3.5.6 Rozpočet konvencie

    Konferencia zmluvných strán prehodnocuje finančné nástroje konvencie a prijíma základný rozpočet na najbližšie tri roky. Návrh pripravuje Byro, ktoré ho predkladá na posúdenie Stálemu výboru pred riadnym zasadnutím konferencie. Základný rozpočet pokrýva činnosť sekretariátu konvencie, náklady na zasadnutia Stáleho výboru a STRP a príspevok do rozpočtu Ramsarského fondu malých grantov. Ostatné náklady sa vykrývajú z dobrovoľných príspevkov od zmluvných strán, mimovládnych organizácií a ďalších donorov. Príspevky zmluvných strán do základného rozpočtu sú na rovnakej percentuálnej úrovni ako ich príspevky do rozpočtu OSN, minimálny príspevok najmenej rozvinutých členských krajín je 1 000 švajčiarskych frankov (SFR). Príspevok Slovenska na rok 2000 bol stanovený na 1.073 SFR.