Príloha 6

Štatút Slovenského ramsarského výboru

Článok 1
Postavenie výboru
(1) Slovenský ramsarský výbor (ďalej len “výbor") je odborným, poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom pre uplatňovanie Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (ďalej len “dohovor"), uverejneného v Zbierke zákonov pod č. 396/1990, v Slovenskej republike.

(2) Výbor je zriadený pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré je výkonným orgánom dohovoru.

(3) Výbor nemá vlastnú právnu subjektivitu, organizačná činnosť je zabezpečená prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia podľa článku 2, ods. 1 Štatútu SAŽP z 10. septembra 1996 č. 1384/1996-min.

(4) Výbor je spoločným orgánom ministerstiev dotknutých záväzkami vyplývajúcimi z členstva v dohovore. Jeho členmi sú zástupcovia rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva, školstva a zahraničných vecí (ďalej len “zainteresované rezorty”) a mimovládnych organizácií, aktívne sa zaoberajúcich ochranou a múdrym využívaním mokradí (ďalej len “mimovládne organizácie”).

(5) Výbor nezasahuje do činností ústredných orgánov štátnej správy. Ústredné orgány a ostatné príslušné inštitúcie berú na vedomie odporúčania výboru v oblasti implementácie dohovoru a vynaložia v rámci svojich kompetencií patričné úsilie na ich realizáciu a na zabezpečenie súladu rezortných dokumentov a právnych predpisov s dohovorom, jeho rezolúciami a odporúčaniami.

Článok 2
Činnosť výboru
(1) Výbor iniciuje a podporuje efektívne plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z dohovoru, jeho rezolúcií a odporúčaní, najmä:

a) presadzuje účinnú ochranu vodných a mokraďových biotopov, predovšetkým tých, ktoré majú medzinárodný význam, ochranu ich biodiverzity a ich múdre využívanie, prostredníctvom prierezovosti dokumentov v štruktúrach štátnej správy a odborných organizácií, samosprávnych orgánov, mimovládnych organizácií, ako i súkromného sektora;

b) prispieva odbornými podkladmi, analýzami, prognózami a informáciami pre riadenie a rozhodovanie v otázkach ochrany mokradí;

c) koordinuje výmenu informácií, skúseností a materiálov súvisiacich s uplatňovaním dohovoru, využívaním mokradí na národnej a medzinárodnej úrovni, zabezpečuje aktívnu účasť Slovenskej republiky na príprave, plánovaní, uskutočňovaní a hodnotení implementácie dohovoru;

d) je partnerom pri odbornom styku so sekretariátom dohovoru (Ramsar Bureau), Stálym výborom dohovoru a jeho ďalšími orgánmi a mechanizmami, s inými zmluvnými stranami dohovoru, ako aj s ďalšími medzinárodnými organizáciami a dohovormi súvisiacimi s ochranou mokradí a ich biodiverzity a s ich národnými výbormi;

e) zúčastňuje sa prípravy, koordinácie, pripomienkovania a vyhodnocovania strategických a koncepčných materiálov a programov, najmä národnej politiky pre mokrade, ako aj materiálov pre konferencie zmluvných strán dohovoru, predovšetkým národnej správy, prípadne iných zasadnutí dohovoru a návrhu národných delegátov;

f) vypracováva odporúčania pre národné a regionálne orgány v oblasti ochrany a múdreho využívania mokradí, návrhy právnych predpisov a odporúča využitie zdrojov na ochranu mokradí,

g) posudzuje stav a vývoj jednotlivých mokradí, najmä medzinárodne významných, iniciuje a navrhuje opatrenia na výskum, monitoring, ochranu, zachovanie alebo zlepšenie stavu mokradí a ich múdre využívanie, odporúča zahrnutie lokalít do registra Montreux Record, prípadne Procedúry riadenia starostlivosti;

h) spolupracuje pri evidencii lokalít zapísaných do ramsarského Zoznamu mokradí majúcich medzinárodný význam (ďalej len "zoznam") a pri inventarizácii mokradí a ich klasifikácii, navrhuje a posudzuje návrhy na zapísanie ďalších lokalít do ramsarského zoznamu;

i) iniciuje a podporuje tvorbu informačných zdrojov týkajúcich sa dohovoru, mokradí a ich ochrany a múdreho využívania;

j) podporuje a iniciuje rozvoj v oblastiach vedy, výskumu, technológií, výchovy, vzdelávania a propagácie v záujme ochrany a múdreho využívania mokradí a spolupracuje pri edično-propagačnej činnosti a podujatiach, zameraných na ochranu a múdre využívanie mokradí.

Článok 3
Spolupráca výboru
(1) Výbor pri svojej činnosti spolupracuje s:

a) orgánmi a organizáciami zodpovednými za starostlivosť o vody a mokrade, ochranu prírody a životné prostredie, výskum, výchovu a vzdelávanie;

b) orgánmi a organizáciami využívajúcimi a ovplyvňujúcimi prírodné zdroje, mokraďové územia a druhy, najmä v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva, poľovníctva, rybárstva, vodnej dopravy, energetiky, turistiky a rekreácie, priemyslu, ťažby surovín, zdravotníctva, zahraničných vzťahov a v ďalších príbuzných odboroch;

c) obcami;

d) vedeckými pracoviskami a vysokými školami, fyzickými a právnickými osobami zaoberajúcimi sa výskumom, ochranou a využívaním mokradí, projektovaním a starostlivosťou o mokraďové územia;

e) mimovládnymi organizáciami, združeniami občanov a národnými reprezentantmi medzinárodných dohovorov a programov na území Slovenskej republiky;

f) medzinárodnými organizáciami, programami a sekretariátmi dohovorov, ktorých činnosť súvisí s ochranou mokraďových území a druhov vo svete.

Článok 4
Organizačné usporiadanie výboru
Organizačné usporiadanie a činnosť výboru upravuje Organizačný a rokovací poriadok Slovenského ramsarského výboru, ktorý schvaľuje minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh výboru a po súhlase zainteresovaných rezortov.
Článok 5
Účinnosť
Štatút výboru nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.
 
 

V Bratislave dňa 29.4.1997.

Ing. Jozef Zlocha
minister životného prostredia
Slovenskej republiky