2.1.1 Ramsarská definícia mokradí

    Dohovor o mokradiach (Ramsarská konvencia) umožňuje veľmi voľný prístup pri determinovaní biotopov, ktoré spadajú pod pojem "mokrade". Podľa textu konvencie (článok 1.1) sú mokrade definované ako:

"územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi, sladkými, brakickými alebo slanými, vrátane územia s morskou vodou, ktorej hĺbka pri odlive nepresahuje 6 metrov".

    Okrem toho konvencia (článok 2.1) uvádza, že mokrade:

"môžu zahŕňať aj k mokradiam priliehajúce pobrežné a príbrežné pásma, vrátane ostrovov a útvarov s morskou vodou, ktorých hĺbka môže pri odlive presahovať 6 metrov, rozprestierajúcich sa vnútri mokradí".

    Pôsobnosť konvencie sa týmito ustanoveniami rozširuje na rozmanité typy biotopov, vrátane riek, plytkých pobrežných vôd a dokonca koralových útesov, nie však hlbokých morí.