Programy záchrany / starostlivosti o chránené živočíchy

 

Druh Termín schválenia Obdobie realizácie PZ/PS
drop fúzatý (Otis tarda) 2000 2001 - 2005 PZ
orol kráľovský (Aquila heliaca) 2000 2001 - 2005 PZ
korytnačka močiarna (Emys orbicularis) 21.01.2002 2002 - 2006 PZ
vydra riečna (Lutra lutra) 21.01.2002 2002 - 2006 PZ
kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) 21.01.2002 2002 - 2006 PZ
chrapkáč poľný (Crex crex) 21.01.2002 2002 - 2006 PZ
orol skalný (Aquila chrysaetos) 09.12.2003 2004 - 2008 PZ
orol krikľavý (Aquila pomarina) 09.12.2003 2004 - 2008 PZ
sokol sťahovavý (Falco peregrinus) 09.12.2003 2004 - 2008 PZ
sokol rároh (Falco cherrug) 09.12.2003 2004 - 2008 PZ
svišť vrchovský (Marmota marmota) 09.12.2003 2004 - 2008 PZ
jasoň červenooký (Parnassius apollo) 04.04.2005 2005 - 2009 PZ
blatniak tmavý (Umbra krameri) 04.04.2005 2005 - 2009 PZ
zubor hrivnatý (Bison bonasus) 23.04.2007 2007 - 2011 PZ
bobor vodný (Castor fiber) 15.10.2008 2009 - 2013 PZ
norok európsky (Mustela lutreola) 15.10.2008 2009 - 2013 PZ
motýle rodu Maculinea 15.10.2008 2009 - 2013 PZ
žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone) 25.02.2016 2016 - 2020 PZ
vlk dravý (Canis lupus) 26.05.2016 2016 - 2025 PS
jasoň červenooký (Parnassius apollo) 30.3.2017 2017 - 2021 PZ
korytnačka močiarna (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) 17.8.2017 2017 - 2021 PZ
sokol červenonohý (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) 11.12.2017 2018 - 2022 PZ
hlucháň hôrny (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) 13.04.2018 2018 - 2022 PZ

bučiak veľký (Botaurus stellaris Linnaeus, 1758)
chochlačka bielooká (Aythya nyroca Güldenstädt, 1770)

23.08.2019 2019 - 2023 PZ
tetrov hoľniak (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758) na roky 2018-2022   2018 - 2022 PZ
žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone Esper, 1781) 15.4.2021 2021 - 2025 PZ

PZ = program záchrany, PS = program starostlivosti


Január

Počuli ste, že...