3.5.11 Vonkajšie vzťahy

    Ramsarská konvencia prostredníctvom svojho Byra a jej ďalších orgánov udržiava úzke pracovné vzťahy s inými medzinárodnými dohovormi, medzivládnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami v záujme vytvorenia strategickej aliancie pre ochranu mokradí (pozri aj 3.1). Je to najmä:

   UNESCO (depozitár nástrojov pristúpenia ku konvencii a ratifikácie)

   Partnerské organizácie (poskytujúce odbornú pomoc, pomoc v teréne a finančnú podporu):

    Tieto organizácie sa pravidelne zúčastňujú všetkých zasadnutí organizovaných Ramsarskou konvenciou ako pozorovatelia, vrátane zasadnutí Stáleho výboru, STRP a konferencií strán. Užitočné sú aj kontakty s inými mimovládnymi organizáciami na lokálnej a národnej úrovni.

    Slovenská republika udržiava pracovné vzťahy so všetkými týmito organizáciami, alebo je ich členom. SR je členom Wetlands International od roku 1999 (národnými delegátmi za SR vo Výbore Wetlands International sú v tomto volebnom období RNDr. J. Kadlečík, SAŽP COPK Banská Bystrica za vládnu organizáciu a RNDr. J. Šeffer, CSc., DAPHNE Bratislava za mimovládne organizácie). Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku je partnerom BirdLife International (má zastúpenie v Slovenskom ramsarskom výbore). Niektorí členovia SRV pôsobia aktívne aj v IUCN.

   Externé finančné inštitúcie - napr. Svetová banka, Svetový fond pre životné prostedie - Global Environment Facility - GEF, regionálne rozvojové banky, Výbor rozvojovej pomoci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD, Európska komisia.

   Iné agentúry a iniciatívy - World Water Forum, Global Water Partnership a i..