3.5.2 Stály výbor

    Stály výbor Ramsarskej konvencie ustanovila Rezolúcia 3.3 Konferencie zmluvných strán v Regine v r. 1987. Jeho úlohy sú:

   Stály výbor sa stretáva najmenej raz ročne, obvykle v sídle Byra.

    Tvoria ho:

- zástupcovia zmluvných strán zvolení Konferenciou podľa proporcionálneho kľúča (naposledy upravované 7. zasadnutím Konferencie strán v Kostarike v r. 1999 rezolúciou VII.1) takto:

    a) jeden zástupca za regionálnu skupinu s 1 až 12 zmluvnými stranami,
    b) dvaja zástupcovia za regionálnu skupinu s 13 až 24 zmluvnými stranami,
    c) traja zástupcovia za regionálnu skupinu s 25 až 36 zmluvnými stranami,
    d) štyria zástupcovia za regionálnu skupinu s 37 až 48 zmluvnými stranami,
    e) piati zástupcovia za regionálnu skupinu s 49 až 60 zmluvnými stranami,
- zástupca hostiteľskej krajiny posledného zasadnutia Konferencie zmluvných strán,

- zástupca hostiteľskej krajiny najbližšieho zasadnutia Konferencie zmluvných strán.

    Okrem toho zmluvná strana, ktorá hostí ramsarské Byro (v súčasnosti je umiestnené v rámci IUCN a preto je to Švajčiarsko) a v ktorej je sídlo Wetlands International (Holandsko), ako aj predseda Vedeckého a odborného hodnotiaceho panelu sa prizývajú ako pozorovatelia. Ako pozorovateľ sa môže zúčastniť aj každá iná zmluvná strana. Štatút stáleho pozorovateľa má tiež IUCN - Svetová únia ochrany prírody, Wetlands International, BirdLife International a Svetový fond pre prírodu (WWF). Na celom alebo na časti zasadnutia sa môžu zúčastniť aj ďalší pozvaní pozorovatelia.

    Slovensko bolo na 7. zasadnutí Konferencie strán dohovoru v Kostarike v r. 1999 zvolené ako jeden zo štyroch regionálnych zástupcov Európy do Stáleho výboru. Zástupcom SR v Stálom výbore sa stal RNDr. Peter Straka, generálny riaditeľ Sekcie ochrany prírody a krajiny Ministerstva životného prostredia SR.