Príloha 3

Information Sheet on Ramsar Wetlands

Informačný formulár o ramsarských mokradiach

Categories approved by Recommendation 4.7 of the Conference of the Contracting Parties.

NOTE: It is important that you read the accompanying Explanatory Note and Guidelines document before completing this form.

POZN.: Pred vyplnením tohto formulára je potrebné si prečítať priložené Vysvetlivky a usmernenie k vypĺňaniu Informačného formulára.

1. Date this sheet was completed/updated:

Dátum, kedy bol tento formulár vyplnený/aktualizovaný

2. Country:

Krajina

3. Name of wetland:

Názov mokrade

4. Geographical coordinates:

Zemepisné súradnice

5. Altitude: (average and/or max. & min.) 6. Area: (in hectares)

Nadmorská výška: (priemerná a/alebo max. a min.) Výmera: (v hektároch)

7. Overview: (general summary, in two or three sentences, of the wetland's principal characteristics)

Súhrn: (stručné zhrnutie základných charakteristík mokrade v dvoch alebo troch vetách)

8. Wetland Type (please circle the applicable codes for wetland types as listed in Annex I of the Explanatory Note and Guidelines document.)

Typ mokrade (zakrúžkujte príslušné kódy pre typy mokradí podľa Prílohy I Vysvetliviek a pokynov pre vypĺňanie formulára)

marine-coastal: A • B • C • D • E • F • G • H • I • J • K • Zk(a)

morské-pobrežné:

inland: L • M • N • O • P • Q • R • Sp • Ss • Tp

Ts • U • Va • Vt • W • Xf • Xp • Y • Zg • Zk(b)

vnútrozemské:

man-made: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • Zk(c)

človekom vytvorené:

Please now rank these wetland types by listing them from the most to the least dominant:

Zoraďte tieto typy mokradí od dominantných k najmenej zastúpeným:

9. Ramsar Criteria: (please circle the applicable criteria; see point 12, next page.)

Ramsarské kritériá: (zakrúžkujte príslušné kritériá, pozrite bod 12 na nasledujúcej strane)

1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8

Please specify the most significant criterion applicable to the site: __________

Označte najvýznamnejšie kritérium, vzťahujúce sa na lokalitu:

10. Map of site included? Please tick yes ? -or- no?

Je priložená mapa lokality? Zaškrtnite áno alebo nie

(Please refer to the Explanatory Note and Guidelines document for information regarding desirable map traits).

(Pozrite si informácie týkajúce sa požadovaných vlastností mapy v prílohe Vysvetlivky a pokyny k vypĺňaniu formulára)

11. Name and address of the compiler of this form:

Meno a adresa zostavovateľa tohto formulára:

Please provide additional information on each of the following categories by attaching extra pages (please limit extra pages to no more than 10):

Uveďte ďalšie informácie ku každej z nasledujúcich otázok priložením ďalších strán (počet strán by nemal prekročiť 10)

12. Justification of the criteria selected under point 9, on previous page. (Please refer to Annex II in the Explanatory Note and Guidelines document).

Zdôvodnenie zvolených kritérií uvedených v bode 9 na predchádzajúcej strane. (Podľa Prílohy II Vysvetliviek a pokynov)

13. General location: (include the nearest large town and its administrative region)

Orientačná lokalizácia: (uveďte aj najbližšie veľké mesto a okres)

14. Physical features: (e.g. geology, geomorphology; origins - natural or artificial; hydrology; soil type; water quality; water depth, water permanence; fluctuations in water level; tidal variations; catchment area; downstream area; climate)

Fyzikálna charakteristika: (napr. geológia, geomorfológia, pôvod - prírodný alebo umelý, hydrológia, pôdne typy, kvalita vody, hĺbka vody, stálosť vody, kolísanie hladiny vody, rozdiely prílivu a odlivu, výmera povodia, podnebie)

15. Hydrological values: (groundwater recharge, flood control, sediment trapping, shoreline stabilisation etc)

Hydrologický význam: (dopĺňanie zásob podzemnej vody, zmierňovanie záplav, stabilizácia brehov a pod.)

16. Ecological features: (main habitats and vegetation types)

Ekologická charakteristika: (najdôležitejšie biotopy a vegetačné typy)

17. Noteworthy flora: (indicating, e.g., which species/communities are unique, rare, endangered or biogeographically important, etc)

Významná flóra: (uveďte, ktoré druhy/spoločenstvá sú jedinečné, vzácne, ohrozené alebo biogeograficky významné a pod.)

18. Noteworthy fauna: (indicating, e.g., which species are unique, rare, endangered, abundant or biogeographically important; include count data, etc.)

Významná fauna: (uveďte, ktoré druhy sú jedinečné, vzácne, ohrozené, početné alebo biogeograficky významné, údaje o početnosti a pod.)

19. Social and cultural values: (e.g. fisheries production, forestry, religious importance, archaeological site etc.)

Spoločenský a kultúrny význam: (napr. produkcia rýb pre rybárstvo, lesné hospodárstvo, náboženský význam, archeologická lokalita a pod.)

20. Land tenure/ownership of: (a) site (b) surrounding area

Užívatelia/vlastníci pozemkov: (a) v lokalite (b) v okolí

21. Current land use: (a) site (b) surroundings/catchment

Súčasné využívanie územia: (a) v lokalite (b) v okolí / povodí

22. Factors (past, present or potential) adversely affecting the site's ecological character, including changes in land use and development projects: (a) at the site (b) around the site

Faktory (pôsobiace v minulosti, súčasnosti alebo potenciálne) nepriaznivo ovplyvňujúce ekologický charakter lokality, vrátane zmien vo využívaní územia a projektov výstavby a rozvoja: (a) v lokalite (b) v okolí

23. Conservation measures taken: (national category and legal status of protected areas - including any boundary changes which have been made; management practices; whether an officially approved management plan exists and whether it has been implemented)

Ochranné opatrenia realizované: (kategória a právny status chránených území - vrátane uskutočnených zmien hraníc; spôsoby obhospodarovania a starostlivosti, či existuje oficiálne schválený program starostlivosti/záchrany a či bol realizovaný)

24. Conservation measures proposed but not yet implemented: (e.g. management plan in preparation; officially proposed as a protected area etc.)

Ochranné opatrenia navrhované, ale dosiaľ nerealizované: (napr. pripravovaný program starostlivosti/záchrany, oficiálny návrh na chránené územie a pod.)

25. Current scientific research and facilities: (e.g. details of current projects; existence of field station etc.)

Súčasný vedecký výskum a vybavenie: (napr. podrobnosti o prebiehajúcich projektoch, existencia terénnej stanice a pod.)

26. Current conservation education: (e.g. visitors centre, hides, information booklet, facilities for school visits etc.)

Súčasná výchova k ochrane prírody a vzdelávanie: (napr. informačné/návštevnícke stredisko, informačná brožúra, vybavenie pre návštevy zo škôl a pod.)

27. Current recreation and tourism: (state if wetland is used for recreation/tourism; indicate type and frequency/intensity)

Súčasné rekreačné a turistické využívanie: (uveďte, či je mokraď využívaná na rekreáciu/turistiku; uveďte typ a frekvenciu/intenzitu vyyužívania)

28. Jurisdiction: (territorial e.g. state/region and functional e.g. Dept of Agriculture/Dept. of Environment etc.)

Jurisdikcia (územná - orgány štátnej správy a samosprávy a funkčná napr. odbor pôdohospodárstva, odbor životného prostredia a pod.)

29. Management authority: (name and address of local body directly responsible for managing the wetland)

Orgán alebo organizácia zabezpečujúca starostlivosť: (meno a adresa miestnej inštitúcie zodpovednej za starostlivosť o mokraď)

30. Bibliographical references: (scientific/technical only)

Literatúra: (len vedeckého/odborného charakteru)

(Prostredníctvom MŽP SR zaslať na:)

Please return to: Ramsar Convention Bureau, Rue Mauverney 28, CH-1196 GLAND, Switzerland

Telephone: +41 22 999 0170 • Fax: +41 22 999 0169 • e-mail: ramsar@ramsar.org