3.5.8 Národné ramsarské výbory

   Odporúčanie 5.7 Konferencie zmluvných strán a Strategický plán na roky 1997-2002 vyzývajú zmluvné strany, aby vytvárali národné ramsarské výbory (National Ramsar Committees), ktoré sa na národnej úrovni širšie zameriavajú na implementáciu konvencie so zapojením príslušných vládnych orgánov, vedeckých a odborných inštitúcií, regionálnych a miestnych orgánov, miestneho obyvateľstva, mimovládnych organizácií a súkromného sektora, ktorý by sa mal zaoberať takými otázkami, ako sú

Národný ramsarský výbor okrem toho môže:
    Národné ramsarské výbory môžu mať rozličnú podobu, ale mal by byť v nich zastúpený čo najväčší počet rezortov a zástupcov zainteresovaných strán.

   Slovenská republika (resp. ČSFR) patrila medzi prvé zmluvné strany konvencie, ktoré vytvorili národné ramsarské výbory (Slovenský ramsarský výbor bol utvorený už v roku 1991 pri vtedajšej Slovenskej komisii pre životné prostredie). V roku 1997 bol schválený štatút a organizačný poriadok Slovenského ramsarského výboru (SRV) ako odborného, poradného, iniciatívneho a koordinačného orgánu pre uplatňovanie Dohovoru o mokradiach pri Ministerstve životného prostredia SR (pozri aj prílohu 6). Členov SRV menuje minister životného prostredia a zastúpené sú v ňom dotknuté rezorty (okrem MŽP SR aj Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR), vedecké, výskumné ústavy a univerzity, organizácie ochrany prírody a krajiny i mimovládne organizácie (pozri aj prílohu 7).