Príloha 5

Prehľad ramsarských mokradí na Slovensku

1. Názov lokality: Parížske močiare (Pariz marshes)
dátum zapísania: 2.7.1990
súradnice: 47° 51´ 40´´ - 47° 52´ 20´´ s.z.š.; 18° 29´ - 18° 31´ 30´´ v.z.d.
výmera: 184 ha

charakteristika: Rozsiahle močiare a zárasty trste Phragmites australis v plytkej depresii potoka Paríž v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny, ktoré sú významnou hniezdnou lokalitou vodného vtáctva (predovšetkým spevavcov, najvýznamnejšia hniezdna lokalita Acrocephalus melanopogon a Panurus biarmicus na Slovensku), s vysokou koncentráciou hniezdiacich párov, a migračnou zastávkou sťahovavých vodných vtákov. Územie je chránené ako NPR.

typy mokradí: M, Tp, U, W, 6

ramsarské kritériá: 1, 2, 3, 4


2. Názov lokality: Senné-rybníky (Senné fishponds)
dátum zapísania: 2.7.1990
súradnice: 48° 40´ 40´´ - 48° 42´ 10´´ s.z.š.; 22° 3´ 30´´ - 22° 5´ 50´´ v.z.d.
výmera: 424,6 ha

charakteristika: Územie je lokalizované v oblasti Senianskej mokrade, ktorá bola v minulosti rozsiahlou sezónne zaplavovanou plochou depresiou v rámci Východoslovenskej roviny. Leží na významnej migračnej trase vodných vtákov. Lokalita zahŕňa jeden veľký rybník s priľahlými sezónne zaplavovanými lúkami a krovitými močiarmi, ako aj 28 produkčnými rybníkmi. Je to jedna z najvýznamnejších hniezdnych lokalít a migračných zastávok vzácnych, ohrozených (vrátane globálne ohrozených) a zraniteľných vodných vtákov na Slovensku. Územie je chránené ako NPR.

typy mokradí: Ts, W, 1, 2, 3, 4, 6

ramsarské kritériá: 2, 3, 4


3. Názov lokality: Šúr
dátum zapísania: 2.7.1990
súradnice: 48° 12´ 20´´ - 48° 15´ s.z.š.; 17° 12´ 10´´ - 17° 15´ 30´´ v.z.d.
výmera: 1 136, 6 ha

charakteristika: Izolovaný komplex jelšového slatinného lesa, zamokrené lúky a pasienky, toky, kanály, vodné plochy a zvyšok nížinného teplomilného dubovo-brestového lesa v depresii Podunajskej nížiny pozdĺž východných svahov Malých Karpát na juhozápadnom Slovensku. Cenné biotopy pôvodných, vzácnych a ohrozených druhov a spoločenstiev s veľkým hydrologickým významom. Územie je chránené ako NPR.

typy mokradí: M, N, Tp, Ts, U, W, Xf, 2, 4, 7, 8, 9

ramsarské kritériá: 1, 2, 3, 4


4. Názov lokality: Dunajské luhy (Danube floodplain)
dátum zapísania: 26.5.1993 (Číčovské mŕtve rameno - dnes súčasť ramsarskej lokality Dunajské luhy - bolo zapísané už 2.7.1990)
súradnice: 47° 44´ 30´´ - 48° 34´ 25´´ s.z.š.; 17° 8´ 10´´ - 17° 51´ 40´´ v.z.d.
výmera: 14 488 ha

charakteristika: Hlavný tok rieky Dunaj a jej ľavý breh v pohraničnej polohe pozdĺž hraníc s Maďarskom, s dobre vyvinutým systémom ramien, mŕtvych ramien, piesčitých a štrkových brehov. Územie pozostáva z lužných lesov, močiarov a mokrých lúk, ktoré poskytujú biotop pre mnohé vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Prevažnú časť územia zahŕňa CHKO Dunajské luhy s prísnejšou ochranou niektorých lokalít.

typy mokradí: L, M, O, P, Tp, Ts, W, Xf, 1, 4, 6, 7, 9

ramsarské kritériá: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8


5. Názov lokality: Latorica
dátum zapísania: 26.5.1993
súradnice: 48° 26´ 47´´ - 48° 30´ 57´´ s.z.š.; 21° 53´ 37´´ - 22° 8´ 39´´ v.z.d.
výmera: 4 358 ha

charakteristika: Lokalita zahŕňa časť medzihrádzového priestoru rieky Latorica od hraníc s Ukrajinou po sútok s Laborcom na území CHKO Latorica v južnej časti Východoslovenskej roviny, so spleťou ramien, periodicky zaplavovaných biotopov, s priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami. Zastúpené sú vzácne a zriedkavé vodné a močiarne biocenózy nížinných inundovaných biotopov. Súčasťou územia sú aj niektoré rezervácie.

typy mokradí: M, P, Tp, Ts, W, Xf, 3, 4, 7, 9

ramsarské kritériá: 1, 2, 3, 4


6. Názov lokality: Niva Moravy (Morava floodplain)
dátum zapísania: 26.5.1993
súradnice: 48° 10´ 30´´ - 48° 41´ s.z.š.; 16° 50´ - 16° 58´ 30´´ v.z.d.
výmera: 4 971 ha

charakteristika: Územie zahŕňa slovenský úsek rieky Morava medzi Brodským a ústím do Dunaja a najcennejšiu časť nivy pri hraniciach s Českou republikou a Rakúskom, so zachovalými a vyvinutými komplexami rôznych mokradí - tokov, kanálov, ramien, močiarov, periodických mlák, mokrých lúk a pasienkov, lužných lesov a pod. Väčšia časť leží v území CHKO Záhorie a zahŕňa aj niektoré rezervácie.

typy mokradí: M, O, P, Tp, Ts, U, W, Xf, 4, 7, 9

ramsarské kritériá: 1, 2, 3, 4, 7, 8


7. Názov lokality: Alúvium Rudavy (Rudava River Valley)
dátum zapísania: 17.2.1998
súradnice: 48° 28´ - 48° 35´ 30´´ s.z.š.; 17° 2´ 34´´ - 17° 20´ v.z.d.
výmera: 560 ha

charakteristika: Lokalita zahŕňa časť neregulovaného toku rieky Rudava (pravostranný prítok Moravy), ktorý preteká viatymi pieskami Záhorskej nížiny na západnom Slovensku, ako aj časť Rudávky a predstavuje zachovalý komplex meandrujúcich tokov a priľahlých mokradí sprevádzaný svojráznou vegetáciou a vzácnymi spoločenstvami. Rieka Rudava je zachovalou ukážkou ekosystému malých nížinných tokov na Slovensku s lužnými lesmi, mokrými lúkami, močiarmi a rašelinnými spoločenstvami, ktoré sa striedajú so suchomilnými spoločenstvami viatych pieskov.

typy mokradí: M, Tp, Ts, U, W, Xf

ramsarské kritériá: 1, 2, 3, 4, 7, 8


8. Názov lokality: Poiplie
dátum zapísania: 17.2.1998
súradnice: 48° 4´ 50´´ - 48° 3´ 45´´ s.z.š.; 19° 4´ 34´´ - 18° 58´ 24´´ v.z.d.
výmera: 410,87 ha

charakteristika: Rieka Ipeľ je významným ľavostranným prítokom Dunaja, ktorá odvádza vody z južnej a juhozápadnej časti stredného Slovenska. Ramsarská lokalita je posledným rozsiahlejším mokraďovým ekosystémom povodia Ipľa v cezhraničnej polohe na hraniciach s Maďarskom. Je miestom s pozoruhodnou koncentráciou prírodných hodnôt z hľadiska hydrologického, geomorfologického, botanického a zoologického. Hranice ramsarskej lokality sú totožné s hranicou navrhovanej CHKO Poiplie a obsahuje niektoré vyhlásené alebo navrhované maloplošné chránené územia.

typy mokradí: M, Tp, Ts, Xf, 3, 4, 7, 9

ramsarské kritériá: 1, 2, 3, 4


9. Názov lokality: Mokrade Turca (Turiec wetlands)
dátum zapísania: 17.2.1998
súradnice: 48° 46´ - 49° 3´ s.z.š.; 18° 48´ - 18° 55´ v.z.d.
výmera: 466,89 ha

charakteristika: Rieka Turiec je významný ľavostranný prítok Váhu na strednom Slovensku. Vytvára meandrujúce, takmer prírodné koryto s málo narušeným vodným režimom a zachovalou vegetáciou v Turčianskej kotline a s viacerými prítokmi podmieňuje existenciu cenných priľahlých mokradí. Lokalita je významná z hľadiska biodiverzity pre bentické organizmy, ryby, mokraďové spoločenstvá, z hľadiska biogeografického, aj hydrologického. Mozaika chránených a na ochranu navrhovaných mokraďových území.

typy mokradí: M, Tp, Ts, U, W, Xf, Y, 4

ramsarské kritériá: 1, 2, 3, 4, 7, 8


10. Názov lokality: Mokrade Oravskej kotliny (Wetlands of Orava Basin)
dátum zapísania: 17.2.1998
súradnice: 49° 25´ s.z.š.; 19° 38´ v.z.d.
výmera: 9 264 ha

charakteristika: Lokalita zahŕňa fragmenty pôvodných rozsiahlych rašelinísk a močiarov Oravskej kotliny, predstavuje pestrú mozaiku reprezentatívnych, zachovalých, hydrologicky a biologicky veľmi významných a jedinečných mokradí v cezhraničnej polohe pri hraniciach s Poľskom od súvislého komplexu pôvodných lesných rašelinísk cez nelesné rašeliniská a krovité močiare vzájomne prepojené ekosystémom podhorského toku, až po vodohospodársky dôležité a zoologicky zaujímavé, umelo vytvorené jazero (Oravská priehrada). Územie je významné z hľadiska biodiverzity ako stanovište zriedkavých, vzácnych a ohrozených druhov živočíchov a rastlín. Prevažná časť leží v území CHKO Horná Orava s niekoľkými chránenými územiami.

typy mokradí: M, Tp, Ts, U, W, Xf, Xp, 4, 6

ramsarské kritériá: 1, 2, 3, 4, 7, 8


11. Názov lokality: Rieka Orava a jej prítoky (Orava River and its Tributaries)
dátum zapísania: 17.2.1998
súradnice: 48° 14´ 30´´ s.z.š.; 19° 28´ 30´´ v.z.d.
výmera: 865 ha

charakteristika: Územie predstavuje časť riečneho systému podhorského charakteru v povodí Oravy na severnom Slovensku, patriaceho z hľadiska biodiverzity pôvodnej bioty, ako aj z hľadiska prirodzeného charakteru abiotických zložiek k najzachovalejším a najvýznamnejším ekosystémom svojho druhu v strednej Európe. Na rieke Orave (od Tvrdošína po ústie do Váhu) a jej prítokoch (dolné úseky Oravice, Studeného potoka, Chlebnického potoka, Pucovského potoka a Zázrivky) sa udržala vysoká koncentrácia cenných prírodných fenoménov. Rieka Orava je vyhlásená za chránený areál.

typy mokradí: M, Tp, Ts, W, Xf

ramsarské kritériá: 1, 2, 3, 4, 7, 8

obr1.gif (28108 bytes)