3.3.3 Ochrana území, výchova a vzdelávanie (Článok 4 konvencie, príloha 1)

    Od štátov, ktoré pristúpili ku konvencii, sa žiada, aby rozvíjali ochranu mokradí na svojom území prostredníctvom zriaďovania chránených území bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zahrnuté do Zoznamu mokradí medzinárodného významu.

    Okrem toho sa od účastníckych štátov očakáva výmena údajov a publikácií týkajúcich sa mokradí, ich obhospodarovanie v prospech vodného vtáctva a podpora vzdelávania v oblasti výskumu, manažmentu a spravovania mokradí.

    Konvencia žiada stanoviť prísne ochranné opatrenia pre zapísané lokality (tzv. ramsarské lokality) a mokraďové rezervácie s malou výmerou alebo obzvlášť citlivé. Tým sa kladie osobitný dôraz na zaručenie toho, že nebude ohrozený ekologický charakter takýchto území a zdôrazňuje sa potreba zónovania vo väčších ramsarských lokalitách či mokraďových rezerváciách.