3.3.2 Múdre využívanie mokradí (článok 3 konvencie, príloha 1)

    Všeobecným záväzkom pre účastnícke štáty konvencie je zahrnutie ochrany mokradí do ich národného územného plánovania a plánov využívania územia. Toto plánovanie je potrebné formulovať a realizovať podľa možnosti tak, aby podporilo múdre využívanie mokradí na ich území.

    Konferencia zmluvných strán schválila smernice a dodatočné smernice na pomoc členským štátom pri napĺňaní koncepcie múdreho využívania mokradí. Tieto dokumenty sú súčasťou druhej časti tejto príručky.