Organizačný a rokovací poriadok Slovenského ramsarského výboru

Článok 1

Slovenský ramsarský výbor (ďalej len “výbor”) bol zriadený rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky číslo 8/1997-4.1 z 29. apríla 1997 ako odborný, poradný, iniciatívny a koordinačný orgán pre uplatňovanie Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (ďalej len “dohovor”). Výbor je spoločným orgánom ministerstiev dotknutých záväzkami vyplývajúcimi z členstva v dohovore - rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva, školstva a zahraničných vecí (ďalej len “zainteresované rezorty”).

Článok 2

(1) Výbor pozostáva z predsedníctva a pléna.

(2) Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda (spravidla zástupca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako výkonného ústredného orgánu štátnej správy pre dohovor) a tajomník (spravidla zástupca Slovenskej agentúry životného prostredia). Predsedníctvo zabezpečuje a koordinuje činnosť výboru a zvoláva jeho zasadnutia.

(3) Predseda a podpredseda výboru vystupujú v mene výboru navonok, prenášajú závery, návrhy a odporúčania výboru do činnosti príslušných orgánov a organizácií a predkladajú požiadavky na činnosť výboru. Zabezpečujú koordináciu s úlohami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

(4) Podpredseda výboru zabezpečuje administratívnu komunikáciu s Byrom dohovoru a jeho orgánmi, prípadne partnerskými organizáciami.

(5) Tajomník výboru spracováva a vedie agendu výboru a zabezpečuje činnosti súvisiace s úlohami výboru.

(6) Predseda, podpredseda a tajomník výboru sú menovaní ministrom životného prostredia Slovenskej republiky v súčinnosti so zainteresovanými rezortami.

(7) Plénum tvoria zástupcovia zainteresovaných rezortov, zástupcovia odborných, vedeckých a výskumných inštitúcií a mimovládnych organizácií, zameraných na výskum, ochranu a múdre využívanie mokradí, ktorých na základe návrhu predsedu výboru a ich súhlasu menuje minister životného prostredia Slovenskej republiky. Zástupcov mimovládnych organizácií vo výbore navrhujú výbory týchto organizácií.

(8) Členovia pléna sa aktívne zúčastňujú zasadnutí výboru a podľa potreby aj plnenia ďalších úloh vyplývajúcich z členstva v dohovore.

(9) Členstvo vo výbore je čestné a dobrovoľné.

(10) Členstvo vo výbore zaniká:

a) odvolaním člena ministrom životného prostredia Slovenskej republiky na základe návrhov ministrov zainteresovaných rezortov; odvolanie je vždy odôvodnené a uskutoční sa na základe písomného uznesenia výboru alebo z dôvodu inej skutočnosti, súvisiacej so zmenou pracovného zaradenia člena výboru;

b) písomným oznámením člena výboru o jeho odstúpení;

c) smrťou člena výboru.

Článok 3

(1) Činnosť výboru sa riadi ročným plánom činnosti, ktorý sa pravidelne vyhodnocuje k 31. marcu nasledujúceho roka. Plán činnosti a jeho vyhodnotenie, po prerokovaní vo výbore, predkladá predseda výboru ako informáciu ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

(2) Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.

(3) Zasadnutie výboru zvoláva jeho predseda v súčinnosti s podpredsedom a tajomníkom výboru, spravidla aspoň 10 dní vopred, ak je však nutné, aj v kratšej lehote.

(4) Prípravu programu a zasadnutí výboru zabezpečí tajomník podľa pokynov predsedu alebo podpredsedu.

(5) Výbor môže prizvať ďalších expertov, prípadne vytvárať ad hoc pracovné skupiny k riešeniu špecifických problémov dohovoru, ochranu a obhospodarovanie mokradí a druhov, a to na základe odporúčaní členov výboru. Ako pozorovatelia s hlasom poradným sa môžu zúčastňovať zasadnutí aj zástupcovia odborných organizácií - správcovia ramsarských lokalít, predstavitelia štátnej správy a samosprávy.

Článok 4

(1) Rokovanie výboru riadi jeho predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda alebo tajomník.

(2) Výbor môže prijímať uznesenia a odporúčania v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.

(3) Plénum vyhotovuje zo zasadnutí výboru zápis, ktorý obdržia členovia výboru. Uznesenia, odporúčania, stanoviská a iné závery zasadnutí výboru, prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov sa podľa potreby predkladajú zainteresovaným rezortom alebo iným orgánom a organizáciám.

(4) Uznesenia, odporúčania, stanoviská a iné závery zasadnutí výboru, určené na rokovanie vlády Slovenskej republiky, pripraví plénum a predkladá minister životného prostredia Slovenskej republiky.

(5) Zastupovanie záujmov Slovenskej republiky na medzinárodnej úrovni sa vykonáva v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Článok 5

(1) Organizačná činnosť výboru je zabezpečená Slovenskou agentúrou životného prostredia prostredníctvom jej ročného plánu úloh a rozpočtu.

(2) Účasť a činnosť zástupcov zainteresovaných rezortov vo výbore sa premietne do rozpočtových kapitol týchto rezortov.

(3) Finančné nároky spojené s činnosťou ostatných členov výboru a s ich účasťou na zasadnutiach výboru zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Výdavky súvisiace s činnosťou výboru sú zahrnuté počas prípravy rozpočtu na nasledujúce obdobie.

Článok 6

Organizačný a rokovací poriadok výboru nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania.
 
 

V Bratislave dňa 29.4.1997

Ing. Jozef Zlocha
minister životného prostredia
Slovenskej republiky