1, ÚVOD

    Mokrade patria k najvýznamnejším ekosystémom, ktorým sa aj v našej krajine dostáva zvýšeného záujmu nielen z hľadiska ochrany prírody, ale aj územného plánovania, vodného hospodárstva, ekonomiky, sociálnych aspektov, výchovy a vzdelávania. Ich význam sa premietol aj do národnej legislatívy, napríklad zákona NR SR č. 287/1994 o ochrane prírody a krajiny, a často tvoria základnú kostru územného systému ekologickej stability krajiny. Preto sa čoraz viac ľudí v rôznych pozíciiách zaujíma o charakteristiku, ochranu a využívanie týchto kľúčových biotopov a požaduje základné informácie na národnej i medzinárodnej úrovni.

    Táto príručka pre inventarizáciu, ochranu a starostlivosť o mokrade je praktickým manuálom, "vademekom" pre pracovníkov štátnej správy, organizácií zabezpečujúcich starostlivosť o mokraďové územia, pre ich užívateľov a majiteľov, mimovládne organizácie a všetkých ďalších záujemcov.

    Niektoré kapitoly tejto publikácie sú prekladom 2. vydania populárneho Manuálu Ramsarskej konvencie (Ramsar Convention Bureau 1997), aktualizovaným a doplneným o nové dokumenty a materiály využívané na Slovensku. Štruktúra publikácie sa usilovala o prehľadnosť a formou odkazov upozorňuje na previazanosť jednotlivých častí, usmernení a metodických pokynov. Pri špecifickej terminológii používanej v Ramsarskej konvencii sú uvedené aj ekvivalenty v anglickom jazyku, čo uľahčí užívateľom komunikáciu so zahraničnými partnermi a prácu pri príprave rôznych dokumentov a projektov. V prílohách sú uvedené základné materiály a dôležité dokumenty, ktoré dopĺňajú všeobecné formulácie v texte.

    Príručka nadväzuje na predchádzajúce publikácie, materiály a informácie s touto problematikou (napr. Kadlečík 1995a,b,c, 1996, 1997, 1998, Kadlečík (ed.) 1997, Slobodník 1996, Šíbl, Guziová, Straka 1997 a i.) a predpokladá sa jej priebežné dopĺňanie a aktualizovanie sledujúc vývoj v medzinárodných dohovoroch na ochranu mokraďových biotopov, ako aj vývoj na Slovensku a požiadavky na metodické usmernenia v tejto oblasti.