3.5.9 Montrex Record

    Montreux Record je register mokraďových lokalít zo Zoznamu mokradí medzinárodného významu, v ktorých prebehli, prebiehajú alebo pravdepodobne prebehnú zmeny v ekologickom charaktere ako výsledok technologického rozvoja, znečistenia alebo iných ľudských zásahov. Vedie sa ako časť Ramsarskej databázy.

    Register bol založený odporúčaním 4.8 Konferencie zmluvných strán v Montreux (Švajčiarsko) v roku 1990. Rezolúcia 5.4 konferencie v Kushiro (Japonsko) v roku 1993 stanovila, že tento register by sa mal označovať ako "Montreux Record", určila, že jeho účelom je, okrem iného, identifikovať prioritné lokality vyžadujúce národnú a medzinárodnú pozornosť v záujme ich ochrany a uložila Byru viesť Montreux Record ako súčasť Ramsarskej databázy. Fungovanie Montreux Record kontroluje Vedecký a odborný hodnotiaci panel konvencie (3.5.5).

    Smernice pre Montreux Record (publikované ako príloha k rezolúcii 5.4) určujú procedúru pre prijatie ramsarských lokalít do tohto registra a pre vyňatie z neho. Podrobnejšie sa využitiu mechanizmu Montreux Record venovala rezolúcia VI.1 Konferencie zmluvných strán v Brisbane (Austrália) v r. 1996.

    Lokality sa zahrnú do registra formálnou nótou zmluvnej strany adresovanou Byru, často na základe:

    Lokality zahrnuté do Montreux Record sa označujú v Zozname mokradí medzinárodného významu písmenami MR a spracovávajú sa aj osobitné zoznamy lokalít v registri.

    Na žiadosť zmluvnej strany môže Byro vyslať odbornú misiu, známu ako “Procedúra usmernenia manažmentu”, ktorá analyzuje situáciu v jednej alebo viacerých lokalitách z Montreux Record, vypracuje odporúčania na opatrenia, ktoré by sa mali prijať a hodnotí možnosť vyňatia lokality z Montreux Record, ak sa opatrenia úspešne realizovali.

    Zo Slovenska zatiaľ nie je do Montreux Record zapísaná žiadna ramsarská lokalita.