4.2 Stratégia a smernice pre ďalší rozvoj Zoznamu mokradí medzinárodného významu

   Strategický smer pre rozvoj Zoznamu mokradí medzinárodného významu čiastočne naznačila 6. Konferencia zmluvných strán, ktorá vyzvala členské krajiny prostredníctvom Strategického plánu konvencie na roky 1997-2002 "zväčšiť výmeru mokradí zapísaných do Zoznamu mokradí medzinárodného významu, najmä typov mokradí, ktoré sú nedostatočne zastúpené či už na celosvetovej, alebo národnej úrovni" (Cieľ 6.2).

    Pri rýchlom náraste počtu zapísaných ramsarských lokalít, dosahujúcich 1000 mokradí, 7. zasadnutie Konferencie zmluvných strán v r. 1999 prijalo rezolúciou VII.11 Strategický rámec pre ďalší rozvoj Zoznamu mokradí medzinárodného významu (ďalej Zoznam). Jeho účelom je poskytnúť jasnejšiu predstavu alebo víziu o dlhodobých cieľoch alebo výstupoch, ktoré chce Ramsarská konvencia dosiahnuť svojím Zoznamom. Schválila aj usmernenie na pomoc zmluvným stranám pri uskutočňovaní systematického prístupu k určovaniu priorít pre ďalšie prihlasovanie lokalít tak, aby sa vytvorila reprezentatívna sieť ramsarských lokalít, ktoré, pri globálnom hodnotení, spĺňajú zámer stanovený pre Zoznam (pozri odsek 4.2.1).