3.5.10 Procedúra usmernenia manažmentu

    Členským štátom sa venuje zvláštna pozornosť pri manažmente a ochrane tých zapísaných lokalít, ktorých ekologický charakter podľahol, podlieha alebo pravdepodobne podľahne ekologickým zmenám v dôsledku výstavby, znečistenia alebo iných ľudských vplyvov. Toto sa zabezpečuje prostredníctvom Procedúry usmernenia manažmentu, čo je mechanizmom odbornej pomoci, ktorý vytvoril Stály výbor v roku 1988 a formálne bol prijatý odporúčaním 4.7 Konferencie zmluvných strán v Montreux v r. 1990. Hlavným cieľom tohto mechanizmu je poskytnúť pomoc a odporúčania rovnako rozvinutým, ako aj rozvojovým krajinám pri riešení problémov alebo ohrození, ktoré viedli k zaradeniu lokality do Montreux Record.

    Vo väčšine prípadov použitie Procedúry pozostáva z návštevy tímu dvoch alebo viacerých expertov, ktorí vypracujú správu o ich zisteniach a odporúčaniach. Po obdržaní žiadosti od zmluvnej strany Byro odsúhlasí návštevu po dohode s orgánmi zmluvnej strany a určí druh odbornosti, ktorá bude musieť byť zastúpená pri návšteve odborného tímu. Návrh správy tejto komisie sa predloží na posúdenie kompetentným orgánom, ktoré žiadali vyslanie misie a zrevidovaná záverečná správa sa potom stáva verejným dokumentom (odporúčanie 4.7), ktorý sa môže stať základom pre nutné zásahy v lokalite. V niektorých prípadoch predstavujú správy podklad pre finančnú pomoc z Fondu malých grantov a od externých podporných agentúr (3.5.11).

    Byro vedie osobitný účet, do ktorého sa získavajú dobrovoľné príspevky od zmluvných strán a mimovládnych organizácií na pokrytie výdavkov komisií vyslaných v zmysle Procedúry usmernenia manažmentu do rozvojových krajín a do krajín s transformujúcou sa ekonomikou a poskytuje informácie o všetkých uskutočnených návštevách a odporúčaniach.