Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Prievidza
Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum ochrany prírody a krajiny, Banská Bystrica
mokrade.gif (47043 bytes)

MOKRADE

Príručka pre inventarizáciu, ochranu a starostlivosť o mokrade

I. časť

1999


Mokrade: Príručka pre inventarizáciu, ochranu a starostlivosť o mokrade. I. časť. Prievidza, 1999
Zostavili: RNDr. Ján Kadlečík a RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.
Vydal: Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Prievidza v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia - COPK Banská Bystrica v roku 1999
Odborná spolupráca: RNDr. Michal Ambros, Mgr. Daniel Baláž, RNDr. Juraj Holčík, CSc., Mgr. Viera Stanová
Technická spolupráca: Ing. Viktória Chilová, RNDr. Katarína Králiková
Jazyková úprava: Jana Vigašová
Recenzenti: RNDr. Mikuláš J. Lisický, CSc., RNDr. Jana Zacharová
Tlač: Tlačiareň PETIT, Slovenská Ľupča
Náklad: 500 ks
Tento materiál bol vydaný s podporou ramsarského Fondu malých grantov - projekt SGF98/Slovakia "Národná inventarizácia a ochrana mokradí na Slovensku"

OBSAH

Poznámka od zostavovateľov
 
1. ÚVOD
 
2. MOKRADE
    2.1 Čo sú mokrade?
       2.1.1 Ramsarská definícía mokradí
    2.2 Prečo chránime mokrade?
 
3. RAMSARSKÁ KONVENCIA
    3.1 Čo je Ramsarská konvencia o mokradiach?
    3.2 Prečo vznikol medzivládny dohovor o mokradiach?
    3.3 Aké sú povinnosti strán, ktoré pristúpili ku konvencii?
       3.3.1 Zapísanie lokalít do Zoznamu
       3.3.2 Múdre využívanie mokradí
       3.3.3 Ochrana území, výchova a vzdelávanie
       3.3.4 Medzinárodná spolupráca
       3.3.5 Podrobnejšia interpretácia záväzkov zmluvných strán
    3.4 Stručná história Ramsarskej konvencie
    3.5 Ako funguje Ramsarská konvencia
       3.5.1 Konferencie zmluvných strán
       3.5.2 Stály výbor
       3.5.3 Sekretariát/Byro
       3.5.4 Výkonné orgány a diplomatické nóty
       3.5.5 Vedecký a odborný hodnotiaci panel
       3.5.6 Rozpočet konvencie
       3.5.7 Regionalizácia Ramsarskej konvencie
       3.5.8 Národné ramsarské výbory
       3.5.9 Montrex Record
       3.5.10 Procedúra usmernenia manažmentu
       3.5.11 Vonkajšie vzťahy
 
4. MEDZINÁRODNE VÝZNAMNÉ MOKRADE
    4.1 Prihlasovanie ramsarských mokradí
    4.2 Stratégia a smernice pre ďalší rozvoj Zoznamu mokradí medzinárodného významu
       4.2.1 Poslanie, zámery a krátkodobé ciele Zoznamu mokradí medzinárodného významu
       4.2.2 Mokrade medzinárodného významu a ramsarský princíp múdreho využívania mokradí
       4.2.3 Smernice pre prijatie systematického prístupu na výber prioritných mokradí na prihlasovanie do Zoznamu Ramsarskej konvencie
          4.2.3.1 Smernice pre identifikáciu a prihlasovanie krasových a iných podzemných hydrologických systémov ako mokradí medzinárodného významu
          4.2.4 Kritériá a dlhodobé ciele pre prihlasovanie mokradí medzinárodného významu s pokynmi na ich aplikáciu
              Kritériá skupiny A. Lokality obsahujúce reprezentatívne, zriedkavé alebo jedinečné typy mokradí
              Kritériá skupiny B. Lokality medzinárodného významu pre ochranu biologickej diverzity
              Špecifické kritériá založené na vodných vtákoch
              Špecifické kritériá založené na rybách a niektorých iných vodných živočíchoch
       4.2.5 Slovník pojmov používaných v Strategickom rámci
    4.3 Ramsarský klasifikačný systém typov mokradí
 
5. INVENTARIZÁCIA MOKRADÍ
    5.1 Metodika mapovania mokradí na Slovensku
6. LITERATÚRA
Prílohy
    1 Text Dohovoru o mokradiach medzinárodného významu
    2 Prehľad zmluvných strán Ramsarskej konvencie o mokradiach
    3 Informačný formulár o ramsarských mokradiach (download *.doc)
       Vysvetlivky a pokyny k vypĺňaniu Informačného formulára pre ramsarské mokrade
    4 Prehľad zmapovaných mokradí na území Slovenska
    5 Prehľad ramsarských mokradí na Slovensku
    6 Štatút a organizačný a rokovací poriadok Slovenského ramsarského výboru
    7 Zloženie a kontaktné adresy Slovenského ramsarského výboru