Kritériá skupiny A.

Lokality obsahujúce reprezentatívne, zriedkavé alebo jedinečné typy mokradí


Kritérium 1: Mokraď sa považuje za medzinárodne významnú, ak sa v nej vyskytuje reprezentatívny, zriedkavý alebo jedinečný príklad prírodného alebo prírodnému blízkeho typu mokrade nachádzajúceho sa v príslušnej biogeografickej oblasti.

Dlhodobý cieľ:

    Zahrnúť do ramsarského Zoznamu najmenej jedného vhodného zástupcu z každého typu mokrade podľa ramsarského klasifikačného systému (časť 4.3), ktorý sa nachádza v každej biogeografickej oblasti.

Usmernenie:

    Pri systematickej aplikácii tohto kritéria sa od zmluvných strán požaduje:

  1. determinovať biogeografické oblasti vo svojej krajine alebo na nadnárodnej/regionálnej úrovni;
  2. v rámci každej biogeografickej oblasti určiť všetky vyskytujúce sa typy mokradí (s použitím ramsarského klasifikačného systému pre typy mokradí, časť 4.3), so zvláštnym dôrazom na všetky vzácne alebo jedinečné typy mokradí;
  3. pre každý typ mokrade v rámci každej biogeografickej oblasti vybrať pre prihlásenie v rámci konvencie tie lokality, ktoré predstavujú najvhodnejšie príklady (pozri Slovník pojmov, časť 4.4).
   Cieľ 1 (časť 4.2.1), a najmä 1.2, hovorí, že ďalšou dôležitou skutočnosťou v rámci tohto kritéria je uprednostniť tie mokrade, ktoré majú podstatnú hydrologickú, biologickú alebo ekologickú úlohu v prirodzenom fungovaní veľkého povodia alebo pobrežného systému. Zvažovanie tohto aspektu výberu prioritných lokalít podľa kritéria pre hydrologické funkcie je rozpracované ďalej. Pokiaľ ide o biologické a ekologické funkcie, sú pokyny uvedené v kritériu 2.

    Hydrologický význam. Ako uvádza článok 2 konvencie, mokrade môžu byť vybraté pre ich hydrologický význam, ktorý okrem iného, môže zahŕňať nasledovné atribúty. Mokrade môžu:

  1. hrať veľkú úlohu pri prirodzenej kontrole, znižovaní účinku alebo prevencii záplav;
  2. mať význam pre sezónnu retenciu vôd v mokradiach alebo iných územiach pod týmito mokraďami, ktoré sú významné z hľadiska ochrany prírody;
  3. byť významné pre dopĺňanie vodonosných vrstiev;
  4. tvoriť časť krasových alebo podzemných hydrologických alebo pramenných systémov, ktoré zásobujú veľké povrchové mokrade;
  5. byť veľkými prirodzenými aluviálnymi systémami;
  6. mať veľký hydrologický vplyv v kontexte prinajmenšom regionálnej regulácie alebo stability klímy (napr. mokrade alebo mokraďové komplexy v semiarídnych, arídnych alebo púštnych oblastiach, tundrové alebo rašeliniskové systémy pôsobiace ako zachytávače uhlíka a pod.);
  7. zohrávať významnú úlohu pri udržiavaní vysokej kvality vody.