3.3.4 Medzinárodná spolupráca (článok 5 konvencie, Príloha 1)

    Zúčastnené strany sa zaviazali, že budú vzájomne konzultovať napĺňanie konvencie, najmä pokiaľ ide o cezhraničné mokrade, spoločné vodné systémy, druhy a rozvojovú pomoc pre mokraďové projekty.