3. 5 Ako funguje Ramsarská konvencia

    Ramsarská konvencia sa realizuje prostredníctvom trvalej spolupráce medzi zmluvnými stranami (členskými štátmi), Stálym výborom a Byrom konvencie. Odborným poradným orgánom konvencie je osobitná komisia - Vedecký a odborný hodnotiaci panel (Scientific and Technical Review Panel - STRP) s podporou partnerov - niektorých mimovládnych organizácií. Rozhodovacím orgánom dohovoru je Konferencia zmluvných strán, ktorá prijíma rozhodnutia, rezolúcie a odporúčania na zlepšenie spôsobu práce a fungovania Dohovoru.