4. MEDZINÁRODNE VÝZNAMNÉ MOKRADE

4.1 Prihlasovanie ramsarských mokradí

   Ako sme uviedli v kapitole 3.3.1, v čase podpísania, alebo pri uložení dokumentov o ratifikácii alebo pristúpení k Dohovoru o mokradiach, sa od jednotlivých štátov požaduje podľa článku 2.4 prihlásiť aspoň jednu lokalitu ako mokraď medzinárodného významu. Ako predpisuje článok 2.1, každá "zmluvná strana určí vhodné mokrade na svojom území na zapísanie do Zoznamu mokradí medzinárodného významu".

    Vysvetlenie slova "vhodné" (mokrade), použitého v článku 2.1, je čiastočne uvedené v článku 2.2, ktorý hovorí, že "mokrade pre Zoznam by mali byť vybraté s ohľadom na ich medzinárodný význam z hľadiska ekologického, botanického, zoologického, limnologického alebo hydrologického. V prvom rade by do neho mali byť zahrnuté mokrade s medzinárodným významom pre vodné vtáctvo v akomkoľvek ročnom období."

    Zoznam, ktorého informácie sú sústreďované v ramsarskej databáze, vedie a aktualizuje ramsarské Byro (v súčasnosti je správcom databázy na základe zmluvy s Byrom partnerská organizácia Wetlands International vo Wageningen v Holandsku). Zoznam je prístupný verejnosti na internetovej stránke Ramsarskej konvencie (www.ramsar.org) a v pravidelných intervaloch sa s ním oboznamujú zmluvné strany.

    Zmluvné strany môžu kedykoľvek prihlásiť do Zoznamu ďalšie mokrade, alebo rozšíriť hranice už zapísaných mokradí (pozri napr. kapitolu 3.4). Môžu tiež z dôvodu naliehavého štátneho záujmu požiadať o vyškrtnutie lokality, alebo zmenšiť rozlohu už zapísanej lokality (článok 2.5 konvencie). Tieto opatrenia však musia kompenzovať vytvorením ďalších chránených území v tej istej oblasti alebo kdekoľvek inde vo výmere zodpovedajúcej pôvodnému územiu. Dosiaľ nebola zo Zoznamu vyškrtnutá z dôvodu nepriaznivých zmien v jej ekologických pomeroch žiadna lokalita.

    Ramsarská konvencia v priebehu svojho vývoja vypracovala "Kritériá pre výber mokradí medzinárodného významu" (tzv. ramsarských lokalít), ktoré sa opakovane hodnotia. Konvencia dopĺňa tieto kritériá pravidelne aktualizovanými smernicami, ktoré pomáhajú zmluvným stranám pri interpretácii a aplikácii kritérií a ktoré odrážajú vývoj vedeckého poznania v ochrane prírody (pozri 4.2.4).

    Ďalej bol schválený štandardizovaný "Informačný formulár o ramsarských mokradiach" (pozri prílohu 3) na zabezpečenie presného a komplexného zaznamenávania údajov o každej zapísanej lokalite. Tieto údaje sa ukladajú do ramsarskej databázy a tvoria základ pre monitoring a analýzu lokalít. Napokon bol schválený "Klasifikačný systém typov mokradí" (pozri časť 4.3), podľa ktorého možno klasifikovať rozličné typy mokradí v určitej lokalite a uviesť ich v ramsarskej databáze.

   Prihlasovanie ďalších lokalít do Zoznamu

    Konvencia umožňuje zmluvným stranám kedykoľvek doplniť ďalšie mokrade do Zoznamu. Požadovaná dokumentácia pre dodatočné lokality (Informačný formulár a mapa) je rovnaká ako pri zapisovaní prvej mokrade pri vstupe do konvencie. Výber týchto ďalších lokalít by mal vychádzať z národnej inventarizácie mokradí.

    Prihlasovanie ďalších lokalít sa uskutočňuje prostredníctvom výkonného orgánu konvencie (na Slovensku je to MŽP SR, po prerokovaní a odporučení Slovenským ramsarským výborom). Nové lokality sa prihlasujú priamo na ramsarské Byro, prípadne i diplomatickou cestou, prostredníctvom veľvyslanectva krajiny alebo misie vo Švajčiarsku.

    Návrh na prihlásenie lokality môžu podať jednotlivci, skupiny alebo organizácie, musia ho však predložiť na aktualizovanom formulári, ktorý je vyplnený kompletne, spolu s mapou územia v požadovanej mierke. Je výhodné, ak sa zámer vopred prerokuje s Ministerstvom životného prostredia SR, odborom ochrany prírody a krajiny, alebo s tajomníkom Slovenského ramsarského výboru, prípadne s iným členom výboru (pozri prílohu 7).