3.2 Prečo vznikol medzivládny dohovor o mokradiach?

    Ramsarská konvencia vznikla preto, aby upriamila medzinárodnú pozornosť na rýchlosť úbytku mokradí z povrchu Zeme, spôsobenú čiastočne aj nedostatočným poznaním významu mokradí pre všetky formy života a ich funkcií, hodnôt a atribútov.

    Mnohé mokrade sú medzinárodné systémy, často presahujúce hranice dvoch alebo viacerých štátov. Ich stav závisí od kvality a kvantity vodných zdrojov, pochádzajúcich mnohokrát z cezhraničných tokov alebo podzemných zdrojov.

    Ľudské vplyvy na vodné zdroje, ako je poľnohospodárske, priemyselné alebo komunálne znečistenie vodných zdrojov, môžu mať pôvod v značných vzdialenostiach od mokraďových oblastí, niekedy za hranicami ovplyvneného štátu. Degradácia alebo dokonca zničenie mokraďových biotopov tak môže ohroziť zdravie a živobytie miestnych obyvateľov.

    Viaceré skupiny fauny, ktoré závisia na mokradiach, napr. mnohé ryby, vodné vtáky, hmyz (napr. motýle a vážky) a cicavce (napr. vydry), sú migrujúce druhy, ktorých ochrana a manažment si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu.

    Mokrade majú veľký ekonomický, kultúrny, vedecký a rekreačný význam pre človeka. Mokrade a ľudia sú v konečnom dôsledku na sebe vzájomne závislí. Preto je potrebné zastaviť pokračujúce zasahovanie do mokradí a ich úbytok a vykonať opatrenia pre ich ochranu a múdre využívanie. Ramsarská konvencia o mokradiach vytvára rámec pre dosiahnutie tohto cieľa.