Príloha 7

Zloženie a kontaktné adresy Slovenského ramsarského výboru

(september 1999)

meno, priezvisko,

tituly

zamestnanie špecializácia postavenie

adresa

telefón

fax

e-mail

 

RNDr. Peter Straka

predseda SRV

gen. riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny,

zástupca v Stálom výbore konvencie

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ.Štúra 1

812 35 Bratislava 1

07/59562160 07/59562533 straka.peter@flora.lifeenv.gov.sk
RNDr. Jana Zacharová

podpredseda SRV

ekológ, referent pre medzinárodnú spoluprácu na odb. ochrany prírody a krajiny Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ.Štúra 1

812 35 Bratislava 1

07/59562211 07/59562031 zacharova.jana@flora.lifeenv.gov.sk
RNDr. Ján Kadlečík

tajomník SRV

zoológ,

špecialista pre medzinárodné dohovory v OP,

národ. delegát vo Wetlands Intern.

Slovenská agentúra životného prostredia

COPK

Čachovský rad 7

038 61 Vrútky

0842/4283337

4284503

0842/4283337 kadlecik@sazp.sk
RNDr. Mirko Bohuš vedec. pracovník

zoológ,

ekosozologicky aplikovaná ornitológia

Katedra ekosozológie a fyziotaktiky

PríF UK

Mlynská dol. B2

842 15 Bratislava 4

07/60296411 07/725402 bohus@fns.uniba.sk
RNDr. Milan Hubcej vedúci odborný referent

špecialista

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hlboká 2

833 36 Bratislava 37

07/59783511 07/59783529 -
Doc. RNDr. Viera Feráková, CSc. vysokoškolský učiteľ-biológ-botanik,

zástupca MŠ SR

Katedra botaniky

PríF UK

Révová 39

811 02 Bratislava 1

07/54412127 07/54415603 jedlicka@fns.uniba.sk
RNDr. Ľuboš Halada vedec. pracovník

botanik

Ústav krajinnej ekológie SAV

Akademická 2

P.O.Box 23B

949 01 Nitra

087/35601 087/35608 nrukhala@savba.savba.sk
RNDr. Viliam Klescht biológ,

vedúci odboru starostl.o krajinu

Slovenská agentúra životného prostredia COPK-stredisko

Pažitná 84,

917 01 Trnava

0805/5536616 0805/5536615 vklescht@tt.psg.sk
RNDr. Helga Kothajová botanik,

Slovenská riečna sieť

Kolískova 12

841 05 Bratislava

07/65311548 07/65311548 helga4@netax.sk
RNDr. Mikuláš J. Lisický, Csc. vedec.pracovník

ekosozológ,

kontaktná osoba SR v STRP

Ústav zoológie SAV

Dúbravská cesta 9

842 06 Bratislava 4

07/54789760

54782221

07/54789757 lisicky@savba.savba.sk

uzaelsck@savba.sk

RNDr. Jarmila Makovinská, CSc. hydrobiológ,

vedúca odboru hydroanalytic. laboratórií

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Nábr.gen.L.Svobodu 5

812 49 Bratislava 1

07/5934 3452

5934 3458

07/54418047 makovin@netax.sk

watequal@vuvh.sk

Ing. Ján Mikulášovič referent Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava 1

07/59266111 07/59266303  
RNDr. Helena Oťahelová, CSc. botanik,hydrobot.

samostatný vedecký pracovník

Botanický ústav SAV

odd. geobotaniky

Sienkiewiczova 1

842 23 Bratislava 4

07/52968508

52926271

kl. 283

07/54771948 mival@bou.savba.sk
RNDr. Rastislav Rybanič Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku NPOA,

Palárikova 31,

811 04 Bratislava

07/52495821 07/52495823 sovs@changenet.sk

npoa@changenet.sk

RNDr. Vladimír

Slobodník, CSc.

odbor. pracovník

zoológ, ornitológ

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

Slovenská agentúra životného prostredia

S CHKO Ponitrie

Dlhá 3

971 80 Prievidza

0862/5425092 0862/5425093 vslobod@sazp.sk
Doc. Ing. Ján Szolgay, CSc. vysokoškolský

učiteľ

Katedra vodného hospod. krajiny 07/52925800 07/52923575 szolgay@cvt.stuba.sk
    Stavebná fakulta STU

Radlinského 11

813 68 Bratislava

     
RNDr. Ján Šeffer, CSc. botanik,

prezident DAPHNE,

národ. delegát vo Wetlands Intern.

DAPHNE

Hanulova 5/d

840 01 Bratislava 4

07/65412133

65412162

07/65412133 daphne@changenet.sk
RNDr. Jaromír Šíbl vysokoškolský učiteľ-ekosozo-lóg,

BROZ

J. Stanislava 15

841 05 Bratislava 4

07/65316304   sibl@fns.uniba.sk

 

Ing. Ján Topercer, CSc. odborný pracovník Botanická záhrada UK

č. 315

038 15 Blatnica

0841/4948213 0841/4948213 bzuk@bb.telecom.sk
RNDr. Kamil

Vilinovič

geograf,

projektový manažér

REC

Regionálne environment. centrum

Vysoká 18

811 06 Bratislava 1

07/52964208 07/52964208 rec@changenet.sk