Poznámka od zostavovateľov

    V roku 1989 sa zintenzívnili aktivity pri príprave členstva vtedajšieho Československa v Dohovore o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva a v tom roku dozrela aj myšlienka národnej inventarizácie mokradí na území oboch republík federácie. V priebehu uplynulých 10 rokov sa urobilo veľa práce pri presadzovaní Ramsarskej konvencie, pri ochrane a múdrom využívaní mokradí na Slovensku a pri mapovaní týchto významných a ohrozených biotopov. Stále však zostáva oveľa viac práce pri implementácii Ramsarskej konvencie a realizácii často ambicióznych zámerov. Kým v Českej republike už zverejnili dva výstupy z národnej inventarizácie mokradí, na Slovensku sa dlhodobý projekt mapovania biotopov závislých na hladine vody len pomaly chýli k svojmu záveru. V záujme úspešného ukončenia významnej fázy zbierania a sústreďovania údajov o mokradiach na Slovensku sme v roku 1998 v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravili návrh projektu, ktorý získal podporu z Fondu malých grantov Ramsarskej konvencie. Z jeho prostriedkov sme vydali aj túto príručku, ktorá má za cieľ zvýšiť informovanosť odbornej i laickej verejnosti vo veciach týkajúcich sa Dohovoru o mokradiach, ochrany a starostlivosti o mokrade.

    V ostatných rokoch sa v súvislosti s Ramsarskou konvenciou, mokraďami a rozličnými predpismi, ktoré sa ich týkajú ukázala nevyhnutnosť zosumarizovať a sprehľadniť informácie, ktoré boli roztratené v rôznych príspevkoch alebo boli väčšine potenciálnych užívateľov nedostupné. Pritom narastá nielen záujem o problematiku mokradí, ich ochrany a trvalo udržateľného využívania, ale aj počet lokalít z územia Slovenska zapísaných v Zozname mokradí medzinárodného významu. Práca s týmito územiami a rozhodovacia činnosť štátnej správy vyžaduje informovanosť a systematický prístup, preto sme volili formu praktickej príručky určenej všetkým pracovníkom štátnej ochrany prírody a mimovládnym organizáciám, ktoré sa venujú tejto problematike.

    Príručka pre inventarizáciu, ochranu a starostlivosť o mokrade vychádza z Manuálu Ramsarskej konvencie, ktorý vydalo Byro Dohovoru o mokradiach v druhom vydaní v roku 1997, upraveného na pomery v SR a doplneného o aktuálne materiály schválené na 7. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru v máji 1999 v San José v Kostarike. Prvá časť sa venuje základným pojmom a charakteristikám dôležitým pri práci s Ramsarskou konvenciou a s Programom Mokrade. Druhá časť bude zameraná na praktickú starostlivosť o mokrade, predovšetkým tzv. ramsarské lokality a využívanie nástrojov Ramsarskej konvencie pri ochrane a manažmente mokradí.

    Táto príručka tak spĺňa poslanie Metodických listov Slovenskej agentúry životného prostredia - Centra ochrany prírody a krajiny v Banskej Bystrici, zaoberá sa však špecifickými problémami, preto sa do určitej miery vymyká z ich série svojím obsahom i rozsahom. Je teda odporučeným metodickým materiálom pre všetkých, ktorí sa profesionálne alebo len zo záujmu venujú mokradiam, prípadne sa chcú niečo dozvedieť o náročnej problematike mokradí a ich ochrane na medzinárodnej úrovni.

    Ďakujeme aj touto cestou všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k spracovaniu tohto dokumentu, ako aj tým, ktorí stáli pri zrode Projektu Mokrade, najmä RNDr. Jozefovi Gregorovi, RNDr. Ľubomírovi Haladovi a Ing. Jánovi Topercerovi ml.

    Osobitná vďaka patrí ramsarskému Fondu malých grantov (Ramsar Small Grants Fund) za finančnú podporu.

Ján Kadlečík a
Vladimír Slobodník