5. INVENTARIZÁCIA MOKRADÍ

   Pre efektívne obhospodarovanie mokradí je nutné mať adekvátne poznatky o ich fungovaní. Dôležitá je preto v tomto ohľade inventarizácia, výskum, monitoring a vzdelávacie aktivity.

    Inventarizácie mokradí na národnej alebo medzinárodnej úrovni, založené na čo najlepších dostupných vedeckých a odborných informáciách, vytvárajú efektívny základ pre výber najvýznamnejších, ale aj najohrozenejších mokradí a sú podkladom aj pre dosiahnutie cieľa Ramsarskej konvencie - zahrnúť do Zoznamu čo najväčší počet mokradí.

    Odporúčanie 1.5 žiada zmluvné strany pripraviť inventarizácie svojich mokradí "ako pomôcku k formulácii a implementácii národnej koncepcie pre mokrade". Odporúčanie 4.6, rezolúcia 5.3 a VI.12, ako aj Opatrenie 6.1.2 Strategického plánu na roky 1997-2002 sa venujú významu odborných inventarizácií mokradí, ktoré upozornia na lokality, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť, predovšetkým na tie, ktoré sú medzinárodne významné. Rezolúcia VII.20 žiada všetky zmluvné strany, aby dopracovali komplexné inventarizácie svojich mokradí, vrátane ich úbytku a mokradí s potenciálom pre revitalizácie. Priorita by sa mala klásť na tie typy mokradí, ktoré boli označené ako najviac ohrozené, alebo o ktorých je najmenej informácií. Podľa aktuálneho prehľadu mokradí sveta (Finlayson, Spiers 1999) k takýmto patria morské pobrežné mokrade (zárasty morskej vegetácie, koralové útesy, slané močiare, mangrovové porasty), mokrade arídnych oblastí, ale aj rašeliniská, vodné toky a umelé mokrade. Využívať by sa pritom mali štandardizované protokoly pre zber a ukladanie informácií a Geografické informačné systémy, pričom by sa mala vytvoriť centrálna databáza a zabezpečiť prístup k informáciám pre všetky orgány štátnej správy, zainteresovaných alebo záujemcov.

    Inventarizácie nemusia byť podrobné, aby pomohli a môžu poskytnúť informácie v podobe:

- máp
- zoznamov
- regionálnych analýz alebo
- textov o ekologických alebo kultúrnych zdrojoch.

    Definovanie cieľov inventarizácie pomôže určiť metódy a rozsah každej inventarizácie. Inventarizácia mokradí by sa nemala považovať za konečný dokument, ale za stále pokračujúci, dlhodobý proces zberu a aktualizácie informácií.