3.5.1 Konferencie zmluvných strán

    Úlohy konferencie vytyčujú články 6 a 7 konvencie (pozri prílohu 1)

    Konferencia zmluvných strán je orgánom tvorby koncepcie a stratégie konvencie. Zástupcovia vlád každej zo zmluvných strán sa stretávajú každé tri roky na zasadnutí, aby prijali a rozobrali správy o predchádzajúcom trojročnom období, určili a schválili pracovný program a rozpočtové opatrenia pre nasledujúce tri roky. Reprezentanti nečlenských štátov a medzinárodných a národných mimovládnych organizácií, sa môžu zúčastniť zasadnutí ako nehlasujúci pozorovatelia.

    Materiály každej schôdze konferencie zmluvných strán zverejnení Byro konvencie a obsahujú súhrny z plenárnych zasadnutí, prijaté rezolúcie a odporúčania, správy zo seminárov, vrátane príspevkov, prezentácií alebo abstraktov, národné správy a zoznam účastníkov.

    Rezolúcie Konferencie zmluvných strán zabezpečujú medzinárodný mechanizmus konvencie. Obsahujú rozhodnutia, ktoré sa týkajú fungovania týchto mechanizmov, ako je utváranie pomocných (podporných) orgánov alebo procedúr a schválenie rozpočtu. Taktiež zahŕňajú inštrukcie z konferencie pre podporné orgány alebo generálneho tajomníka. Rezolúcie "rozhodujú" alebo "inštruujú".

    Odporúčania sú určené zmluvným stranám, ďalším štátom alebo organizáciám a sú vyjadrením želania Konferencie na uskutočnenie určitých činností. Odporúčania preto "žiadajú", "vyzývajú", "naliehajú" alebo "nabádajú" na určité činnosti.

    Rezolúcie alebo odporúčania konferencie môžu mať prílohy, ktoré obsahujú smernice a pokyny, alebo kritériá a tvoria ich neoddeliteľnú súčasť.

    Odporúčanie 2.1 Konferencie zmluvných strán nalieha na zmluvné strany, aby aspoň šesť mesiacov pred každou pravidelnou schôdzou konferencie predložili Byru podrobné národné správy. Tieto poskytujú cenný prehľad národných skúseností, priebežný monitoring napĺňania konvencie a prostriedok pre zdieľanie informácií týkajúcich sa opatrení na ochranu mokradí, ktoré boli prijaté, problémov, ktoré môžu vyvstať a vhodných riešení takýchto problémov. Pre uľahčenie vypracovávania správ členskými štátmi pripravuje Byro "vzor národných správ", ktorý sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na plnenie Strategického plánu konvencie na roky 1997-2002 (prijatý v Brisbane v r. 1996). Zaslané správy sumarizuje Byro vo forme regionálnych prehľadov, ktoré sa predkladajú každej konferencii ako oficiálne pracovné dokumenty. Národné správy sú zverejnené aj na internetovej stránke Ramsarskej konvencie (www.ramsar.org). Národnú správu SR pre ostatné zasadnutie konferencie strán v r. 1999 v Kostarike obsahuje osobitná brožúra (Kadlečík, Zacharová 1999).

   Pravidelné zasadnutia Konferencie zmluvných strán:

1. Cagliari, Taliansko 1980
2. Groningen, Holandsko 1984
3. Regina, Kanada 1987
4. Montreux, Švajčiarsko 1990
5. Kushiro, Japonsko 1993
6. Brisbane, Austrália 1996
7. San José, Kostarika 1999
8. ?, Španielsko 2002