Vysvetlivky a pokyny k vypĺňaniu

Informačného formulára pre ramsarské mokrade

    Odporúčanie 4.7 konferencie zmluvných strán ustanovilo, aby "zmluvné strany a Byro používali formulár vypracovaný pre opis ramsarských lokalít na prezentovanie informácií pre ramsarskú databázu". Rezolúcia 5.3 opätovne zdôraznila, aby pri prihlasovaní mokrade do ramsarského Zoznamu bol úplne vyplnený "ramsarský formulár" a spracovaná mapa lokality. Následne túto požiadavku potvrdila rezolúcia VI.13 a VI.16. Formulár, ktorý je oficiálne nazvaný Informačný formulár o ramsarských mokradiach vytvára štandardizovaný formát pre zaznamenávanie údajov o ramsarskej lokalite. Rezolúcia 5.3 podčiarkla, že najvýznamnejšie údaje sú tie, ktoré sa týkajú ochranných opatrení, funkcií a významu (hydrologického, biofyzikálneho, floristického, faunistického, sociálneho a kultúrneho) a kritérií pre zapísanie (tzv. ramsarské kritériá). Táto rezolúcia tiež potvrdila význam používania ramsarskej klasifikácie typov mokradí pri vypĺňaní formulára.

    V prípade dobre preskúmaných a zdokumentovaných mokradí je možné, že bude k dispozícii viac informácií ako je možné umiestniť do Informačného formulára (vrátane maximálne 10 stranovej prílohy), preto sa odporúča podľa možnosti priložiť aj výtlačky alebo kópie publikovaných, alebo aj nepublikovaných prác o lokalite. Cenia sa aj diapozitívy alebo fotografie mokrade. Potrebné je uviesť zdroj a autorov všetkých týchto dodatočných informácií.

    V prípade veľmi rozsiahlych a komplexných mokraďových systémov je možný dvojaký prístup: široké poňatie systému ako celku, alebo podrobnejšie poňatie kľúčových lokalít v rámci tohto systému. Takže pre zvlášť rozsiahly mokraďový komplex je vhodné zostaviť Informačný formulár pre lokalitu ako celok a niekoľko formulárov pre kľúčové územia v rámci tohto komplexu.

    Rezolúcia VI.1 vyzdvihla význam monitoringu mokradí v záujme udržania ich ekologického charakteru. Príloha k rezolúcii uvádza, že treba zvýšiť hodnotu zozbieraných informácií pre opis a hodnotenie ekologického charakteru zapísaných mokradí a dôraz je nutné klásť na:

Vysvetlivky k jednotlivým častiam Informačného formulára pre ramsarské mokrade

1. Dátum: Dátum, v ktorom bol formulár vyplnený (alebo aktualizovaný).

2. Krajina: Názov krajiny.

3. Názov mokrade: Názov prihlasovanej mokrade v niektorom z 3 oficiálnych jazykov konvencie (anglicky, francúzsky alebo španielsky); alternatívny názov je možné uviesť v zátvorke.

4. Geografické súradnice: Zemepisné súradnice (zemepisná šírka a dĺžka) približného stredu mokrade, vyjadrené v stupňoch a minútach. Keď mokraď pozostáva z dvoch alebo viacerých oddelených častí, uvedú sa koordináty stredov každej takejto jednotky.

5. Nadmorská výška: Priemerná a/alebo minimálna a maximálna nadmorská výška mokrade v metroch.

6. Výmera: Rozloha prihlasovanej lokality, v hektároch.

7. Súhrn: Krátky súhrn o mokradi (obmedzený na tri vety), v ktorom sa uvedú základné fyzikálne a ekologické charakteristiky a najvýznamnejšie hodnoty, ako aj význam lokality.

8. Typ mokrade: Najprv uveďte, že ide o vnútrozemské mokrade (Inland wetland). Tiež vyznačte, či mokraď zahŕňa umelé mokrade, alebo je vytvorená človekom (Man-made wetland). Zakrúžkujte kódy reprezentujúce všetky mokraďové biotopy lokality, pričom použite klasifikáciu z časti 4.3. Uveďte len príslušné kódy. Potom vyznačte vybrané typy mokradí od dominantných po najmenej zastúpené. Je zrejmé, že v rozsiahlych lokalitách s rozmanitými biotopmi to môže byť ťažké, ale takéto označenie je pre správcu databázy neoceniteľné.

9. Dôvody pre prihlásenie: Zakrúžkujte ramsarské kritériá pre identifikáciu mokradí medzinárodného významu, ktoré sa hodia pre lokalitu podľa časti 4.2.4. Vyznačte kritérium, ktoré najvýraznejšie charakterizuje medzinárodný význam lokality (viď tiež bod 12).

10. Mapa lokality: Potrebné je priložiť čo najpodrobnejšiu a najaktuálnejšiu dostupnú mapu mokrade. Uveďte, či je mapa súčasťou formulára označením príslušného okienka (áno - nie).

“Ideálna” mapa ramsarskej lokality jasne zvýrazňuje hranice lokality, mierku, zemepisnú šírku a dĺžku a orientáciu k svetovým stranám, administratívne hranice (napr. okresné, krajské a pod.) a zobrazuje základné topografické informácie, rozmiestnenie hlavných typov mokraďových biotopov, dôležité hydrologické charakteristiky, ako aj významné body v krajine (obce, cesty a pod.). Zvlášť prospešné je vyznačenie využívania územia. Odporúča sa kresliť hranice lokality tak, aby neboli rovnako hrubé a rovnakej farby ako iné zobrazenia na mape. Treba pamätať na to, že väčšina farieb sa nedá odlíšiť na čierno-bielych fotokópiách. Aj šrafovania (vyznačujúce napr. zonáciu) môžu prekryť iné významné javy na mape.

Optimálna mierka mapy závisí od rozlohy zobrazovanej lokality. Lokality s výmerou do 10 000 ha by v zásade mali byť v mierke 1:25 000 alebo 1:50 000; rozsiahlejšie územia do 100 000 ha by mali byť v mierke 1:100 000; lokality nad 100 000 ha by mali byť v mierke 1:250 000. Mapy by mali zobrazovať určité detaily. Znázorniť detaily na formáte A4 v žiadúcej mierke je u stredných a väčších lokalít často obtiažne, takže v zásade je vhodnejší väčší formát. Nie je nutné priložiť originál mapy, ale žiadúce je veľmi jasné vyobrazenie. Mapa znázorňujúca horeuvedené atribúty sa ľahšie skenuje pri počítačovom spracovaní.

11. Meno a adresa zostavovateľa: Celé meno, adresa a názov inštitúcie/agentúry osoby, ktorá zostavila formulár, s číslom telefónu, faxu, telexu a e-mailu.

Informácie o kategóriách zaznamenaných na nasledujúcich osobitných stranách

(údaje je potrebné obmedziť na maximálne 10 strán)

12. Zdôvodnenie kritérií: Kódy kritérií (viď bod 9 vyššie) samotné neposkytujú dostatok informácií pre aplikáciu kritérií pre danú lokalitu. Preto je dôležité podporiť ich podrobnejším písomným zdôvodnením okrem zakrúžkovania kódov.

13. Celková lokalizácia: Opis celkovej lokalizácie mokrade má obsahovať vzdialenosť lokality (vzdušnou čiarou) a smer (svetovú stranu) od najbližšieho okresného, krajského alebo iného významného administratívneho strediska, mesta, počet obyvateľov tohto strediska a jeho administratívnej oblasti.

14. Fyzikálna charakteristika: Krátky opis základných abiotických charakteristík lokality, ktorý zahŕňa podľa potreby:

- geológiu a geomorfológiu
- pôvod (prírodný alebo umelý)
- hydrológiu (uviesť sezónnu vyrovnanosť, prítok a odtok)
- pôdne typy a ich chemizmus
- kvalitu vody (fyzikálno-chemické charakteristiky)
- hĺbku, kolísanie a stálosť vody
- rozlohu povodia
- rozlohu územia pod lokalitou (najmä v prípade mokradí významných pri zmierňovaní záplav)
- podnebie (len najvýznamnejšie charakteristiky, napr. ročný úhrn zrážok, priemerná teplota, faktory ovplyvňujúce mokrade)

15. Hydrologický význam: Opis základných hydrologických hodnôt mokrade, napr. ich úloha pri zadržiavaní a uvoľňovaní podzemných vôd, obmedzovanie záplav, zachytávanie sedimentov, udržiavanie kvality vody.

16. Ekologická charakteristika: Krátky opis hlavných biotopov a vegetačných typov, uviesť dominantné rastlinné spoločenstvá a druhy, popísať zonáciu, sezónne odchýlky a dlhodobé zmeny. Uveďte introdukované a zavlečené rastlinné druhy a invázne druhy. Uveďte stručnú poznámku o pôvodných rastlinných spoločenstvách v priľahlom území, ako aj o súčasných rastlinných spoločenstvách (vrátane pestovaných), ak sú odlišné od pôvodnej vegetácie. Informácie o potravových reťazcoch.

17. Významná flóra: Informácie o všetkých rastlinných druhoch alebo spoločenstvách, pre ktoré je mokraď zvlášť významná (napr. endemické druhy, ohrozené druhy alebo obzvlášť dobré príklady pôvodných rastlinných spoločenstiev). V každom prípade určite, prečo je každý z uvedených druhov významný.

18. Významná fauna: Základný výpočet pozoruhodnej fauny mokrade, podľa možnosti s údajmi o veľkosti populácií. Zvláštny dôraz by sa mal klásť na ohrozené druhy, hospodársky významné druhy a druhy vyskytujúce sa v medzinárodne významných počtoch. V každom prípade určite, prečo je každý z uvedených druhov významný. Úplné zoznamy druhov a/alebo údaje zo sčítaní by nemali byť súčasťou informačného formulára, ale mali by byť priložené k tomuto formuláru.

19. Sociálne a kultúrne hodnoty: Krátky opis (detailnejšie možno rozviesť v odsekoch 25-27) základných sociálnych hodnôt (napr. turistika, rekreácia, vzdelávanie a vedecký výskum, poľnohospodárska produkcia, pasenie, vodné zdroje, rybárstvo) a kultúrnych hodnôt (napr. historické asociácie a náboženský význam). Uveďte podľa možnosti, ktoré z týchto hodnôt sú v súlade s potrebou udržania prírodných procesov a ekologického charakteru mokrade a ktoré hodnoty sú odvodené z nevhodného využívania alebo vedú k nežiadúcim ekologickým zmenám.

20. Majetkové pomery (majitelia, užívatelia): Podrobnosti o vlastníckych pomeroch v mokradi a na okolitých pozemkoch (napr. štátne, obecné, súkromné, spoločenstvenné a pod.). Vysvetlite termíny, ktoré majú zvláštny význam v danej krajine alebo regióne.

21. Súčasné využívanie územia: Základné ľudské aktivity (a) vo vlastnej ramsarskej lokalite a (b) v okolí a v povodí. Uveďte informácie o počte obyvateľstva v oblasti, s opisom najvýznamnejších aktivít a hlavných spôsobov využívania územia v mokradi, napr. zásobovanie domácností a priemyslu vodou, zavlažovanie, poľnohospodárstvo, pasenie dobytka, lesné hospodárstvo, rybárstvo a poľovníctvo. Podľa možnosti naznačte relatívny význam každej z foriem využívania územia. V odseku (b) stručne vyjadrite využívanie územia v povodí, ktoré môže mať priamy vplyv na mokraď, ako aj využívanie území pod lokalitou, ktoré pravdepodobne ovplyvňuje daná mokraď.

22. Negatívne faktory ovplyvňujúce ekologické pomery v lokalite: Vplyvy a ohrozenia vrátane zmien vo využívaní územia a hlavné plány výstavby alebo rozvoja. Informácie o akýchkoľvek ľudských aktivitách v lokalite alebo v povodí, ktoré mali, majú, alebo môžu mať nežiadúci vplyv na prírodný ekologický charakter mokrade (napr. odbery vody, zanášanie, odvodňovanie, kultivácia, znečisťovanie, nadmerné spásanie, nadmerné rušenie a nadmerný lov a rybolov). Pri informáciách o znečisťovaní sa treba osobitne zmieniť o toxických chemických polutantoch a ich zdrojoch (priemyselné a poľnohospodárske zdroje a iné emisie). Podrobnejšie údaje o prirodzenej sukcesii vegetácie, ktorá mala, má alebo môže mať vplyv na ekologický charakter lokality, ako podklad pre monitoring. Podľa možnosti odlíšte potenciálne a existujúce nepriaznivé faktory a vnútorné a vonkajšie ohrozujúce vplyvy. Uveďte introdukované druhy, prečo a ako boli introdukované. V každom prípade, ak existujú takéto informácie, uveďte merateľné/kvantifikovateľné dáta, ktoré umožňujú presnejší monitoring ekologického charakteru.

23. Ochranné opatrenia vykonané: Podrobnosti o vyhlásených chránených územiach v mokradi alebo v jej okolí a všetky ďalšie ochranné opatrenia vykonané v tejto lokalite, ako sú obmedzenia výstavby, hospodárenie prospešné pre prírodu, zákaz poľovania a pod. Uveďte informácie o metódach a priebehu monitoringu a prieskumu na lokalite. Opíšte využitie ramsarských Smerníc pre múdre využívanie mokradí (odporúčanie 4.2) a Dodatočných smerníc (rezolúcia 5.6). Pri zriadených rezerváciách uveďte dátum vyhlásenia a veľkosť chráneného územia. Uveďte, či jestvuje oficiálne schválený program starostlivosti a či sa plní. Treba uviesť každé použitie princípu integrovaného manažmentu na úrovni povodia. Ak je do chráneného územia zahrnutá len časť mokrade, je potrebné uviesť rozlohu chránenej mokraďovej časti. Podľa možnosti treba zhodnotiť uplatňovanie legislatívy a efektívnosť ochrany chránených území. Potrebné je opísať aj účasť miestnych obyvateľov a komunít v manažmente lokality. Takisto treba uviesť aj podrobnosti o zahrnutí lokality do registra Montreux Record a/alebo návštevy expertov v rámci Procedúry riadenia manažmentu.

24. Ochranné opatrenia navrhované, ale dosiaľ nerealizované: Podrobnosti o všetkých opatreniach ochrany prírody, ktoré boli pre lokalitu navrhnuté, vrátane akýchkoľvek návrhov v oblasti legislatívy, ochrany a starostlivosti (manažmentu). Zhrňte históriu akýchkoľvek dlhodobých návrhov, ktoré dosiaľ neboli realizované a jasne odlíšte tie návrhy, ktoré už boli oficiálne predložené príslušným štátnym orgánom i tie, ktoré dosiaľ tieto orgány oficiálne neprijali, napr. odporúčania v publikovaných správach a rezolúcie (odporúčania) z odborných rokovaní. Spomeňte tiež akékoľvek existujúce (alebo pripravované) plány manažmentu (programy záchrany, programy starostlivosti), ktoré sa dosiaľ nerealizovali.

25. Súčasný vedecký výskum a vybavenie: Podrobnosti o súčasných vedeckých výskumoch a informácie o akomkoľvek špeciálnom vybavení alebo zariadeniach pre výskum.

26. Súčasná výchova k ochrane prírody: Podrobnosti o akýchkoľvek jestvujúcich programoch a vybavení pre výchovu a vzdelávanie v ochrane prírody a poznámky k výchovnému potenciálu mokrade.

27. Súčasná rekreácia a turizmus: Podrobnosti o súčasnom využívaní mokrade na rekreáciu a turistiku, s informáciami o jestvujúcom alebo plánovanom vybavení. Uveďte počet návštevníkov za rok, či je turizmus sezónneho charakteru a akého je typu.

28. Jurisdikcia: Názov vládneho orgánu s a) územnou úradnou právomocou nad mokraďou, napr. štát, región alebo obec, a názov orgánu s b) funkčnou úradnou právomocou pre záležitosti ochrany prírody a životného prostredia, napr. odbor životného prostredia, odbor pôdohospodárstva.

29. Správca lokality: Názov a adresa orgánu zodpovedného za priamu lokálnu ochranu a starostlivosť o mokraď.

30. Dokumentácia: Zoznam najvýznamnejšej literatúry a dokumentácie týkajúcej sa mokrade, vrátane programov starostlivosti, významných vedeckých správ a bibliografií. Ak je k dispozícii veľké množstvo publikovaných materiálov o lokalite, treba citovať len najvýznamnejšie práce, s dôrazom na novšiu literatúru obsahujúcu rozsiahlejšie bibliografie. Podľa možnosti je potrebné priložiť separáty alebo kópie najvýznamnejšej literatúry.

Otázky týkajúce sa vypĺňania a vedenia tohto dokumentu adresujte na:

Slovenský ramsarský výbor, Čachovský rad 7, 038 61 Vrútky,

Tel./Fax: 0842/293337, e-mail: kadlecik@sazp.sk.

Vyplnený formulár sa po schválení v Slovenskom ramsarskom výbore posiela prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR na:

Ramsar Convention Bureau, Rue Mauverney 28, CH-1196 GLAND, Switzerland

Tel: +41 22 999 0170 • Fax: +41 22 999 0169 • e-mail: ramsar@ramsar.org