5.1 Metodika mapovania mokradí na Slovensku

   Inventarizácia mokradí prebieha v Slovenskej republike od roku 1992. Jej metodika v zásade vychádza z ramsarskej kategorizácie a ramsarských kritérií, pripravovala sa takmer súbežne s metodikou na mapovanie biotopov (Ružičková et al. 1996) a používa niektoré podobné prístupy. Inventarizácia mokradí v terajšej fáze umožňuje identifikovať niektoré významné lokality, ale celková inventarizácia mokradí je dlhodobý program, ktorý bude pokračovať ešte niekoľko rokov.

    Sumarizáciou niekoľkoročných skúseností s vyhodnocovaním údajov z tejto inventarizácie sme pripravili túto metodiku. Formuláre na inventarizáciu mokradí vydal Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v roku 1992 a na požiadanie ich dodá Centrum mapovania mokradí SZOPK, nábr. sv. Metoda 17, 971 01 Prievidza, kde v prípade potreby možno získať i mapové podklady.

Pri mapovaní mokradí existujú dve východzie situácie:

   Čo sa týka samotného vypĺňania formulára, platí zásada: každý uvedie len tie údaje, ktoré je schopný zistiť, to znamená, že nie je nutné vyplniť všetky kolónky. Vítané je však čo najpodrobnejšie spracovanie podľa vlastných vedomostí a možností, prípadne za spolupráce s ďalšími odborníkmi, orgánmi ochrany prírody a krajiny a miestnymi znalcami. Samozrejme všetci by mali vyplniť tie základné (identifikačné) údaje, ktoré sú nutné pre lokalizáciu mokrade na mapách i v samotnom teréne.

Na tieto údaje upozorníme v ďalšom texte výrazom ”Povinný údaj!”

1. strana formulára:

(na poslednú stranu formulára je vhodné uviesť adresu pracoviska a telefónne číslo s uvedením časového rozpätia, kedy je možné zastihnúť daného mapovateľa pri telefóne, napr.:
Okresný úrad, odbor ŽP, Krivá 55, 934 01 Levice
tel.: 0813-123456, Po, St, Pi: 700-1500 hod.
tel.- privát: 0813-678901, Po až Pi: 1900-2000 hod.
1. ZÁKLADNÉ (IDENTIFIKAČNÉ) ÚDAJE
  1. s presnosťou na stupne, minúty a sekundy severnej šírky a východnej dĺžky pre odhadnutý stred mokrade. V prípade dlhších úsekov vodných tokov (niekoľko km) je možné uviesť zemepisné súradnice oboch koncových bodov daného úseku vodného toku (ale nie je to nutné, aj tu stačí stred tohoto úseku vodného toku). Príklady krajných hodnôt zemepisných súradníc na Slovensku sú nasledovné:
SEVER - Oravská Polhora: 49°36´54´´ severnej šírky,
JUH - Patince: 47°43´55´´ severnej šírky,
VÝCHOD - Nová Sedlica: 22°34´20´´ východnej dĺžky
ZÁPAD - Záhorská Ves: 16°50´04´´ východnej dĺžky
    Zemepisné súradnice je potrebné doplniť aj dodatočne u tých lokalít, kde tento údaj nebol uvedený v predchádzajúcom období mapovania (aj to svedčí o dôležitosti tohoto údaja).
  1. ak máme z vojenských máp (mierka 1:25 000) o danom stredovom bode mokrade odčítané sedemmiestne čísla z osy ”x” aj ”y” – postačujú aj tieto údaje.
Postup k identifikácii kilometrových súradníc na topografickej mape 1:25 000 (podľa Ambros 1999):

Do riadku označeného X vpíšeme čísla identifikujúce súradnice severným smerom (štyri čísla z okraja na mape pri príslušnom štvorci). Pravítkom odmeriame od spodnej strany štvorca vzdialenosť k určovanému bodu na mape v mm, túto vzdialenosť prepočítame na skutočné metre (1 mm na mape = 25 m v teréne) a toto číslo dopíšeme do riadku ako trojmiestne (t.j. napríklad 25 ako 025, 50 ako 050 a pod.).

Do riadku označeného Y vpíšeme čísla identifikujúce súradnice východným smerom (štyri čísla z okraja na mape pri príslušnom štvorci). Pravítkom odmeriame od ľavej strany štvorca vzdialenosť k určovanému bodu na mape v mm a prepočítame na skutočné metre a toto číslo dopíšeme do riadku ako trojmiestne.

Ak je lokalita na rozhraní dvoch geomorfologických celkov, je vhodnejšie uviesť len číselné údaje podľa mapy Databanky fauny Slovenska (1:500 000), napr. 110/803 (tzn., že lokalita sa nachádza na rozhraní Tribča a Žitavskej pahorkatiny).
Príklad: Prievidza (UTJ) má niekoľko katastrálnych území: Prievidza, Hradec, Veľká a Malá Lehôtka. Keď sa mokraď nachádza v k.ú. Hradec, zapíšeme do kolónky ”katastrálne územie” Prievidza (Hradec). Ak UTJ nie je členená na menšie jednotky (k.ú.) uvedieme len túto obec, napr. Gajary.
2. CHARAKTERISTIKA EKOSYSTÉMU
Údaj o kvalite vody uvedieme opisným spôsobom (priezračná, kalná, zapáchajúca apod.), ale ak máme informácie o saprobite vody, trofickom stave (oligotrofická, mezotrofická, eutrofická), prípadne stupni čistoty, BSK5 a pod., uvedieme tie.
2. strana:
Údaje o faune alebo o flóre sú bezpodmienečne nutné pre následnú kategorizáciu danej mokrade. Uvádzame informácie predovšetkým o výskyte významných rastlinných a živočíšnych druhov alebo spoločenstiev, najmä tých, ktoré prispievajú k významu lokality (napr. endemické, ohrozené, chránené druhy, reliktné druhy a spoločenstvá, druhy a spoločenstvá predstavujúce jedinečné príklady vývoja prírody, biogeograficky, hospodársky a zdravotne významné a pod.), informácie o významných populáciách v rámci areálu (ak je možné uveďte aj počty), vrátane migrujúcich, sezónne sa vyskytujúcich druhov (významná generačná lokalita, hniezdisko, nocovisko, zimovisko, prechodné stanovisko atď.). Ak máme k dispozícii úplné zoznamy, možno ich priložiť. Názvy rastlín a živočíchov píšeme čitateľne, podľa možnosti používajte vedecké názvy. Pri menosloví a hodnotení ohrozenosti vychádzame z aktuálnych zoznamov flóry a fauny SR. Odporúčané zdroje - Marhold, Hindák (eds.) (1998) pre nižšie a vyššie rastliny, Ružičková et al. (1996) pre biotopy, rastlinné spoločenstvá a bezstavovce, Holčík (1996) pre ryby, Urban et al. (1998) pre obojživelníky a plazy, Krištín et al. (1998) pre vtáky, Stollmann et al. (1997) pre cicavce. Medzinárodne významné druhy rastlín a živočíchov sú v tabuľke 1-5. Chránené druhy vyznačíme podľa vyhlášky MŽP SR č. 93/1999 Z.z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch.

Keď priestor jednej strany nepostačuje, možno použiť aj dve zadné strany formulára, ako doplnok, prípadne priložíme zoznamy na osobitných listoch (s patričným upozornením na tento fakt na 2. strane formulára - teda pri ”flóre a faune”). Ak uvádzame zoznam druhov podľa literárnych údajov, uvedieme aj citáciu použitej literatúry - hneď za zoznamom druhov.

3. strana:
3. OKOLIE EKOSYSTÉMU
4. VYUŽÍVANIE, OHROZENIE, NARUŠENIE
5. strana:
5. OCHRANA, STAROSTLIVOSŤ
Žiaľ, kategórie maloplošných chránených území nie sú aktuálne (čo súvisí s tlačou formulárov v roku 1991). Z tohoto dôvodu je žiadúce, ak ide o maloplošné chránené územie, urobiť od textu ”maloplošné” šípku smerom do ľava (do voľného priestoru tejto kolónky) a skratkou uviesť kategóriu maloplošného chráneného územia (MCHÚ) podľa Zákona č. 287/1994 Z.z.: NPR = národná prírodná rezervácia, PR = prírodná rezervácia, CHA = chránený areál, PP = prírodná pamiatka, alebo ide o súkromné chránené územie (maloplošné): súkromná PR, súkromný CHA, súkromná PP.
V dolnej časti tejto kolónky, ak máme informácie, uvedieme údaje o realizovaní alebo spracovaní ORO, t.j. osobitného režimu ochrany ekosystému, prípadne programu záchrany a pod.
6. VÝZNAM EKOSYSTÉMU
Mapovateľ uvedie svoj názor na významnosť sledovanej mokrade, podľa nasledovných charakteristík:
Mokrade lokálneho významu: Mokrade regionálneho významu:     Pod pojmom ”región” sa rozumie biogeografická alebo geomorfologická jednotka (orografický celok), alebo územná jednotka veľkosti približne administratívneho okresu - nie je zhodné s pojmom "región" podľa Ramsarskej konvencie!

Mokrade národného (celoslovenského) významu:

Môžu byť tvorené jednou plošne veľkou mokraďou alebo skupinou menších mokradí.
Mokrade medzinárodného významu:
    Druhy rastlín a živočíchov indikujúce medzinárodný význam lokality (podľa kapitoly 4.2 - kritériá skupiny B) uvádzajú tabuľky 1-5. Sú v nich zaradené druhy chránené alebo ohrozené z hľadiska globálneho (podľa Červeného zoznamu IUCN (1996), Bonnskej konvencie a CITES), alebo z hľadiska európskeho (podľa Bernskej konvencie, jej iniciatívy EMERALD Network a príbuzných smerníc Európskej únie o biotopoch a druhoch (Habitats Directive) a o vtákoch (Birds Directive)). Pre použitie kritéria 6 u vodných vtákov uvádzame aj odhad početnosti populácie v príslušnej biogeografickej oblasti a hodnotu početnosti zodpovedajúcej 1 % jedincov populácie, podľa podkladov spracovaných Wetlands International (Rose & Scott 1997, aktualizované Wetlands International 1999), ale len u hniezdiacich druhov, pretože ostatné migrujúce druhy sa väčšinou vyskytujú v malých počtoch, prípadne náhodne. Toto kritérium je v podmienkach Slovenska ťažko použiteľné, kvantitatívne údaje sú však dôležitou informáciou.

    Pri výbere druhov sme zohľadnili prístup českých kolegov (Hudec et al. 1993) z územia ČR s podobným druhovým zložením. Ďalšie informácie o uvedených medzinárodných dohovoroch a iniciatívach, prípadne o ďalších nezaradených druhoch nájdeme v príspevku Kadlečík a Baláž (1997).

- mokrade patriace do niektorého z typov ohrozených prírodných biotopov v Európe podľa rezolúcie Stáleho výboru Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť č. 4 (1996), ktoré sa prednostne evidujú a chránia pri budovaní siete EMERALD Network (pozri prílohu A k tejto kapitole).
 
 

Ekosystém zapísaný v medzinárodnom zozname:
6.strana:

7. EXISTUJÚCE INFORMÁCIE O EKOSYSTÉME

7.strana:

8. NÁČRTOK (MAPKA) LOKALITY:Povinný údaj!

- nalepíme kópiu mapy s farebným ohraničením sledovanej lokality
- vždy uvedieme mierku dodávanej mapy!!!

- pre rozsiahle mokrade možno použiť mapy v mierke 1 : 50 000

- pre menej rozsiahle používame mapy v mierke 1 : 25 000 alebo 1 : 10 000

- pre malé mokrade (do 2 ha) požívame mapy v mierke 1 : 5 000

- najvhodnejšou mapou je vojenská mapa v mierke 1 : 25 000

Kópie potrebných máp je možné získať na pracoviskách Slovenskej agentúry životného prostredia, prípadne v Centre mapovania mokradí.
9. POZNÁMKY, NÁVRHY, PRIPOMIENKY K PROGRAMU

Táto kolónka sa môže využiť podľa uváženia mapovateľa.

8. až 11. strana:

10. FOTOGRAFIE A ĎALŠIE ÚDAJE O LOKALITE:

12. strana:
súkromná adresa, číslo OP, dátum narodenia, rodné číslo, adresa a číslo telefónu do zamestnania (dôvodom uvedenia týchto údajov je možnosť vyplácania odmien za mapovanie mokradí, keď sú na tento účel finančné zdroje). Pozri text v úvodnej časti metodiky – pri hesle ”Adresa”.
Vyplnený formulár posielajte koordinátorovi mapovania mokradí RNDr. Vladimírovi Slobodníkovi,CSc. na adresu:
a) Centrum mapovania mokradí SZOPK
nábr. sv. Metoda 17
971 01 Prievidza
 
b) SAŽP – COPK
Dlhá 3
971 01 Prievidza
Vzor formulára je v prílohe 8.

Príloha A

Ohrozené typy prírodných biotopov v Európe vyžadujúce osobitné ochranné opatrenia - výber

(podľa rezolúcie Stáleho výboru Bernskej konvencie č. 4 (1996) - kódy a označenia biotopov podľa klasifikácie palearktických habitatov; vybraté typy biotopov sú označené !)

1. POBREŽNÉ A HALOFYTICKÉ SPOLOČENSTVÁ
15. SLANISKÁ, SOĽNÉ STEPI, SOĽNÉ KROVINY A LESY
15.1 Ročné pionierske soľné trávne porasty
!15.14 Krypsoidné (Crypsis) spoločenstvá centrálnej Euroázie
!15.4 Suboceánické vnútrozemské slaniskové lúky
!15.A Kontinentálne slané stepi a slaniská
 
2. SLADKÉ VODY
22. STOJATÉ SLADKÉ VODY
22.1 Trvalé mláky a jazerá
!22.11 Oligotrofné vody s nedostatkom vápenca
22.2 Obojživelné mokraďové spoločenstvá
!22.31 Eurosibírske trvalé obojživelné mokraďové spoločenstvá
22.32 Eurosibírske nízke obojživelné mokraďové trávne porasty
!22.321 Nízke bahničkovité spoločenstvá
22.322 Medzidunové zníženiny so zemežlčou
22.323 Nízke spoločenstvá so sitinou Juncus bulbosus
!22.3232 Šachorové porasty
!22.3233 Nízkobylinné spoločenstvá zamokrených pôd
22.35 Mokraďové obojživelné spoločenstvá centrálnej Euroázie
!22.351 Panónske spoločenstvá nízkych ostríc na brehoch riek
 
22.4 Euhydrofytné spoločenstvá
22.41 Voľne sa vznášajúca vegetácia
!22.412 Zápoj vodnianky Hydrocharis morsus-ranae
!22.413 Zápoj rezavky Stratiotes aloides
!22.414 Kolónie bublinatky Utricularia
!22.415 Salvíniové zárasty
!22.416 Spoločenstvá s aldrovandkou
22.43 V dne zakorenená plávajúca vegetácia
22.431 Plávajúce koberce širokolistových druhov
22.432 Plávajúce spoločenstvá plytkých vôd
!22.4321 Spoločenstvá s močiarkou Batrachium
!22.4323 Spoločenstvo s perutníkom močiarnym Hottonia palustris
!22.44 Ponorené porasty rias (chár)
!22.5 Vegetácia na dnách periodických mlák a jazier
 
24. TEČÚCE VODY
!24.2 Štrkové brehy riek
 
3. KROVINY A LÚKY
31. VRESOVISKÁ A KROVINY MIERNEHO PÁSMA
!31.1 Európske vlhké vresoviská
31.8 Húštiny západnej Euroázie
31.8B Juhovýchodoeurópske opadavé húštiny
!31.8B1 Panónske a subpanónske húštiny
34. STEPI A SUCHÉ TRAVINNO-BYLINNÉ BIOTOPY NA VÁPENCOCH
34.1 Stredoeurópske pionierske spoločenstvá
34.11 Stredoeurópske skalnaté travinné sute
!34.112 Spoločenstvá rastlín z čeľade tučnolistovitých Crassulaceae
!34.3 Trvalé, husto zapojené travinno-bylinné porasty a stredoeurópske stepi
35. XEROTERMNÉ TRAVINNO-BYLINNÉ BIOTOPY NA SILIKÁTOCH
35.1 Atlantické psicové travinno-bylinné porasty a príbuzné spoločenstvá
!35.11 Spoločenstvá s psicou tuhou Nardus stricta
37. VLHKÉ LÚKY A VYSOKOBYLINNÉ SPOLOČENSTVÁ
37.1 Nížinné vysokobylinné spoločenstvá
!37.13 Kontinentálne vysokobylinné spoločenstvá
!37.14 Východoeurópske lesné vysokobylinné spoločenstvá
!37.2 Eutrofné vlhké lúky
!37.3 Oligotrofné vlhké lúky
37.7 Vlhké vysokobylinné lemové spoločenstvá
37.71Pririečne spoločenstvá
!37.711 Fluviálne spoločenstvá s Angelica archangelica
38. MEZOFILNÉ LÚKY
38.2 Nížinné kosné lúky
!38.25 Kontinentálne lúky
 
4. LESY
41. ŠIROKOLISTOVÉ OPADAVÉ LESY
!41.1Bukové lesy
!41.2 Dubovo-hrabové lesy
!41.4 Zmiešané sutinové a svahové lesy
!41.5 Kyslomilné dubiny
42. IHLIČNATÉ LESY MIERNEHO PÁSMA
42.2 Západopalearktické progénne smrekové lesy
!42.21 Alpínske a karpatské subalpínske smrekové lesy
42.3 Vysokohorské lesy so smrekovcom a borovicou limbou
!42.35 Karpatské lesy so smrekovcom a borovicou limbou
42.5 Západopalearktické borovicové lesy
42.52 Stredoeurópske borovicové lesy
!42.523 Stepné borovicové lesy západnej Euroázie
!42.5233 Karpatské stepné borovicové lesy
!42.5234 Panónske stepné borovicové lesy
44. LUŽNÉ A MOKRAĎOVÉ LESY A KROVINY MIERNEHO PÁSMA
!44.1 Pobrežné vŕbové formácie
!44.3 Stredoeurópske pobrežné jaseňovo-jelšové lesy
44.4 Miešané dubovo-brestovo-jaseňové lesy veľkých riek
!44.41 Veľké stredoeurópske fluviálne lesy
!44.43 Juhovýchodoeurópske dubovo-brestovo-jaseňové lesy
44.9 Jelšové, vŕbové, dubové, osikové mokraďové lesy
44.91 Jelšiny
44.911 Mezo-eutrofné mokraďové jelšiny
!44.9115 Východokarpatské mokraďové jelšiny
!44.914 Stepné mokraďové jelšiny
!44.A Brezové a ihličnaté rašelinové lesy
 
5. RAŠELINISKÁ A MOČIARE
51. VRCHOVISKÁ
!51.1 Vrchoviská blízke prírodným
53. VEGETÁCIA VODNÝCH OKRAJOV
!53.3 Ostricové porasty
54. SLATINY, PRECHODNÉ RAŠELINISKÁ A PRAMENISKÁ
54.1 Prameniská
!54.12 Pramene tvrdej vody
!54.2 Bohaté slatiny
!54.5 Prechodné rašeliniská
!54.6 Spoločenstvá bahnitého dna a s ostricou zobáčikatou
6. VNÚTROZEMSKÉ BIOTOPY SKÁL, SUTÍN A PIESKOV

!64. VNÚTROZEMSKÉ PIESKOVÉ DUNY

!65 JASKYNE