3.3.1 Zapísanie lokalít do Zoznamu (článok 2 konvencie, príloha 1)

    Prvým záväzkom vyplývajúcim z konvencie je určenie aspoň jednej mokrade, ktorá sa zapíše do "Zoznamu mokradí medzinárodného významu" (ďalej len "Zoznam") a udržiavanie jej ekologického charakteru.

    Každý štát musí pri pristúpení ku konvencii určiť najmenej jednu lokalitu do Zoznamu a neskôr môže prihlásiť i ďalšie mokrade, vybraté na základe ich medzinárodného významu z hľadiska ekologického, botanického, limnologického alebo hydrologického a s použitím Kritérií konvencie stanovených v Strategickom rámci a smerniciach pre ďalší rozvoj Zoznamu mokradí medzinárodného významu (pozri časť 4.2).