6. LITERATÚRA

Ambros, M., 1999: Metodické listy č. 14, Syseľ pasienkový. SAŽP COPK Banská Bystrica, Nitra, 38 pp.

Bailie, J., Groombridge, B. (eds.), 1996: 1996 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN, Gland, 378 pp.

Bruton, M. N., Merron, G. S., 1990: The proportion of different eco-ethological sections of reproductive guilds of fishes in some African inland waters. Env. Biol. Fish 28: 179-187.

DAPHNE, 1996: Mokrade pre život. Wetlands for Life. Nadácia DAPHNE, Bratislava, 32 pp.

Finlayson, C. M., Spiers, A. G. (eds.), 1999: Global review of wetland resources and priorities for wetland inventory. Wetlands International, eriss & Ramsar Convention.

Green, A.J., 1996: Analysis of globally threatened Anatidae in relation to threats, distribution, migration patterns, and habitat use. Conservation Biology 10: 1435-1445.

Holčík, J., 1996: Vanishing freshwater fish species of Slovakia. In: Kirchhoffer, A., Hefti, D. (eds.): Conservation of Endangered Freshwater Fish in Europe. Birkhäuser Verlag, Basel: 79-88.

Hudec, K., Husák, Š., Janda, J., Pellantová, J., 1993: Přehled vodních a mokřadních biotopů České republiky. Český ramsarský výbor. Třeboň, 172 pp.

Kadlečík, J., 1995a: Aktívnejšie k ochrane mokradí na Slovensku. Chránené územia Slovenska, 23: 44-46.

Kadlečík, J., 1995b: Úvod do Ramsarskej konvencie. Chránené územia Slovenska, 24: 45-47.

Kadlečík, J., 1995c: Kritériá pre určovanie mokradí medzinárodného významu. Chránené územia Slovenska, 25: 46-47.

Kadlečík, J., 1995d: Kategórie IUCN pre Červené zoznamy. Ochrana prírody, 13: 321-330.

Kadlečík, J., 1996: Ramsarská konvencia pred vstupom do nového storočia. Chránené územia Slovenska, 28: 39-41.

Kadlečík, J., 1997: Slovenský ramsarský výbor v novej etape vývoja. Chránené územia Slovenska, 32: 38-39.

Kadlečík, J. (ed.), 1997: Starostlivosť o mokrade na Slovensku. Wetlands Management in Slovakia. Zborník príspevkov z medzinárodného seminára k 25. výročiu Ramsarskej konvencie. Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, 201 pp.

Kadlečík, J., 1998: Enforcement of the Ramsar Convention in Slovakia. Enviromagazín, 3, Extra issue, May 1998: 24-25.

Kadlečík, J., Baláž, D., 1997: Prehľad pôvodných druhov rastlín a živočíchov Slovenska významných z hľadiska medzinárodných dohovorov a iniciatív. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 15: 219-246.

Kadlečík, J., Zacharová, J., 1999: National Report of the Slovak Republic to the Ramsar Convention, 1999. MŽP SR, Bratislava, 19 pp.

Krištín, A., Danko, Š., Darolová, A., Kocian, Ľ., Kropil, R., Murin, B., Stollmann, A., Urban, P., 1998: Červený zoznam a ekosozologický status vtákov (Aves) Slovenska. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 16: 219-232.

Marhold, K., Hindák, F. (eds.), 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 687 pp.

Ramsar Convention Bureau, 1997: The Ramsar Convention Manual: a Guide to the Convention on Wetlands (Ramsar, Iran, 1971), 2nd ed. Ramsar Convention Bureau, Gland, Switzerland.

Rose, P.M., Scott, D.A., 1997: Waterfowl population estimates. Second edition. Wetlands International Publication 44, Wageningen, The Netherlands.

Ružičková, H., Halada, Ľ., Jedlička, L., Kalivodová, E. et al., 1996: Biotopy Slovenska - príručka k mapovaniu a katalóg biotopov. Bratislava.

Scott, D.A., Rose, P.M., 1996: Atlas of Anatidae populations in Africa and Western Eurasia. Wetlands International Publication 41, Wageningen, The Netherlands.

Slobodník, V., 1996: Mapovanie mokradí v SR, stav v roku 1996. Chránené územia Slovenska, 29: 4-6.

Stollmann, A., Urban, P., Kadlečík, J., Uhrin, M., 1997: Návrh (červeného) zoznamu cicavcov (Mammalia) fauny Slovenskej republiky. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 15: 201-218.

Šíbl, J., Guziová, Z., Straka, P., 1997: Ochrana biologickej diverzity - medzinárodné aspekty. Vysokoškolské skriptá. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 190 pp.

Urban, P., Kadlečík, J., Kautman, J., Kminiak, M., Uhrin, M., 1998: Červený (sozologický) zoznam obojživelníkov (Amphibia) a plazov (Reptilia) Slovenskej republiky. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 16: 203-218.

Walter, K.S., Gillett, H.J. (eds.), 1998: 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. IUCN, Gland, 862 pp.

Welcomme, R.L., 1979: Fisheries ecology of floodplain rivers. Longman, London, 317 pp.

Wetlands International, 1999: Report on the Conservation Status of Migratory Waterbirds in the Agreement Area. Interim Secretariat of the African-Eurasian Waterbird Agreement, Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries of the Netherlands, 153 pp.