4.3 Ramsarský klasifikačný systém typov mokradí

   Typy mokradí s príslušnými kódmi (písmená a čísla) sú určené ramsarským Klasifikačným systémom typov mokradí, ktorý schválilo odporúčanie 4.7 a upravila rezolúcia VI.5 konferencie zmluvných strán. Uvedené kategórie mokradí slúžia len ako veľmi široký rámec a pomôcka na rýchlu identifikáciu hlavných mokraďových biotopov nachádzajúcich sa v lokalite. Klasifikáciu morských a pobrežných mokradí neuvádzame, pretože sa u nás nevyskytujú.

Morské/pobrežné mokrade (Marine/Coastal Wetlands)

Vnútrozemské mokrade (Inland Wetlands)

L -- Stále vnútrozemské delty
Permanent inland deltas
M -- Stále rieky/toky/potoky; vrátane vodopádov
Permenent rivers/streams/creeks
N -- Sezónne/periodické/nepravidelné rieky/toky/potoky
Seasonal/intermittent/irregular rivers/streams/creeks
O -- Stále sladkovodné jazerá (nad 8 ha); patria sem aj veľké mŕtve ramená
Permanent freshwater lakes
P -- Sezónne/dočasné sladkovodné jazerá (nad 8 ha); patria sem aj záplavové vodné plochy
Seasonal/intermittent freshwater lakes
Q -- Stále slané/brakické/alkalické jazerá
Permanent saline/brackish/alkaline lakes
R -- Sezónne/dočasné slané/brakické/alkalické jazerá a plochy
Seasonal/intermittent saline/brackish/alkaline lakes and flats
Sp -- Stále slané/brakické/alkalické mokriny/kaluže
Permanent saline/brackish/alkaline marskes/pools
Ss -- Sezónne/dočasné slané/brakické/alkalické mokriny/kaluže
Seasonal/intermittent saline/brackish/alkaline marshes/pools
Tp -- Stále sladkovodné mokriny/kaluže; vodné plochy (pod 8 ha), močiare a mokriny na anorganických pôdach; s vynorenou vegetáciou podmáčanou aspoň po väčšinu vegetačnej sezóny
Permanent freshwater marshes/pools
Ts -- Sezónne/dočasné sladkovodné mokriny/kaluže na anorganických pôdach; patria sem aj bahniská, terénne depresie, sezónne zaplavované lúky, ostricové močiare
Seasonal/intermittent freshwater marshes/pools
U -- Nelesné rašeliniská; patria sem aj krovinaté alebo otvorené vrchoviská, močiare, slatinné rašeliniská, slatiny
Non-forested peatlands
Va -- Alpínske mokrade; patria sem aj alpínske lúky, dočasné vody z topenia snehu
Alpine wetlands
Vt -- Tundrové mokrade; patria sem aj tundrové kaluže, dočasné vody z topenia snehu
Tundra wetlands
W -- Mokrade s dominantnými krovinami; krovité močiare, mokriny s dominanciou krovín, krovité mokriny, jelšové mladiny; na anorganických pôdach
Shrub-dominated wetlands
Xf -- Sladkovodné mokrade s dominanciou stromov; patria sem podmáčané lesy, lesnaté močiare, lužné lesy; na anorganických pôdach
Freshwater, tree-dominated wetlands
Xp -- Zalesnené rašeliniská; rašelinný les
Forested peatlands
Y -- Sladkovodné pramene; oázy
Freshwater springs; oases
Zg -- Geotermálne mokrade
Geothermal wetlands
Zk(b) -- Podzemné krasové a jaskynné hydrologické systémy, vnútrozemské
Subterranean karst and cave hydrological systems, inland
Poznámka: "aluviálne mokrade" nie sú uvedené ako osobitný typ mokrade, sú širšie chápaným termínom, ktorý možno aplikovať na rôzne typy mokradí z R, Ss, Ts, W, Xf, Xp alebo inde. Príkladmi sú sezónne zaplavované trávne porasty (vrátane prírodných mokrých lúk), kroviny a lesy.

Umelé/človekom vytvorené mokrade (Human-made wetlands)

1 -- Aquakultúrne rybníky (napr. na intenzívny chov vodných živočíchov a rýb)
Aquaculture ponds
2 -- Rybníky; patria sem farmové chovy, odchovné rybníky, malé nádrže; (v zásade pod 8 ha)
Ponds
3 -- Zavlažované pozemky; patria sem aj zavlažovacie kanály a ryžové polia
Irrigatedland
4 -- Sezónne zaplavované poľnohospodárske pozemky (patria sem intenzívne obrábané alebo spásané mokré lúky alebo pasienky)
Seasonally flooded agricultural land
5 -- Ťažobne soli; soľanky, soľné panvy, saliny a pod.
Salt exploitation sites
6 -- Územia so zadržiavanou vodou; rezervoáre/priehrady/nádrže/zdrže; (v zásade nad 8 ha)
Water storage areas
7 -- Ťažobné jamy/výkopy; štrkoviská/hliniská/pieskovne; banské mláky/nádrže
Excavations
8 -- Územia využívané na čistenie odpadových vôd; čistiarne odpadových vôd, usadzovacie/ kalové rybníky/nádrže, oxidačné nádrže a pod.
Wastewater treatment areas
9 -- Plavebné a odvodňovacie kanály, priekopy
Canals and drainage channels, ditches
Zk(c)-- Podzemné krasové a jaskynné hydrologické systémy, vytvorené človekom
Subterranean karst and cave hydrological systems, human-made