrovni miestnych komunít v ich vzájomnej spolupráci pri prenášaní zásad udržateľného rozvoja do miestnych podmienok.

Biosférické rezervácie, či "rezervy biosféry" sú modelové územia, kde ochrana prírodných hodnôt je podporovaná spôsobom hospodárenia na určitom území. Tento prístup zhmotňuje ľudské poznanie o tom, že to čo a ako človek robí, prispieva k zachovaniu biodiverzity. Zároveň však takýto prístup by tým, ktorí v týchto územiach pracujú mal zaručovať určitú podporu a ich produkty by mali mať akýsi certifikát o kvalite a vyššej hodnote.

Dokument BR Poľana bol vyrobený za finančnej podpory Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, v rámci projektu Štátnej ochrany prírody SR ? "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v Slovenských Karpatoch".

Film slúžil aj na prezentáciu BR Poľana na Svetovom kongrese biosférických rezervácií v Lime (marec 2016). V rámci kongresu Medzinárodná koordinačná rada biosférických rezervácií schválila rozšírenie Biosférickej rezervácie Poľana o Hriňovské lazy, čo predstavuje ďalší dôkaz úspešného manažovania územia na participatívnom princípe. Ďakujeme všetkým, ktorí spolupracovali na filme.

Kto nebol na Poľane, nevidel svet. Prijmite naše pozvanie do srdca Slovenska ? najvyššej vyhasnutej sopky na Slovensku.

Trailer k filmu nájdete:
https://www.youtube.com/watch?v=eNcKVTicTbE

Viac informácií:
http://www.chkopolana.eu
https://www.facebook.com/Biosphere-Reserve-Po%C4%BEana-1251947231487514/?ref=hl

 polana film 2

polana film 3

04. 07. 2016


Danube Day 2016 a Deň otvorených dverí MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia SR aj tento rok organizuje Deň otvorených dverí, ktorý bude v sobotu 18. júna od 11. do 15. hodiny. Návštevníkov DOD privíta a prevedie kanceláriou šéf envirorezortu László Sólymos. Minister zároveň vyžrebuje netradičnú cenu, ktorou je jazda špeciálnym záchranárskym vozidlom. Ďalší šťastlivci môžu získať napríklad zadarmo vstup do Zoologickej záhrady v Bojniciach.

V átriu si v stánkoch organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, môže verejnosť pod mikroskopom pozrieť vodné živočíchy, zvieratká z bojnickej ZOO, zapojiť sa do vzdelávacích a zábavných aktivít. Pred budovou ministerstva bude pripravená záchranárska technika.

O 10. hodine vyrazí z pontónu osobného prístavu na Fajnorovom nábreží v Bratislave loď Kriváň. Vyhliadkové plavby v trvaní 45 minút budú pokračovať každú hodinu. Posledná je naplánovaná na 17. hodinu. Od 12. hodiny sa počas plavby budú žrebovať víťazi darčekového balíčka ministerstva životného prostredia a jeho rezortných organizácií.
Deň otvorených dverí organizuje ministerstvo spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom a Vodohospodárskou výstavbou pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja (Danube Day).

Príďte spoločne osláviť sviatok našej najväčšej rieky a nakuknúť do kancelárie ministra životného prostredia.

29. jún - Medzinárodný deň Dunaja (Danube day)

Je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2016/tlacove-spravy-jun-2016/ministerstvo-zivotneho-prostredia-otvori-verejnosti-svoje-brany.html

20. 06. 2016


Svetový deň životného prostredia

Už štyridsaťtri rokov si každoročne 5. júna, vďaka iniciatíve Organizácie Spojených národov (OSN), pripomíname Svetový deň životného prostredia (World Environment Day).

Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. - 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom Je len jedna Zem. Svetový deň životného prostredia sa oslavuje na celom svete od roku 1973. Cieľom tejto iniciatívy je vyvolať vo vedomí i svedomí ľudí väčší záujem o problematiku životného prostredia, pretože jeho ochrana sa týka každého človeka.

Svetový deň životného prostredia je dňom plným pestrých aktivít ako sú "zelené" koncerty, literárne a výtvarné súťaže na školách, sadenie stromčekov či rôzne upratovacie a recyklačné kampane. V mnohých krajinách je tento sviatok príležitosťou pre podpísanie či ratifikáciu dôležitých medzinárodných dohôd a niekedy vedie aj k vytvoreniu stálych vládnych štruktúr zaoberajúcich sa ekonomickým plánovaním a environmentálnym manažmentom. K 1. júnu 2016 bolo zaregistrovaných už 438 akcií na stránke http://www.wed2016.com/.

HLAVNOU TÉMOU pre Svetový deň životného prostredia 2016 je ŽIVOT PRE DIVOKÚ PRÍRODU, ktorá pre nás predstavuje výzvu k nulovej tolerancii pre obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi. Zároveň má motivovať ľudí k tomu, aby podnikli vlastné kroky s cieľom pomôcť zachovať ich pre budúce generácie. Môžu to byť zvieratá alebo rastliny, ktoré sú ohrozené v ich okolí, alebo sú ohrozené na štátnej alebo globálnej úrovni. Žiaľ, veľa miestnych vyhynutí druhov nakoniec prispeje až k ich celosvetovému vyhynutiu!

Prekvitajúci nezákonný obchod s prírodnými produktami z tiel rastlín, či živočíchov narúša vzácnu biodiverzitu Zeme, okráda nás o naše prírodné dedičstvo a privádza tieto druhy na pokraj vyhynutia. Zabíjanie a pašovanie narúša ekonomiku, ekosystémy, poháňa organizovaný zločin a živí korupciu po celom svete.

Obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi ohrozuje ikonické slony, nosorožce, tigre, gorily, morské korytnačky a mnoho ďalších druhov. Napríklad nosorožec jávsky (Rhinoceros sondaicus) je jedným z najvzácnejších cicavcov sveta. Podľa údajov Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) z roku 2016, žije na Jáve v národnom parku Ujung Kulon posledných 63 jedincov. Posledný známy nosorožec jávsky žijúci mimo Indonéziu bol zastrelený v roku 2010 pytliakom vo Vietname. V roku 2011 bol nosorožec jávsky na území Vietnamu prehlásený za vyhynutého. Ďalším príkladom je tiger pásavý indický (Panthera tigris tigris) žijúci na území Sundarbanu (okolie ústia rieky Gangy) v Indii a v Bangladéši. Je rozšírený v severnej a strednej Indii, v Nepále a v Barme. Podľa Medzinárodnej únii na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) bol klasifikovaný ako ohrozený druh, pretože jeho populácia sa odhaduje na menej ako 2500 jedincov a stále klesá. Iné poddruhy tigra celkom vymizli z Turecka, Ázie a takmer z celej Číny. Dnes sú už tri poddruhy úplne vyhubené a na pokraji vyhynutia je tiger čínsky a v blízkej dobe to čaká aj tigra indického a sumatranského.

Do dnešných dní už zmizli ľudoopy (šimpanz, gorila, orangutan) z Gambie, Burkina Faso, Beninu a Togu a v ďalších krajinách sa ich populácie stále zmenšujú. Medzi menej známe obete obchodovania patria vtáky z čeľade zobákorožcovité (zoborožec) a cicavce radu šupinavcotvaré (šupinavec), rovnako aj voľne rastúce orchidey a dreviny ako palisander (spoločný názov pre kríky rodu Vauquelinia). Palisander indický (Dalbergia latifolia) s fialovohnedým drevom sa používa napr. k výrobe vysokokvalitných gitár, ale kedysi sa viac používal brazílsky palisander (Dalbergia nigra), ktorého export je v súčasnosti zakázaný.

Červený zoznam IUCN (tiež Červený zoznam ohrozených druhov) je zoznam ohrozených živočíchov a rastlín, ktorý Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) vydáva každé dva roky. Naposledy bol vydaný v júni 2014 a zapísaných je v ňom 63 837 druhov, z ktorých 19 817 je ohrozených vyhynutím.

Obrovské úsilie o zastavenie nezákonného obchodu aj prostredníctvom osvetových kampaní, či investícií do lokálnej ochrany druhov, ako aj prostredníctvom vymáhania práva, zaznamenalo niekoľko úspechov. Avšak napriek tomu, mnoho druhov je stále ohrozených a bude to vyžadovať vytrvalé úsilie každého z nás, aby sa ich osud zvrátil.


Čo môžeme urobiť? Musíme pochopiť, že toto nelegálne obchodovanie spôsobuje nášmu životnému prostrediu, ale aj živobytiu a komunitám nemalé škody. Je nevyhnutné zmeniť naše návyky a správanie tak, aby dopyt po nelegálnych prírodných produktoch klesol na nulu. Potrebné je tiež neustále vyvíjať tlak na vlády a medzinárodné organizácie, aby zaviedli a presadzovali tvrdšie zákony a bojovali s tými, ktorí ich porušujú. Ktokoľvek ste a kdekoľvek žijete, ukážte nulovú toleranciu k nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi rastlinami a živočíchmi slovom i skutkom a prispejte tak k zmene.

Štátna ochrana prírody SR si pripomenie Svetový deň životného prostredia prostredníctvom svojich organizačných útvarov.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne uskutoční 7. júna pre žiakov MŠ zo Žaškova terénny program Myšacia exkurzia zameraný na zmyslové spoznávanie života hraboša. Dňa 8. júna zrealizuje pre žiakov MŠ z Rajca výukový program Vodný kolotoč zameraný na spoznávanie vodného kolobehu v prírode. Dňa 10. júna uskutoční pre študentov gymnázia z Kysuckého Nového Mesta terénny program zameraný na skúmanie kvality vody prostredníctvom odlovených vodných makrobezstavovcov.

Správa Národného parku Slovenský kras pripravuje v spolupráci s mestom Rožňava dňa 6. júna akciu ku Dňu detí pre približne 400 žiakov zo ZŠ v Rožňave a okolia. V rámci tohto podujatia žiaci budú určovať hniezda a hmotnosti vtákov a priblížia si význam Svetového dňa životného prostredia.

Správa TANAP pripravila 31. mája pre žiakov zo ZŠ Komenského vo Svite a pre študentov Hotelovej akadémie v Kežmarku besedy a prezentácie o faune TANAP s ukážkou živočíchov zachytených pomocou fotopascí a prezentáciu výsledkov monitoringu šeliem. Tá istá téma bude prezentovaná aj 3. júna pre žiakov ZŠ Komenského v Poprade. Pre študentov Gymnázia Kukučínova ul. v Poprade uskutoční prezentáciu o planéta Zem, jej znečistení a globálnom otepľovaní. Dňa 4. júna organizuje pre deti i verejnosť v Hoteli Permon v Podbanskom prezentáciu o faune TANAP spojenú s besedou o medveďoch a zároveň uskutoční pre deti i verejnosť prezentáciu o veľkých šelmách TANAP v Demänovskej doline. Dňa 9. júna zrealizuje pre žiakov zo ZŠ Batizovce exkurziu k vodným plochám a štrkovisku s pozorovaním a určovaním vodných živočíchov.

Správa Národného parku Slovenský raj organizuje v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves, Centrom voľného času Adam a Múzeom Spiša 3. júna pre žiakov materských a základných škôl podujatie s kultúrno-prírodovedným programom, v rámci ktorého budú prezentované chránené územia a európsky významné druhy Spiša, uskutoční sa súťaž v určovaní druhov rastlín a živočíchov, aktivita Spájanie do potravných reťazcov a zážitkový chodník.

Správa Národného parku Poloniny a Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom uskutoční od. 6. - 10. júna pre žiakov základných a stredných škôl v priestoroch kaštieľa besedy na tému chránené územia a aktivity ako poznávanie stôp živočíchov, určovanie stromov a pexeso protikladov.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v spolupráci s obcou Tajná uskutoční dňa 8. júna v kultúrnom dome v obci pre verejnosť slávnostné odhalenie pamätníka Júliusa Matisa, prvého generálneho konzervátora ochrany prírody na Slovensku.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina organizuje 9. júna v Kokave nad Rimavicou pre trojčlenné družstvá žiakov 2. stupňa základných škôl z okresu Poltár prírodovednú súťaž s názvom Príroda okolo nás. Súťaž bude zameraná na preverenie vedomostí o CHKO Cerová vrchovina a o chránených územiach okresu Poltár.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty uskutoční 3. júna pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Bošáca prednášku na tému Bielokarpatská pestrosť - chránené rastliny a živočíchy CHKO Biele Karpaty. Dňa 11. júna uskutoční pre verejnosť a dobrovoľníkov (účastníkov prakticko-ochranárskych akcií) poznávaciu "prírodoobdivnú" exkurziu "Kvety, motýle a muchy Bielych Karpát" v Červenom Kameni. Exkurzia s odborným výkladom bude zameraná na lúčne ekosystémy, rastliny a živočíchy lúk, vstavačovité rastliny, starostlivosť o lúky a krajinu, tiež skalné spoločenstvá a ochranu bezstavovcov a odborný výklad zabezpečia pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty a entomológ Marek Semelbauer. Dňa 19. júna zrealizuje pre deti z detského domova v Trenčíne a v Adamovských Kochanovciach terénnu exkurziu po náučnom chodníku J. Miklasa okolo Prírodnej rezervácie Krasín.

Riešenie: 1) slon 2) palisandrové drevo - obr.1 ,vpravo hore, 3) zoborožec - vták, 3 obr. vpravo 4) šupinavec - 3 obr. vľavo, 5) tiger 6) korytnačka 7) nosorožec 8) orangutan

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://wed2016.com
www.un.org, www.unep.org, www.enviroportal.sk
http://www.umele-stromy.sk/svetovy-den-zivotneho-prostredia-5.-jun,145.html
http://svet.sme.sk/c/3906593/osn-svetovy-den-zivotneho-prostredia-sa-tyka-kazdeho-cloveka.html
http://referaty-seminarky.sk/tiger-pasavy-indicky/

03. 06. 2016


Mládež v horách

"Mládež v horách"
Naprieč hranicami
2. ročník spoločenského a symbolického podujatia
12. júl 2016 v Alpách a Karpatoch
Národný park Muránska planina a Pieninský národný park

Svet, v ktorom dnes žijeme sa výrazne líši od sveta, v ktorom žili naši predkovia. Reklamy, internet a hektický životný štýl v porovnaní s divokou prírodou, ktorá bola pre našich predkov všetkým, domovom aj zdrojom obživy. Naše deti vyrastajú vo virtuálnom svete technológii a internetu neuvedomujúc si prapočiatky našej existencie, ktoré sú úzko spojené s prírodou. Krok po kroku si začíname uvedomovať, že mladým ľuďom niečo chýba....príroda. Majú mladí ľudia záujem o prírodu, hory? Je to pre nich iba strata času? Je to zväčšujúci sa fenomén týchto čias?

Všadeprítomné obrazovky, rýchlosť života...existuje ešte priestor, aby mladý človek mohol jednoducho....ísť von? Áno, von. Na čerstvý vzduch, do lesa, k rieke, sadnúť si na lúku, privoňať k tráve, počúvať zvuky a pozorovať život okolo seba. Potom kráčať, ešte vyššie a možno až na samý vrchol?

Od Francúzska po Slovinsko, cez Slovensko a Rumunsko správcovia chránených území v Alpách a v Karpatoch pracujú na obnovení a posilnení vzťahu medzi mladými ľuďmi a horskou prírodou. Snažia sa im načúvať, pretože práve oni sú tí, ktorí budú zajtra robiť rozhodnutia a pretože mať vzťah k prírode je jednoducho dôležité pre každú ľudskú bytosť. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky- Správa Národného parku Muránska planina a Správa Pieninského národného parku sa tento rok zapojili do zahraničného projektu Youth at the Top alebo Mládež v horách, realizovaného asociáciou Alparc (Alpská sieť chránených území) a neziskovou organizáciou Educ´Alpes, s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka.

Ide o zážitkové medzinárodné podujatie, ktoré sa uskutoční 12.júla 2016 paralelne na viacerých miestach v 8 krajinách (Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Slovinsko a za Karpatskú oblasť Rumunsko a Slovensko) a počas ktorého bude možné symbolicky prekonať administratívne hranice a jazykovú bariéru spojením krajín Álp a Karpát na základe hôr, ktoré im dominujú.

Skupinky mladých ľudí so sprievodom profesionálov ochrany prírody sa vyberú na túru spojenú s nocou pod hviezdami zameranú najmä na prežívanie pobytu v prírode, vnímanie jej zvukov, farieb a vône, na prežitie pocitu jednoty s prírodou a jej spoluvlastníctva. Súčasťou budú aj konkrétne aktivity poznávania rastlín a živočíchov, rozlišovania ich zvukov a stôp, ako aj umelecké aktivity, prostredníctvom ktorých sa môžu ľudia vyjadriť - hra so svetlom, fotografovanie a natáčanie videa z podujatia.

Podujatie je určené deťom a mladým ľuďom vo veku 6-26 rokov, sprievod rodičov, starých rodičov, či učiteľov je vítaný. V prípade záujmu o účasť a podrobnejšie informácie prosím kontaktujte priamo pracovníkov správ národných parkov:

Správa Pieninského národného parku:
Ing. Margaréta Malatinová
margareta.malatinova@sopsr.sk
tel:052 418 10 71-3
mob:+421 903 298 403

Správa Národného parku Muránska planina:
Ing. Barbora Leštáková
barbora.lestakova@sopsr.sk
tel:058 44 220 61
mob:+421 911 062 358

Viac informácie o akcii: http://youth-at-the-top.org/en/

24. 05. 2016


Tri environmentálne výzvamné dni v máji 2016

22. máj - MEDZINÁRODNÝ DEŇ BIOLOGICKEJ DIVERZITY

Medzinárodný deň biologickej diverzity (International Day for Biological Diversity) vyhlásila OSN v decembri 2000 na Valnom zhromaždení, ktoré rozhodlo, že pamätným dňom (22. máj) bude deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej biodiverzite (Convention for Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi.
Biodiverzita má výrazný vplyv na kvalitu života, zabezpečuje ekologické funkcie, pre ľudí je zdrojom potravy. Človek však využíva zdroje Zeme nad nevyhnutnú a trvalo udržateľnú mieru, a tým narušuje prírodné ekosystémy a ohrozuje prežitie nasledujúcich generácií. Ochrana biologickej diverzity sa preto stala jednou z priorít medzinárodnej environmentálnej politiky.
Trinásta konferencia zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 13), ktorá sa bude konať v mexickom Cancúne 4. - 17. decembra 2016, bude zameraná na začlenenie otázok biodiverzity do kľúčových sektorov. Súvisí to aj s tohtoročnou témou Medzinárodného dňa biodiverzity.
Zamerané na biodiverzitu: Trvalá udržateľnosť pre ľudí a ich živobytie. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na úbytok biodiverzity vo svete, jej hodnotu pre náš život a obživu ľudí s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých oblastiach, vrátane hospodárskych odvetví, ako je poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a cestovný ruch.
Na logo Medzinárodného dňa biodiverzity bola tento rok vyhlásená súťaž a vyhrala ho firma DE DESIGN + ENVIRONMENT // www.design-environment.com z viac ako 40 príspevkov.
Oslavy Medzinárodného dňa biologickej diverzity sa konajú v 34 štátoch, vrátane Slovenska.
Strategický plán pre biodiverzitu na roky 2011- 2020 a jeho 20 cieľov boli prijaté na konferencii zmluvných strán v roku 2010 v Nagoji v Japonsku a boli potvrdené aj Generálnym zhromaždením OSN a na summite Rio+20 v 2012. Táto správa hovorí, že aj keď sa dosiahli čiastkové úspechy, na skutočné naplnenie stanovených cieľov je potrebné vynaložiť oveľa väčšie úsilie a ich úspešné dosiahnutie prispeje k celosvetovo dôležitej téme trvalo udržateľného rozvoja, vrátane riešenia problémov chudoby, hladu, nedostatku vody, zdravotných následkov, klimatických zmien a degradácie ekosystémov.
Dosiahnutie stanovených cieľov Strategického plánu pre biodiverzitu sa majú dosiahnuť v rokoch 2011 až 2020 a preto OSN vyhlásila toto obdobie za medzinárodnú dekádu biodiverzity.


23. máj - DEŇ KARPATSKÝCH PARKOV

V tento deň si pripomíname podpísanie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát - Karpatský dohovor, ktorý bol prijatý na 5. konferencii EHK OSN v Kyjeve v máji 2003. Podpísali ho všetky štáty karpatského regiónu, a to Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika, Rumunsko, Slovenská republika, Srbsko a Čierna Hora a Ukrajina.
Princípom Karpatského dohovoru je spolupracovať pri ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát s cieľom zlepšiť kvalitu života, posilniť miestnu ekonomiku a komunity a chrániť prírodné hodnoty a kultúrne dedičstvo.
Prvý krát sa Deň Karpatských parkov oslavoval v roku 2010 a inicioval ho Svetový fond na ochranu prírody (World Wildlife Fund, WWF).
WWF v súčasnosti vedie celoeurópsku kampaň s názvom Keep Nature Alive, ktorej cieľom je zachovať existujúcu európsku legislatívu.

Kampaň je súčasťou iniciatívy Nature Alert (hastag #NatureAlert), ktorú podporujú viaceré mimovládne európske organizácie (BirdLife, EEB, Priatelia Zeme). Vďaka tejto kampani vyjadrilo v roku 2015 svoju podporu súčasným zákonom v ochrane prírody viac ako 520 000 ľudí z celej Európy. O ďalšom osude existujúcej legislatívy sa definitívne rozhodne na zasadnutí ministrov životného prostredia EÚ v júni 2016.


24. máj - EURÓPSKY DEŇ NÁRODNÝCH A PRÍRODNÝCH PARKOV

Prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1999 vďaka iniciatíve Federácie EUROPARC a odvtedy sa každoročne do osláv zapájajú stovky správ chránených území.
Tohtoročná téma s názvom Chuť prírody poukazuje na dôležitosť prepojenia medzi chránenými územiami a poľnohospodárovom, ako aj na hodnotu a prínos prírody k potravinovej bezpečnosti v Európe.
"Oslavou jedla oslavujeme aj bohatosť prírody, prácu ľudí a úlohu chránených území pre zachovanie týchto procesov s prínosom pre prírodu a lokálnu ekonomiku. Poľnohospodárstvo prispievalo k zmene krajiny po celé tisícročia. Je veľmi dôležité aby sme zachovali semená, rastliny, živočíchy a rôzne druhy potravy, ale rovnako dôležité je aj zachovať rôzne druhy zručností, poľnohospodárskych postupov a kultúrnych zvyklostí", Ignace Schops, prezident EUROPARC.
Tento rok sa do aktivít zapojí 22 krajín Európy s viac ako 300 rôznymi podujatiami. Okrem bežných prednášok sa v mnohých chránených územiach uskutočnia aj ochutnávky lokálnych a tradičných produktov.
Prehľad všetkých zaregistrovaných aktivít môžete nájsť na http://www.europarc.org/nature/edop/.


Štátna ochrana prírody SR sa zapojí do osláv prostredníctvom svojich organizačných útvarov.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity uskutočnila 19. mája pre žiakov zo ZŠ Sládkovičovo terénnu exkurziu po náučnom chodníku Jánošíkovým chotárom s poznávaním rastlín a živočíchov Malej Fatry. Pri príležitosti Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov uskutoční 24. mája pre žiakov 6. a 8. ročníka zo ZŠ Dlhé Pole prezentáciu s aktivitami na tému odpady a klimatické zmeny.
Správa Národného parku Slovenský kras pri príležitosti Európskeho dňa národných parkov organizuje v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave deviaty ročník súťaže v dokumentárnej fotografii pre mladých fotografov SLOVENSKÝ KRAS - ČLOVEK A BIOSFÉRA, Príroda Slovenského krasu. Zúčastniť sa jej môžu žiaci 5. - 9.ročníkov základných škôl a študenti stredných škôl v územnej pôsobnosti Správy Národného parku Slovenský kras. Bližšie informácie na http://www.sopsr.sk/slovkras/pripravujeme
Dňa 9. júna organizuje Správa Národného parku Slovenský kras v spolupráci s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave XII. ročník prírodovednej súťaže družstiev Za krásami Slovenského krasu. Súťaž bude prebiehať na trase náučného chodníka Domica. Na jednotlivých tematických zastávkach budú žiaci odpovedať na otázky z oblasti flóry, fauny, NATURA 2000, neživej prírody, národného parku a budú určovať rastliny, živočíchy, ich stopy, stromy, horniny a nerasty z územia Slovenského krasu. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci II. stupňa (5. - 9. ročník) základných škôl a osemročných gymnázií (prima - kvinta) z okresu Rožňava.
Správa PIENAP sa pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity dňa 21. mája zúčastnila podujatia pre verejnosť na nádvorí Fiľakovského hradu, ktoré organizovala Správa CHKO Cerová vrchovina. Dňa 1. júna uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity, Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov pre žiakov 5.- 9. ročníka zo ZŠ v Spišských Hanušovciach vedomostné a pohybové aktivity formou súťaží zamerané na spoznávanie flóry, fauny a územie Pienin.
Správa NAPANT sa pri príležitosti Európskeho dňa parkov uskutoční 24. mája prírodovednú súťaž - HYPERICUM v obci Beňuš pre základné školy Horehronia. Do aktuálneho ročníka súťaže je prihlásených 17 trojčlenných súťažných družstiev z deviatich základných škôl. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, staršej (5. - 8. ročník) a mladšej (3. a 4. ročník) na vybranej trase s piatimi stanovišťami. Na jednotlivých stanovištiach budú riešiť súťažiaci úlohy z poznávania rastlín a živočíchov, ochrany prírody a všeobecných znalostí o Národnom parku Nízke Tatry.
Správa NAPANT, Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana a ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity pripravili v dňoch 18. - 20. mája pre materské, základné a stredné školy v Banskej Bystrici ekostánky na tému Biodiverzita okolo nás zamerané na spoznávanie hmyzu, lesných živočíchov, vrátane veľkých šeliem, ako aj sveta sopiek. Podujatie bolo súčasťou sprievodných aktivít Junior festivalu v rámci MFF Ekotopfilm/ Envirofilm 2016.
Správa TANAP pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity, Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov pripravila 20. mája pre žiakov zo ZŠ Matejovce prezentáciu o národných parkoch Slovenska a premietanie filmov o biodiverzite. Dňa 24. mája pre ZŠ Komenského v Poprade zorganizuje prezentáciu o národných parkoch Slovenska a o TANAP-e. Dňa 25. mája pre ZŠ Hradná, Liptovský Hrádok zorganizuje prezentáciu o národných parkoch Slovenska a premietne film o živočíšstve a rastlinstve Karpát. Dňa 26. mája uskutoční pre ZŠ Tajovského v Poprade celodennú túru do Kvetnice pri Poprade a prechod hrebeňom cez Vysovú. Súčasťou exkurzie bude aj určovanie drevín, húb, lišajníkov pomocou identifikačných kľúčov, spoznávanie rastlinstva, drevín a živočíchov a návšteva obory s muflónmi a diviakmi. Dňa 29. mája uskutoční v Skanzene Pribyline podujatie pre verejnosť Mašinparáda pod Tatrami na Liptove s aktivitami v prírode, premietaním filmov z činnosti Správy TANAP a prehliadkou stálej expozície v informačnom stredisku v Pribyline.
Správa Národného parku Slovenský raj zrealizovala pri príležitosti Európskeho dňa parkov 18. mája pre učiteľov základných škôl z okresu Levoča školenie Svet Karpát s ukážkou praktických aktivít z rovnomennej príručky. V dňoch od 30. mája do 2. júna uskutoční prednášky pre študentov Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej diverzity dňa 25. mája uskutoční pre žiakov II. stupňa ZŠ v Levoči exkurziu do SKÚEV Levočské dubiny. Pri príležitosti Dňa karpatských parkov zrealizuje dňa 24. mája prednášky pre študentov Gymnázia sv. Františka z Assisi v Levoči a 27. mája pre študentov Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Pre deti z materskej školy a žiakov základnej školy v Stredisku environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi pripravujú otvorenie zážitkového chodníka.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity, Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov v spolupráci s mestom Fiľakovo uskutočnila dňa 21. mája podujatie pre verejnosť na nádvorí Fiľakovského hradu. Partnermi podujatia boli Hradné múzeum vo Fiľakove, Novohrad-Nógrád Geopark. Podujatia sa zúčastnila aj Správa Národného parku Bükk, Správa CHKO Karancs-Medves (obe Maďarsko), Správa Národného parku Pieniny, Správa slovenských jaskýň a Hvezdáreň v Rimavskej Sobote. Súčasťou programu bolo vystúpenie detí, žiakov a pedagógov zo základnej umeleckej školy, materských a základných škôl z Fiľakova.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity a Európskeho dňa parkov uskutoční v spolupráci s obcou Streda nad Bodrogom, Slovenským vodohospodárskym podnikom Trebišov a OZ Fauna Carpatica dňa 25. mája podujatie s názvom 50 rokov územnej ochrany korytnačky močiarnej v NPR Tajba, ktoré sa uskutoční v Strede nad Bodrogom v areáli kaštieľa Vécseyovcov. Súčasťou podujatia bude prezentácia o NPR Tajba, premietanie filmu Tajba posledné útočisko a terénna exkurzia.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Kysuce pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity uskutoční dňa 24. mája prednášku v teréne na tému biodiverzita pre žiakov základných škôl v priestoroch arboréta v Klecenci.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity zrealizovala dňa 18. mája pre žiakov 5. ročníka ZŠ v Dolnej Súči exkurziu po Náučnom chodníku Janka Miklasa v PR Krasín. Exkurzia s odborným výkladom bola zameraná na lúčne ekosystémy, rastliny a živočíchy lúk a krovín, starostlivosť o lúky a krajinu v okolí Dolnej Súče. Od 26. mája do 3. júna správa uskutoční pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Bošáca sériu prednášok na tému Bielokarpatská pestrosť - chránené rastliny a živočíchy CHKO Biele Karpaty.
Dňa 11. júna pri príležitosti Dňa Karpatských parkov a Európskeho dňa parkov uskutoční pre verejnosť a dobrovoľníkov (účastníkov prakticko-ochranárskych akcií) poznávaciu "prírodoobdivnú" exkurziu Kvety, motýle a muchy Bielych Karpát v Červenom Kameni. Exkurzia s odborným výkladom bude zameraná na lúčne ekosystémy, rastliny a živočíchy lúk, vstavačovité rastliny, starostlivosť o lúky a krajinu, tiež skalné spoločenstvá a ochranu bezstavovcov. Odborný výklad zabezpečia pracovníci Správy CHKO Biele Karpaty a entomológ Marek Semelbauer.

Popis - Hra na rybárov, Autor: F. Divok

Popis - Aktivita premeny obojživelníkov, Autor: F. Divok

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Jana Pokrievková, Mgr., ŠOP SR, koordinátorka medzinárodných dohovorov

Zdroj:
https://www.cbd.int/idb/2016/
http://www.minzp.sk/informacie/tlacovy-servis/tlacove-spravy/22-maj-medzinarodny-den-biodiverzity.html
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2014/tlacove-spravy-oktober-2014/skoncila-celosvetova-konferencia-osn-biodiverzite.html
http://www.who.sk/medzinarodny-den/medzinarodny-den-biodiverzity/
http://www.europarc.org/nature/edop/
http://slovakia.panda.org/kampane/keep_nature_alive/

24. 05. 2016


Deň biodiverzity na Fiľakovskom hrade

pozvánka na: Deň biodiverzity na Fiľakovskom hrade.

20. 05. 2016


Verejný odpočet činností ŠOPSR za rok 2015

Pozývame zástupcov MŽP SR, rezortných organizácií,
masmédií ako aj záujemcov z radov verejnosti na:

Verejný odpočet činností
Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
za rok 2015

Dátum: 25.5.2016 o 10.00 hod.
Miesto konania: ZOO Bojnice (Centrum environmentálnej výchovy).

Pozvánka: pozri [pdf]

18. 05. 2016


Celoslovenská poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda

Celoslovenská poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda sa uskutoční v dňoch od 9. do 12. Júna 2016 v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre.
Jej súčasťou budú aj medzinárodné výstavy psov všetkých plemien. Pozrite si nasledujúci videofilm s názvom Poľovnícka olympiáda a dozviete sa aktuálne informácie o príprave výstavy, význame jej organizovania, o sprievodných aktivitách pre poľovníkov i laickú verejnosť. Srdečne Vás pozývame do Nitry, ktorá sa druhý júnový víkend v mesiaci poľovníctva a ochrany prírody zmení na mesto poľovníkov a priateľov prírody. Uvidíte kynologickú show, ukážky sokoliarskeho umenia, súťaž vo vábení jeleňov, artefakty z poľovníckej kultúry a umenia, môžete okoštovať pravý poľovnícky guláš, nebudú chýbať ukážky terénnych automobilov, módne prehliadky, zážitkové hry pre deti s rodičmi a učiteľmi, no a samozrejme šľahačkou na káve bude galéria rekordných poľovníckych trofejí z celého Slovenska.
Na najväčšom stretnutí poľovníkov v roku 2016 by nemal chýbať žiadny poľovník, ktorý svojou účasťou výrazne prispeje k rozvoju myšlienok trvalo udržateľného a racionálneho manažovania prírody a voľnej žijúcej zveri a zároveň prispeje k zachovávaniu poľovníckych tradícií, ktoré sú našim kultúrnym dedičstvom. Zažite neopakovateľné dni medzi poľovníkmi ? veselo i vážne v starobylej Nitre, ktorá ponúka množstvo atraktívnych tipov na výlet aj pre celú rodinu.
video: https://www.youtube.com/watch?v=13GZ4p9qZmc

10. 05. 2016


SVETOVÝ DEŇ SŤAHOVAVÉHO VTÁCTVA 2016

Sviatok vtáčieho sťahovania (World Migratory Bird Day, Svetový deň sťahovavého vtáctva), ktorý si pripomíname od roku 2006, budú ľudia po celom svete oslavovať 10. mája. Každoročne je tento deň venovaný jedinečnému prírodnému divadlu - migrácii vtáctva. Milióny vtákov každý rok podnikajú ďalekú neľahkú a vyčerpávajúcu cestu z Afriky a iných krajín, aby sa vrátili na svoje hniezdiská a vychovali svoje mláďatá, s ktorými sa potom späť vracajú na zimoviská. Od polovice februára až do začiatku mája k nám z južnejších častí Európy a z Afriky postupne priletelo približne 100 sťahovavých druhov vtákov. Spomedzi sťahovavých druhov, ktoré sú u nás na hranici vyhynutia, je krakľa belasá. Rekordérom v migrácii je napríklad pobrežník hrdzavý, ktorý má jednu z najdlhších migračných trás z vtákov, až 16 000 kilometrov dvakrát ročne.

MONITOROVANIE SŤAHOVAVÝCH VTÁKOV a MODERNÁ TECHNIKA

Asi najsledovanejším sťahovavým vtákom na Slovensku je orol krikľavý pomenovaný ako "Anička", ktorej pracovníci Správy Tatranského národného parku v roku 2013 inštalovali minivysielačku. Pomocou nej sa podarilo získať aj tieto informácie. Zo Slovenska z Liptova pod Tatrami odletela orlica 16. septembra 2015 a od 3. marca 2016 začala letieť domov. Na lokalite sa objavila až 28. apríla. Na svojej ceste prekonala približne 8 000 km, 25 krajín a 3 kontinenty. Vysielačku na chrbte už nenosí od 8. apríla, tá jej pravdepodobne odpadla niekde v severnej Afrike. Za takmer tri roky sledovania jej neuveriteľného putovania medzi Liptovom a Južnou Afrikou nám poskytla unikátne informácie, ako dosiaľ žiadny iný slovenský orol krikľavý. Až nasledujúce dni ukážu, či sa Anička so svojím druhom rozhodne zahniezdiť aj tento rok. Majú k dispozícii nové hniezdo, ktoré jej pracovníci Správy Tatranského národného parku pripravili s predstihom. Let orlice Aničky si môžete prezrieť na http://spravatanap.sk/web.
Ďalším príkladom využitia modernej techniky bolo v roku 2008, kedy Ochrana dravcov na Slovensku samici sokola sťahovavého inštalovala satelitnú minivysielačku. Tá zachytila ako sokolica jedným dychom (v priebehu jedného dňa) preletela Stredozemné more a skončila v Nigérii. Od opustenia svojho hniezda prekonala vzdialenosť viac ako 3 tisíc kilometrov. V rámci projektu vysielačky boli nainštalované až 9 samiciam, ktoré potvrdili problém s vysokou úmrtnosťou na migračných trasách.

Orlica Anička, foto autor: Peter Vrlik

Orlica Anička, foto autor: Peter Vrlik

HLAVNÁ TÉMA V ROKU 2016

V tento deň sťahovavého vtáctva sa organizujú vo všetkých kútoch sveta verejné akcie v podobe rôznych festivalov vtáctva, vzdelávacích programov, prednášok a pozorovaní vtáctva v ich prirodzenom prostredí. Minulý rok sa na oslavách zúčastnilo 135 krajín. Hlavnou témou tohto ročníka je ... a keď obloha utíchne? Zastavme nezákonné zabíjanie a obchodovanie!
Sťahovavé vtáky boli kedysi synonymom pre bohatstvo a vnímané ako dar prichádzajúci z oblohy. Historicky, ľudia lovili vtáctvo z rôznych dôvodov, kvôli jedlu alebo športu, ale a v minulosti tieto činnosti boli vykonávané v udržateľnej miere. V mnohých prípadoch to však už nie je pravda.
Pozdĺž svojej trasy sú migrujúce vtáky vystavené mnohým prírodným, ale aj umelým prekážkam, ktoré postavil človek. Musia prekonať nedostatok potravy, ťažkosti so zmenšujúcimi sa vhodnými územiami pri zastávkach, stretnutia s predátormi, nepriaznivým počasím, vysoké a rozľahlé pohoria a rozširujúce sa púšte či iné prírodné bariéry. K týmto negatívnym vplyvom pristupuje ešte nelegálne zabíjanie vtákov počas migrácie, ich nelegálne držanie, chovanie v zajatí a obchodovanie s nimi.
K dispozícii je široká škála dôvodov nezákonného zabíjania a obchodovania s vtákmi, či už je to zabezpečenie živobytia, voľnočasové aktivity, organizovaný zločin (odstrel, odchyt, otrava, držba, vykrádanie hniezd, vyrušovanie počas hniezdenia), tradičné postupy a iné. Siete pozdĺž severného pobrežia Afriky zabíjajú milióny vtákov každý rok a to je len jeden príklad z mnohých. Prežitie vtáčích druhov je neisté, pretože musia, okrem priameho zabíjania, čeliť mnohým ďalším tlakom ako je napríklad strata alebo zhoršenie ich biotopov. Takýmto spôsobom aj taký bežný sťahovavý vták ako stehlík konôpka, stratil 50 % svojej populácie od roku 1980, alebo za rovnaké obdobie aj poľné vtáctvo stratilo 300 miliónov jedincov v Európe.

plagat

VTÁČIA KRIMINALITA NA SLOVENSKU

Všetky trestné činy, prípadne priestupky, ktorých obeťami sú vtáky, označujeme pojmom vtáčia kriminalita. Do tejto skupiny nelegálnej činnosti patria aktivity, v dôsledku ktorých dôjde, prípadne môže dôjsť k usmrteniu, zraneniu, držbe alebo inej ujme na jedincovi vtáčieho druhu, ale tiež k vyrušovaniu alebo zničeniu hniezda, či hniezdneho biotopu.
Na Slovensku sa problematike vtáčej kriminality venuje intenzívna pozornosť od roku 2002. Vďaka spolupráci štátnej správy, tretieho sektora, ale aj verejnosti, sa podarilo odhaliť množstvo prípadov. Podľa údajov od Slovenskej inšpekcie životného prostredia, v roku 2012 v Nitre ponúkal páchateľ na predaj cez internet 2 kusy orešnice perlavej a 2 kusy čavky žltozobej (chovné páry). Za tento prečin mu bola udelená pokuta 200 eur.
Ďalej uvádzame niekoľko príkladov podľa údajov Ochrany dravcov na Slovensku. V roku 2007 bolo zaznamenaných niekoľko prípadov streľby, kvôli ktorej 1 pár sokola rároha opustil hniezdisko, 3 myšiarky ušaté v inkubácii boli zabité a zabité boli aj 2 mláďatá sokola. V marci 2009 bol doslova masaker pri Jaslovských Bohuniciach, kedy bolo nájdených otrávených 22 jedincov dravcov (4 sokoly rárohy, 16 myšiakov hôrnych, 1 myšiak severský, 1 sokol myšiar). V roku 2010 bol postrelený sokol sťahovavý, po ošetrení a následnej starostlivosti bol vypustený do prírody. V marci 2013 neďaleko obce Voderady bolo nájdené nehybné telo samice orla kráľovského, ktorá sa otrávila v dôsledku konzumácie kontaminovanej návnady. V apríli 2013 bol nájdený otrávený orliak morský. Od roku 2000 do 2013 v rámci celého Slovenska bol zaznamenaný počet vtáčej kriminality u 57 druhov vtákov a 371 jedincov.
Poďme spoločne pracovať na ochrane sťahovavých vtákov proti nelegálnemu zabíjaniu a obchodovaniu!

Štátna ochrana prírody SR sa zapojí do osláv Svetového dňa sťahovavého vtáctva prostredníctvom svojich organizačných útvarov.

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizovala 29. apríla pre žiakov 2. ročníka ZŠ Karpatská Žilina prezentáciu s aktivitami zameranú na ochranu vtákov, vrátene poznávania ich hlasov, pierok, hniezd, ako aj na prvú pomoc pre vtáky. Dňa 10. - 12. apríla uskutočnia výukový program Vtáci lesa pre žiakov MŠ Nezbudská lúčka, MŠ evanjelická Žilina a MŠ Veličná.
Správa TANAP uskutočnila 4. a 5. mája dvojdňový program pre výber žiakov zo ZŠ Dostojevského v Poprade a zo ZŠ Roztoky pri Prahe z Českej republiky. Obidva dni žiaci v okolí Prameništa v Tatranskej Lomnici a Kvetnici pri Poprade pozorovali a určovali druhy vtákov, ktoré uvideli. Po obede v Environmentálnej učebni si žiaci pozreli filmy o sťahovavých vtákoch, aj o orlici Aničke, vracajúcej sa z Afriky.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava pripravuje na 10. mája v spolupráci s Centrom voľného času Maják Námestovo pre žiakov základných škôl akciu s názvom Ďaleko za obzorom, v rámci ktorej žiaci budú pozorovať vodné vtáctvo na Oravskej priehrade.
Správa Národného parku Slovenský kras 11. mája pripravuje pre žiakov 3. ročníka zo ZŠ Zakarpatská v Rožňave terénnu exkurziu do Krásnohorskej Dlhej Lúky spojenú s aktivitami na tému sťahovavého vtáctva. Dňa 12. mája na ZŠ Drienovec organizuje Bocianí deň, ktorý bude pozostávať z prednášky a premietania filmu o bocianovi bielom, ako aj stavanie bocianieho hniezda, kvízu o bocianovi, hre čo chutí bocianovi, hre rozkotúľané bocianie vajíčka, písaniu vtáčím brkom a pod.
Správa Pieninského národného parku 10. mája organizuje pre MŠ a 1. ročník ZŠ v Spišských Hanušovciach akciu a názvom Cestovatelia bez kompasu, na ktorej sa žiaci dozvedia prečo sú vtáky sťahovavé, ako nájdu správny smer domov, s akými prekážkami na svojej ceste domov sa stretávajú a pod. V blízkosti škôlky sa uskutoční pozorovanie bociana bieleho a belorítok. Podobné podujatie je pripravené aj na Správe PIENAP pre žiakov 1. ročníka ZŠ zo Spišskej Starej Vsi.
Správa Národného parku Slovenský raj uskutoční 11. mája pre žiakov I. stupňa ZŠ Ing. Kožucha zo Spišskej Novej Vsi na Plejsách pri Krompachoch prednášku spojenú s pozorovaním vtákov v okolí a hrami - samičky na hniezdach a vtáky a červy.
Správa Národného parku Poloniny 11. mája uskutoční pre žiakov a učiteľov zo ZŠ Zemplínske Hámre exkurziu po Náučnom chodníku Ruské. V dňoch 12. a 13. mája uskutoční pre žiakov zo ZŠ Komenského a zo ZŠ Budovateľská v Snine prednášky na tému Svetový deň sťahovavých vtákov spojené s rozvešaním búdok.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie organizuje v nedeľu 8. mája spoločne so ZO SZOPK Prievidza akciu pre verejnosť na Košských mokradiach. Exkurzia začne na Košských mokradiach severne od obce Koš, pokračovať záhradami a poliami v obci až do nivy potoka Metrbos s ďalším spektrom mokradí situovaných južne od obce. Exkurziu bude lektorovať Mgr. Tatiana Šolomeková PhD. a účastníci budú môcť pozorovať vodné a močiarne druhy vtákov, ako aj vtáctvo kríkov a záhrad.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica uskutoční 10. mája pre žiakov ZŠ M.R. Štefánika v Trebišove tvorivé dielne na tému sťahovavé vtáky - vtáčí koncert.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty 10. mája pripravuje pre žiakov 5. a 9. ročníka z Cirkevnej spojenej školy v Humennom prezentáciu s besedou na tému Vtáctvo polí, lúk, lesov a žijúce pri vode a besedu na tému Chránené druhy živočíchov (vlk, rys, kamzík, norok, vydra, mačka, bocian, orol, výr, drop, hus, jastrab,bobor) s informáciou o tom, aké sú sancie za porušenie zákona 543/2002 na úseku druhovej ochrany. Dňa 11. mája uskutoční prezentáciu a aktivity pre žiakov zo ZŠ v Bukovciach, ktorí sa zapojili do ekovýchovného programu Bocian.
Regionálne centrum ochrany prírody Prešov uskutočnilo 3. mája pre žiakov gymnázia J. A. Raymana v Prešove besedu na tému bociany spojenú s ich pozorovaním na hniezde.

Partnermi Svetového dňa sťahovavých vtákov sú:

unep Program OSN pre životné prostredie (UNEP)

cms Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor)

aewa Dohoda o africko-eurázijských sťahovavých vodných vtákoch (AEWA) prijatá v rámci Bonnského dohovoru

Výklad pri paneli 2 NCH Pramenisko, autor: M. Proháczková Výklad pri paneli 2 NCH Pramenisko, autor: M. Proháczková

Pozorovanie vtáctva pri Kvetnici pri Poprade, autor: M. Proháczková Pozorovanie vtáctva pri Kvetnici pri Poprade, autor: M. Proháczková

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://www.worldmigratorybirdday.org/
http://spravatanap.sk/web/index.php
http://vtaky.sk
http://www.vtaciakriminalita.sk/
http://www.worldmigratorybirdday.org/content/winners-2016-video-contest-world-migratory-bird-day

10. 05. 2016


CELOŠTÁTNA VÝSTAVA POĽOVNÍCTVO A PRÍRODA 2016

viac informácií: http://www.polovnickakomora.sk/spk/

03. 05. 2016


Výberové konanie - riaditeľ Správy Národného parku Poloniny

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici
vypisuje výberové konanie na miesto
riaditeľa Správy Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne

Požiadavky: VŠ II. stupňa prírodovedného, ekologického alebo lesníckeho zamerania, odborná prax v environmentálnej oblasti minimálne 1 rok, riadiaca prax vo vyšších stupňoch riadenia v environmentálnej oblasti minimálne 1 rok (rozhodujúci je dátum predpokladaného vymenovania do funkcie k 1.6.2016), znalosť právnych predpisov z oblasti ochrany prírody a krajiny, lesníctva a poľovníctva, znalosť svetového neslovanského jazyka.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis, originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overenú kópiu, kópiu diplomu osvedčujúceho kvalifikačné predpoklady, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania, prehlásenie o spôsobilosti samostatne viesť motorové vozidlo a samostatne pracovať s PC, vypracovaný projekt "Koncepcia riadenia a rozvoja Správy NP Poloniny" so zameraním na riešenie problematiky lokality svetového prírodného dedičstva "Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka", zabezpečenia plnenia podmienok Európskeho diplomu pre NP Poloniny, spoluprácu s UNESCO-m, Radou Európy a miestnymi aktérmi (rozsah min. 5 strán) zašlite do 12.5.2016 na adresu:
ŠOP SR, Tajovského 28B,
974 01 Banská Bystrica.
Uznané budú aj prihlášky s dátumom odoslania 12.5.2016 na pečiatke doručovateľa. Prihlášky zaslané elektronickou formou alebo po stanovenom termíne nebudú akceptované.

29. 04. 2016


Správa ChKO Biele Karpaty hľadá kandidáta na pozíciu strážcu

Správa ChKO Biele Karpaty so sídlom v Nemšovej hľadá perspektívneho kandidáta na obsadenie pozície strážcu (TPP, nástup: jún 2016).
Požiadavky: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, zdravotná spôsobilosť, vodičský preukaz skupiny B a čistý register trestov.
Svoje žiadosti o prijatie + životopisy, ako aj prípadné otázky, adresujte na:
drahomir.stano@sopsr.sk.
Uzávierka už 8. mája 2016 (do 24:00 hod.).

26. 04. 2016


Deň Zeme 2016 - Stromy pre Zem

Deň Zeme je viac ako len jeden deň, 22. apríla. Tento rok oslavujeme už 46. ročník. Každý deň poďme robiť pre nás malé, ale pre Zem veľké veci.
Tohtoročná téma Dňa Zeme je Stromy pre Zem.
Skupina EARTH DAY network vyzýva verejnosť, aby im pomohla dosiahnuť jeden z ich doteraz najambicióznejších cieľov a to v priebehu nasledujúcich piatich rokov, k 50. výročiu Dňa Zeme v roku 2020, vysadiť 7,8 miliardy stromov! Jeden strom za každého človeka na planéte.
Táto iniciatíva bude mať významný a merateľný vplyv na Zem a bude slúžiť ako základ pre čistejšiu a zdravšiu planétu pre všetkých.
Prečo stromy?
Naša planéta v súčasnej dobe stráca ročne 15 miliárd stromov, čo predstavuje rozlohu 48 futbalových ihrísk každú minútu.
Stromy pomáhajú v boji proti klimatickým zmenám. Stromy absorbujú prebytočný a škodlivý CO 2 z našej atmosféry. Približne 96 stromov ročne absorbuje množstvo CO 2 produkovaného jednou osobou.
Pomáhajú nám dýchať čistý vzduch. Stromy tiež pohlcujú prach a znečisťujúce plyny, ako sú oxidy dusíka, amoniak, oxid siričitý a ozón, a filtrujú aj pevné častice zo vzduchu tým, že ich zachytávajú na listy a kôru.
Ochraňujú biodiverzitu. Výsadbou vhodných stromov môžeme pomôcť proti strate a úbytku rastlinných a živočíšnych druhov. Rozdielna štruktúra a druhové zloženie lesa v jednotlivých vývojových štádiách sú dôležité pre zachovanie druhovej rozmanitosti.
Podporujú spoločenstvo a spôsob ich obživy. Výsadba stromov pomôže komunitám dosiahnuť dlhodobú ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť a poskytne im potravu, energiu a príjem. Niektoré štúdie dokumentovali, že v školách s lesným porastom sa znížil výskyt astmy a ochorenia pľúc žiakov a výsadba stromov tiež pomohla žiakom s poruchou sústredenia, koncentrovať sa na dlhší čas. Zároveň vysádzanie stromov má aj priamy vplyv na zníženie trestnej činnosti, zvyšuje sociálnu súdržnosť a má ďalší rad sociálnych a psychologických výhod.
Pridaj sa a zasaď strom!
Štátna ochrana prírody SR sa aj v roku 2016 zapojí do osláv Dňa Zeme prostredníctvom svojich organizačných útvarov.
Správy národných parkov, chránených krajinných oblastí a regionálne centrum ochrany prírody pripravili k oslavám Dňa Zeme pre školy i verejnosť širokú škálu podujatí.
Prehľad pripravovaných akcií nájdete TU.
.
Deň Zeme 2016.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://www.earthday.org/earth-day
http://www.earthday.org/take-action/#sthash.h15cUvPz.dpuf
http://www.EarthDay.net

21. 04. 2016


Svetový deň migrácie rýb

migracia ryb 2016 logo

21.mája 2016 si vďaka celosvetovej iniciatíve budeme pripomínať Svetový deň migrácie rýb - SDMR (World Fish Migration Day - WFMD). Svetový deň migrácie rýb (SDMR) sústredí pozornosť sveta na potrebu obnovy prepojenosti vodných tokov pre zdravšie populácie rýb a produktívnejšie rieky a priblíži problematiku migrujúcich rýb širokej verejnosti, ako aj jednotlivcom, ktorí ovplyvňujú politiku rybolovu a manažmentu vôd. Pre zvyšovanie povedomia a vytváranie záväzkov vedúcich k zdravším riekam je nevyhnutné zmeniť postoje, pokročiť v obnove vodných tokov a vyhnúť sa katastrofickým chybám pri vytváraní nových zdrojov. Pri tejto príležitosti budú na celom svete organizované rôznorodé aktivity pre verejnosť, ktoré bude prepájať logo a hlavná myšlienka SDMR: "Spájame ryby, rieky a ľudí".

Viac informácii na http://www.worldfishmigrationday.com/ alebo tu pozri [pdf]

05. 04. 2016


1. apríl - Svetový deň vtáctva

Po dlhej zime bez vtáčieho spevu je príchod jari a prílet sťahovavých druhov očakávanou udalosťou aj medzi širokou verejnosťou. Prílet prvých lastovičiek je symbolom príchodu jari a prebúdzania sa prírody. Slnečné lúče sú teplejšie, vo vzduchu cítiť vôňu pôdy a ranný spev vtákov už ohlasuje, že jar je tu.
V kalendári environment alistu sa nachádza 1. apríl ako Svetový deň vtáctva. Jeho korene siahajú až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ho slovenský prírodovedec Oto Hermann. Tento sviatok sa traduje od roku 1900 a pôvodne sa spájal aj s oslavou stromov. Vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku to bola aj zaujímavá akcia pre školy.
Dátum prvý apríl nie je náhodný, ale práve v tento deň, v roku 1906, bola podpísaná Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva. Apríl sa spája s príletmi sťahovavých vtákov a je tiež vhodným mesiacom na ich pozorovanie. Väčšina z nich prilieta k nám, na svoje hniezdiská, z Afriky, menej z Ázie. Ich počet sa odhaduje až na 30 miliónov.
Hlavným cieľom Svetového dňa vtáctva je zamerať pozornosť verejnosti na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo a ich biotopy na celom svete. Ide najmä o rôzne bariérové prvky akými sú napr. elektrické vedenia, sklenené okná a steny, vysoké budovy. Preto ochrana vtáctva a ich biotopov, migračných trás, či odpočívadiel ako aj praktická pomoc pre zachovanie ich početnosti je dôležitá.

Prvé jarné prílety sťahovavých druhov vtákov

Prvé sťahovavé druhy vtákov sa objavujú už v druhej polovici februára. Ide o druhy, ktoré prezimovali v južnejších regiónoch Európy a každoročne sa na naše územie vracajú ako prvé. Sú to cíbiky, škovránky, škorce alebo holuby hrivnáky, ktoré počas miernejších zím u nás môžu aj prezimovať.
Prvé lastovičky boli v tohto roku pozorované 19. marca na Záhorí pri Jakubovských rybníkoch (údaje od Jána Svetlíka, Soni Nuhličkovej, Rudolfa Jurečka)a 20. marca na Považí v okolí Trenčína (Andrej Chudý). Prvé dva bociany biele boli pozorované už 1. februára v Spišských Vlachoch pri Hornáde (údaje od Milady).
Návrat vtákov z teplých krajín je už v plnom prúde. Na Slovensku počas skorej jari pozorovaných už viac ako 30 sťahovavých druhov. Postupne k nám priletia ďalšie, ako napr. orol krikľavý, prepelica poľná, slávik alebo kukučka. V apríli už možno pozorovať tokajúce sluky, do svojich búdok sa vracajú dodok chochlatý, krakľa belasá, výrik lesný. Taktiež rybáre riečne si začínajú stavať hniezda na štrkových riečnych ostrovčekoch. Ako posledný obvykle prilieta hýľ karmínový - až z ďalekej Ázie.

Zaznamenávanie jarných príletov vtáctva

Dátumy jarných príletov vtáctva sledujú a zaznamenávajú ornitológovia zo Štátnej ochrany prírody SR i z mimovládnych organizácií ako napr. SOS/BirdLife Slovensko. Údaje o prílete môže zaznamenať aj verejnosť. Formulár na zadávanie prvých jarných príletov, ako aj ďalšie informácie nájdete na stránke: http://www.vtaky.sk/springarrivals

K oslave Svetového dňa vtáctva sa môže pridať každý z nás

- napríklad aj tým, že zavesí do záhrady vtáčiu búdku, zasadí vo svojej záhrade strom, alebo zabráni vypaľovaniu trávy.

Búdka pre spevavce

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.
ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj:
- SOS/BirdLife Slovensko www.vtaky.sk a http://www.vtaky.sk/springarrivals
- http://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/482
- http://nasaorava.sme.sk/
- http://www.kamdomesta.sk/kosice

01. 04. 2016


Svetový deň vody

LEPŠIA VODA, LEPŠIA PRÁCA

Človek si dôležitosť vody uvedomoval odpradávna. Voda je základnou podmienkou života na Zemi. Je všade okolo nás, stretávame sa s ňou po celý deň. Je nenahraditeľnou zložkou prírodného prostredia, všetkých rastlinných a živočíšnych ekosystémov, nachádza sa v bunkách človeka. Je potrebná pri mnohých technologických procesoch.

22. marec je Svetovým dňom vody. História osláv tohto dňa sa začala písať od roku 1993, kedy bol prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov. Je oslavou úcty a pokory k vode. Zdôrazňuje dôležitosť zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi. Právo na prístup človeka k zdravotne bezpečnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného prostredia.
Hlavnou témou Svetového dňa vody na rok 2016 je "VODA A ZAMESTNANOSŤ", ktorá poukazuje na prepojenie vody so všetkými oblasťami života, vrátane pracovných. Sloganom ešte umocňujúcim túto tému je "Lepšia voda, lepšia práca".

V súčasnosti takmer polovica pracujúcich na svete, viac ako 1,5 miliardy ľudí, pracuje v odvetviach súvisiacich s vodou a takmer všetky pracovné činnosti sú závislé od vody a tých, ktorí zabezpečujú jej bezpečnú distribúciu. Na druhej strane milióny ľudí, ktorí prajúcu s vodou, často nie sú spoločnosťou uznávaní alebo chránení základnými právami zamestnanca. Napríklad, mladé dievča v rozvojovej krajine musí denne chodiť hodiny po vodu pre svoju rodinu. Aj toto je práca. Avšak nie platená ani uznávaná. Ak by boli zabezpečené dodávky vody, mladé dievča by sa namiesto toho mohlo vzdelávať.
Voda a sanitácia majú tiež silný dopad na životy zamestnancov a ich zdravie. Každý rok je evidovaných 2 milióny úmrtí v súvislosti s prácou. Sedemnásť percent z týchto úmrtí súvisí s nedostatočnou kvalitou pitnej vody, nedostatočnou sanitáciou, nízkou úrovňou hygieny a nedostatočnou vedomosťou. Pre 2,5 miliardy ľudí v menej rozvinutých častiach sveta znamená prístup k nezávadnej čistej vode a možnosť dodržiavať základnú hygienu za luxus, ktorý si nemôžu dovoliť. Pritom základné zabezpečenie prístupu k vode, sanitácii a k hygiene v domácnostiach a na pracovisku posilňuje stabilitu ekonomiky, ktorá prispieva k zdravej, produktívnej populácii a pracovnej sile. Dostatočné množstvo a kvalita vody môže zmeniť životy a živobytie ľudí.

Svetové perspektívy v oblasti vody
- Úbytok sladkej vody od roku 1980 celosvetovo vzrástol o 1% a to najmä z dôvodu rastúcich požiadaviek v rozvojových krajinách.
- Vodné zdroje sú pod tlakom, nedostatok vody ovplyvňuje 40 % celosvetovej populácie.
- 663 miliónov ľudí nemá prístup k zabezpečeným zdrojom pitnej vody.
- Odhaduje sa, že 95 % pracovných miest v poľnohospodárstve, 30 % v priemysle a 10 % pracovných miest v službách je intenzívne závislé na vode.
- Okolo 40 % celosvetovo ekonomicky aktívnej populácie pracuje v poľnohospodárskej produkcii (pestovanie rastlín, chov zvierat, rybolov, poľovníctvo).
- Prevádzkovatelia verejných vodovodov a kanalizácií zamestnávajú 80 % pracovníkov vo vodohospodárskom odvetví.

Štátna ochrana prírody SR sa aj tento rok zapojí do osláv Svetového dňa vody prostredníctvom svojich organizačných útvarov:

Správa Národného parku Slovenský kras dňa 22. marca zrealizuje v MŠ v Plešivci besedu o vode spojenú s rozprávkou a hrami a 30. marca uskutoční v ZŠ Gemerská Poloma prednášku o vode s premietaním filmu a hrami pre 75 žiakov prvého stupňa.
Správa Národného parku Malá Fatra 17. marca uskutočnila výučbový program pre MŠ Varín s názvom Vodný kolotoč, v ktorom formou divadielka prezentovala kolobeh vody v prírode pomocou trojice vodných kvapiek, využitím zvukov vody poukázala na používanie vody v každodennom živote a apelovala na jej šetrenie. Dňa 22. marca v ZŠ Námestie Mladosti v Žiline uskutoční program Voda a mokrade pre žiakov 3. ročníka a 23. marca v Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline zrealizuje program Za všetkým hľadaj vodu, zameraný na problematiku virtuálnej vody.
Správa TANAP-u zrealizuje 22. marca pre žiakov ŽS Spišská Teplica prezentáciu s besedou a premietaním filmu na tému ochrany vody a jej zdrojov. Dňa 23. marca pre žiakov ZŠ Komenského v Poprade v areáli školy uskutoční výučbový program o bezstavovcoch, v rámci ktorého žiaci budú určovať vodné makrobezstavovce a kvalitu vody.
Správa Národného parku Muránska planina 14. marca pripravila pre študentov 1.ročníka Strednej odbornej školy v Revúcej prezentáciu týkajúcu sa Svetového dňa vody a premietanie filmu Púť vody. 22. marca uskutoční pre žiakov 3. ročníka ZŠ Hviezdoslavova v Revúcej prednášku spojenú s rôznymi tvorivými aktivitami.
Správa Pieninského národného parku 22. marca zrealizuje od pre žiakov 1. stupňa zo ZŠ z Veľkej Frankovej prezentáciu s témou voda spojenú s hrami.
Správa Národného parku Veľká Fatra uskutoční 22. marca pre žiakov 3. až 6. ročníka základných škôl v Mestskej knižnici na sídlisku Martin - Sever prednášku k Svetovému dňu vody s otvorenou diskusiou.
Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat dňa 18. marca uskutočnila pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ v Kráľovskom Chlmci prednášku na tému Voda a mokrade.

Niektoré fakty na záver:
Z údajov Oddelenia hygieny životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi vyplýva, že v roku 2015 bolo v okrese Spišská Nová Ves pitnou vodou z verejných vodovodov zásobovaných 87,9 % z celkového počtu obyvateľov okresu a v okrese Gelnica 64,4 % obyvateľov z celkového počtu obyvateľov okresu. Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov, je obyvateľstvo zásobované z individuálnych vodných zdrojov, t. j. vodou z vlastných studní. 80 - 85 % vodných zdrojov pre individuálne zásobovanie nevyhovuje hygienickým požiadavkám a predstavuje trvalé riziko ohrozenia zdravia.

Myšlienka na zamyslenie: "Ak piješ vodu, mysli na prameň." (čínske príslovie)

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://www.unwater.org/worldwaterday/about/en/
http://www.unwater.org/worldwaterday/tools/en/
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/, (preklad: Mgr. Kaňková, ÚVZ SR www.ruvzsn.sk/Svetovy den vody 2016

22. 03. 2016


Hodina Zeme 2016

POSVIEŤME SI NA KLIMATICKÉ ZMENY

Symbolické zhasnutie svetiel na 60 minút každoročne spája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach, prepája verejný aj súkromný sektor. Zhasnutie svetiel na jednu hodinu je poznávacím znakom kampane HODINA ZEME.

Hodina Zeme je najväčšia celosvetová ekologická aktivita so zapojením verejnosti vôbec. Jej cieľom je upozorniť na problémy súčasnej doby - globálne otepľovanie, klimatické zmeny, znečisťovanie planéty a poukázať na extrémne míňanie financií na nepotrebné osvetlenie. Zhasnutie svetla na 60 minút predstavuje symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.
Prvý krát sa toto podujatie uskutočnilo v roku 2007 v austrálskom Sydney a zúčastnilo sa ho viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem. Odvtedy sa Hodina Zeme stala celosvetovou akciou a v roku 2015 sa jej zúčastnilo neuveriteľných 172 krajín.

Organizátorom Hodiny Zeme je Svetový fond na ochranu prírody WWF (World Wildlife Fund, skr. WWF). Od roku 2011 spolupracuje pri organizácii tohto podujatia na Slovensku aj s členmi Sekcie ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a Slovenským zväzom astronómov. V roku 2016 sa k iniciatíve pridáva aj slovenská pobočka WWF.


V roku 2016 Hodina Zeme pripadá na 19. marca o 20:30 - 21:30 SEČ.

Sloganom tohto roku je "Shine a Light on Climate Action", teda POSVIEŤME SI NA KLIMATICKÉ ZMENY. Kampaň vyzýva ľudí, aby sa zmobilizovali a zaviedli drobné zmeny v každodennom živote, ktoré nielen prispejú k úsporám energie, ale v konečnom dôsledku aj financií a taktiež k postupnej zmene v myslení a postoji spoločnosti.
Medzi svetoznámymi pamiatkami, ktoré podporili akciu zhasnutím svetla sú napr. Sfinga a pyramídy v Gíze, socha Krista Spasiteľa v Brazílii, parížska Eiffelova veža, most Golden Gate v San Franciscu, rímske Koloseum, reklamy na Coca-Colu na námestí Times Square v New Yorku alebo reklamy na hoteli Jumeirah v Dubaji.
Do tohtoročnej Hodiny Zeme svoju účasť zatiaľ potvrdilo 25 slovenských miest a obcí, napr. Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Kysucké Nové Mesto; 21 slovenských národných kultúrnych pamiatok, napr. Bratislavský hrad a Prezidentský palác, Bojnický zámok, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Hodinová veža na Námestí SNP v Banskej Bystrici, Trenčiansky i Spišský hrad, Hrad Strečno, 60 organizácii a firiem a 12 škôl, napr. Žilinská univerzita v Žiline. Myšlienku kampane podporila aj Štátna ochrana prírody SR, ktorá podnietila k účasti svojich zamestnancov, aby sa individuálne zapojili do hlavnej aktivity, ktorou je symbolické zhasnutie svetiel (či vypnutie elektrospotrebičov) na 1 hodinu, na Hodinu Zeme.Hodina Zeme sa uskutoční 19. marca od 20:30 do 21:30. Pridajte sa aj Vy!
Čo môžete urobiť?
- symbolicky vypnite na 60 minút osvetlenie vo svojom byte, kancelárii
- urobte malé ekologické zmeny vo svojom každodennom živote, napr. začnite triediť odpad, používajte šetrné svietidlá, cestujte MHD alebo na bicykli namiesto auta
- podporte ekologické projekty
- oslovte starostu svojej obce alebo primátora mesta, v ktorom žijete a informujte ho o možnosti zapojiť sa do projektu Hodina Zeme
- oslovte správcov pamiatkových budov vo svojom okolí a navrhnite im, aby vypli osvetlenie pamiatok počas Hodiny Zeme
- informujte o Hodine Zeme svojich susedov, priateľov, známych, kolegov či rodinu

Ak sa rozhodnete zapojiť do podujatia, môžete o tom informovať verejnosť na oficiálnej stránke Hodiny Zeme: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/
Oficiálna FB stránka:
http://www.facebook.com/HodinaZeme
Plagát k Hodine Zeme 2016 stiahni tu [jpg]Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/
www.earthhour.org/climateaction

17. 03. 2016


4. ročník literárnej súťaže Múdra príroda
Zelená harmónia záhrad a parkov

Do 4. ročníka literárnej súťaže Múdra príroda sa už v týchto dňoch môžu zapojiť žiaci druhého stupňa slovenských základných škôl.

Súťaž, ktorú organizujú Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), je sprievodným podujatím 22. medzinárodného filmového festivalu o životnom prostredí Ekotopfilm - Envirofilm 2016.

Cieľom a poslaním literárnej súťaže Múdra príroda je rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode ako aj podpora ich literárnej tvorivosti. Nosnou témou štvrtého ročníka Múdrej prírody je Zelená harmónia záhrad a parkov. Súťažiť sa bude v troch tematicky zameraných kategóriách: rozprávanie na tému Keby vedel starý strom rozprávať, opis Tajomstvá môjho obľúbeného parku a poézia Moja čarovná záhrada.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. - 9. ročníka základných škôl na Slovensku, a to prostredníctvom online formulára na mudrapriroda.sazp.sk. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku. Uzávierka súťaže je 20. apríla 2016.

Propozície súťaže a ďalšie informácie: mudrapriroda.sazp.sk.
Propozície súťaže: pozri tu [jpg]

14. 03. 2016


ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie v Malackách prijme strážcu.

ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie v Malackách prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu strážca.
Obsah pracovnej činnosti strážcu "Samostatná terénna monitorovacia a kontrolná činnosť vo vymedzenej oblasti území národných parkov alebo chránených krajinných oblastí vrátane zabezpečovania asanačných, rekonštrukčných a regulačných opatrení."
Tarifný plat: 428,50 - 596,00 eur podľa dĺžky započítanej praxe.
Požiadavky:
- úplné stredné vzdelanie s maturitou
- vodičský preukaz skupiny B
- práca s počítačom
Žiadosť so štruktúrovaným životopisom zasielajte do 23.3.2016 na adresu:
ŠOP SR, Správa CHKO Záhorie, Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky

09. 03. 2016


Svetový deň divej prírody 2016

Už po tretí krát si na celom svete budeme 3. marca pripomínať a oslavovať Svetový deň divej prírody, teda skôr Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín (World Wildlife Day).

Prečo práve 3. marca?
V roku 2013 vybralo valné zhromaždenie OSN tento dátum preto, lebo v roku 1973 bol v tento deň vo Washingtone podpísaný medzinárodný dohovor CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Čo zabezpečuje dohovor CITES?
Dohovor CITES predstavuje jeden z najsilnejších nástrojov pre zachovanie biodiverzity prostredníctvom regulácie medzinárodného obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a voľne rastúcimi rastlinami. V súčasnosti k nemu pristúpilo 181 krajín sveta a na Slovensku je uplatňovaný od roku 1992.
Medzinárodne sa obchoduje s tisíckami druhov a ľudia ich využívajú v bežnom živote ako potraviny, pri zdravotnej starostlivosti, pri ekoturistike, v domácnostiach, v kozmetike alebo v móde. CITES reguláciou medzinárodného obchodu s viac ako 35 000 druhmi rastlín a živočíchov, vrátane ich derivátov a produktov z nich, zabezpečuje ich prežitie vo voľnej prírode. Tieto druhy majú význam pre existenciu miestnych obyvateľov a globálne životné prostredie. Prostredníctvom systému vydávania dovozných a vývozných povolení sa snaží zabezpečiť, aby bol medzinárodný obchod so zaradenými druhmi trvalo udržateľný, legálny a sledovateľný. V rámci Slovenska sú zaradené do príloh dohovoru CITES druhy ako medveď hnedý, rys ostrovid, vydra riečna, orol skalný, bocian čierny, jasoň červenooký, pijavica lekárska, črievičník papučkovitý, medvedica lekárska a iné.

Aká je tohtoročná téma?
Témou tohtoročných osláv je "Budúcnosť voľne žijúcich živočíchov je v našich rukách". Rastliny a živočíchy sú vo svojich prekrásnych a mnohotvárnych formách nenahraditeľnou súčasťou prírodných ekosystémov, ktoré je potrebné udržať pre súčasnú, ale aj budúce generácie.
Pod témou je slogan zameraný na ochranu afrických a ázijských slonov "Budúcnosť slonov je v našich rukách". V minulom storočí žilo v Afrike 3 až 5 miliónov slonov, v roku 2007 sa ich počet odhadoval na 472 000 až 690 000 kusov (podľa správy z 2007 INCN African Elephant Specialist Group). Nelegálny lov slonov je v Afrike monitorovaný od roku 2002. V rokoch 2010 až 2012 bolo kvôli klom (slonovine) zabitých 100 000 slonov afrických.
Najväčšími hrozbami pre voľne žijúce živočíchy je strata ich biotopu, intenzívne poľnohospodárstvo, pytliactvo a obchod poháňaný nadnárodnými skupinami organizovaného zločinu. Nielen vlády, zákonodarcovia, colníci, ochranárske štátne a mimovládne organizácie majú vyvíjať úsilie na ochranu voľne žijúcich živočíchov. Je tiež na každom občanovi prispieť k ochrane voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov napr. odmietnutím kúpy nelegálne získaných rastlín a živočíchov, alebo výrobkov z nich. Všetci máme svoju rolu.
Takže sloganom Svetového dňa voľne žijúcich živočíchov a rastlín môže byť aj "Budúcnosť medveďov je v našich rukách", "Budúcnosť sokolov je v našich rukách" alebo "Budúcnosť voľne rastúcich orchideí je v našich rukách"!

Ako sa zapájame do osláv?
Štátna ochrana prírody SR organizuje prostredníctvom svojich organizačných útvarov pre školy a verejnosť rôzne podujatia. Správa NAPANT dňa 1. a 3. marca v prírodovednom oddelení Stredoslovenského múzea v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici uskutoční pre mamičky na materskej dovolenke a ich deti prezentáciu Múzeum pre najmenších, kde mamičky dostanú tipy na hry s najmenšími v prírode, ako aj tipy na výlety do prírody v okolí Banskej Bystrice. V dňoch 15.-17. marca pripravuje výukový program v MŠ Karpatská 3 v Banskej Bystrici zameraný na lesné živočíchy.
Správa CHKO Východné Karpaty v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a Vihorlatskou knižnicou v Humennom pozýva širokú verejnosť na výstavu Krásy krasu. Výstava bude v dňoch 3. - 31. marca inštalovaná vo Vihorlatskej knižnici v Humennom a jej otvorenia sa zúčastnia žiaci Cirkevného gymnázia v Humennom. Pre skupiny, ktoré sa prihlásia vopred, bude pripravené premietanie filmu Vodou tvorená, suchom morená.
Správa NP Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne uskutočnila 24. februára interaktívne programy pre školy venované poznávaniu a ochrane vtáctva. Žiaci 3. ročníka ZŠ Lichardovej v Žiline absolvovali program so zážitkovými aktivitami Prečo má bocian dlhé nohy?, v rámci ktorého sa naučili poznávať vtáky podľa hlasov, dozvedeli sa ako ich chrániť a ako pomôcť poranených vtákom a živočíchom. Žiaci 5. ročníka sa dozvedeli zaujímavosti o vtáčom sťahovaní a čo je vtáčia kriminalita, učili sa poznávať vtáky a tiež ako chrániť a pomôcť poranených živočíchom.

Ako sa môžete zapojiť vy?
Uvádzame zopár návrhov ako sa do osláv môžete zapojiť aj vy. Môže to byť tak jednoduché ako len jedno kliknutie na vašom PC, či mobilnom telefóne, alebo urobiť malú akciu s cieľom pomôcť šíriť túto myšlienku.
1. Zverejnite náš plagátik k Svetovému dňu divej prírody na vašom webe, zaveste na sociálnu sieť (Facebook, Twitter atď.) plagátik so správou - "100 000 slonov afrických v rokoch 2010 až 2012 bolo zabitých kvôli klom - ich záchrana je v #našich rukách! #WWD2016. Alebo sa s plagátikom odfoťte a rozpošlite obrázky. Svetový deň voľne žijúcich živočíchov a rastlín môžete nájsť aj na Facebooku: https://www.facebook.com/WorldWildlifeDay alebo na http://www.facebook.com/CITES
2. Navštívte národný park, chránenú krajinnú oblasť alebo zoologickú, botanickú záhradu, či múzeum.
3. Zorganizujte besedu na danú tému vo vašej škole, univerzite, knižnici, klube.
4. Zorganizujte výstavu fotografií, výtvarnú súťaž, alebo premietanie filmov s danou tematikou. Krátke video o zabíjaní nosorožcov je zverejnené na http://www.wildlifeday.org/content/outreach-material.
5. Podporte lokálny projekt zameraný na ochranu prírody.

Plagátik s pozvánkou na výstavu Krásy krasu - stiahnite tu.
Pomôžte zachrániť ohrozené druhy! - leták na stiahnutie tu.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.; ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroje informácií:
http://www.wildlifeday.org
www.cites.org
www.cites.sk
http://www.facebook.com/CITES
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/08/140818-elephants-africa-poaching-cites-census/

02. 03. 2016


NP Slovenský kras - miesto lesník

ŠOP SR, Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, prijme do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu lesník.

Požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie lesnícke
- práca s počítačom, znalosť GIS je podmienkou !
- vodičský preukaz skupiny B
- znalosť územia Slovenského krasu a priľahlých častí

Žiadosť so štruktúrovaným životopisom a kópiou diplomu zasielajte do 15. 3. 2016 na adresu:
Správa NP Slovenský kras, Hámosiho 188, 049 51 Brzotín

25. 02. 2016


Ochrana prírody zostáva v EÚ prioritou, podporuje ju aj envirorezort

Poslanci Európskeho parlamentu podporili efektívnejšiu ochranu prírody v hlasovaní k správe o priebežnom hodnotení Stratégie pre ochranu biodiverzity do roku 2020. Tá požaduje zachovanie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch. Ich dôsledné dodržiavanie je hlavným predpokladom pre splnenie cieľov stratégie. Ochranu biologickej diverzity, teda ochranu rôznorodosti všetkých foriem života podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR.

Európsky parlament (EP) zdôrazňuje, že ničenie biotopov je najdôležitejším faktorom straty biodiverzity a je osobitnou prioritou riešiť problém tejto straty. Poslanci EP vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty, aby splnenie cieľov stratégie urýchlene zaradili medzi vyššie priority. Požadujú prijatie viacstranného prístupu a zdôrazňujú v tejto súvislosti zásadnú úlohu národných, regionálnych a miestnych subjektov a ich plnú účasť pri dodržiavaní európskych smerníc zameraných na ochranu prírody. Podľa EP ťažkosti pri dosahovaní cieľov týchto smerníc a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity vo všeobecnosti nespočívajú v právnych predpisoch, ale predovšetkým v ich neúplnom a nesprávnom presadzovaní a začleňovaní do ostatných oblastí politiky. Dôraz sa má preto zamerať aj na lepšiu informovanosť verejnosti.

Ochrana biologickej rozmanitosti patrí medzi priority Ministerstva životného prostredia SR. Ministerstvo aktualizovalo informačné nástroje, ktoré sumarizujú údaje o celkovom stave a zmenách biologickej rozmanitosti na Slovensku. Aktualizáciu súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku schválila vláda SR v januári tohto roka. Východiskovú situáciu súčasnej aktualizácie predstavuje prijatie nových cieľov a opatrení ochrany biodiverzity na medzinárodnej, európskej i národnej úrovni. Cieľom aktualizácie bolo priblížiť sa k vytvoreniu komplexného, reprezentatívneho, nie však rozsiahleho súboru, ktorý by mal informovať verejnosť o stave biodiverzity na Slovensku, poskytovať odborníkom informácie pre hodnotenie reálneho stavu biodiverzity, ako aj pomáhať politikom pri rozhodovaní a riešení otázok týkajúcich sa biodiverzity a jej súvisiacich služieb.

Hlavný medzinárodný rámec pre opatrenia na zachovanie biodiverzity a udržateľné využívanie jej zložiek predstavuje Dohovor OSN o biologickej diverzite. Alarmujúci stav biodiverzity a nedodržanie globálneho cieľa ?do roku 2010 zastaviť pokles biodiverzity? viedlo k prijatiu nového globálneho záväzku v tejto oblasti do roku 2020, ktorý prijala aj EÚ. Hlavným cieľom je do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov, ako aj ich obnova v najväčšom vykonateľnom rozsahu.

zdroj

04. 02. 2016


Zapojte sa do osláv Svetového dňa mokradí - 2. február 2016

Informačné listy: pozri [pdf]

program

fotograficka sutaz

29. 01. 2016


CHKO Biele Karpaty - Miesto zoológa

Správa CHKO Biele Karpaty v Nemšovej prijme na TPP perspektívneho zoológa. Nástup: marec 2016.
Životopis a žiadosť posielajte do konca januára 2016 na drahomir.stano@sopsr.sk. Informácie aj na: 0903/298 240

20. 01. 2016


Prezentácie ku konferencii: "Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku"

Prezentácie ku konferencii: "Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku".
Stiahnu tu

14. 12. 2015


Význam opatrení založených na prírodných procesoch pre klimatickú odolnosť z perspektívy EÚ

Svetová únia ochrany prírody IUCN bude aktívnym účastníkom na prebiehajúcej 21. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy. Prostredníctvom rady podujatí počas celej konferencie bude cieľom IUCN vyzdvihnúť najmä význam prírody a opatrení založených na prírodných procesoch v poskytovaní praktických riešení pre situácie súvisiace s klimatickou zmenou a adaptáciou na jej vplyv.
Viac informácií tu a na webstrábnke IUCN:
http://iucn.org/news_homepage/events/unfccc2/events/2015_paris/

04. 12. 2015


Územia kľúčové z hľadiska ochrany biodiverzity podľa IUCN
(IUCN Key Biodiversity Areas)

Za posledné tri desaťročia sa vytvorili rôzne prístupy k identifikácii území, ktoré sú významné pre biodiverzitu. Tieto prístupy sa vo všeobecnosti sústreďujú na jednu skupinu druhov alebo na jeden bióm a využívajú rôzne kritériá hodnotenia. Pre zjednotenie prístupu začalo IUCN v roku 2012 konzultačný proces s cieľom vytvorenia jednotnej metodológie pre identifikáciu území kľúčových z hľadiska biodiverzity.

Do procesu sa zapojili kľúčoví experti a organizácie, vrátane členov a komisií IUCN, akademikov, organizácií ochrany prírody a orgánov s rozhodovacou právomocou. Konzultačný proces zahŕňal rozhovory so zainteresovanými subjektmi a konečnými užívateľmi, technické workshopy a regionálne konzultácie.

V októbri 2015 sa ukončilo pripomienkovanie Konzultačného dokumentu na svetovej úrovni. Dokument vylíšil vzťah medzi územiami kľúčovými pre biodiverzitu a inými iniciatívami, navrhol kritériá a prahy hodnôt , ako aj procesy identifikácie a nominácie území kľúčových pre biodiverzitu. Výsledný dokument bude predložený na schválenie Rade IUCN.

Tento štandard pomôže vládnym organizáciám, orgánom s rozhodovacou právomocou, miestnym komunitám, súkromnému sektoru a aj iným inštitúciám identifikovať územia dôležité z hľadiska ochrany biodiverzity. Prispeje k naplneniu cieľa 11 z Aichi, Strategického plánu pre biodiverzitu Dohovoru o biodiverzite na roky 2011-2020, ktorý spomína "územia konkrétneho významu z hľadiska biodiverzity".

Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke: http://www.kbaconsultation.org/

06. 11. 2015


Sekretariát Dohovoru o mokradiach - prvé vydanie informačného bulletinu.

Sekretariát Dohovoru o mokradiach (Ramsarský dohovor) pripravil prvé vydanie informačného bulletinu. Informačný bulletin bude vychádzať každé tri mesiace a bude informovať o činnosti sekretariátu, novinkách z regiónu a medzinárodných podujatiach. V prvom čísle je napr. zmienka oslavách 25 výročia odborného manažmentu delty Dunaja v Rumunsku, o stretnutí riadiaceho výboru najdlhšie aktívnej regionálnej ramsarskej iniciatíve(MedWet) vo Francúzsku, do ktorej je zapojených 26 stredomorských krajín, o projekte Clima-East, ktorý sa implementuje v Bielorusku a rieši problematiku rašelinísk. Informuje o záujme Kórejskej ľudovodemokratickej republiky pristúpiť k Dohovoru o mokradiach, o príprave stretnutia ramsarských regionálnych iniciatív ( November 2015, Gland, Švajčiarsko). V tomto čísle bola uverejnená téma svetového dňa mokradí 2016 "Mokrade pre našu budúcnosť : trvalo udržateľná existencia".
Celý bulletin v anglickom jazyku je na stiahnutie tu [pdf]

05. 11. 2015


Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia Slovenska

Programy starostlivosti o chránené vtáčie územia Slovenska nájdete tu.

29. 10. 2015


Miesto strážcu - Správa CHKO Záhorie

Pracovná náplň strážcu:
- Vykonávanie pozorovaní, pomocných terénnych prác pri prieskumoch a výskumoch na území CHKO
- Zabezpečenie označovanie územia informačnými tabuľami a ich následná údržba
- Kontrola dodržiavania podmienok ochrany stanovených zákonom, podávanie písomných hlásení o stave územia, návrhy na priestupkové konanie pri porušení podmienok ochrany na orgány štátnej správy
- Vykonávanie pravidelných obhliadok územia, navrhnutie a samostatné vykonanie opatrení na odstránenie negatívnych javov v území - spolupráca s odbornými pracovníkmi
- Vykonávanie manažmentových opatrení a technický dozor pri ochranárskych intervenčných manažmentoch do prírodného prostredia

Požadované znalosti:
vodičský preukaz B, znalosť vyhlášky č. 24/2003 Z.z, zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z., aspoň čiastočná znalosť územia pôsobnosti Správy CHKO Záhorie potrebná

odporúčané znalosti:
aspoň hovorovo cudzí jazyk/anglický, nemecký/, práca s PC - GIS, GPS

24. 09. 2015


Vyhodnotenie 3. etapa mikrogranty poradovník

Dňa 11.8.2015 o 13,30 hod v priestoroch Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky na Hornej Striebornej 22 v Banskej Bystrici zasadla odborná komisia, ktorá vyhodnotila doručené žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu projektu "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch".
V lehote podávania žiadostí bolo poštou doručených 8 žiadostí na adresu Štátnej ochrany prírody SR, Tajovského 28B, Banská Bystrica, ktoré boli riadne zaevidované.
Všetky žiadosti boli komisiou posúdené ako oprávnené a následne ohodnotené pridelením príslušného počtu bodov od 0 po 10, pričom 10 bodov je maximálny počet dosiahnutých bodov.

Vyhodnotenie v priložnemom dokumente [doc].

12. 08. 2015


VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV "Podpora trvalo udržateľného využívania územia a rozvoja cestovného ruchu karpatským plemenom Huculov"

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vyhlasuje v rámci projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch" výzvu na podávanie projektov na podporu rozvoja Huculskej magistrály.

Oblasť realizácie:
Biosférická rezervácia Poľana:
k.ú.: Čierny Balog, Sihla, Drábsko.
Národný park Muránska planina:
k.ú.: Pohronská Polhora, Tisovec, Muráň, Závadka nad Hronom, Heľpa, Vaľkovňa, Šumiac, Muránska Huta.
Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina:
k.ú.: Klenovec.

Oprávnený žiadateľ:
- vlastník alebo užívateľ pozemkov v uvedených k.ú.,
- obce a nimi zriadené subjekty (napr. školy) v uvedených k.ú.,
- NGO, resp. záujmové združenia z územia (napr. cirkvi), kde sa budú vykonávať aktivity, resp. ktoré majú priamy záujem v uvedených k.ú.,
- podnikatelia v cestovnom ruchu v uvedených k.ú..

Ciele:
- ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva,
- trvalo udržateľné využívanie územia,
- rozvoj cestovného ruchu.

Podmienky získania finančnej podpory:
1. Zaslanie projektu spracovaného podľa predpísaného projektového formulára do stanovenej doby.
2. Dodržanie stanoveného časového a finančného limitu v súlade s cieľmi programu.
3. Vyhotovenie záverečnej správy s priloženou dokumentáciou výsledkov projektu a finančná správa predložená do nasledujúcich 30 dní od ukončenia projektu, najneskôr do 30.3.2016.

Kategórie výdavkov z ekonomického pohľadu:
- zmluva o dielo,
- objednávka.

Neoprávnené výdavky:
DPH, ak je žiadateľ platcom DPH.

Oprávnená výška výdavkov:
- Maximálne 3000,- EUR s DPH. Žiadateľ odôvodní požadovanú sumu v špecifikácii nákladov vo formulári Žiadosti (v prílohe tejto výzvy).

Konzultácie k žiadosti:
Žiadateľom odporúčame konzultovať návrh projektu s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky pred podaním žiadosti.

Konzultácie budú žiadateľom poskytnuté na nasledujúcich kontaktných miestach:
ŠOP SR, Horná Strieborná 22, Banská Bystrica:
RNDr. Zuzana Švantnerová, zuzana.svantnerova@sopsr.sk, 0903 298 427, 048 42 999 47
Mgr. Andrea Mikulová, andrea.mikulova@sopsr.sk, 048 42 999 47


Podávanie žiadostí:
Žiadosti je potrebné zaslať poštou na adresu:
RNDr. Zuzana Švantnerová
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica

Časový priebeh:
- Zverejnenie výzvy - 21.07.2015 na www.sopsr.sk (v časti Aktuality).
- Lehota na predkladanie projektových návrhov je 3 týždne, uzávierka prijímania žiadostí - 07.08.2015.
- Hodnotenie projektových návrhov bude prebiehať 10.-12.8.2015.
- Vyhodnotenie projektových návrhov bude zverejnené 13.8.2015 na www.sopsr.sk (v časti Aktuality).
- Realizácia aktivít: maximálne 6 mesiacov, najneskôr do 29.2.2016.

Propagácia:
Úspešný žiadateľ, resp. prijímateľ je povinný propagovať územia Národného parku Muránska planina počas realizácie projektu. Návrh projektu musí obsahovať plán opatrení na propagáciu územia. Medzigeneračný prenos skúseností bude výhodou projektu.

Príloha: Formulár žiadosti.

21. 07. 2015


IUCN "Little Sydney" Ochrana prírody v Európe.

V dňoch 28-31.5.2015 sa v mestečku Hainburg an der Donau (Rakúsko) uskutočnila konferencia IUCN ?Little Sydney? Ochrana prírody v Európe. Konferencia priniesla do Európy odkaz zo Svetového kongresu parkov (World Parks Congress, http://worldparkscongress.org), ktorý sa konal v Sydney v novembri 2014 a ktorého výsledkom bol Prísľub zo Sydney (Promise of Sydney). Na konferencii bolo vyše 200 účastníkov z 37 krajín.
Príroda, biologická diverzita a chránené územia v dnešných časoch čelia mnohým hrozbám, ktoré vznikli dôsledkom konzumného spôsobu života, populačného rastu a priemyselných aktivít. Mnoho chránených území je vážne ohrozených, alebo ich manažment je veľmi slabý. IUCN preto vytvorilo zoznam 8 hlavných a 4 prierezových tém, ktoré reprezentujú prácu Svetovej komisie pre chránené územia (World Commission on Protected Areas, WCPA) a ktoré predstavujú inovatívne riešenia a odporúčania na dosiahnutie cieľov ochrany; týkajúce sa klimatickej zmeny; pre zlepšenie zdravia a blahobytu ľudstva; pre zlepšenie života človeka (vo vzťahu k prístupu k čistej vode a pod) a mnoho ďalších.
Rozhodnutia a závery, ktoré vyplynuli z kongresu v Sydney majú za cieľ posilniť sieť chránených území, vyzdvihnúť ich význam a prínos pre spoločnosť a prispieť k ich efektívnejšiemu fungovaniu.
Ako kľúčové riešenia boli vyzdvihnuté najmä komunikácia pozitívnych príkladov a opodstatnenosti ochrany prírody; výchova novej generácie a zapojenie mládeže do aktivít ochrany prírody; zdôrazňovanie súvislosti medzi zdravím človeka a chránenými územiami, ako aj význam chránených území v urbanizovanom prostredí; zvýšenie efektivity manažmentu a riadenia chránených území a posilnenie úlohy komunít a miestneho obyvateľstva na riadení chránených území.

IUCN prezentovalo niekoľko publikácií, ktoré boli vydané a ktorých cieľom je zlepšenie manažmentu CHÚ.

Všetky informácie o aktivitách IUCN, o Svetovom kongrese v Sydney, ako aj konferencii Little Sydney, vrátane vydaných publikácií, sú dostupné na stránke IUCN (http://www.iucn.org/).

Fotografie:
Autor: Barbara Mertin, strážca NP Donau-Auen
Andrej Sovinc, Predseda WCPA Europe
Diskusia v skupinách
Exkurzia v NP Donau-Auen

23. 06. 2015


Obnovujeme vydávanie vedeckého časopisu Ochrana prírody (predtým zborník Ochrana prírody)

Štátna ochrana prírody SR pripravuje vydávanie vedeckého časopisu Ochrana prírody (predtým zborník Ochrana prírody). Časopis, ktorý je zameraný najmä na publikovanie pôvodných vedeckých a odborných prác, recenzií a krátkych správ z ochrany prírody a krajiny, resp. z ochranárskej biológie prioritne na Slovensku, bude vychádzať 2x ročne v elektronickej forme a bude uverejnený na webovej stránke ŠOP SR.

Uzávierka prijatia rukopisov do nasledujúceho čísla (27) časopisu je 31. október 2015 na adrese ochranaprirody@sopsr.sk.
Viac info: klikni tu.

12. 05. 2015


Deň Otvorených Dverí 2015 v sobotu 30.5.2015 na Ministerstve životného prostredia SR

Posaďte sa do kresla ministra životného prostredia, naučte sa predpovedať počasie, vyrobte si svoj vlastný šperk, zažite aké je to byť baníkom alebo si zasúťažte. Spoločnosť nám bude robiť aj maskot Ozónius.

banner: klikni tu [pdf]
Viac info: klikni tu

06. 05. 2015


70. výročie UNESCO

UNESCO (Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru) je medzinárodná organizácia zastrešená Organizáciou Spojených národov (OSN), ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. Pod patronátom UNESCO vznikol rad medzinárodných dohovorov a programov, ako napr. Dohovor o ochrane svetového dedičstva kultúrneho a prírodného dedičstva a Program UNESCO Človek a biosféra.

Rok 2015 je pre UNESCO významným rokom, v ktorom oslavujeme 70. výročie založenia tejto organizácie s celosvetovou pôsobnosťou. V rámci ochrany prírody na Slovensku si toto výročie pripomíname najmä v súvislosti s dvoma lokalitami svetového dedičstva zapísanými do prestížneho Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, a to Jaskyne Agglekského a Slovenského krasu a Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka. V rámci Programu UNESCO Človek a biosféra figurujú vo svetovej sieti biosférických rezervácií štyri slovenské. Sú to Biosférická rezervácia Poľana, Slovenský kras, Východné Karpaty a Tatry.

Plagát: pozri jpg
Viac informácií: http://en.unesco.org/70years

08. 04. 2015


Obnovujeme vydávanie časopisu Chránené územia Slovenska

chus 83Štátna ochrana prírody SR obnovuje vydávanie odborno-metodického a informačného časopisu Chránené územia Slovenska, ktorý vychádza od roku 1982 v štvrťročnej periodicite (s prerušením v rokoch 2012-2014). Časopis ponúka priestor na prezentáciu činnosti organizácie, informovanie v oblasti štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ako aj výmenu skúseností z praktickej ochrany. Uzávierka príspevkov do čísla 84 je 31.máj 2015.
Rubriky časopisu [doc]
Inštrukcie pre autorov [doc]

01. 04. 2015


OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE na predaj

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje OSOBITNÉ PONUKOVÉ KONANIE na predaj

1.) historickej budovy nachádzajúcej sa v centre Spišskej Novej Vsi na Letnej ulici č. 53, so súp. č. 60 spolu s pozemkami parc. č. 121 vo výmere 654 m2 a parc. č. 122 vo výmere 152 m2, na ktorých je budova postavená, zapísaných na LV č. 1653. Minimálna cena je 196 000,- EUR.
2.) samostatne stojacej budovy nachádzajúcej sa v Spišskej Novej Vsi na Leteckej ulici č. 3, so súp. č. 1263 spolu s pozemkami parc. č. 5211 vo výmere 369 m2 a parc. č. 5212 vo výmere 556 m2, zapísaných na LV č. 1653. Minimálna cena je 118 000,- EUR.

Písomné ponuky doručte na adresu vyhlasovateľa s označením: "Cenová ponuka-SNV/Letná 53/Letecká 3 - neotvárať" v lehote do 4.5.2015. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť osobitné ponukové konanie.
Bližšie informácie: 048/4722052, 0903298122, drahomira.lutovska@sopsr.sk.

31. 03. 2015


50. výročie Európskeho diplomu pre chránené územia

Európsky diplom pre chránené územia je prestížne medzinárodné ocenenie udeľované Výborom ministrov Rady Európy od roku 1965 a je určené pre prírodné a poloprírodné územia a krajinu výnimočného európskeho významu z hľadiska ochrany biologickej, geologickej a krajinnej diverzity a zároveň manažované príkladným spôsobom.
Diplom sa udeľuje chráneným územiam z dôvodu ich jedinečných vedeckých, kultúrnych alebo estetických kvalít, ale zároveň musí byť zabezpečený aj vhodný spôsobu starostlivosti o ne.
Na Slovensku sa tento rok k oslavám okrúhleho výročia Európskeho diplomu pripájajú dve chránené územia, ktorým bolo toto ocenenie udelené, a to Národný park Poloniny a Národná prírodná rezervácia Dobročský prales.

Na stiahnutie:
plagát poľana
plagát poloniny
Viac informácií:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Diploma/default_en.asp

29. 01. 2015


Svetový deň mokradí 2015

Budúcnosť ľudstva závisí na mokradiach

Rozvoj vedy a techniky môže niekedy vytvárať dojem, že sme "dobyli" a ovládli prírodu, ale environmentálne katastrofy ako záplavy, zosuvy pôdy, búrky, z ktorých mnohé majú svoje korene v nešetrnom využívaní krajiny a vody - naznačujú opak. Realitou je, že sme stále závislí od dobre fungujúcich ekosystémov, ktoré nás udržiavajú pri živote. Takými ekosystémami sú aj mokrade.
Mokrade prečisťujú a dopĺňajú zásoby našej podzemnej vody a poskytujú ryby a ryžu, ktorá kŕmi miliardy ľudí. Pôsobia ako prírodná špongia proti povodniam a suchu tým, že zadržiavajú, alebo uvoľňujú prebytočnú vodu, chránia naše pobrežia. Sú zdrojom biologickej rozmanitosti rastlín a živočíchov a sú životne dôležité pre ukladanie uhlíka, čím napomáhajú riešiť problém klimatických zmien.
Žiaľ, tieto ich benefity, úžitky nie sú všeobecne známe. Často sú považované za bezvýznamné prostredie, už 64 % svetových mokradí od roku 1900 nenávratne zmizlo. Zvrátiť, či pozastaviť tento vývoj úbytku a degradácie našich mokradí môžete aj vy, pridajte sa k oslavám Svetového dňa mokradí 2015!

Svetový deň mokradí 2015: Mokrade pre našu budúcnosť - Pripoj sa k nám!

Každý rok 2. februára oslavujeme Svetový deň mokradí. Pripomíname si tým 2. február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, známy aj ako Ramsarská konvencia. Od roku 1997 využívajú tento deň vládne agentúry, inštitúcie, mimovládne organizácie a skupiny občanov po celom svete na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách týchto citlivých ekosystémov pre človeka a trvalo udržateľný rozvoj.
K oslavám Svetového dňa mokradí sa pripája aj Štátna ochrana prírody SR širokou škálou podujatí. V rámci svetového dňa a počas celého februára 2015 budú v územnej pôsobnosti národných parkov a chránených krajinných oblastí prebiehať pre žiakov a študentov environmentálne programy zamerané na ochranu mokradí napr. Spoznávame mokrade Turca, Život mokradí a iné, besedy o mokradiach a Ramsarskom dohovore spojené s ekovýchovnými aktivitami a premietaním filmov. V Martine si žiaci pripravia minivýstavku z maľovaných prác na tému "Namaľuj si svoju mokraď". Spoznávať rastliny a živočíchy mokradí v teréne budú môcť žiaci počas exkurzií. Pre verejnosť a školy bude od 2. februára otvorená v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline výstava "Druhy európskeho významu na Slovensku", ktorá prostredníctvom textu a unikátnych fotografií vysvetlí problematiku sústavy chránených území Natura 2000 a predstaví druhy rastlín a živočíchov žijúcich v tečúcich a stojatých vodách. V čase od 2. februára do 31. marca bude v Stredisku environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi sprístupnená výstava Mokrade okolo nás.

Na stiahnutie:
plagátik Svetový deň mokradí 2015
informačné listy o mokradiach
Svetový deň mokradí - plagát z výstavy EV v ŠOP SR

Spracovala z podkladov www.worldwetlandsday.org
ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy, Ing. Miriam Balciarová

29. 01. 2015


EKOPLAGÁT ´14 pokračuje

V stredu 1.10.2014 na Správe národného parku Malá Fatra vo Varíne zhodnotila a posúdila výberová porota pre 13. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky EKpOPLAGÁT ´14, 104 plagátov od 50 autorov z 20 krajín sveta ( SR, USA, Čína, Dominikánska republika, Bielorusko, Rusko, Poľsko, Japonsko, Ekvádor, Taiwan, Kórea, Južná Kórea, Irán, Mexiko, Litva, Estónsko, Turecko, Grécko, Macedónia, Kanada)

Do súťažnej prehliadky bolo vybraných 102 plagátov od 49 autorov. V kolekcii vybraných plagátov pre tento ročník prevládajú plagáty od nových, prevažne mladších autorov. Kurátorka výstavy Mgr. Dana Doricová zhodnotila celú kolekciu ako vyváženú. Svojim umeleckým obsahom a vlastným výtvarným prejavom autori poukazujú nielen na narastajúce globálne problémy v životnom prostredí, ale aj sociálne problémy celej konzumnej spoločnosti.

Výstava bude slávnostne otvorená vernisážou v Považskej galérii umenia v Žiline dňa 30.10.2014 za účasti slovenských, ale aj zahraničných zástupcov z rôznych organizácií a inštitúcia a potrvá až do 30.novembra 2014.

Popri súťažnej prehliadke EKOPLAGÁT´14 budú prebiehať aj nasledovné sprievodné akcie:
- Plagát verejnosti - hlasovanie návštevníkov o najlepší plagát v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline a zároveň on-line hlasovanie na www.npmalafatra.sk.
- Výtvarná súťaž Ekoplagátik na tému: "Príroda mojimi očami", určená pre školy, jednotlivcov alebo kolektívy, súťažiť sa bude v troch kategóriách: 6 - 10 rokov, 11 - 15 rokov a 16 - 18 rokov. Uzávierka prác je najneskôr do 30.10.2014. Vybraté práce budú vystavené v mesiaci november v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

Bližšie informácie nájdete na :
http://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/a2014/
http://www.minzp.sk/sluzby/ekoplagat-2014/
www.sopsr.sk
Plagáty:
A3
A4

Spracovala: Alena Badurová Štátna ochrana prírody SR ? Správa NP Malá Fatra

07. 10. 2014


THE 13TH YEAR OF TRIENNIAL EKOPLAGÁT '14 - THE INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONTEST OF POSTERS ON NATURE CONSERVATION AND ENVIRONMENT THEME IN ŽILINA / SLOVAKIA

Organizers:

State Nature Conservancy of the Slovak Republic
Malá Fatra National Park Administration in Varín
Carpathian Wetland Initiative

Under the auspices of: The Ministry of Environment of the Slovak Republic
In co-operation with: Považska Gallery of Art in Žilina

This event is financially supported by Foundation Pontis Kia Motors Slovakia.
Exhibition: 30th October - 30th November 2014, Považska Art Gallery in Žilina
Deadline for sending the entries: 10th September 2014

The first international exhibition EKOPLAGÁT took place in the Považska Art Gallery in Žilina, Slovakia in 1978. It was the first regular international event of this kind in the world.
Every three years EKOPLAGÁT Žilina shows the public the latest trends in poster art aimed at topic of environment and nature protection. EKOPLAGÁT Žilina has its cultural, social and educational justification as an important international event increasing the public interest in conservation of diversity of life on Earth.

Participants: The competition will exhibit the work of professional designers, visual artists, art agencies, teams of authors, environmental organisations and institutions and of students of the art and design academies and Universities.

Registration Fee: None
Official languages: Slovak, English

Prizes:
The International Jury will award the following prizes:
Grand Prix Ekoplagát - Žilina 2014
1st Prize Ekoplagát - Žilina 2014
2nd Prize Ekoplagát - Žilina 2014
3rd Prize Ekoplagát - Žilina 2014.

Diplomas are part of the prize. The Honour Award of the Jury as well as the Awards of organisations interested can also be awarded.

The conditions for application for EKOPLAGÁT´ 2014 are described in Regulations and in Contest rules. Note changes in the Covenant and Contest rules.

DOWNLOAD:
REGULATIONS
CONTEST RULES EKOPLAGÁT´14
ENTRY FORM
POSTER LABEL
http://www.sopsr.sk under Ekoplagát - EKOPLAGÁT ´14

THE REGULATIONS of Ekoplagát, ENTRY FORM and POSTER LABEL can be downloaded from "Ekoplagát - EKOPLAGÁT ´14 on the website www.sopsr.sk/varin.

Address:
Správa Národného parku Malá Fatra
Hrnčiarska 197
013 03 Varín
Slovakia

tel: +421 (0) 415071413
fax: +421 (0) 41507 14 15
e-mail:
ssnpmf@sopsr.sk;
alena.badurova@sopsr.sk,
miriam.balciarova@sopsr.sk
erika.kruzliakova@sopsr.sk

Contact points:
Ing. Miriam Balciarová
Mgr. Alena Badurová
Ing. Erika Kružliaková

10. 09. 2014


Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - ONDAVA PRE ŽIVOT

Obec Nižná Polianka od 2. júla 2014 realizuje dvojročný projekt s názvom Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - ONDAVA PRE ŽIVOT, ktorý bol podporený zo zdrojov Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014 a štátneho rozpočtu SR.
Projekt je reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov do krajiny. Ústredný motív projektu určuje povodie rieky Ondava, ktorá je vodnou osou Zemplína.
Do horného povodia rieky Ondava patrí 44 obcí svidníckeho a bardejovského okresu, ktoré spoločne vykazujú viac ako 8 000 obyvateľov, žijúcich v predmetnom území. Obce spoločne zareagovali na výzvu v rámci Programu Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru: "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha". Výsledkom je schválený projekt, ktorého obsahom je vytvorenie adaptačnej stratégie pre územie týchto obcí v rozlohe 332 km2. Projekt súčasne rieši aj následnú realizáciu navrhnutých opatrení, s využitím potenciálu dlhodobo nezamestnaných obyvateľov v území, so zámerom zadržať vodu v krajine a napomôcť obnove malého vodného cyklu. Súčasťou projektu je aj vytváranie nových partnerstiev a sieťovanie rôznych subjektov (samospráva, mimovládne organizácie, základné školy, lokálne médiá, hasičské zbory, zväzy rybárov, turistické spolky, zástupcovia urbárov, umelci v regióne atď.), ktoré sú pre proces zvyšovania kvality života v území kľúčové.
Obec Nižná Polianka, ako nositeľ projektu, bude v období 20 mesiacov realizovať aktivity v spolupráci s piatimi partermi: Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy SR š. p., Štátna ochrana prírody SR a nórsky partner projektu Norwegian Forest and Landscape Institute.
Rozpočet projektu je 1 681 738 eur, z čoho výška nenávratného finančného príspevku z Grantov EHP a štátneho rozpočtu tvorí 85%. Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Stakčín, prispieva na realizáciu projektu vo výške 15% celkových nákladov projektu.

ZÁKLADNÉ INFO O PROJEKTE:
názov projektu: OBNOVA EKOSYSTÉMOVÝCH FUNKCIÍ KRAJINY HORNÉHO POVODIA RIEKY ONDAVY - ONDAVA PRE ŽIVOT
program: Finančný mechanizmus EHP 2009 - 2014
správca programu: Úrad vlády SR
výzva: ACC01 v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom
názov programovej oblasti: prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom
názov výstupu programu: vyvinuté stratégie a opatrenia na prispôsobenie sa meniacej sa klíme
termín začatia projektu: 02.07.2014
termín ukončenia projektu: 29.02.2016
dĺžka realizácie: 20 mesiacov
žiadateľ/ prijímateľ finančného príspevku: Obec Nižná Polianka
partneri: Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š.p., Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Norwegian Forest and Landscape Institute (Nórske kráľovstvo)
charakter projektu: integrovaný projekt, ktorý využíva princíp multisektorových partnerstiev
hlavné aktivity: tvorba adaptačnej stratégie, realizácia navrhnutých opatrení v krajine a sieťovanie partnerov
výsledky projektu:
- počet vypracovaných strategických dokumentácií venovaných adaptačným opatreniam - 1
- celkový počet vytvorených individuálnych vodozádržných opatrení - 505
- objem vytvorených vodozádržných opatrení (v m3) - 625000
- počet vypracovaných projektových dokumentácií protipovodňových opatrení - 1
- počet komunít zapojených do realizácie projektu - 7
- počet národných a zahraničných inštitúcií zapojených do projektu - 8
- počet novovzniknutých inštitúcií - nezisková organizácia zodpovedná za udržateľnosť výsledkov projektu - 1
celkové oprávnené výdavky projektu: 1 681 738
projektový grant Fondov EHP a ŠR SR: 1 429 477 - (85% z celkového rozpočtu projektu)
spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 252 261 - (15% z celkového rozpočtu)


AKTUÁLNY STAV REALIZÁCIE PROJEKTU: v súčasnosti je projekt v začiatku svojej realizácie. Ako informoval RNDr. Peter Straka, PhD., odborný garant projektu, región s rozlohou 332 km2 bol rozdelený do niekoľkých oblastí podľa mikropovodí, a aktuálne v spolupráci s ďalšími expertmi projektu, sa začalo spracovanie stratégie, ktorú následne schvaľuje Úrad vlády SR ako správca programu.

07. 08. 2014


13. ročník trienále EKOPLAGÁT´ Súťažná prehliadka vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia

Usporiadateľ: Štátna ochrana prírody SR
Správa Národného parku Malá Fatra Varín
Karpatská iniciatíva pre mokrade

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline

Toto podujatie podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis

Výstava: 30. október 2014 ? 30. november 2014, Považská galéria umenia v Žiline

Termín uzávierky na zasielanie plagátov: 10. september 2014

Prvá medzinárodná prehliadka Ekoplagát sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v roku 1978 ako prvé regulárne medzinárodné podujatie svojho druhu na svete.

Ekoplagát Žilina v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a životného prostredia. Ekoplagát Žilina má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie ako jedna z významných medzinárodných aktivít, ktorá smeruje k pozdvihnutiu záujmu verejnosti o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.

Účastníci:
profesionálni dizajnéri, výtvarníci, kolektívy autorov, agentúry, environmentálne organizácie a inštitúcie a študenti umeleckých škôl

Účastnícky poplatok: žiadny

Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí:

Hlavná cena Ekoplagát Žilina 2014
1. cena Ekoplagát Žilina 2014
2. cena Ekoplagát Žilina 2014
3. cena Ekoplagát Žilina 2014

Súčasťou cien sú diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania poroty a ceny zainteresovaných organizácií.

Oficiálne jazyky: slovenčina, angličtina

Podmienky účasti pre tento ročník Ekoplagátu stanovuje štatút a súťažný poriadok. Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, pozorne si ich prečítajte!

STIAHNITE SI:
ŠTATÚT
SÚŤAŽNÝ PORIADOK EKOPLAGÁT´14
PRIHLÁŠKU
ŠTÍTKY na diela na

Kontakt:
Správa Národného parku Malá Fatra
Hrnčiarska 197
013 03 Varín
Slovakia

tel: +421 (0)41 569 2311, 507 1413
fax: +421 (0)41 507 14 15
e-mail:
ssnpmf@sopsr.sk;
alena.badurova@sopsr.sk,
miriam.balciarova@sopsr.sk
erika.kruzliakova@sopsr.sk

Kontaktné osoby:
Ing. Miriam Balciarová
Mgr. Alena Badurová
Ing. Erika Kružliaková

30. 07. 2014


Ekoplagát 2014

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne, v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline, organizuje už 13. ročník trienále medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia EKOPLAGÁT ´14. Prehliadka kolekcie súťažných plagátov bude vystavená od 30. októbra do 30. novembra 2014, v Považskej galérii umenia v Žiline a nadviaže tak na viac ako tridsaťročnú tradíciu. V priebehu uplynulých desaťročí sa prehliadka plagátov stala celosvetovo známou a medzi tvorcami netrpezlivo očakávanou udalosťou.

Ďalšie informácie týkajúce sa súťažnej prehliadky (štatút, organizačný poriadok, prihlasovací formulár), vrátane organizačných pokynov budú zverejnené na webovej stránke Správy Národného parku Malá Fatra - www.npmalafatra.sk, Štátnej ochrany prírody - www.sopsr.sk, ministerstva životného prostredia SR - www.minzp.sk, v júli.

Víťaz za rok 2013 - pozri [jpg]

13. 06. 2014


Informácie o chránených mokradiach Karpát pod jednou strechou aj vďaka pomoci švajčiarsko-slovenského projektu

V stredu, 4.6.2014 sa o 10.00 hod. uskutoční Slávnostné otvorenie informačného strediska na ulici Horná Strieborná 22 v Banskej Bystrici, ktoré bude poskytovať informácie o mokradiach Karpát, ich funkciách, prebiehajúcich projektoch, ako aj o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní mokradí v Karpatoch. Bude určené pre širokú verejnosť a pre organizovanie medzinárodných podujatí Karpatskej iniciatívy pre mokrade. Stredisko bude pre verejnosť otvorené počas pracovných dní od 9.00 do 14.00 hodiny.
Vybudovanie strediska bolo možné vďaka príspevkom Ramsarského dohovoru, štrukturálnym fondom v rámci Operačného programu Životné prostredie a finančným prostriedkom vo výške 50 000 Eur v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého správcom je Úrad vlády SR. Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce podporuje zlepšenie udržateľnosti chránených území a vybratých biotopov NATURA 2000 a Karpatského dohovoru čiastkou takmer 1,95 milióna Eur.
Na slávnostnom otvorení informačného strediska sa zúčastnia: Tobias Salathé, zástupca Ramsarského dohovoru, Švajčiarsko, Libuše Vlasákova - Ministerstvo životného prostredia Českej republiky, Lajos Szabo, zástupca Veľvyslanectva Švajčiarska v Bratislave, Mgr. Michal Adamec, riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny Štátnej ochrany prírody SR a koordinátor Karpatskej iniciatívy pre mokrade, ako aj zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR. Za Úrad vlády Slovenskej republiky sa podujatia zúčastní Ivan Ivančin, riaditeľ Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Súčasťou podujatia bude okrem informácií o aktivitách Karpatskej iniciatívy pre mokrade aj premietanie dokumentárneho filmu o chránených lokalitách na Slovensku a exkurzia do Harmaneckej jaskyne.
Tlačová konferencia pre zástupcov médií sa uskutoční v nových priestoroch informačného strediska o 10.50 hod. pred premietaním filmu. Bližšie informácie o podujatí aj pre zástupcov médií poskytne Ivan Koubek, koordinátor projektu, Štátna ochrana prírody SR, mobil: +421 904 405321.

02. 06. 2014


Medzinárodný deň biologickej diverzity 2014 - 22. máj

Ostrovy biodiverzity

Biodiverzita, alebo aj biologická diverzita je rozmanitosť života na Zemi zahŕňajúca milióny druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, spletité ekosystémy, ktoré vytvárajú a všetky, ktoré obsahujú.
Jej dnešná podoba je výsledkom dlhodobého vývoja, ktorým prešla naša planéta od svojho vzniku až dodnes. Z hľadiska biodiverzity sú významné všetky formy života, to znamená nielen pútavé a krásne druhy, ako sú vtáky, motýle, kvety, ale aj zdanlivo menej zaujímavé a často ľudským zrakom neviditeľné druhy baktérií a rias, ktoré sú však z hľadiska biologickej diverzity rovnako dôležité. Smelo môžeme povedať, že v prírode všetko so všetkým súvisí aj keď sa to na prvý pohľad veľakrát možno nezdá.
Život každého človeka na Zemi predstavuje len zlomok času v porovnaní s vekom našej planéty. Každý z nás by mal neustále myslieť na to, že aj budúce generácie, ktoré prídu po nás, majú právo na kvalitný život. Všetko čo robíme by sme preto mali robiť takým spôsobom, aby sme na našej planéte zachovali biologickú diverzitu a nie len osamotené ostrovy biodiverzity.

Viac informácií:
http://www.cbd.int/idb/2014/

22. 05. 2014


Európsky deň parkov 2014 - 24. máj

Parky pre prírodu. Parky pre oddych. Parky pre duševnú pohodu.

Európsky deň parkov je spomienkovým dňom pre chránené územia v Európe, ktorý sa po prvýkrát oslavoval v roku 1999 z iniciatívy EUROPARC Federation. Cieľom tohto dňa je zviditeľniť chránené územia v Európe.
Podujatia Európskeho dňa parkov sa organizujú každoročne okolo 24. mája. Cieľom je priviesť ľudí bližšie k prírode a zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti prírodných krás uchovávaných v chránených územiach a nevyhnutnosti ich ochrany a udržateľného manažmentu.

Viac informácií:
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park

22. 05. 2014


Svetový deň sťahovavého vtáctva.

Podobne ako sa každý rok opakuje zázrak vtáčieho sťahovania, opakuje sa od roku 2006 aj oslava toho jedinečného prírodného divadla, keď milióny vtákov rozprestrú svoje krídla, vznesú sa do výšin a zamieria smerom k hniezdiskám, kde vychovajú novú generáciu vtáčích svetobežníkov, či skôr v tomto prípade svetoletcov.

O význame migrácie vtáctva, ale aj o jej zložitosti, o prekážkach a nebezpečenstvách, s ktorými sa vtáctvo na svojej často veľmi dlhej ceste stretáva, ako aj o tom, ako migrujúcemu vtáctvu pomôcť - o tom všetkom je Svetový deň sťahovavého vtáctva ( World Migratory Bird Day), ktorý tento rok pripadne na 10 - 11.mája.

Svetový deň sťahovavého vtáctva má viesť k zvyšovaniu povedomia verejnosti o sťahovavom vtáctve a jeho význame v rôznych ekosystémoch a zdôrazniť potrebu ochrany sťahovavých vtákov a ich stanovíšť nielen v krajinách, kde hniezdia a vyvádzajú mláďatá, ale aj počas celej trasy letu zo zimovísk, keď sa napriek mnohým ochranársky zameraným kampaniam stále množstvo vtákov pri svojej ceste domov stáva obeťou loveckej sezóny prezentovanej častokrát ako súčasť tradície tej - ktorej krajiny.

Od roku 2006 sa každoročne druhý májový víkend organizujú všade vo svete verejné akcie v podobe rôznych festivalov vtáctva, vzdelávacích programov, prednášok a pozorovaní vtáctva v ich prirodzenom prostredí. Hlavná téma tohto ročníka - "Vtáčie trasy: Sťahovavé vtáctvo a cestovný ruch", sleduje podporu a rozvoj udržateľného cestovného ruchu ako jeden z prostriedkov na zachovanie sťahovavých druhov vtákov a ich biotopov v jednotlivých krajinách. Plánovaná je aj užšia spolupráca so Svetovou organizáciou cestovného ruchu so zameraním na ochranu migrujúceho vtáctva a ich biotopov a vytváranie trvalo udržateľných zdrojov obživy pre miestne komunity prostredníctvom rozvoja inovatívnych produktov cestovného ruchu pozdĺž hlavných svetových trás sťahovavého vtáctva.

Viac informácií a materiálov môžete nájsť na www.worldmigratorybirdday.org.

12. 05. 2014


SVETOVÝ DEŇ ZEME - 22. apríl

Rezortné organizácie Ministerstva Životného prostredia SR v spolupráci s partnermi pozývajú osláviť - SVETOVÝ DEŇ ZEME - 22. apríl.

viac info: pozri [pdf]

22. 04. 2014


Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day)

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov sa 20. decembra 2013 na svojom 68. zasadnutí rozhodlo vyhlásiť 3. marec za Svetový deň divej prírody (World Wildlife Day), cieľom ktorého je oslava a zvýšenie povedomia o voľne žijúcich živočíchoch a voľne rastúcich rastlinách, o ich ochrane, o benefitoch, ktoré nám prinášajú a o potrebe boja proti nelegálnemu obchodovaniu s nimi, ktoré ohrozuje ich prežitie a ktoré má ďalekosiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dopady.

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Convention on international trade in endangered species of wild flauna and flora - CITES Convention) bol podpísaný dňa 3.3.1973. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami neohrozoval ich prežitie vo voľnej prírode. To umožňujú rôzne stupne ochrany viac ako 30 000 druhov živočíchov a rastlín. Dohovor CITES kontroluje medzinárodný obchod s exemplármi vybraných druhov, na ktoré sa dohovor vzťahuje, prostredníctvom systému udeľovania povolení na dovoz a (opätovný) vývoz. Kontrola pritom prebieha na oboch stranách, v krajine vývozu i krajine dovozu (ak je vydané povolenie na vývoz, neznamená to automaticky aj vydanie povolenia na dovoz). Druhy sú zaradené do troch príloh, ktoré im poskytujú rôzny stupeň ochrany.

Slovenská republika pristúpila k Dohovoru CITES dňa 28. mája 1992 a ako samostatná republika potvrdila svoje členstvo v dohovore k 1. januáru 1993.
Objem medzinárodného obchodu s exemplármi voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa odhaduje na niekoľko miliárd euro ročne a zahŕňa stovky miliónov exemplárov živočíchov a rastlín. Predmet obchodu je rôznorodý, od živých živočíchov (napr. papagáje, plazy, dravé vtáky) a rastlín po produkty z nich, vrátane potravinových výrobkov, koženého tovaru, poľovníckych trofejí, dreva a liekov.
Z našich pôvodných chránených živočíchov sú v prílohe A (druhy, s ktorými je obchodovanie zakázané, obchodovanie s nimi priamo ohrozuje ich prežitie vo voľnej prírode) zaradené nasledovné druhy:

- Ursus arctos/medveď hnedý
- Canis lupus/vlk dravý
- Lynx lynx/rys ostrovid
- Falco peregrinus/sokol sťahovaný
- Falco cherrug/sokol rároh
- Aquila heliaca/orol kráľovský
- Aquila chrysaetos/orol skalný
- Accipiter gentilis/jastrab veľký

Z druhov nepôvodných na území SR:
- Testudo graeca
- Testudo hermanni
- Ara spp. a
- Amazona spp.


Svetový deň divej prírody ponúka pre rôzne organizácie príležitosť upozorniť na množstvo krásnych a rozmanitých foriem voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, zvýšiť povedomie o mnohých výhodách, ktoré voľne žijúce živočíchy poskytujú ľuďom a zvýšiť povedomie o naliehavej potrebe zintenzívniť boj proti trestnej činnosti, ktorej obeťami sú voľne žijúce živočíchy a ktorá má rozsiahle ekonomické, environmentálne a sociálne dopady.
Ohrozených a druhov rastlín a živočíchov, ako aj druhov, ktoré si vyžadujú pravidelnú starostlivosť je na Slovensku mnoho, keďže môžeme byť hrdý na bohatú diverzitu, zachovalú prírodu a enklávy divej prírody, ktorú by sme si mali zachovávať a chrániť aj pre ďalšie generácie.

Svetový deň divej prírody na Slovensku
Pri príležitosti Svetového dňa divej prírody na Slovensku je vhodné pripomenúť úspešný projekt, ktorý realizovala Štátna ochrana prírody SR, a to prinavrátenie zubra hrivnatého do voľnej prírody. Na území Slovenska podľa niektorých literárnych prameňov posledného zubra na území Slovenska ulovil vo Vígľašských lesoch Matej Korvín v polovici 15. storočia. Na základe spolupráce a podpore medzinárodných organizácií, miestnych komunít a verejnosti bol v roku 2004 zahájený projekt, vďaka ktorému bolo privezených a neskôr do voľnej prírody vypustených 5 jedincov zubra hrivnatého. Následne bolo v ďalších rokov vypustených ešte niekoľko ďalších, pričom v súčasnosti sa už stabilne vyskytuje populácia s početnosťou viac ako 20 jedincov. Jej monitoring a manažment je realizovaný aj vďaka projektu financovaného z operačného projektu životné prostredie.

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_sk.htm
http://www.wildlifeday.org/
www logo

06. 03. 2014


SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ 2014

2. február si každý rok pripomíname ako Svetový deň mokradí. V tento deň sa každoročne organizuje kampaň Ramsarského dohovoru.

Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2014 za Medzinárodný rok rodinného poľnohospodárstva a preto si Ramsarský dohovor vybral pre Svetový deň mokradí v roku 2014 tému Mokrade a poľnohospodárstvo. Mokrade a ich využívanie často úzko súvisia s poľnohospodárstvom, táto téma je teda pre Ramsarský dohovor veľmi významná. Slogan našej kampane znie MOKRADE A POĽNOHOSPODÁRSTVO: PARTNERI PRE RAST. Kladie dôraz na potrebu spolupráce medzi sektormi ochrany mokradí a poľnohospodárstva (a samozrejme aj vodného hospodárstva) na dosiahnutie najlepších spoločných výsledkov.

Mokrade sú často vnímané ako bariéra pre poľnohospodárstvo a stále pokračuje ich vysušovanie a kultivovanie pre získanie poľnohospodárskej pôdy. Ale dôležitosť úlohy mokradí pri podpore poľnohospodárstva je stále zrejmejšia a existujú už aj úspešné poľnohospodárske postupy, ktoré podporujú existenciu mokradí.

Informačný leták na stránke Ramsarského dohovoru (www.ramsar.org) sa zameriava na rôzne typy poľnohospodárstva, na vplyvy poľnohospodárstva na mokrade a na niektoré úspešné metódy používané k zníženiu negatívnych dopadov, na zachovanie mokradí a obnovu degradovaných mokradí v poľnohospodárskej krajine.

Stiahni: prilohy (poster ramsar A4, komix, stolná hra)

27. 01. 2014


Slaniská - vzácne perly Podunajska zachraňujú domáce zvieratá

Slaniská sú dnes odsúdené na zánik z dôvodu nedostatočného obhospodarovania. Je nevyhnutné obnoviť tradičnú pastvu domácich zvierat, ktorá dokáže zachrániť tieto unikátne lokality pred ich zánikom. Spolupráca miestnych hospodárov, mimovládnych organizácií a štátnej správy, prináša prvé úspechy pri obnove miestnych tradícií a záchranu vzácnych slanísk.

Slaniská, unikátne lokality s mnohými ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov, zachránil pred rozoraním v minulosti práve vysoký obsah solí v pôde, ktorý znemožňoval ich obhospodarovanie. Boli tak oddávna ostrovčekmi života v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine - prírodnými perlami Podunajska. Aby z nich majiteľ mal úžitok, boli využívané ako pasienky - kone, ovce, kozy, kravy či mangalice zabezpečovali po stáročia ideálne podmienky pre zachovanie vzácnych spoločenstiev slanísk.

Celá správa tu: pozri [doc]
Doplňujúce informácie: pozri [doc]

21. 10. 2013


"Poloniny pre všetkých" a "Aby Vihorlat ostal Vihorlatom" - Výsledky

Vážení predkladatelia zámerov,
ďakujeme za všetky predložené zámery a veľmi si vážime Váš záujem. Žiaľ, zdroje alokované na túto aktivitu sú obmedzené a preto nebudeme môcť realizovať všetky Vaše nápady. Veríme však, že naša spolupráca bude pokračovať a spoločne nájdeme zdroje pre realizáciu Vašich nápadov v budúcnosti.

Úspešných uchádzačov budeme kontaktovať.

Zároveň sa ospravedlňujeme za krátke oneskorenie zverejnenia výsledkov spôsobené technickými problémami.
Ďakujeme za pochopenie.

Poloniny - výsledky [pdf]
Vihorlat - výsledky [pdf]

11. 09. 2013


"Poloniny pre všetkých" a "Aby Vihorlat ostal Vihorlatom"

Dovoľujeme si informovať, že z dôvodu vysokého počtu predložených návrhov sa predlžuje lehota na posúdenie zámerov do 10.9.2013. Ďakujeme za pochopenie.

19. 08. 2013


Výzva na podávanie projektu "Aby Vihorlat ostal Vihorlatom"

Oblasť realizácie:
Len územia v CHKO Vihorlat, hlavne v oblasti Morského oka, Sninského kameňa, Vihorlatu

Oprávnený žiadateľ:
Žiadateľ musí byť
- vlastník alebo užívateľ pozemku, kde sa budú vykonávať aktivity a musí deklarovať, že územie obhospodaruje minimálne 2 roky pred podaním žiadosti a minimálne 2 roky po podpise zmluvy
- obce, ktorých katastrálne územie zasahuje do CHKO Vihorlat
- NGO, resp. záujmové združenia pôsobiace v území CHKO Vihorlat

Ciele:
Zabezpečenie a vytváranie podmienok pre rozvoj v oblasti ekoturizmu a manažmentové opatrenia lúčnych spoločenstiev.

Priority:
1. Zabezpečenie a vytváranie podmienok pre rozvoj v oblasti ekoturizmu
2. Udržiavanie (manažment) lúčnych spoločenstiev

Oprávnené aktivity:
- Obnova a vylepšenie existujúcich turistických chodníkov - obnova a doplnenie maľovaného značenia, orientačných prvkov (smerovky a pod.), drobných turistických prvkov na chodníku (mostíky, lávky, schody, reťaze) a pod.
- Obnova a vybudovanie oddychovej a rekreačnej infraštruktúry na existujúcich turistických chodníkoch (odpočívadlá, altánky)
- Obnova a úprava verejných priestranstiev, priamo súvisiacich s turistickým chodníkom ? nástupné a koncové miesta chodníkov, informačné body na miestach s vysokou návštevnosťou turistov a pod. - v prípade manažmentových opatrení lúčnych spoločenstiev realizovať kosenie ľahkou mechanizáciou s následným odstránením biomasy
- žiadateľ môže podať len jeden projekt (aj na viac lokalít), v žiadosť však môže uviesť, že má záujem o ďalší projekt (v prípade, že bude málo uchádzačov o podporu, bude možné, aby sa jeden žiadateľ mohol uchádzať aj o ďalšie projekty)
- projekty môžu byť aj kombinované (chodníky + priestranstvá) a môžu byť zamerané na viac chodníkov v danej lokalite, resp. viac priestranstiev v danej lokalite

Kategórie výdavkov z ekonomického pohľadu:
Dohody o vykonaní práce
Zmluva o dielo
Neoprávnené výdavky: DPH, ak je žiadateľ platcom DPH

Projekt bude ukončený preberaním prác prostredníctvom preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené zrealizované práce, vrátane zdokumentovania stavu územia pred realizáciou aktivít a po nej. Súčasťou zhodnotenia bude vyjadrenie Správy CHKO Vihorlat o vplyve aktivity na konkrétne územia.

Oprávnená výška výdavkov:max. 3000 EUR s DPH.M
Žiadateľ zdôvodní požadovanú sumu v špecifikácii nákladov vo formulári Žiadosti (v prílohe tejto výzvy)
Požadovanú sumu budeme posudzovať podľa:
- prínosu pre rozvoj turizmu a udržiavania a manažmentu lúčnych biotopov v území CHKO Vihorlat

Konzultácie k žiadosti:
Žiadateľom odporúčame konzultovať návrh projektu s pracovníkmi S-CHKO Vihorlat pred podaním žiadosti.
Konzultácie budú žiadateľom poskytnuté na nasledovných kontaktných miestach:

Pre obsah: CHKO Vihorlat (056/6882541)
Správa NP Poloniny (057/7685615)
- Ing. Ladislav Rovňák - ladislav.rovnak@sopsr.sk
- Mgr.Ladislav Palko - ladislav.palko@sopsr.sk
- Ing.Zuzana Argalášová - zuzana.argalasova@sopsr.sk
- Ing.Gabriela Lauková - gabriela.laukova@sopsr.sk
Pre financie:
ŠOP SR - (048 / 429 99 47) Ing. Zuzana Okániková - zuzana.okanikova@sopsr.sk

Podávanie žiadostí:
Žiadosti je potrebné zaslať poštou na adresu:

Ing. Zuzana Okániková
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
Banská Bystrica, 97401

Časový priebeh:
Zverejnenie výzvy - 17. 6. 2013 na www.sopsr.sk (v časti Aktuality).
Lehota na predkladanie projektových návrhov 6 týždňov, uzávierka prijímania žiadostí je 31.7.2013
Hodnotenie projektových návrhov bude trvať 4 týždne.
Realizácia aktivít: max. 24 mesiacov

Propagácia
Úspešný žiadateľ, teda prijímateľ je povinný propagovať územie CHKO Vihorlat počas realizácie projektu. Návrh projektu musí obsahovať návrh opatrení na propagáciu územia.
Medzigeneračný prenos skúseností bude výhodou projektu.

Hodnotenie projektu: projekt bude hodnotený podľa nasledovných kritérií:
- prínos pre rozvoj ekoturizmu v CHKO Vihorlat,
- kvality realizovaných aktivít
- náročnosti realizovaných aktivít

Príloha:
Formulár žiadosti

17. 06. 2013


VÝZVA NA PODÁVANIE PROJEKTOV - "POLONINY PRE VŠETKÝCH"

Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici vyhlasuje v rámci projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu "Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch" výzvu na podávanie projektov "Poloniny pre všetkých" pre územie Národného parku Poloniny.

Oblasť realizácie:
Národný park Poloniny : k.ú.: Nová Sedlica, Zboj, Uličské Krivé, Ulič, Kolbasov, Ruský Potok, Runina, Topoľa, Príslop, Jalová, Stakčín /vrátane vysídlených obci nad VN Starina/, Ubľa, Brezovec, Ruská Volová, Klenová, Kalná Roztoka, Stakčínska Roztoka, Osadné, Hostovice, Parihuzovce a Pčoliné.

Oprávnený žiadateľ:
- vlastník alebo užívateľ pozemkov v NP Poloniny v uvedených k. ú. ,
- obce a nimi zriadené subjekty (napr. školy) v uvedených k. ú.,
- NGO, resp. záujmové združenia z územia (napr. cirkvi), kde sa budú vykonávať aktivity, resp. ktoré majú priamy záujem v území NP Poloniny,
- podnikatelia v cestovnom ruchu.

Ciele:
- ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva,
- trvaloudržatelné využívanie územia,
- rozvoj cestovného ruchu.

Podmienky obdŕžania finančnej podpory:
1. Zaslanie projektu spracovaného podľa predpísaného projektového formulára do stanovenej doby.
2. Dodržanie stanoveného časového a finančného limitu v súlade s cieľmi programu.
3. Vyhotovenie záverečnej správy s priloženou dokumentáciou výsledkov projektu a finančná správa predložená do nasledujúcich 30 dní od ukončenia projektu, najneskôr do 30. 7. 2014.

Kategórie výdavkov z ekonomického pohľadu:
Dohody o vykonaní práce.
Zmluva o dielo.

Neoprávnené výdavky:
DPH, ak je žiadateľ platcom DPH.

Oprávnená výška výdavkov: max. 3000 EUR s DPH.
Žiadateľ odôvodní požadovanú sumu v špecifikácii nákladov vo formulári Žiadosti (v prílohe tejto výzvy).

Konzultácie k žiadosti:
Žiadateľom odporúčame konzultovať návrh projektu s pracovníkmi Správy NP Poloniny pred podaním žiadosti. Konzultácie budú žiadateľom poskytnuté na nasledovných kontaktných miestach:

Pre obsah:
Správa NP Poloniny (057/7685615)
- Ing. Miroslav Buraľ - bural@sopsr.sk
- Ing. Milan Piroš - piros@sopsr.sk
- Mgr. Zuzana Bartušová - bartusova@sopsr.sk
- Mgr. Iveta Buraľová - buralova@sopsr.sk
Pre financie:
ŠOP SR - (048 - 429 99 47) Ing. Zuzana Okániková - zuzana.okanikova@sopsr.sk

Podávanie žiadostí:
Žiadosti je potrebné zaslať poštou na adresu:

Ing. Zuzana Okániková
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28B
Banská Bystrica, 97401

Časový priebeh:

- Zverejnenie výzvy - 10. 6. 2013 na www.sopsr.sk (v časti Aktuality).
- Lehota na predkladanie projektových návrhov je 6 týždňov, uzávierka prijímania žiadostí do 26. 7. 2013.
- Hodnotenie projektových návrhov bude trvať 4 týždne.
- Realizácia aktivít: max. 24 mesiacov, najneskôr do 30. 9. 2014.

Propagácia
Úspešný žiadateľ, resp. prijímateľ je povinný propagovať územie NP Poloniny počas realizácie projektu. Návrh projektu musí obsahovať plán opatrení na propagáciu územia. Medzigeneračný prenos skúseností bude výhodou projektu.

Príloha:
Formulár žiadosti
Výzva v pdf

10. 06. 2013


Pokus o slovenský rekord: "Najviac mladých milovníkov prírody v chránených územiach"

Štátna ochrana prírody SR sa prvý krát v histórii pokúsi o slovenský rekord, symbolicky pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia - 5. júna 2013.
Pracovníci 8 národných parkov, 10 chránených krajinných oblastí, regionálneho centra ochrany prírody a Správy slovenských jaskýň privítajú v chránených územiach mladých milovníkov prírody.

V ten istý deň deti zo všetkých kútov Slovenska zažijú zaujímavý environmentálny program a spoznajú hodnoty našich najstarších pralesov, mokradí, vtáčieho územia v Latorici, travertínov v Bešeňovej, Prelomu Dunajca v PIENAPe a orchideí v NP Nízke Tatry. Turniansky hradný vrch, hrad Šomoška, Pohanský hrad, Starý hrad ? Strečno, Šarišský hradný vrch deti spoznajú nielen z hľadiska histórie, ale i z pohľadu ich významu pre ochranu prírody. Mladí milovníci prírody prejdú Manínskou tiesňavou, Gaderskou dolinou, Drienčanským krasom, krasom v Muránskej planine a cez NCH Slané vody na Hornej Orave prejdú až do Poľska. Zaujímavá bude i návšteva Botanickej záhrady v B. Štiavnici, Hurbanovho parku v Dunajských luhoch, Zoborskej lesostepi v Ponitrí. V NP Poloniny, v TANAPE a v CHKO Východné Karpaty sú pre deti pripravené aj zaujímavé environmentálne programy.

Väčšina detí v súčasnej dobe trávi veľmi málo času v prírode. Deti nepoznajú vôňu rozkvitnutých kvetov, nevedia ako chutí šťaveľ, nepočuli nočné húkanie sovy, nikdy sa nepopŕhlili, nepotkli o konár a nepočuli ako šumí les. Príroda je svet, ktorý nám ponúka veľa možností, vedomostí a radostí. Poukázať na to, že čas strávený v prírode je zvlášť pre deti zmysluplný a že sa v nej môžu naučiť skutočným hodnotám a pokore, je hlavným posolstvom pokusu Štátnej ochrany prírody SR o vytvorenie slovenského rekordu "Najviac milovníkov prírody v chránených územiach".
Pokus o rekord vzbudil veľký záujem u školákov. Lákadlom je najmä pestrosť chránených území a kvalita ponúkaných environmentálnych programov. Nad správnosťou rekordu bude dohliadať komisár Knihy slovenských rekordov a výsledky oznámi oficiálne v deň realizácie rekordu. Certifikát prevezme riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR. Najväčšou odmenou pre dospelých bude detská radosť, smiech, chuť, či potreba vrátiť sa, nie len do chránených území, ale i do záhrad, parkov a do okolitej prírody.
Raz táto generácia detí bude rozhodovať o životnom prostredí a preto dnes musíme využiť každú možnosť, aby ho súčasné deti dôverne poznali a aby ho v budúcnosti hájili.

Kontakt pre médiá:
Vladimíra Fabriciusová, 0903 298 301, vladimira.fabriciusova@sopsr.sk
Komisár Knihy slovenských rekordov bude od 9:00 do 11:00 v NPR Badínsky prales
Medzi 12:00 ? 13:00 komisár odovzdá riaditeľovi ŠOP SR Ing. Milanovi Borošovi certifikát v budove ŠOP SR ? Tajovského 28B, B. Bystrica
Pozývame novinárom priamo do diania rekordu a na slávnostné odovzdávanie certifikátu.

logo rekord

SSJ_DriencanskyKras NPSlovenskykras_Turnianskyhradnyvrch NPMuranskaplanina_sedloZbojska NP_SlovenskyRaj TANAP_Spisskoteplickeslatiny

27. 05. 2013


Deň Otvorených Dverí 2013 v sobotu 1.6.2013 na Ministerstve životného prostredia SR


Naučte sa predpovedať počasie, pozrite si kameň z vútra alebo si vyrobte šperk. Na prvých čaká sladké prekvapenie.

Od 10:00 - 13:40 na vás v átriu ministerstva čaká bohatý program

 • Mini ZOO Bojnice v Bratislave na ministerstva
 • Zistite aké je to byť geológom
 • Objavte cez mikroskop čo sa skrýva vo vnútri kameňa
 • Spoznajte život zakliaty v kameni
 • Skúste či u nás kamene plávajú
 • Pozrite sa mamutovi na zúbok či nazrite do lebky jaskynného medveďa
 • Prezrite si modely banských strojov a zariadení,
 • Vyskúšajte si meranie kompasom
 • Rozbite rudu banským kladivkom a želiezkom
 • Vyskúšajte svoju zručnosť výrobou šperkov z druhotných surovín,
 • Presvedčte sa na vlastné oči aké tajomstvá ukrýva voda
 • Pozrite sa ako sa predpovedá počasie - aktuálne online merania počasia, zábery z meteorologických družíc, modely na predpovedanie počasia.
 • Zistite ako sa meria hĺbka a prúdenie vody
 • Pripravte sa na "Naj" informácie o vtáčich druhoch, obojživelníkoch a plazoch
 • Spoznajte naše dreviny
 • Ako vyzerá výzdoba jaskýň zblízka
 • Informujte sa o aktualitách z Operačného programu Životné prostredie a o cezhraničnej spolupraci.
 • Pripravené sú informácie o Programe obnovy dediny, Súťaži dedina roka, Envirofilme 2013, Európskom dohovore o krajine, Karpatskom dohovore, Dohovore UNESCO, ochranárskych aktivitách v chránených územiach.
 • Bude aj poradenstvo pre pedagógov a študentov v oblasti environmentálnej výchovy, ponuka celoslovenských súťaží a programov pre školy a vzdlávanie učiteľov.
 • Ponuka v oblasti mimoškolskej environmentálnej výchovy
 • Ponuka Strediska environmentálnej výchovy Dropie

Besedy spojené s kvízom:

 • Dunaj v kufry
 • Vnutrozemská delta Dunaja
 • Jaskyne Slovenska
 • Národné parky Slovenska

13:40 - 14:00 TOMBOLA

10:00 - 14:00 MINI ENVIROKINO - premietanie filmov s environmentálnou tematikou

10:00 - 10:30 Oázy života (30min.),
Film prináša výpoveď o mokradiach Záhoria, zabudnutých oázach života uprostred púšte piesočných dún a borovíc. Film je venovaný kráse života v mokradiach Záhoria a tiež ľuďom, ktorí sa usilujú o ich záchranu.

10:30 - 11:00 V zakázanom kráľovstve - Príroda a ľudia vo Vojenskom obvode Záhorie(29 min.)
Vojenský výcvikový priestor si mnohí z nás predstavujú ako územie zdevastované vojenskou činnosťou, ktoré je takmer bez života. Aká je však skutočnosť? Film je venovaný krásam života v zakázanom kráľovstve a tiež ľuďom, ktorí sa usilujú o ich záchranu.
11:00 - 11:20 Mercúň (20 min.) - nový slovenský dokument
Na Slovensku máme viacero endemitov, jedným z najviac ohrozených je práve svišť vrchovský tatranský. O jeho záchranu sa už dlhé roky stará jeden z najväčších odborníkov na tohto malého živočícha na celom svete - Pavel Ballo. Práve o jeho práci rozpráva aj nový slovenský dokument Mercúň. Podarí sa Pavlovi Ballovi nájsť svište a prežiť?
11:20 - 11: 35 Zadná Poľana (15 min.)
Jedným z najvzácnejších a najhodnotnejších chránených území v Chránenej krajinnej oblasti Poľana je Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana Film je o prírodných hodnách rezervácie a informovanie o prebiehajúcich procesoch v lesných porastoch. Film by mal poskytnúť divákom reálny obraz o súčasnom stave v rezervácii. Hudbu k filmu skomponoval Tono Popovič a komentár nahovoril Marek Ťapák.

11:35 - 11: 55 rokov Gabčíkova (20 min.)
Premietanie filmu o histórii a výstavbe Vodného diela Gabčíkovo a fotoprojekcia jeho
súčasnej podoby z vtáčej perspektívy.

12:00 - 12:30 Oázy života (30min.),

12:30 - 13:00 V zakázanom kráľovstve (29 min.)
13:00 - 13:20 Mercúň (20 min.)
13:20 - 13: 35 Zadná Poľana (15 min.)

13:35 - 13: 55 rokov Gabčíkova (20 min.)

min. den otvorenych dveri

20. 05. 2013


Medzinárodný deň biologickej diverzity 2013 - 22. máj

Voda a biodiverzita

Voda nepostrádateľná pre život. Žiadna živá bytosť na planéte Zem nedokáže bez nej prežiť. Voda je nevyhnutným predpokladom zdravia ľudí, prosperity ľudskej populácie, ako aj zachovania a ochrany životného prostredia.

Tohtoročná téma Medzinárodného dňa biodiverzity Voda a biodiverzita bola vybratá z dôvodu, že Organizácia Spojených národov ustanovila rok 2013 za Medzinárodný rok spolupráce v oblasti vody. Zároveň obdobie 2005-2015 bolo ustanovené ako Medzinárodná dekáda "Voda pre život".

Vyhlásenie Medzinárodného dňa biodiverzity 2013 na tému vody dáva členským krajinám Dohovoru o biologickej diverzite, ako aj verejnosti príležitosť zvýšiť povedomie o aktuálnej téme a zintenzívniť pozitívne úsilie smerom k ochrane vody ako jedinečného prírodného zdroja, ktorý je síce obnoviteľný, ale nie je ničím nahraditeľný.

Viac informácií:
http://www.cbd.int/idb/2013/
http://www.unwater.org/watercooperation2013.html
http://www.un.org/waterforlifedecade/

europarc

15. 05. 2013


Európsky deň parkov 2013 - 24. máj

Môj park. Moja vášeň. Môj príbeh

Európsky deň parkov je spomienkovým dňom pre chránené územia v Európe, ktorý sa po prvýkrát oslavoval v roku 1999 z iniciatívy EUROPARC Federation. Cieľom tohto dňa je zviditeľniť chránené územia v Európe.

Podujatia Európskeho dňa parkov sa organizujú každoročne okolo 24. mája. Cieľom je priviesť ľudí bližšie k prírode a zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti prírodných krás uchovávaných v chránených územiach a nevyhnutnosti ich ochrany a udržateľného manažmentu.

Pri príležitosti 40. výročia založenia organizácie EUROPARC Federation máme príležitosť osláviť založenie pan-európskej siete v roku 1973 počas celého tohto roka na tému: 40 rokov práce pre prírodu. Motto európskeho dňa parkov 2013 je: Môj park. Moja vášeň. Môj príbeh., čo dáva priestor pre jednotlivcov a chránené územia pripojiť sa k oslavám a podelili sa o svoje príbehy so sieťou EUROPARC.

Európsky deň parkov 2013 je určený pre ľudí každého veku: deti, mládež, mladých dospelých, dospelých aj seniorov. Pozýva všetkých, ktorí milujú pobyt v prírode, aby sa podelili o svoje príbehy.

Viac informácií:
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park

europarc europarc40

15. 05. 2013


Literárna súťaž "Múdra príroda" má svojho víťaza

Novinkou medzi sprievodnými podujatiami 19. ročníka medzinárodného filmového festivalu o životnom prostredí Envirofilm 2013 je aj prvý ročník literárnej súťaže "Múdra príroda", ktorú pripravila Štátna ochrana prírody SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Téma literárnej súťaže bola identická s nosnou témou Envirofilmu: "Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád."

Zámerom súťaže bolo podporiť literárnu tvorivosť u žiakov základných škôl, motivovať ich k tomu, aby sa zamysleli nad danou témou a svoje vlastné skúsenosti, názory, pocity či potreby vo vzťahu k prírode a klíme, k životnému prostrediu vyjadrili vo forme literárnej práce.

Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov z festivalových miest Košice, Poltár a Kremnica a ich práce hodnotilo 10 porotcov. Vybrať najlepšiu prácu nebolo jednoduché, pretože deti veľmi citlivo vyjadrili vlastné vnímanie danej tematiky. Preto patrí vďaka a ocenenie všetkým zapojeným žiakom patrí i pedagógom, ktorí sa žiakom venujú a podnecujú ich v literárnej tvorbe.

Víťazkou tohtoročnej literárnej súťaže ?Múdra príroda? sa stala Alexandra Ružičková zo ZŠ Abovská 36 Košice, ktorá je autorkou básne ?Najkrajšia príroda?. Víťazka súťaže si cenu za najlepšiu literárnu prácu v súťaži "Múdra príroda" prevezme od riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR, Ing. Milana Boroša, pri príležitosti slávnostného otvorenia festivalu Envirofilm 2013 v Radnici mesta Banská Bystrica dňa 3. 6. 2013.

Viac sa o súťaži "Múdra príroda" sa dozviete na: http://www.envirofilm.sk/LITERAR-SUTAZ2.pdf.

10. 05. 2013


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ ŠOPSR v BB

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY so sídlom v Banskej Bystrici vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY so sídlom v Banskej Bystrici.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa
Odborná prax: minimálne 10 rokov
Riadiaca prax: minimálne 4 roky.

Špecifické kritériá: Orientácia v právnom zabezpečovaní činnosti štátnej ochrany prírody, všeobecná znalosť zákona o výkone prác vo verejnom záujme a ďalších súvisiacich pracovno-právnych predpisov, zákona o účtovníctve, zákona o správnom konaní, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní a zákona o ochrane prírody a krajiny.
Iné kritériá: Povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie požiadavky na uchádzačov: Riadiace schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia, organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených dokladov,
- vypracovanú koncepciu riadenia organizácie (max. 10 strán)
- súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 10 dní odo dňa zverejnenia (do 22. mája 2013) na adresu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, s označením výberového konania na obálke a v žiadosti riaditeľ príspevkovej organizácie ŠOP SR Banská Bystrica. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.

Bližšie informácie k výberovému konaniu: PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: 02/59562369, jana.hrustincova@enviro.gov.sk

06. 05. 2013


Svetový deň sťahovavého vtáctva 2013

Prepájanie pre migrujúce vtáky 11.-12. mája 2013

Pripojte sa k Svetovému dňu sťahovavého vtáctva 2013

Prežívanie sťahovavých vtákov závisí na existencii dobre prepojenej siete vhodných biotopov na ich migračných trasách. Téma tohtoročného Svetového dňa sťahovavého vtáctva "Prepájanie pre migrujúce vtáky" je zameraná na vyzdvihnutie tak ekologických sietí, ako aj prepojení medzi organizáciami a jednotlivcami a na zdôraznenie ich významu pre dlhodobú ochranu sťahovavých vtákov.

Vhodné biotopy sú pre sťahovavé vtáky životne dôležité, pretože predstavujú územia nevyhnutné pre zber potravy, oddych počas migrácie či na hniezdenie. Predstavujú kľúčové lokality na ich migračných trasách a umožňujú sťahovavým vtákom prekonávať obrovské vzdialenosti, niekedy predstavujúce tisíce kilometrov. Avšak ľudskou činnosťou sa priamo či nepriamo tieto lokality ničia - fragmentáciou biotopov, ich degradáciou, čím sa povážlivo ohrozuje existencia sťahovavých druhov vtákov. Tieto významné biotopy miznú a s nimi aj prepojenie medzi nimi. Pri obmedzenom prístupe na tieto dôležité lokality vtáky nemôžu prežiť ich náročné cestovanie. Takže starostlivosť o ekologické siete je podstatná pri ochrane migrujúcich vtáčích druhov.

Téma "Prepájanie pre migrujúce vtáky" tiež zdôrazňuje potrebu spolupráce a budovania sietí medzi organizáciami a ľuďmi pôsobiacimi pri ochrane sťahovavých vtákov. Pretože migračné trasy často vedú cez mnohé krajiny a dokonca cez celé kontinenty a oceány, efektívna stratégia manažmentu vyžaduje spoločné kroky vo forme medzinárodnej spolupráce. Spoločné ochranárske aktivity vlád, organizácií ochrany prírody, vedeckých inštitúcií a širokej verejnosti môžu zabezpečiť prežitie týchto migrujúcich vtákov.

Svetový deň sťahovavého vtáctva je od roku 2006 každoročnou kampaňou zameranou na zvyšovanie povedomia, inšpirácie a šírenie osvety pri ochrane sťahovavých vtákov a ich životného prostredia. Kampaň je organizovaná dvoma medzinárodnými dohovormi spravovanými Programom OSN pre životné prostredie (UNEP) - Dohovorom o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS) a Dohodou o ochrane africko-euroázijských sťahovavých vodných vtákov (AEWA). Svetový deň sťahovavého vtáctva podporuje aj rastúci počet rôznych partnerov.

Pripojte sa k Svetovému dňu sťahovavého vtáctva v dňoch 11.-12. mája 2013 akýmikoľvek aktivitami - organizovaním exkurzií na pozorovanie vtáctva, výchovnými programami, prednáškami, výstavami alebo inými podujatiami pre verejnosť.

Viac informácií a propagačné materiály k Svetovému dňu sťahovavého vtáctva nájdete na web stránke www.worldmigratorybirdday.org.

06. 05. 2013


ENVIROFILM 2013

ENVIROFILM je súťažná prehliadka filmov a televíznych programov s environmentálnou problematikou, prihlásiť sa môžu do nej tituly, ktoré vznikli po 1. januári 2010. Autori môžu svoje diela prihlásiť prostredníctvom online prihlášky na webovej stránke festivalu www.envirofilm.sk. Uzávierka prihlášok je 8. februára 2013.

Svojím ústredným motívom sa 19. ročník ENVIROFILM-u zapája do celoeurópskej kampane "Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád", vyhlásenej komisárkou EÚ pre zmeny klímy Connie Hedegaardovou na rok 2013, a bude ju podporovať aj sprievodným programom.

Obohatením festivalu bude výstava prác 18. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet na tému "Moje predstavy o svete, ktorý mám rád", environmentálne aktivity pre deti a mládež, nesúťažná prehliadka filmov, semináre a besedy s významnými hosťami festivalu, filmármi, odborníkmi z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.

Vyhlasovateľom festivalu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, hlavným organizátorom Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica. Patronát nad podujatím prevzala Európska environmentálna agentúra a Slovenská komisia pre UNESCO. Spoluorganizátormi sú Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenský filmový ústav, Bratislava, Únia slovenských televíznych tvorcov, Bratislava, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Technická univerzita vo Zvolene, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, Banskobystrický samosprávny kraj, mestá Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice, Kremnica, Krupina, Nitra, Poltár, Skalica, Zvolen, Rádio a televízia Slovenska, Slovenský olympijský výbor.

06. 02. 2013


SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ 2013

Rok 2013 je Medzinárodným rokom spolupráce pri ochrane vôd a je tak ideálnou príležitosťou pre Ramsarský dohovor a všetkých, ktorých sa to týka, pozrieť sa na spojenie medzi vodou a mokraďami.
Pre Svetový deň mokradí (SDM) 2013 sa Ramsarský dohovor spojil s Medzinárodným hydrologickým programom organizácie UNESCO, ktorý má vedúcu úlohu pri tomto Medzinárodnom roku a v partnerstve s ktorým bol vydaný plagát a informačný leták.

Témou tohtoročného Svetového dňa mokradí dňa 2. februára je Mokrade a vodné hospodárstvo. Hlavným cieľom Svetového dňa mokradí 2013 je zvýšiť povedomie ľudí o vzájomnej závislosti medzi vodou a mokraďami, upozorniť na spôsoby ako zabezpečiť spravodlivé zdieľanie vody medzi rôznymi skupinami zúčastnených strán a pochopiť, že bez mokradí nebude voda. Tejto téme sa už veľa rokov venuje Vedecký a odborný hodnotiaci panel Ramsarského dohovoru a jeho práca vyústila do viacerých užitočných usmernení pre členské krajiny dohovoru.

Slogan "Mokrade zabezpečujú vodu" odráža vzájomnú závislosť medzi vodou a mokraďami a kľúčovú úlohu, ktorú tu mokrade zohrávajú. Rozumné využívanie našich mokradí je nevyhnutnou súčasťou zaručenia udržateľného hospodárenia s vodou. V informačnom letáku na stránke Ramsarského dohovoru nájdeme informácie o tom kto sa stará o vodu a aké sú problémy - od rozhodovania o vode po problematiku cezhraničných vôd, poľnohospodárstva a vodného hospodárstva v urbánnom prostredí, problematiku zadržiavania vody a odvádzania vody, či vodných stavieb. Napokon sa pozrieme na to, čo môžeme my všetci urobiť na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni na zabezpečenie toho, aby mokraďové ekosystémy a ich vody boli dobre obhospodarované v prospech ľudí aj prírody.

Od roku 1997 v tento deň vládne agentúry, inštitúcie, mimovládne organizácie a skupiny občanov po celom svete usporadúvajú aktivity na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách a dlhodobých pozitívnych vplyvoch, ktoré mokrade majú na vodu, ľudí, biodiverzitu i ekonomiku. Ako každý rok, tak aj tento sa k oslavám Svetového dňa mokradí pripája aj Štátna ochrana prírody na Slovenku širokou škálou podujatí. V priebehu januára až marca 2013 budú v územnej pôsobnosti 15 chránených krajinných oblastí a národných parkov prebiehať pre školákov a študentov environmentálne programy, besedy o mokradiach a Ramsarskom dohovore spojené s ekovýchovnými aktivitami a premietaním filmov, ale i napr. akcia "Noc v škole" v ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene, kde si tretiaci budú môcť vyskúšať prácu ochranára v teréne, zúčastnia sa nočného pozorovania vodného vtáctva pri rieke Hron a vyskúšajú si rôzne technické vybavenie (nočné videnie, ďalekohľady, monokulár, vysielačky). Prebiehať budú i terénne exkurzie ako napr. poznávanie a sčítavanie vodného vtáctva na Vodnom diele Žilina, alebo otváranie studničiek spojené s ich čistením. Pre verejnosť a školy bude od 11. februára otvorená výstava Rašeliniská Oravy na Gymnáziu v Námestove a od 21.1. do 22.2. 2013 je v spolupráci so Zespolóm Parkow Krajobrazowych z Krosna prístupná výstava "Príroda vo fotografii" v Informačnom stredisku CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach.

Pridajte sa i vy k oslavám Svetového dňa mokradí a využite možnosť vytvoriť si elektronickú pohľadnicu so svojím vlastným odkazom a poslať ju svojim priateľom, známym na http://community.ramsar.org/index.php.
- komix [.jpg]
- plagát [.jpg]

Spracovala: ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, Ing. Miriam Balciarová

25. 01. 2013


Aktualizovaný sadzobník úhrad za materiálové náklady

Aktualizovaný sadzobník úhrad za materiálové náklady pri poskytovaní informácií podľa § 21 ods. 1, 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám: pozri [.pdf]

11. 01. 2013


Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

S účinnosťou od 1. januára 2013 vstupuje do platnosti vyhláška MŽP SR, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy [.pdf]. Ide o posledné vtáčie územie, ktoré mala Slovenská republika vyhlásiť v zmysle smernice EÚ o vtákoch.

07. 01. 2013


Otvorenie výnimočného ekocentra vo Zvolene

Bylinkový záhon, hmatový chodník, vtáčie búdky a krmítka, javisko na ekodivadielka, altánok, posedenie pri ohni, či posedenie "U dvanásť mesiačikov", interakčné prvky. Toto všetko bolo vybudované počas letných mesiacov na Správe Chránenej krajinnej oblasti Poľana vo Zvolene, v jej záhrade. Daný priestor bude slúžiť ako veľká ekoučebňa pre žiakov MŠ, ZŠ a verejnosť zo Zvolena a okolia už od septembra tohto roku. Slávnostné otvorenie za prítomnosti inštitúcií, ktoré sa spolupodieľali pri realizácií tohto spoločného diela (ŠOP SR, ministerstvo ŽP), Združenia Slatinka, Mesta Zvolen, Nadácie Ekopolis, sponzorov a v neposlednom rade detí, sa uskutoční 18.9.2012 o 10:00 na S-CHKO Poľana, Hurbanová 20, Zvolen.

Počas programu sa predstavia žiaci z MŠ Prachtická s divadielkom "Ako Gaštanko prišiel o kožúštek" a folklórnym vystúpením. Pre žiakov sú pripravené tvorivé dielne, kde z odpadového a prírodného materiálu budú vyrábať užitočné predmety. Pracovníci S-CHKO Poľana sa dlhodobo snažia o poskytovanie odborného výkladu a environmentálnej výchovy pre žiakov i širokú verejnosť. Ide o exkurzie v chránených územiach v pôsobnosti S-CHKO Poľana, organizovanie seminárov a prednášok pre odbornú i laickú verejnosť, besedy na školách, aktivity, ekohry a súťaže pre deti. Vďaka vybudovanému ekocentru, budeme môcť ponúknuť podnetné prostredie na pozorovanie a skúmanie prírody. Naše dielo sa podarilo vďaka času, chuti a ochote pomôcť nielen pracovníkov správy, ale aj vďaka dobrovoľníkom - malým, veľkým, rodinným príslušníkom i zahraničným dobrovoľníkom.

Viac informácií:
Anna Bariaková, tel.:0 903 298 304949, e-mail: anna.bariakova@sopsr.sk
www.chkopolana.eu

17. 09. 2012


Medzinárodná noc netopierov

Každý rok sa vo viac ako 30 krajinách konajú rôzne podujatia zamerané na informovanie verejnosti o spôsobe života a ochrane ohrozenej skupiny živočíchov - netopierov, ktoré organizuje medzinárodná Dohoda o ochrane populácií európskych netopierov (EUROBATS). Pôvodne európska iniciatíva (Európska noc netopierov) sa postupne rozširuje aj mimo európsky región, tak ako sa rozširuje pôsobnosť Dohody.

Tento rok sa už 16. Medzinárodná noc netopierov bude konať cez víkend 25.-26. augusta, ale organizátori si môžu zvoliť aj iný termín, ktorý im viac vyhovuje. Ochrana netopierov vyžaduje aj účinnú propagáciu a spoluprácu so širokou verejnosťou, pretože netopiere často využívajú aj ľudské príbytky a stavby. Medzinárodná noc netopierov by mala pomôcť prekonať bariéry medzi človekom a netopiermi poskytnutím čo najlepších informácií a poznatkov.

Aj pracoviská Štátnej ochrany prírody SR organizujú prednášky, výstavy, exkurzie, ukážky spôsobov identifikácie netopierov a pod. Dajte nám vedieť o svojich akciách a návrhoch. Plagáty na propagáciu vašich podujatí sú k dispozícii na Riaditeľstve ŠOP SR v Banskej Bystrici.

Viac informácií nájdete tiež na:
http://www.eurobats.org/news_events/european_bat_night.htm
plagát na stiahnutie [jpg]

20. 08. 2012


Verejná vyhláška k CHVÚ Levočské vrchy

Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa §50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznámil formou verejnej vyhlášky dotknutým obciam v bývalom Vojenskom obvode Javorina zámer na vyhlásenie Chráneného vtáčieho územia Levočské vrchy. Ide o posledné územie z národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území, ktoré Slovenská republika zatiaľ ešte nevyhlásila.
Vyhlasuje sa za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov 19 druhov vtákov európskeho významu, vrátane bociana čierneho, ďatľa trojprstého, orla skalného a výra skalného. Oznámenie zámeru a všetky jeho prílohy sú prístupne na stránke KÚ ŽP Prešov.

02. 07. 2012


Medzinárodný deň biologickej diverzity 2012 - 22. máj

biodiverzita_2012 Organizácia Spojených národov vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej diverziy (MDB), aby zvýšila povedomie a zlepšila pochopenie o záležitostiach týkajúcich sa biodiverzity. Témou tohtoročného Medzinárodného dňa biologickej diverzity je biodiverzita mora. Ustanovenie MDB 2012 na tému morských ekosystémov poskytuje členským krajinám Dohovoru o biologickej diverzie a každému, kto sa zaujíma o morský život príležitosť zvýšiť povedomie o tejto téme a zintenzívniť praktické kroky smerujúce s ochrane tohto dôležitého a najväčšieho ekosystému na Zemi.

Aký rozmanitý je život v mori?
V rokoch 2000 až 2010 sa uskutočnila nebývala spolupráca vedcov na celom svete, aby sa pokúsili určiť, koľko života je v mori. Toto úsilie pod titulom Sčítanie morského života vtiahlo 2 700 vedcov z viac než 80 štátov. Tí sa zúčastnili na 540 expedíciách po celom svete. Študovali povrchovú morskú vodu a skúmali najhlbšie a najtmavšie miesta oceánu, plavili sa po tropických moriach a objavovali ľadom pokryté oceány Arktídy a Antarktídy.
Keď sa sčítanie skončilo, do zoznamu morského života pribudlo 1 200 druhov. Vedci stále pokračujú vo svojej práci a určujú, či ďalších 5 000 druhov možno tiež považovať za novo objavené. Odhadovaný počet známych morských druhov, tých druhov, ktoré sú identifikované a tých, ktoré sú zdokumentované, a ktoré ešte čaká klasifikácia, narástol ako priamy dôsledok snahy o sčítanie a teraz je ich počet okolo 250 000 (toto číslo nezahŕňa niektoré mikrobiálne formy života ako napr. morské vírusy). Vo svojej záverečnej správe sčítací tím predpokladá, to môže prinajmenšom milión. Niektorí si myslia, že číslo môže byť aj dvakrát vyššie.

Morská a pobrežná biodiverzita
Oceán pokrýva 71 % povrchu Zeme a vytvára 90 % obývateľného priestoru na planéte. Žije v ňom vráskavec ozrutný, najväčší živočích, aký kedy žil na Zemi a miliardy tých najmenších v mori sa nachádza viac mikroorganizmov, ktorých množstvo prevyšuje počet hviezd vo vesmíre.
Od piesočných pobreží po najtmavšíe hlbiny mora, oceán a pobrežia podporujú bohatú škálu života, od lesov chalúh, ktoré sa kolíšu vo vlnách po otvory na dne mora, cez ktoré vyráža horúca voda a plyny, podporujúc unikátny ekosystém, ktorý má možnosť vidieť len zopár ľudí ? od polárnych medveďov, ktoré stopujú tulene krížom cez more Arktídy, po malinké fotosyntetizujúce rastliny nazávané fytoplanktón, ktorý poskytuje 50 % všetkého kyslíka na Zemi.
Ľudia žijú v blízkosti a lovia ryby z oceánu už tisíce rokov; dnes odhadom 41 % svetovej populácie žije vo vzdialenosti do 100 km od pobrežia a ulovené ryby predstavujú v ich jedálničku viac než 15 % príjmu živočíšnych bielkovín. Hoci ľudstvo často benefituje zo štedrosti a darov mora a života, ktorý a v ňom nachádza, more a život v mori nie vždy benefitujú z pozornosti, ktoré mu ľudia preukazujú. Niektoré druhy, ako napr. alka veľká (Pinguinus impennis) a norok morský (Mustela macrodon) sú vyhynuté druhy, populácie iných, obzvlášť vráskavca ozrutného sú lovom zdecimované na zlomok ich pôvodných stavov. Komerčné nadmerné využívanie svetových zásob rýb je také závažné, že sa odhaduje, že až 13 % globálnych zásob rýb je v kolapse. V globálnom rozsahu 30-35 % rozhodujúcich morských biotopov ako morské trávy, mangrovy a koralové útesy je zničených. Spaľovanie fosílnych palív spôsobuje, že oceán sa ohrieva a okysľuje, dôsledky čoho ešte len začíname chápať.
Ale stále je tu nádej. Na celom svete sa druhy a populácie znovu spamätávajú zásluhou a po zásahoch komunít a vlád, veľké územia boli vyhlásené ako chránené územia. Dohovor o biologickej diverzite zaviedol sériu špecifických cieľov, ktoré požadujú od zainteresovaných skupín a jednotlivcov na všetkých úrovniach spolupracovať tak, aby chránili biodiverzitu, ktorá sa nachádza v moriach pre seba samých a pre benefity, ktoré to prináša ľuďom na celom svete.

Podujatia pripravované v rámci Medzinárodného dňa biologickej diverzity 2012:
pozri [doc]

Viac informácií na: http://www.cbd.int/idb/2012/

22. 05. 2012


Smernica o biotopoch a finančný nástroj LIFE oslavujú 20 rokov (MŽP SR)

Dnes si pripomíname 20 výročie prijatia EU smernice o biotopoch, ktorej cieľom je prispieť k zachovaniu biodiverzity prostredníctvom ochrany biotopov a druhov európskeho významu. Tlačovú správu, ktorú pri tejto významnej príležitosti vydala Európska komisia, nájdete tu, tlačové správy MŽP SR k obom výročiam na http://www.enviro.gov.sk a ďalšie súvisiace informácie Európskej komisie na:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm.
Podrobnosti o sústave Natura 2000 sú sústredené na stránke:
www.sopsr.sk/natura/

21. 05. 2012


Európsky deň parkov 2012 - 24 máj.

Pozri sa na oblohu. Dotkni sa stromu. Pocíť vzduch. Nájdi sám seba.

logo_den_parkov Tradíciu oslavy tohto dňa zaviedla organizácia EUROPARC Federation s cieľom lepšie priblížiť ľuďom ciele a prácu európskych chránených území a zvýšiť verejný záujem o ne. Po prvýkrát sa oslavoval v 1999. Uskutočnila sa široká škála podujatí v chránených územiach a aj mimo nich, ktoré poukázali na potrebu ich chrániť. Európsky deň parkov sa oslavuje v celej Európe každoročne okolo 24. mája. Tento dátum pripomína deň, kedy bolo vyhlásených prvých 9 národných parkov v Európe, všetky vo Švédsku (24. máj 1909).

Horúcou témou v oblasti ochrany prírody je momentálne prehlbujúca sa vzdialenosť medzi ľuďmi a prírodou, predovšetkým pokiaľ ide o mladých ľudí. Jednou z dôležitých úloh našej doby je to, ako opätovne spojiť ľudstvo s prírodou, ako môžu ochrancovia prírody, manažéri a zamestnanci chránených území odovzdávať ľuďom informácie o hodnotách a prínosoch, ktoré nám príroda ponúka.

Podujatia pripravované v rámci Európskeho dňa parkov 2012:
pozri [doc]

Viac informácií:
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park

09. 05. 2012


Ohrozenie a ochrana biodiverzity, Sabo a kol.

Publikácia Sabo P., Urban P., Turisová I., Považan R., Herian K., 2011: Ohrozenie a ochrana biodiverzity. Vybrané kapitoly z globálnych problémov. Vydali Centrum vedy a výskumu a Fakulta prírodných vied UMB a Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica v spolupráci s o.z. Živá planéta, 320 strán, 187 ilustrácií, mäkká laminovaná obálka, šitá väzba.

Ide o odbornú publikáciu charakteru učebnice, písaná je však zrozumiteľne a je pútavo ilustrovaná s grafmi a fotografiami zo Slovenska aj zahraničia, venuje sa téme ohrozenia a ochrany biodiverzity, od globálnej úrovne po územie SR. Nejde o vedecké dielo analyzujúce stav ohrozenia jednotlivých taxonomických skupín. Avšak je cenné komplexným poňatím širších súvislostí významu, rastúceho ohrozenia a ochrany biodiverzity, vrátane otázok medzinárodného práva a nášho vzťahu k prírode.

Hoci ide o vysokoškolskú učebnicu, okrem študentov môže poslúžiť aj ostatným záujemcom o ochranu biodiverzity na všetkých úrovniach, pracovníkom orgánov organizácií ochrany prírody a krajiny, mimovládnych organizácií, ako aj mnohým ďalším. Publikáciu je možné zakúpiť buď v elektronickej podobe vo fy Bratia Sabovci, s.r.o. Copy Centrum FPV na Tajovského 40 alebo v knižnej podobe v predajni Živice,o.z. v Bratislave (www.zivica.sk), cena (s DPH) je 24 EUR.

26. 03. 2012


Svetový deň sťahovavého vtáctva 2012

den_vtakov_2012 Svetový deň sťahovavého vtáctva bol iniciovaný v roku 2006 a odvtedy sa oslavuje každoročne. Hlavným cieľom kampane je zdôrazňovať potrebu ochrany sťahovavého vtáctva a ich habitatov. Svetový deň sťahovaného vtáctva je organizovaný sekretariátom Dohovoru o ochrane sťahovaných druhov voľne žijúcich živočíchov (CMS) a Dohovoru o ochrane africko-euroázijského vodného vtáctva (AEWA) - čo sú dva medzinárodné dohovory administratívne zabezpečované OSN prostredníctvom Programu pre životné prostredie (UNEP).

Aktuálny Svetový deň sťahovavého vtáctva na rok 2012 s témou "Sťahovavé vtáctvo a ľudia - spoločne časom" poukazuje na veľa súvislostí a historických prepojení medzi sťahovavým vtáctvom a ľuďmi. Vtáky fascinovali ľudí už aj v dávnej histórii, čo je evidentné aj zo symboliky starovekých mýtov. Napríklad, v Egypte socha starovekého Boha Horusa s hlavou sokola či v Peru socha Nazca sú svedectvom silného vplyvu sťahovavého vtáctva na staroveké kultúry. Pre viaceré kultúry sú aj dnes vtáky ekonomickým prínosom ako zdrojom ich obživy, napríklad prostredníctvom rastúceho globálneho ekoturizmu. Nakoniec, fenomén sťahovania vtákov je kľúčový aj v ostatných sférach života, pretože vtáky predstavujú dôležité indikátory biodiverzity, kvality ekosystémov a klimatických zmien. Aj keď prepojenie sťahovavých vtákov s viacerými sférami ľudskej činnosti je neodškriepiteľné, viaceré ľudské aktivity v súčasnosti ohrozujú populácie sťahovavých vtákov na celom svete.

Svetový deň sťahovavého vtáctva 2012 bude prebiehať v dňoch 12 - 13 mája, kedy sa budú organizovať terénne exkurzie s pozorovaním vtákov, edukačné programy, prednášky, umelecké výstavy a iné verejné podujatia s danou tematikou

Viac informácií na: www.worldmigratorybirdday.org

19. 03. 2012


Pozvánka do Levíc

V poradí 17. Levické poľovnícke dni sa uskutočnia 27. marca až 1. apríla v Centre kultúry Junior na ulici Andreja Sládkoviča.
Podujatie slávnostne otvoríme v prvý deň o 14. hodine. Nasledovať bude vernisáž výstavy Poľovníctvo a príroda, na ktorej budú okrem preparátov zveri a živočíchov prezentované aj trofeje zveri ulovenej roku 2011 v okrese Levice. Široká verejnosť si môže prezrieť výstavu od 28. do 31. marca v čase od 9. a 17. hodiny a 1. apríla od 9. do 11. hodiny. V úvodný deň vyhodnotíme aj súťaž výtvarných a literárnych prác žiakov základných škôl z okresu Levice Príroda očami detí. Deti môžu svoje súťažné kresby a literárne príbehy doručiť do 10. marca na adresu:
Kancelária okresnej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu:
Dopravná 14
934 01 Levice.

V kinosále centra kultúry bude 28., 29. a 30. marca vždy medzi 9. a 12. hodinou verejná projekcia v rámci Medzinárodného filmového festivalu Hubertlov. Tvorcovia môžu svoje súťažné snímky v kategóriách Dokumentárny a náučno-metodický film, Príroda a zver a Domáce video ? filmové začiatky doručiť do 15. marca kancelárii Slovenskej poľovníckej komory na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Medzinárodná komisia CIC bude 30. marca neverejne hodnotiť špičkové trofeje z poľovníckej sezóny 2010/2011. Záujemcovia môžu trofej na hodnotenie prihlásiť v bratislavskej kancelárii komory a doručiť ju do CK Junior 28. či 29. marca medzi 9. a 16. hodinou.

Odbornej verejnosti je určený seminár Aktuálne problémy slovenského poľovníctva a ich riešenie, ktorý sa bude konať v kinosále 31. marca od 9-tej ráno. Prihlášky na seminár treba zaslať do 15. marca na adresu:
Obvodná poľovnícka komora Levice
Dopravná 14
934 01 Levice
Tel: 036/631 22 59, 0905 159 365
levice@opk.sk

Mladším ročníkom je venovaný program podujatia Deti a les. Uskutoční sa 30. marca medzi 13. a 16. hodinou v parku pri CK Junior. Nasledujúci deň, 31. marca, môžete navštíviť Po-ľovnícke predajné trhy a od 18. hodiny sa bude v kinosále konať galavečer Poľovníctvo obrazom a zvukom, s voľným vstupom pre verejnosť. Jeho súčasťou bude vyhodnotenie a projekcia víťazných titulov filmového festivalu a majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábe-ní zveri.
Pozývame vás na Levické poľovnícke dni 2012 stráviť čas v príjemnom prostredí, s príjemnými ľuďmi.
Ing. DUŠAN KRAJNIAK
predseda organizačného výboru

Medzinárodný festival filmov s tematikou poľovníctvo a príroda

Technické podmienky:
Do súťaže možno zaslať filmy na DVD nosiči, i formát MPG. Odporúčaná minutáž filmu je do 20 minút. Ideálna dĺžka filmu je 10 ? 15 minút. Nábeh a ukončenie filmu musí byť tmou. Vhodné je, ak súťažiaci aj v kategórii ?Domáce video ? filmové začiatky?, podľa svojho sce-nára film aspoň amatérsky zostrihá, čím vynechá rozmazané, roztrasené zábery, film otitulku-je a ozvučí.

Odborná porota bude posudzovať unikátnosť záberov, kultúrnu, etickú a estetickú úroveň, réžiu, strih, technickú i odbornú náročnosť, zmysluplné využitie minutáže, originálnosť, vy-stihnutie námetu a názvu, vhodný výber zvukov, hudby a pod.

Porota si vyhradzuje právo presunúť film do inej kategórie.

Súťažiaci sa môžu prihlasovať a zasielať svoje filmy do 15. 3. 2012 na adresu:

Slovenská poľovnícka komora
Štefánikova 10, 81105 Bratislava,
tel. č.: 02/57 20 33 11, 57 20 33 17
fax. č.: 02/57 20 33 15
e-mail: legislativa@polovnictvo.sk, sekretariat@polovnictvo.sk
web: www.polovnickakomora.sk

Plagát Levických poľovníckych dní 2012: Plagat LPD 2012 [jpg]
Prihláška na seminár: Pozvanka 2012 [pdf]
Miesto konania: Mapa konania LPD 2012 [pdf]

09. 03. 2012


Svetový deň mokradí 2012

Každý rok oslavujeme 2. február ako Svetový deň mokradí. Tento deň si pripomíname prijatie Dohovoru o mokradiach 2. februára 1971 v iránskom meste Ramsar na brehoch Kaspického mora.

Od roku 1997 v tento deň vládne agentúry, mimovládne organizácie a skupiny občanov usporadúvajú aktivity na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách a výhodách mokradí všeobecne, najmä o Ramsarskom dohovore.

Viac informácií: pozri [doc]
Plagát A4: stiahni [jpg]

02. 02. 2012


Eurokomisár Potočnik na Slovensku

Biodiverzita, financovanie chránených území NATURA 2000, vstup EÚ do Karpatského dohovoru či preventívne opatrenia týkajúce sa eliminácie stretov človeka s medveďom. Aj toto boli témy diskusie eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika s ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom v dňoch 19. a 20. januára 2012 v Bratislave.
Janez Potočnik tiež rokoval s ministrom dopravy Jánom Figeľom, členmi výboru NR SR pre európske záležitosti i životné prostredie a pôdohospodárstvo a stretol sa so zástupcami mimovládnych organizácií a zástupcami vlastníkov neštátnych lesov. Na záver programu bola zaradená prezentácia projektov ochrany prírody realizovaných hlavne z programu LIFE+.

Viac na:
http://www.enviro.gov.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2012/tlacove-spravy-januar-2012/eurokomisar-j-potocnik-rokoval-ministrom-j-nagyom.html

25. 01. 2012


EKOPLAGÁT´ 11 - oznámenie výsledkov a hlasovanie o najkrajší plagát verejnosti

Na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty EKOPLAGÁT ´11, (Mgr. Dana Doricová, Doc. Pavol Choma, Mgr. Milan Mazúr, Prof. Wladislav Pluta, Doc. Jan Rajlich ml.), ktorá zasadala dňa 2.11.2011 Vám oznamujeme nasledovné výsledky víťazných autorov a prác:
Cena Grand Prix - KLEMENCOV Ilja, Litva za plagát: They Can Disappear, 2009
1.cena - SAEEDI Mehdi, Irán za plagát: Be Kind to All Animals, 2011
2. cena - HAŠČÁK Andrej, Slovensko za plagát: Stop Deforestation , 2010
3. cena - CHEN Fang, USA za plagát: Happy New Year of the Tiger?, 2010
Cena CWI, Karpatskej iniciatívy pre mokrade - URBAŃCZYK Marcin, Poľsko za plagát: Peace for Environment, 2011
Čestné uznania poroty:
KORKUĆ Wojciech, Poľsko za plagát: Save Nature, 2010
SHIH Ling-Hung, Sophia, Taiwan za plagát: The Harmony between Human and Nature - Sole are our roots, 2010

Výsledky s náhľadmi plagátov si môžete pozrieť na stránke http://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/vysledky-2011/
Medzinárodná porota na záver rokovania skonštatovala vyrovnanú úroveň medzinárodnej prehliadky, ocenila organizačnú prácu usporiadateľov a odporučila, aby sa v organizovaní medzinárodného trienále EKOPLAGÁTU pokračovalo aj naďalej. V kolekcii sa zišli obsahovo aj výtvarne kvalitné plagáty. Vyvážený súbor mapuje súčasný vývoj v problematike ekológie i plagátu. Vyzývame a podporujeme organizátorov, aby naďalej pokračovali v tomto podujatí, ktoré má svoju dlhoročnú tradíciu a ohlas v medzinárodnom meradle. Trienále oslovuje nielen priaznivcov výtvarného umenia, ekológov, ale aj širokú verejnosť. Dôležité je, že oslovuje aj mládež. Upriamuje ich pozornosť na pálčivé otázky ekológie a zapôsobí na ich myslenie, cítenie a konanie v budúcnosti.
Do 12 ročníka súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT 2011 bolo prihlásených celkovo 73 autorov so 180 plagátmi z 21 krajín Európy, Ázie a Ameriky. Termín uzávierky bol do 30.9.2011, definitívna uzávierka súťažnej prehliadky bola dňa 5.10.2011. Plagáty, ktoré došli po tomto termíne neboli zaradené do súťaže a ani uverejnené v katalógu.
Spomedzi všetkých došlých prihlásených prác výberová porota vybrala na zasadnutí dňa 5.10.2011 do súťažnej kolekcie tohoročného Ekoplagátu 125 plagátov od 62 autorov z 18 krajín.
Sprievodnou akciou tohto podujatia je aj internetové hlasovanie o "naj plagát verejnosti" na stránke http://www.npmalafatra.sk/ekoplagat/hlasovanie/ a hlasovanie v PGU v Žiline prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude spustené od 3.11.2011 a potrvá až do skončenia výstavy 4.12.2011. Výsledky hlasovania budú zverejnené na stránke www.npmalafatra.sk.

Všetkým zúčastneným autorom a kolektívom srdečne ďakujeme za účasť na 12. ročníku trienále EKOPLAGÁT Žilina a želáme veľa úspechov v ďalšej práci. Správa NP Malá Fatra

04. 11. 2011


Európske regionálne stretnutie Ramsarského dohovoru sa uskutočnilo v Trnave

Jednou z významných aktivít projektu OPŽP Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít, koordinovaného Štátnou ochranou prírody SR bolo aj organizovanie 7. európskeho regionálneho zasadnutia Ramsarského dohovoru. V dňoch 27.-30. septembra 2011 sa v Trnave v hoteli Holiday Inn stretlo 130 zástupcov ministerstiev zodpovedných za implementáciu Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971), ich agentúr a mimovládnych organizácií zo 40 európskych krajín, partnerských organizácií dohovoru, Európskej komisie, medzivládnych organizácií (ako je Európska hospodárska komisia UNECE, Svetová organizácia OSN pre turizmus UNWTO, Stredisko pre svetové dedičstvo UNESCO, UNEP Dočasný sekretariát Karpatského dohovoru, Medzinárodná komisia pre ochranu rieky Dunaj ICPDR a i.), vedeckých inštitúcií, experti a kontaktné osoby pre aktivity Ramsarského dohovoru.
Súčasťou podujatia bola aj oslava 40. výročia dohovoru o mokradiach: pozri [ext. link]

Celý dokumnet: pozri [doc]

21. 10. 2011


Správa o plnení Akčného plánu na roky 2008 - 2011

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 7. septembra 2011 zobrala na vedomie správu o plnení Akčného plánu na roky 2008 ? 2011 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 - 2014 a schválila návrh nového Akčného plánu na roky 2012 - 2014 uznesením číslo 588.
Akčný plán nájdete tu [doc], celý materiál z rokovania vlády nájdete na stránke Úradu vlády SR:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20186

21. 10. 2011


Chránime biologickú rozmanitosť a chceme vedieť aj Váš názor

Ministerstvo životného prostredia SR chce poznať názor občanov na celosvetovo aktuálnu tému, akou je ochrana biologickej rozmanitosti.

Takto získané pripomienky, stanoviská a podnety ministerstvo využije pri príprave aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity pre roky 2012 až 2020, ktorú v týchto dňoch pripravuje. Občania sa môžu vyjadriť vyplnením dotazníka Ochrana biodiverzity - ako ďalej do roku 2020 zverejneného na internetovej stránke ministerstva:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/nova-web-stranka.html
Verejná diskusia potrvá do 5. septembra.

Zánik druhov v dôsledku ľudskej činnosti je podľa stratégie Európskej únie v súčasnosti 100 až 1000-krát rýchlejší, ako by to bolo v prípade ich prirodzeného úhynu. Priaznivý stav vykazuje len v prípade 17 % biotopov a druhov a iba pri 11 % kľúčových ekosystémov, ktoré sú chránené jej právnymi predpismi.

Z týchto údajov ďalej vyplýva, že 60 % svetových ekosystémov je zdegradovaných alebo využívaných neudržateľným spôsobom. Nadmerne sa loví alebo je výrazne vyčerpaných 75 % populácie rýb. Od roku 1990 došlo k strate 75 % genetickej rôznorodosti poľnohospodárskych plodín. Každoročne sa odlesní 13 miliónov hektárov tropických pralesov. Ak zmena klímy bude pokračovať v nezmenenej miere, tak do roku 2050 môže byť zničených alebo extrémne poškodených 95 % koralových útesov.

Opatrenia na zastavenie straty biodiverzity sú síce spojené s nákladmi, ale na druhej strane ekonomické straty spôsobené jej poklesom sú podľa envirorezortu v konečnom dôsledku ešte vyššie. Štúdia TEEB (Ekonomika ekosystémov a biodiverzity) uvádza, že napríklad pôsobenie cudzích inváznych druhov predstavuje ekonomické škody v hodnote 12,5 miliárd eur. Náklady na opatrenia súvisiace s ich likvidáciou sa odhadujú od 40 do 190 miliónov eur ročne.

Celé znenie tlačovej správy nájdete na:
http://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2011/tlacove-spravy/chranime-biologicku-rozmanitost-chceme-vediet-aj-vas-nazor.html

16. 08. 2011


Dňa 19. - 20. mája sa v Banskej Bystrici konal seminár Mokrade pre budúcnosť

Cieľom seminára bolo pripomenúť si významné medzníky pri ochrane mokradí na medzinárodnej, regionálnej i národnej úrovni. 102 zúčastnených malo možnosť vypočuť si prezentácie a diskutovať na tému metodických prístupov pri mapovaní mokradí a pri plánovaní starostlivosti o mokraďové chránené územia a vymeniť si skúsenosti v týchto oblastiach s inými krajinami.

Prezentácie na stiahnutie: Prezentacie - Seminar Mokrade pre budcnost [rar]

25. 07. 2011


Ekoplagát 2011

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky ďakuje všetkým partnerom medzinárodnej súťažnej prehliadky vydaných plagátov EKOPLAGÁT 2011 za ich doterajšiu spoluprácu a záujem zúčastniť sa 12. trienále.

12. ročník trienále EKOPLAGÁT´ 11

Súťažná prehliadka vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia
Žilina / Slovenská republika

Venovaná 40.výročiu Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971)

Usporiadateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Správa Národného parku Malá Fatra Varín
Karpatská iniciatíva pre mokrade

Gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline
Výstava: 3. november 2011 - 4. december 2011, Považská galéria umenia v Žiline

Termín uzávierky na zasielanie: 30. september 2011

The 12 th year of triennial EKOPLAGÁT ´11

The international exhibition and contest of issued posters on the theme of nature conservation and environment
in Žilina / Slovakia

Dedicated to the 40th anniversary of the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971)

Organizers:
State Nature Conservancy of the Slovak Republic
Administration of Malá Fatra National Park in Varín
Carpathian Wetland Initiative

Under the auspices of: The Ministry of Environment of the Slovak Republic
In co-operation with: Považska Gallery of Art in Žilina
Exhibition: 3th November - 4th December 2011, Považska Art Gallery in Žilina

Deadline for sending the entries: 30th September 2011

podmienky účasti SK [pdf]

podmienky účasti ENG [pdf]

Viac informácií na: http://www.npmalafatra.sk/

29. 06. 2011


Európsky deň parkov 2011 24. máj - Dobrovoľníctvo: Príroda Ťa potrebuje

Tradíciu Európskeho dňa parkov založila organizácia EUROPARC Federation s cieľom zviditeľniť európske chránené územia a získavať verejnú podporu pre svoje ciele a prácu. Po prvýkrát sa oslavoval v 1999 a odvtedy sa zorganizovala široká škála podujatí priamo v chránených územia, ako aj ich okolí, aby sa poukázalo na potrebu chrániť ich. Podujatia sa organizujú v celej Európe každoročne okolo 24. mája, dátumu, ktorý bol zvolený pri príležitosti vyhlásenia prvých deviatich národných parkov v Európe (Švédsko, 24. máj 1909).

Rok 2011 vyhlásila Európska komisia za Európsky rok dobrovoľníctva. Téma tohtoročného Európskeho dňa parkov dáva príležitosť na podporu úžasnej práce miliónov dobrovoľníkov, ktorú vykonávajú v chránených územiach v celej Európe každý rok.

Viac informácií:
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park

12. 05. 2011


Medzinárodný deň biologickej diverzity 22. máj 2011
Biodiverzita lesa - Živý poklad Zeme

Témou Medzinárodného dňa biologickej diverzity (MDB) v 2011 je biodiverzita lesa. V roku 2011 je MDB súčasťou Medzinárodného roka lesov 2011.

Ustanovenie MDB 2011 na tému lesov poskytuje zmluvným stranám Dohovoru o biologickej diverzite a tým, ktorí sa zaoberajú lesmi príležitosť zvýšiť povedomie o tejto téme a zintenzívniť praktické kroky.

Medzinárodný rok lesov 2011 vyhlásila Organizácia Spojených národov (OSN) rezolúciou č. 61/196 z 20. novembra 2006 s cieľom zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ochranu prírody a rozvoj všetkých typov lesov tak, aby mohli byť využívané aj budúcimi generáciami. Táto iniciatíva predstavuje jedinečnú výzvu poskytnúť verejnosti odborné informácie o lesoch a lesníctve v celosvetovom meradle, zdôrazniť prepojenie človeka s lesom a vyzdvihnúť úlohu človeka pri ochrane, zveľaďovaní a racionálnom využívaní lesov.

Medzinárodný deň biologickej diverzity:
http://www.cbd.int/idb/2011/

Medzinárodný rok lesov 2011:
www.roklesov.sk
http://www.un.org/en/events/iyof2011/

12. 05. 2011


Európska komisia prijala 3. mája 2011 Európsku stratégiu ochrany biodiverzity na obdobie do 2020

Snahou Európskej únie (EÚ) je čo najviac znížiť tlaky na prírodu a ekosystémy, pričom chce EÚ zostať hlavným hráčom v boji proti čoraz rýchlejšiemu úbytku biologickej rozmanitosti na celom svete.

Súčasťou novej stratégie na obdobie do 2020 je šesť cieľov, ktoré sú komplexným vyjadrením predstavy Európskej komisie o záchrane ohrozených druhov a aktívnom zveľaďovaní prírodných zdrojov. Ide o implementáciu legislatívy EÚ týkajúcej sa ochrany biodiverzity v jej plnom rozsahu, lepšiu ochranu ekosystémov a zintenzívnenie využívania zelenej infraštruktúry, prijímanie takých opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve, ktoré neohrozia existujúce druhy, zabezpečenie udržateľnosti zdrojov pre rybolov, prísnejšiu kontrolu inváznych druhov na území Európy a väčší príspevok EÚ na zabránenie úbytku biodiverzity v globálnom meradle.

Viac informácií nájdete priamo na stránke Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/...

Stručná súhrnná informácia v slovenčine: pozri [pdf]

05. 05. 2011


7. svetový kongres o svišťoch

V roku 2011 bude na Slovensku 7. svetový kongres o svišťoch.

Viac informácií: http://www.tuzvo.sk/marmota/

27. 04. 2011


Svetový deň sťahovavého vtáctva

Sekretariáty UNEP/AEWA (Dohovoru o ochrane africko - euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva) a UNEP/CMS ( Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov) organizujú dňa 14. a 15. mája oslavy svetového dňa sťahovavého vtáctva.

Svetový deň sťahovavého vtáctva sa oslavuje od roku 2006, kedy sa začala kampaň zameraná na zvýšenie povedomia verejnosti o potrebe ochrany sťahovavého vtáctva a ich biotopov. Každý druhý májový víkend sa po celom svete usporadúvajú aktivity ako vtáčie festivaly, edukačné programy a exkurzie zamerané na pozorovanie vtáctva s cieľom upozorniť na aktuálnu tému.

Tento rok je to téma 'Využívanie krajiny z vtáčej perspektívy', čím organizátori chcú upozorniť na dramatické vplyvy, ktoré využívanie krajiny a jej premena má na sťahovavé vtáctvo. Z roka na rok rastie počet lokalít využívaných sťahovavým vtáctvom na ich cestách, ktoré sa vplyvom ľudských zásahov do krajiny menia, alebo úplne zanikajú.

Viac informácii nájdete na webstránke www.worldmigratoryday.org

15. 04. 2011


Seminár - Manažmentové modely pre travinné biotopy

Dňa 29. marca 2011 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutoční seminár "Manažmentové modely pre travinné biotopy". Podujatie organizuje DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v rámci individuálneho projektu SK0115 financovaného z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Cieľom seminára je predstaviť odborným pracovníkom ŠOP SR projekt, jeho ciele a výstupy, predovšetkým výsledky experimentov zameraných na manažment vybraných typov biotopov. V rámci programu seminára budú jeho účastníkom predstavené manažmentové modely pre suché a dealpínske travinno-bylinné spoločenstvá, horské a podhorské psicové porasty a viate piesky.

Pozvánka: pozri [pdf]

23. 03. 2011


Seminár - Mokrade pre budúcnosť

Dňa 19.-20.mája sa v Banskej Bystrici bude konať seminár Mokrade pre budúcnosť. Seminár je sprievodným podujatím 17. ročníka medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2011 a koná sa pri príležitosti 40. výročia Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971) s pripomenutím si 10. výročia Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Cieľom seminára je pripomenúť si významné medzníky pri ochrane mokradí na medzinárodnej, regionálnej i národnej úrovni, prediskutovať metodické prístupy pri mapovaní mokradí a pri plánovaní starostlivosti o mokraďové chránené územia a vymeniť si skúsenosti v týchto oblastiach s inými krajinami.

Viac informácií: pozri [pdf].

10. 03. 2011


Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku X

V roku 2011 sa bude konať v dňoch 14. - 15. 10. 2011 jubilejná 10. konferencia
"Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku X.".

Cieľom konferencie je prezentácia aktuálnych výsledkov z výskumu a ochrany cicavcov, realizovaných projektov na Slovensku, resp. v jeho regiónoch, pracovníkmi rôznych inštitúcií, náčrt smeru ďalšieho výskumu a praktickej starostlivosti o faunu formou referátov a posterov.

Bližšie informácie v priloženom súbore: pozri [pdf]

08. 03. 2011


Medveď hnedý na Slovensku

ŠOP SR oznamuje, že v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné v termíne od 18.02.2011 do 18.03.2011 predložiť na Environmentálny fond žiadosť v rámci zverejnených Špecifikácií činností podpory formou dotácie pre rok 2011 o podporu formou dotácie na nákup alebo výrobu špeciálnych zberných nádob (kontajnerov).

Celá správa: na stiahnutie [doc]
Písomná žiadosť (vrátane prílohy č.1 a 2): na stiahnutie [xls]
Sprievodný list ku žiadosti: na stiahnutie [doc]
Prílohy č. 3 až 9: na stiahnutie [doc]

Tlačová správa MŽPSR: pozri tu

Informácia pre návštevníkov v územiach s výskytom medveďa hnedého:
na stiahnutie [doc]

Environmentálny fond bude od 28.02.2011 poskytovať informácie ohľadom žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu na nákup alebo výrobu špeciálnych zberných nádob (kontajnerov) znemožňujúcich prístup medveďov ku komunálnemu odpadu:

Ing. Marek Horňák, PhD.  tel.: 02/577 83 102
Ing. Tatiana Švecová       tel.: 02/577 83 120
e-mail: podatelna@envirofond.sk
fax: 02/577 83 216

21. 02. 2011


Informačný seminár LIFE+ 2011

Európska komisia zverejní vo februári 2011 piatu výzvu na predkladanie projektov v rámci programu LIFE+. Pre výzvu v roku 2011 sa vyčlenil rozpočet vo výške 265.360.000 €, ktorý sa poskytne na spolufinancovanie projektov v štátoch Európskej únie v troch oblastiach: príroda a biodiverzita, environmentálna politika a riadenie, a informovanie a komunikácia.

Európska komisia v spolupráci so spoločnosťou STELLA Consulting a MWH pripravuje Informačný seminár o programe LIFE+, ktorého cieľom je predstaviť program LIFE+, poskytnúť informácie potenciálnym žiadateľom v roku 2011 a napomôcť im predísť chybám, ku ktorým často dochádza pri predkladaní projektov.

Informačný seminár sa bude konať:

24. 3. 2011 v Hoteli Satel v Poprade

Ak sa chcete dozvedieť viac, prípadne zaregistrovať na Informačný seminár LIFE+ kliknite na http://www.surveymonkey.com/s/2011RegistrationformSlovakia. Zaregistrujte sa do 10. 3. 2011.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

  

pdf o semináry: pozri [pdf]

15. 02. 2011


Svetový deň mokradí

Každý rok 2. februára oslavujeme Svetový deň mokradí. Pripomíname si tým 2.február 1971, kedy sa v iránskom meste Ramsar podpísal Dohovor o mokradiach. Každý rok od roku 1997 využívajú vládne inštitúcie, nevládne organizácie a občianske združenia tento deň na zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách mokradí a ich prínose pre našu spoločnosť a na pripomenutie si Ramsarskej dohody.

Mokrade a lesy sú témou Svetového dňa mokradí 2011, najmä s ohľadom na to, že rok 2011 je Organizáciou spojených národov vyhlásený za Medzinárodný rok lesov.

- plagát A4: stiahni [pdf]
- plagát A3: stiahni [pdf]

17. 01. 2011


Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY so sídlom v Banskej Bystrici vypisuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ príspevkovej organizácie ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY so sídlom v Banskej Bystrici.

Odborná prax: minimálne 5 roky.

Riadiaca prax: minimálne 3 roky.

Špecifické kritériá: Orientácia v právnom zabezpečovaní činnosti štátnej ochrany prírody, všeobecná znalosť zákona o výkone prác vo verejnom záujme a ďalších súvisiacich pracovno-právnych predpisov, zákona o účtovníctve, zákona o správnom konaní, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní, zákona o verejnom obstarávaní.

Iné kritériá: Povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme.

Ďalšie požiadavky na uchádzačov: Riadiace schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia, organizačné schopnosti, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti, morálna bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených dokladov
- vypracovanú koncepciu riadenia organizácie (max. 10 strán)
- súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 10 dní odo dňa zverejnenia do (6.12.2010) na adresu Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, s označením výberového konania na obálke a v žiadosti riaditeľ príspevkovej organizácie ŠOP Banská Bystrica. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení.

Bližšie informácie na tel. č.: 02/595 623 69

25. 11. 2010


Deň Karpatských parkov 2010

V tomto roku si po prvýkrát pripomenieme Karpatských deň parkov. Jeho cieľom je zviditeľniť chránené územia v karpatskom regióne a upriamiť pozornosť čo najširšej verejnosti na skutočnosť, že ľudia a príroda sú navzájom veľmi úzko späté.

Ľudstvo musí znovu objaviť hlboké citové prepojenie medzi človekom a prírodou a prehodnotiť svoj pohľad na ňu i na svoje konanie, ktoré môže prírodu chrániť, ale aj zraňovať.

Viac informácií:
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/...

Plagát na stiahnutie:
A4 A3

20. 05. 2010


Nová smernica o vtákoch

Smernica o vtákoch z r. 1979 bola nahradená novým kodifikovaným predpisom, oficiálny názov je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva

stiahni

29. 06. 2010


Konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska

V dňoch 19. a 20. októbra 2010 sa uskutoční v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene VIII. národná konferencia o biosférických rezerváciách Slovenska na tému "Ochrana biodiverzity v biosférických rezerváciách Slovenska", ktorá sa koná pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia BR Poľana a medzinárodného roka biodiverzity OSN.

Hlavnými cieľmi konferencie sú:
- analyzovať 20 rokov programu UNESCO Človek a biosféra od udelenia certifikátu Biosférická rezervácia Chránenej krajinnej oblasti Poľana
- zhodnotiť celosvetové úsilie ochrany prírody v oblasti ochrany biodiverzity na území biosférických rezervácií
- prezentovať najnovšie výsledky výskumov a monitoring zmien životného prostredia na území BR Poľana s ťažiskovým zameraním na ochranu biodiverzity
- bilancovať najnovšie aktivity v ďalších troch slovenských biosférických rezerváciách vo všetkých aspektoch, ako aj v zahraničných biosférických rezerváciách, predovšetkým však vo vzťahu k ochrane biodiverzity

05. 10. 2010