4.2.1 Poslanie, zámery a krátkodobé ciele Zoznamu mokradí medzinárodného významu

Poslaním Zoznamu mokradí medzinárodného významu je:
 
Vytvoriť a udržiavať medzinárodnú sieť mokradí, ktoré sú významné pre ochranu biologickej diverzity vo svete a pre udržateľný život ľudskej spoločnosti svojimi ekologickými a hydrologickými funkciami, ktoré plnia.

   Takúto medzinárodnú sieť mokraďových lokalít je potrebné vybudovať z prepojenej a komplexnej siete mokradí medzinárodného významu vytvorenej na území každej zmluvnej strany konvencie.

    Aby sa mohlo realizovať poslanie Zoznamu, treba uskutočniť nasledovné štyri zámery (nie sú zoradené podľa priority):
 
1, Vytvoriť národnú sieť ramsarských lokalít v každej zmluvnej strane, ktorá plne reprezentuje rozmanitosť mokradí a ich najvýznamnejších ekologických a hydrologických funkcií.

1.1) Zapísať do ramsarského Zoznamu aspoň jedného vhodného (t.j. medzinárodne významného) reprezentanta z každého prírodného a prírodnému blízkeho typu mokradí (pozri typy mokradí v časti 4.3) zastúpeného v každej biogeografickej oblasti (pozri definíciu biogeografickej oblasti v časti 4.4). Tieto biogeografické oblasti môžu byť definované globálne, nadnárodne/regionálne alebo národne a možno ich aplikovať vo forme, ktorá danej krajine vyhovuje.

1.2) Venovať prvoradú pozornosť výberu vhodných lokalít, pokiaľ ide o typy mokradí tým mokradiam, ktoré majú podstatnú ekologickú alebo hydrologickú úlohu v prirodzenom fungovaní veľkých povodí, jazier alebo pobrežných systémov.
 
2, Prispieť k zachovaniu biologickej diverzity na svete prihlasovaním a starostlivosťou o vhodné mokraďové lokality.

2.1)Podľa potreby prehodnocovať vývoj Zoznamu a ďalej zdokonaľovať kritériá pre identifikáciu a výber ramsarských lokalít v záujme čo najväčšej podpory ochrany biologickej diverzity a múdreho využívania mokradí na miestnej, okresnej, národnej, nadnárodnej/regionálnej či medzinárodnej úrovni.

2.2) Zahrnúť do ramsarského Zoznamu mokrade, v ktorých sa vyskytujú ohrozené ekologické spoločenstvá, alebo sú významné pre prežívanie endemických druhov označených ako zraniteľné, ohrozené alebo kriticky ohrozené podľa národnej legislatívy, programov alebo medzinárodných zoznamov ohrozených druhov, ako sú červené zoznamy IUCN a prílohy Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a Dohovoru o sťahovavých druhoch voľne žijúcich živočíchov (Bonnská konvencia) - pozri tab. 1-5 v kapitole 5.1.

2.3) Zahrnúť do ramsarského Zoznamu mokrade najvýznamnejšie pre ochranu biologickej diverzity v každej biogeografickej oblasti (definíciu pozri v Slovníku pojmov - 4.2.5).

2.4) Zahrnúť do ramsarského Zoznamu mokrade, ktoré poskytujú významné stanovištia pre rastlinné a živočíšne druhy v kritickom štádiu ich životného cyklu alebo počas nepriaznivých podmienok.

2.5) Zahrnúť do ramsarského Zoznamu mokrade, ktoré majú priamy význam pre druhy vodných vtákov a rýb alebo ich zoskupenia, ktoré sú determinované príslušnými kritériami pre výber ramsarských lokalít (pozri odsek 4.2.4).
 
3. Podporovať spoluprácu medzi zmluvnými stranami, partnerskými organizáciami konvencie a miestnymi záujmovými skupinami pri výbere, prihlasovaní a starostlivosti o ramsarské lokality.

3.1) Rozvíjať príležitosti pre partnerské dohody medzi dvoma (alebo viacerými) zmluvnými stranami o mokradiach pozdĺž migračných trás sťahovavých druhov, na spoločných hraniciach, alebo s podobnými typmi mokradí a s podobným druhovým zložením.

3.2) Realizovať iné formy spolupráce medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami, ktoré môžu demonštrovať dlhodobú ochranu a trvalo udržateľné využívanie ramsarských lokalít a mokradí vo všeobecnosti, alebo prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa.

3.3) Podľa potreby rozvíjať podporu, zabezpečiť významnejšiu úlohu a zastúpenie mimovládnych a komunitných organizácií pri strategickom rozvoji ramsarského Zoznamu a následnom manažmente ramsarských lokalít na lokálnej, okresnej/krajskej, národnej, nadnárodnej/regionálnej a medzinárodnej úrovni.
 
4. Využívať sieť ramsarských lokalít ako nástroj na rozvoj národnej, nadnárodnej/regionálnej a medzinárodnej spolupráce vo vzťahu ku komplementárnym dohovorom v oblasti životného prostredia. 

4.1) Využívať ramsarské lokality ako základňu a východiskové územia pre národný, nadnárodný/regionálny či medzinárodný monitoring na sledovanie trendov v úbytku biologickej rozmanitosti, klimatických zmenách a procesoch dezertifikácie.

4.2) Realizovať projekty ochrany prírody a demonštračné projekty trvalo udržateľného využívania v ramsarských lokalitách, ktoré budú tiež konkrétne ilustrovať spoluprácu s príslušnými medzinárodnými environmentálnymi dohovormi (ako sú Dohovor o biologickej diverzite, Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách, Dohovor o boji proti dezertifikácii, Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Dohovor o sťahovavých druhoch voľne žijúcich živočíchov a jeho dohody, ako je Dohoda o africko-euroázijských migrujúcich vodných vtákoch) a regionálnymi dohovormi a iniciatívami na spoluprácu, ako je napr. sieť Natura 2000 Európskej únie, Emerald Network Bernskej konvencie o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, Pan-európska stratégia biologickej a krajinnej diverzity a pod.

   Konvencia zdôrazňuje význam mokradí ako bohatých centier biologickej diverzity a produktivity a ako životodarných systémov pre ľudskú populáciu a je znepokojená pokračujúcim úbytkom a devastáciou mokradí v mnohých častiach sveta. Z toho dôvodu stanovila tento Krátkodobý zámer Zoznamu do roku 2005:
 
Zabezpečiť, aby Zoznam mokradí medzinárodného významu obsahoval najmenej 2000 lokalít k termínu konania 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán v r. 2005, zdôrazňujúc, že toto rozšírenie by malo zohľadňovať dlhodobé zámery, strategické ciele a úlohy prijaté konvenciou pre Zoznam.